Назар Ігор Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Назар Ігор Богданович
Nazar ib.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 4 лютого 1975 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів дослідження впливу високолегованих електродних дротів на надійність зварних деталей машинта конструкцій; експериментально-розрахункове визначення напружено-деформованого стану у тонколистових дискових деталях з коловим зварним швом; оцінка механічних характеристик, структурних перетворень призварюванні матеріалами, які формують метал шва з аустенітною високомарганцевистою структурою.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Палаш Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій, Інститут інженерної механіки та транспорту, Національний університет «Львівська політехніка».

Назар Ігор Богданович — кандидат технічних наук, доцент кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки та транспорту Національногоуніверситету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 4 лютого 1975 року.

Тема дисертації: Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок [Текст] : дис... канд.техн. наук: 05.05.11 / Назар Ігор Богданович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 154 арк.: рис., табл. - арк. 126-139

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Палаш Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Основи транспортування і зберігання вуглеводнів
 • Сертифікація та акредитація трубопроводів та нафтогазосховищ
 • Управління підприємствами нафтогазового комплексу
 • Управління проектами на виробництві
 • Напруження та деформації при зварюванні
 • Розрахунок та проектування зварних конструкцій

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень 1 — дослідження впливу високолегованих електродних дротів нанадійність зварних деталей машин та конструкцій; експериментально-розрахункове визначення напружено-деформованого стану у тонколистових дискових деталях з коловим зварним швом; оцінка механічних характеристик, структурних перетворень при зварюванні матеріалами, які формують метал шва з аустенітною високомарганцевистою структурою.

Напрям наукових досліджень 2 — методології та інструменти управління проектами на виробництві, прогнозування, моніторинг та управління ризиками на підприємствах

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано більше 30 наукових праць. Розроблено 4 методичні вказівки.

Основними з них є:

