Відокремлений структурний підрозділ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу — це структурний підрозділ, що створюється поза місцем його знаходження з метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення місця навчання студентів до їх місця проживання, розташованих в інших територіальних громадах.

Створення відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності, здійснюється власником або уповноваженим центральним органом виконавчої влади за підпорядкуванням обласної державної адміністрації, на території якої вони створюються, та регулюється Законом України «Про вищу освіту» (2984-14) та постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. N 228 (228-94-п) «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів».

Загальна інформація

До складу Львівської політехніки входять такі відокремлені навчальні заклади:

Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації

 1. Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства у галузі вищої освіти і визначає типи, порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації і основні засади їх функціонування.
 2. Відокремлений структурний підрозділ (філія) вищого навчального закладу — це структурний підрозділ вищого навчального закладу, що створюється поза місцем його знаходження в межах іншої адміністративно-територіальної одиниці з метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення місця навчання студентів до їх місця проживання.
 3. У складі вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації можуть створюватись такі типи відокремлених структурних підрозділів (філій): інститути, факультети, коледжі, технікуми (училища), навчально-консультаційні центри.
 4. Навчально-консультаційний центр — це відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу, що створюється з метою надання консультацій студентам, які навчаються без відриву від виробництва.
 5. Рішення про порядок створення, реорганізацію, ліквідацію відокремленого структурного підрозділу (філії) приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації.
 6. Відокремлений структурний підрозділ (філія) діє на підставі Положення, затвердженого керівником базового вищого навчального закладу та погодженого облдержадміністрацією та Міністерством освіти і науки України.
 7. Дозвіл на створення відокремленого структурного підрозділу (філії) вищого навчального закладу, незалежно від підпорядкування та форми власності, дає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки. Для отримання дозволу вищий навчальний заклад подає такі документи:
  — концепцію освітньої діяльності відокремленого структурного підрозділу (філії), яка базується на результатах моніторингу регіонального ринку праці або попиту на освітні послуги, ринку освітніх послуг, які вже надаються в даному регіоні. Концепція погоджується відповідно з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, або Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, Київською або Севастопольською міською державною адміністрацією;
  — положення про відокремлений структурний підрозділ (філію);
  — погодження місцевих органів виконавчої влади щодо створення та розташування відокремленого структурного підрозділу (філії) із зазначенням матеріально-технічної бази, що буде надана для забезпечення навчального процесу (відповідні документи щодо виділення приміщення для функціонування підрозділу тощо);
  — відомості щодо фінансування підготовки фахівців у відокремленому структурному підрозділі (філії), кошторис витрат на їх підготовку;
  — інформацію про орієнтовну чисельність студентів, які будуть навчатися, форми їх навчання, перелік напрямів (спеціальностей), за якими здійснюватиметься підготовка за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
  — відомості щодо якісного складу науково-педагогічних, педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання дисциплін за відповідними спеціальностями
  — довідку про матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу.
 8. Відокремлені структурні підрозділи (філії) можуть створюватися тільки в акредитованих вищих навчальних закладах і надавати освітні послуги тільки за акредитованими в цих закладах напрямами (спеціальностями).
 9. У відокремленому структурному підрозділі (філії) може здійснюватися підготовка фахівців за напрямами підготовки, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» відповідно до рівня акредитації напрямів підготовки, спеціальностей у базовому вищому навчальному закладі. Підготовка магістрів може здійснюватися тільки в інститутах.
 10. Відокремленими структурними підрозділами (філіями) вищого навчального закладу діяльність з надання освітніх послуг на території України здійснюється на підставні ліцензії. За результатами ліцензування відокремлені структурні підрозділи (філії) включаються до ліцензії вищого навчального закладу. Право відокремленого структурного підрозділу (філії) на надання освітніх послуг підтверджується копією ліцензії вищого навчального закладу, засвідченою органом ліцензування.
 11. Відокремлені структурні підрозділи (філії) ліцензуються та акредитуються у порядку, встановленому законодавством.
 12. Організація і проведення прийому на навчання студентів до відокремлених структурних підрозділів (філій) здійснюється відповідно до Правил прийому до базового вищого навчального закладу.
 13. Організація навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах (філіях) здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (z0173-93) , цього Положення, Статуту базового вищого навчального закладу та Положення про відокремлений структурний підрозділ (філію).
 14. У відокремлених структурних підрозділах (філіях) повинні знаходитися оригінали або копії навчально-облікової документації відповідно до вимог законодавства та документи, необхідні для забезпечення навчального процесу відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг (z0071-04) .
 15. Державна атестація студентів, які навчаються у відокремлених структурних підрозділах (інститутах, факультетах, коледжах, технікумах (училищах), відділеннях), проводиться у цих підрозділах або у базовому вищому навчальному закладі за рішенням керівника базового вищого навчального закладу.
 16. Вимоги до керівника відокремленого структурного підрозділу (філії) визначаються законодавством в залежності від типу підрозділу.
 17. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством у галузі освіти, Статутом базового вищого навчального закладу та Положенням про відокремлений структурний підрозділ (філію).
 18. Будівлі, обладнання та інше майно, що передається відокремленим структурним підрозділам (філіям) в оперативне управління або користування для реалізації поставлених завдань, можуть використовуватися тільки за призначенням.
 19. Відокремлені структурні підрозділи (філії) можуть мати окремі права фінансово-господарської самостійності.
 20. У разі припинення освітньої діяльності у відокремлених структурних підрозділах (філіях) керівник базового вищого навчального закладу забезпечує продовження навчання студентів.
 21. Підстави для анулювання ліцензії вищих навчальних закладів для відокремлених структурних підрозділів (філій) визначені пунктом 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. N 1019 (1019-2007-п). Не допускається надання освітніх послуг, що підлягають ліцензуванню, без одержана відповідної ліцензії або з порушенням умов ліцензування. Такі дії тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.
 22. При ліквідації відокремлених структурних підрозділів (філій) їх матеріальні та фінансові ресурси залишаються у користуванні базового вищого навчального закладу за призначенням.
 23. Створення відокремлених структурних підрозділів (філій) українських вищих навчальних закладів на території іноземної держави, їх ліцензування, атестація, державна акредитація здійснюється відповідно до вимог законодавства України, іноземних держав та міжнародних договорів за дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти в науки. Діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) за кордоном здійснюється відповідно до законодавства іноземної держави, на території якої вони розташовані.
 24. Діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) вищих навчальних закладів іноземної держави на території України здійснюється відповідно до законодавства України і підлягає ліцензуванню незалежно від переліку освітніх послуг, які ними надаються.
 25. За провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі (філії) вищого навчального закладу, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна відповідають керівник базового вищого навчального закладу та керівник відокремленого структурного підрозділу (філії) вищого навчального закладу.