Кафедра цивільного права та процесу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра цивільного права та процесу
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ЦПП
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 16
К-сть доцентів 7
К-сть докторів наук 6
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 25
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.ю.н., професор Личенко Ірина Олександрівна
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1—3, 19-й н. к., кімн. № 312, 317, 328-а, E-mail

tspp.dept@lpnu.ua

Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/cpp

Кафедра цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року, згідно з наказом НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. як кафедра новоствореного Навчально-наукового інституту права та психології.

Про кафедру

Кафедра цивільного права та процесу є одним із важливих осередків юридичної освіти та наукової роботи у Навчально-науковому Інституті права, психології та іноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, дотримуючись сучасних освітніх вимог, що  наразі стоять перед вищою школою, кафедра забезпечує викладання правових дисциплін фахового спрямування зі спеціальності 081 Право, залучена до викладання правових дисциплін в інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка».

У процесі втілення освітніх цілей підготовки фахівців кафедра цивільного права та процесу реалізує навчально-методичну, виховну та профорієнтаційну роботу, забезпечення освітнього процесу, укріплення зв’язків з іншими науковими та освітніми установами України, міжнародних зв’язків.

Викладачі кафедри залучені до допомоги студентам у набутті практичних навичок правової роботи у Центрі надання безоплатної правової допомоги. Упродовж 2012 - 2019 років кафедру цивільного права та процесу очолював к.ю.н, доцент Паньонко І.М. Тепер очолює кафедру д.ю.н., професор Личенко І.О. Основними перевагами кафедри цивільного права та процесу є: 1) Актуальні компетентності, що передбачають оволодіння не лише теоретичними знаннями, але й практичними навиками роботи юриста (освітня діяльність викладачів спрямована на формування здатностей виявляти проблеми цивільно-правового, господарсько-правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення; розуміти особливості правового регулювання сімейних, аграрних, земельних, екологічних відносин, правового забезпечення зайнятості та працевлаштування, практичних аспектів застосовування отриманих теоретичних знань для самостійного розв’язання проблем, що виникають у процесі застосування норм права; формування правових позицій, прийняття обґрунтованих юридичних рішень відповідно до чинного законодавства. 2) Спрямованість освітнього процесу кафедри на професійну та практичну підготовку майбутніх фахівців, формування наукового світогляду, громадянське, патріотичне, правове та етичне виховання. Кафедра забезпечує втілення в життя вагомий перелік компонентів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Господарське право», «Господарський процес», «Трудове право», «Сімейне право», «Аграрне право», «Земельне право», «Екологічне право» та інших. Кафедрою забезпечується викладання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 Право: «Організація адвокатської справи», «Адвокатське самоврядування», «Адвокатура зарубіжних країн», «Актуальні проблеми господарського права та процесу (судова практика)», «Актуальні проблеми цивільного права та процесу (судова практика)». Для студентів на кафедрі проводиться діяльність наукового гуртка «Цивіліст» та «Судове представництво», в яких діють секції для учнівської молоді. 3) Залучення практиків (суддів, адвокатів, нотаріусів) до освітнього процесу, актуалізація практичного спрямування діяльності кафедри. Очевидною перевагою кафедри цивільного права та процесу є поєднання теорії та практики у підготовці майбутніх фахівців. На кафедрі працюють фахові практики, зокрема судді, нотаріуси, практикуючі адвокати, представники органів публічного управління, що дозволяє максимально розширити пізнання студентів з фахових дисциплін. Очевидно, коли викладач є фаховим практиком, навчання набуває нового, практичного змісту. Фахівці кафедри цивільного права та процесу долучалися до формування фахових коментарів в юридичній галузі. З лекціями для студентів залучаються судді, адвокати, Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в західних областях. 4) Використання сучасних технологій в освітньому процесі. Здійснюється використання візуальних та електронних засобів інформації в процесі викладання навчальних дисциплін, постійне оновлення та покращення методичного забезпечення навчальних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі, візуальний супровід лекційних занять, забезпечено активне використанням технологій дистанційного навчання, онлайн-тестів для контролю якості засвоєних знань та «хмарних» технологій для обміну інформацією. Викладачі проводять навчальні заняття у відеоконферец-зв’язку, використовуючи при цьому платформи MicrosoftTeams, Zoom, BigBlueButton, Skype, GoogleDuo. 5) Поєднання наукової та освітньої діяльності. У рамках кафедральної НДР кафедра ЦПП організовує щорічні науково-практичні заходи для викладачів, науковців, практиків, студентів: Міжнародну конференцію «Адвокатура в умовах суспільних змін»; Круглий стіл «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір» (у 2020 р. проведено спільно зі Західним науковим центром НАН України і Міністерством освіти і науки України).

6) Актуалізація міжнародної співпраці в рамках освітньої та наукової діяльності. На кафедрі в рамках програми «Візит-професор» працює завідувач кафедри цивільно-правових Брестського державного університету (м. Брест, Республіка Білорусь). НПП щороку проходять міжнародне стажування в кращих закладах вищої освіти ЄС, подають заявки на конкурси міжнародних наукових та освітніх проєктів.