 1. Палаш В.М,Назар І.Б. Вплив напруженого стану на зносостійкість дисків із сталі 65Г в умовах абразивного зношення // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні»— 2006.;
 2. Палаш В.М, Назар І.Б. Оптимізація параметрів технологічного процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Оптимізаціявиробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні»— 2005.;
 3. Палаш В.М, Назар І.Б., Євтушенко Є.Є. Технологічний процес підвищення довговічності спрацьованих дисків зернової сівалки // Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація» — 2003. — № 13 — С.21-26.,
 4. Аулін В.В., Дубовик В.О., Назар І.Б., Зіновік М.А.. Фазові перетворення в композиційних матеріалах триботехнічного призначення із структурою шпінелі. //Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету Кіровоград 2007. / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація / Випуск № 18, С 151-157.
 5. Отримано патент України № 38536А «Спосіб відновлення спрацьованих дисків сільськогосподарської сівалки». Технологічний процес ремонту дисків прийнятийдо впровадження у Львівській області в підприємстві ТзОВ АПП «Львівське».
 6. Теоретичні та практичні результати дисертаційних досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Національного університету «Львівська політехніка».
 7. Палаш В.М., Назар І.Б., Євтушенко В.В. Технологічний процес підвищення довговічності спрацьованих дисків зернової сівалки // Збірник наукових праць Кіровоградськогодержавного технічного університету «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація» / Вип. № 13, — Кіровоград 2003. С21-26.
 8. Осадчук В.А., Дзюбик А.Р., Назар І.Б.Розрахунково-експериментальний метод визначення залишкових напружень воболонкових зварних зєднаннях. // В зб. «Математика і механіка у Львівському університеті. Сучасні проблеми механіки». Тези наукової конференції, 1999.с.25.
 9. Назар І.Б. Ремонт дисків сошників зернової сівалки відновленням їх різальної крайки // Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» — 2003. — № 33 — С. 196-200.
 10. Юськів В.М., Дзюбик А.Р., Назар І.Б. Застосування універсальних математичних систем при моделюванні полів залишкових зварювальних напружень. // Збірн. тез 7-ї Всеукраїнської наукової конференції: сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. −2000.
 11. Дзюбик А.Р., Назар І.Б. Моделювання зварного з'єднання відновлюваного диску сільськогосподарської сівалки. // Збірник наукових праць НУЛП «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні», 2003, № 467. — С.128-133.
 12. Палаш В.М., Назар І.Б. Відновлення дисків сільськогосподарської сівалки приварюванням різальної крайки. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин іприладів», 2003, № 483. -С.76-79.
 13. Дзюбик А.Р., Назар І.Б. Математичне моделювання залишкового напруженого стану вколових швах // -Вісник НУ «Львівська політехніка»: динаміка, міцність та проектування машин іприладів. -№ 456. −2002. -С.55-58.
 14. Палаш В.М., Назар І.Б. Дослідження залишкових напружень у зварних стикових зєднанняхз високоміцних сталей. /Збірник тез 1-го наукового симпозіуму: сучасні проблеми інженерної механіки. -Луцьк.: ЛПТУ, 2000. -С.38.
 15. І.Б. Назар Зварювання сталі 65Г аустенітним швом // Збірник тез 2ї Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та суміжні технології», Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2003. -С.108.
 16. Оптимізаціятехнології зварювання для відновлення дисків зернової сівалки виготовленої ізсталі 65Г. / В.М. Палаш, І.Б. Назар/Збірник тез 6-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові 2003. -С.125.
 17. Визначення залишкових напружень при багатошаровому зварюванні труб / А. Р. Дзюбик, І. Б.Назар, Р. В. Палаш // Зварювання та споріднені технології : матеріали V Всеукр.наук.-техн. конф. молодих учених та спеціалістів, 27-29 трав. 2009 р., Київ,конф. присвяч. 75-річчю заснування ІЕЗ ім. Є. О. Патона / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона, Рада наук. молоді ІЕЗ ім. Є. О. Патона. —К., 2009. — С. 164.
 18. Дослідження зварювальних напружень у стиках труб різної товщини / А. Р. Дзюбик, І. Б.Назар, Р. В. Палаш // Зварювання та споріднені технології : матеріали V Всеукр.наук.-техн. конф. молодих учених та спеціалістів, 27-29 трав. 2009 р., Київ,конф. присвяч. 75-річчю заснування ІЕЗ ім. Є. О. Патона / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона, Рада наук. молоді ІЕЗ ім. Є. О. Патона. —К., 2009. — С. 163.
 19. Забезпечення технологічної міцності зварних з’єднань магістральних трубопроводів із високоміцних сталей / А. Р. Дзюбик, Р. В. Палаш, І. Б. Назар // Наук. вісн. : зб.наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.10. — С.89-94 . — Бібліогр.: 5 назв.
 20. Застосування залізо-марганцевих порошкових дротів для відновлення деталей, що працюють вабразивному середовищі / А. Дзюбик, І. Назар, І. Химич // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : присвяч. 165-річчю Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 20-22 трав. 2009 р. : праці / Нац. ун-т «Львів.політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. –C. 212-213.
 21. Оцінка напруженого стану зварних стиків магістральних трубопроводів неруйнівними методами / А. Р. Дзюбик, І. Б. Назар, Р. В. Палаш // Вісн. Кременчуц. держ.політехн. ун-ту ім. М. Остроградського. — 2009. — Вип. 5 (58), ч. 1. — С.65-67. — Бібліогр.: 3 назви.
 22. Підвищення ресурсу зварних стиків магістральних трубопроводів / А. Дзюбик, І. Назар, Р. Палаш // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові :присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20-22 трав. 2009 р. : праці/ Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. — С. 212.
 23. Фактори впливу на розподіл залишкових напружень у зварних з’єднаннях оболонкових конструкцій із легованих сталей / Р. В. Палаш, А. Р. Дзюбик, І. Б. Назар //Зварювання та споріднені технології : матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф.молодих учених та спеціалістів, 27-29 трав. 2009 р., Київ, конф. присвяч.75-річчю заснування ІЕЗ ім. Є. О. Патона / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона, Рада наук. молоді ІЕЗ ім. Є. О. Патона. — К., 2009. — С. 77.
 24. Шляхи забезпечення ресурсу зварних стиків магістральних трубопроводів / А. Дзюбик, І.Назар, Р. Палаш, І. Геряк // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка ; під заг. ред. В.В. Панасюка. -Л., 2009. — С. 917-922. — Бібліогр.: 7 назв.

Контакти

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 2,9

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-18

E-mail: zvdv@ukr.net

моб. 097 383 48 99