Місія кафедри

Розвиток та підтримка традицій правничої школи, наукової дослідницької роботи та підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі права.

Науково-дослідна робота кафедри

Організація науково-дослідної роботи кафедри цивільного права та процесу відповідає пріоритетним напрямам науки і техніки в Україні, відображає пошук шляхів вирішення актуальних проблем юридичної науки, наукових здобутків і тенденцій розвитку юридичної науки в світі, спрямована на залучення студентської молоді до наукових досліджень у галузі цивільного права. Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється в рамках наукового напряму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»: «Правові, психологічні та інформаційні проблеми розвитку державності в Україні», затвердженого Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» 24 червня 2014 р. (протокол № 5) та в рамках кафедральної НДР «Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроінтеграції» від 12.09.2019 р. Важливим завданням кафедри є підготовка кадрів вищої кваліфікації. Упродовж 2019 – 2021 років науково-педагогічними працівниками кафедри було захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (Баїк О.І., Павлів-Самоїл Н.П., Остапенко Л.О., Чорнописька В.З., Комарницька І.І.) та дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (Павлюк Н.М., Бльок Н.В.). Продовжується робота над підготовкою дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» Маркович Х.М.


Навчально-методична робота кафедри

На сьогодні кафедра нараховує 27 науково-педагогічних працівники. З них: 6 докторів юридичних наук, 20 кандидатів наук, 7 доцентів, 2 професори, які забезпечують викладання дисциплін:

 • «Трудове право»;
 • «Аграрне право»;
 • «Екологічне право»;
 • «Земельне право»;
 • «Сімейне право»;
 • «Цивільне право, частина 1»;
 • «Цивільне право, частина 2»;
 • «Цивільний процес»;
 • «Господарське право, Ч. 1»;
 • «Господарське право, Ч. 2»;
 • «Господарський процес»;
 • «Актуальні проблеми цивільного права та процесу (судова практика)»;
 • «Актуальні проблеми господарського права та процесу (судова практика)»;
 • «Адвокатура зарубіжних країн»;
 • «Процесуальне представництво»;
 • «Природоохоронне законодавство та екологічне право»;
 • «Організація адвокатської справи» та інших.

Викладачі кафедри мають великий досвід роботи в системі органів публічного управління, правоохоронних органах, нотаріаті та адвокатурі. Освітній процес на кафедрі цивільного права та процесу передбачає проведення ділових ігор та судових дебатів, тренінгових та тестових методик, використання сучасних інформаційних технологій. Навчання здійснюється за таким формами: • денна; • заочна.Hayкoвo-neдагогічний склад кафедри

Напрями наукових досліджень

Співробітництво кафедри

Кафедра цивільного права та процесу (ЦПП) в рамках наукової роботи, проведення наукових заходів (Круглого столу «Стратегія екологічної безпеки: соціально-економічний та правовий вимір», та Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура в умовах сучасних змін»), освітнього процесу активно взаємодіє науково-педагогічними працівниками Брестського державного університету ім. А.С. Пушкіна (Республіка Білорусь), Інституту правових питань релігійної свободи юридичного факультету Трнавського університету (Словаччина), Вищої лінгвістичної школи в Ченстохові (Республіка Польща), Національної академії прокуратури України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Львівського торговельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Національної асоціації адвокатів України, Вищої школи адвокатури НААУ, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області, МБО «Екологія-Право-Людина», іншими представниками наукової спільноти, адвокатами, суддями, правозахисниками. У межах співробітництва з іншими кафедрами ІППО кафедра цивільного права та процесу бере активну участь у фахових семінарах щодо обговорення дисертаційних досліджень, які виконані в інституті, у круглих столах, конференціях, що проводяться у Інституті права, психології та інноваційної освіти. У межах співробітництва між закладами вищої освіти та обміну досвідом кафедра співпрацює з кафедрами цивільно-правових дисциплін та господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ та кафедрами цивільного права та процесу і трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Національної академії внутрішніх справ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Це відображається у відвідуванні лекцій науково-педагогічних працівників цих кафедр; взаємному рецензуванні методичного забезпечення навчальних дисциплін, наукових статей, навчальних посібників; участі у наукових заходах, що проводяться у цих ЗВО. Стратегічним заданням кафедри є інтеграція наукових досліджень у єдиний європейський науковий простір, налагодження науково-дослідної співпраці з українськими та іноземними закладами вищої освіти з метою обміну досвідом наукової роботи, органами публічного управління задля набуття практичних навиків студентами інституту. З метою закріплення здобутих студентами теоретичних знань на практиці проводяться зустрічі та заняття в Львівському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, судах м. Львова, нотаріальних конторах.

Партнери кафедри:

 • Кафедра цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Кафедра господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Кафедра цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Кафедра права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом;
 • Кафедра цивільного права та процесу юридичного факультету Ужгородського національного університету.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312, 317, 328-а

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua