Кафедра української мови

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра української мови
ЛоготипУМ1.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура УМ
Дата заснування 1989 р.
Приналежність Інститут гуманітарних та соціальних наук
Завідувач кафедри к.філол.н., доцент Куньч Зоряна Йосипівна
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Карпінського 2/4, 1-й корпус, кімн. 306
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Кафедра української мови — це науково-навчальний підрозділ Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Історія кафедри

Кн27.gif

Кафедру української мови створено 25 грудня 1989 р. Її очолив кандидат філологічних наук, доцент Г.Л. Вознюк. Заснована як фаховий навчально-методичний центр з питань української мови, покликаний сприяти пропаганді гуманітарних знань, удосконаленню студентами і працівниками університету своєї мовної підготовки, піднесенню культури мовлення.

Від 2017 р. кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент З.Й. Куньч. Сьогодні кафедра української мови – дієздатний колектив висококваліфікованих фахівців-філологів, який обслуговує всі підрозділи університету. Тут працюють 1 доктор наук (Фаріон І.Д.) та 13 кандидатів наук (Наконечна Г.В., Куньч З.Й., Микитюк О.Р., Литвин О.Г., Булик-Верхола С.З., Василишин І.П., Теглівець Ю.В., Середницька А.Я., Городиловська Г.П., Харчук Л.В. Гнатюк М.В., Шмілик І.Д., Колодій Н.В.), 11 з яких підготували свої дисертаційні дослідження, працюючи на кафедрі.

Щороку працівники кафедри публікують понад 30 наукових статей, виступають на численних наукових конференціях. Опубліковано низку наукових монографій, понад 50 навчально-методичних видань, підготовлено до друку посібники з української мови (за професійним спрямуванням) та сучасної української мови, основ риторики і термінознавства. Кафедра працює також як консультаційний центр для працівників та студентів Львівської політехніки з питань термінознавства, культури української мови і стилістичних засад мовного спілкування.

Навчально-освітня робота кафедри базується на програмах курсів, викладання яких забезпечує кафедра. Оволодіння курсом «Українська мова (за професійним спрямуванням)» сприяє формуванню у студентів знань, умінь і навичок практичної мовленнєвої діяльності в різних ситуаціях службового, громадського, особистого спілкування. Вивчення цієї дисципліни має на меті:

 • Поглиблення духовної культури студентів, формування в них гуманітарного світогляду, спрямування студентів на вдосконалення шкільних мовностилістичних знань з української мови, вироблення культури мовлення й оволодіння нормами літературної мови;
 • Ознайомлення студентів з науковими засадами сучасного українського правопису і підвищення рівня їх грамотності;
 • Опрацювання студентами ділового стилю і засобів ділового мовлення державною мовою, а також ділових паперів, потрібних у професійній діяльності;
 • Оволодіння основами наукової термінології.

Кафедра розробила і запровадила курс сучасної української мови для базового напряму «Прикладна лінгвістика», що передбачає вивчення фонетичних, лексикологічних, граматичних, правописних і мовностилістичних явищ і тенденцій. Підбір ілюстративно-текстового матеріалу з цієї дисципліни спрямовано на краще засвоєння теоретичних законів і правил сучасної української мови, на досконаліше практичне оволодіння різними аспектами і нюансами української мови, на розвиток гуманітарно-філологічного мислення, на розуміння духовно-інтелектуальної насиченості, високої інформативності, лексичного багатства, граматичної гнучкості й досконалості української мови як державної, на розвиток культури мовлення. Програма відповідає фаховим і національно-патріотичним потребам виховання сучасної науково-технічної інтелігенції. Спецкурси «Практична стилістика української мови» та «Культура спілкування» впроваджено для студентів рівнів магістра і спеціаліста напряму «Філологія» («Прикладна лінгвістика»). Ці спецкурси покликані не лише формувати у студентів потребу володіти засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальності, але й виробити чуття естетики й постійного вдосконалення у писемному та усному мовленні.

Розроблено і впроваджено також курси «Українська мова в засобах масової комунікації» для напряму «Журналістика», а також «Основи термінознавства» та «Основи риторики» для студентів окремих напрямів як курси за вибором.

Кафедра послідовно втілює свій концептуальний задум — співпрацювати з фахівцями спеціальних кафедр у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників кафедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань. Завідувач кафедри доцент Вознюк Г.Л. та професор Полюга Л.М. за активну і плідну лексикографічну роботу удостоєні Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка в галузях науки та освіти. Викладачі кафедри беруть активну участь у діяльності Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, ведуть значну просвітницьку роботу серед студентської молоді, пропагують українську мову та культуру мовлення у пресі, на радіо й телебаченні.

Уся навчальна, навчально-методична та наукова робота кафедри невід’ємна від культурно-просвітницької та виховної. Викладачі кафедри беруть активну участь у діяльності Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Викладач М.В. Гнатюк є членом інформаційного центру при Секретаріаті Світової федерації українських лемківсько-русинських об’єднань. Неодноразово до Дня української писемності та мови кафедра української мови спільно з Інститутом архітектури проводила мовно-мистецьку виставку «Мова – твого життя основа». Результатом цієї виставки є видані набори плакатів — студентських робіт на актуальні мовні теми. Керівником цього проєкту є доцент кафедри І.Д. Фаріон. Новий авторський проєкт Ірини Фаріон "Академічні майстер-класи: від книги - до мети", започаткований восени 2011 року, передбачає запрошення відомих науковців, літераторів, митців з презентацією своїх книг та мистецьких творів.

Кафедра має значний досвід залучення студентів до участі в масових заходах (літературно-музичні вечори, присвячені окремим письменникам; традиційні Шевченківські читання та вечори, бесіди на практичних заняттях на теми культурного життя України, зокрема Львова; екскурсії до музеїв; відвідання зі студентами картинної галереї; культпоходи до театрів тощо).

Вознюк Геннадій Леонідович

Першим завідувачем кафедри української мови був Вознюк Геннадій Леонідович — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» (1989–2017 рр.), професор кафедри української мови (2017–2018 рр.), лауреат премії імені Івана Огієнка в галузі освіти (2002 р.), нагороджений численними почесними грамотами Львівської політехніки та Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України» (1989 р.).

Під керівництвом Геннадія Вознюка кафедра української мови досягла значних успіхів у навчально-методичній та науковій роботі. Протягом 1989–2017 рр. було розроблено та запроваджено низку навчальних курсів:

 • Ділова українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Сучасна українська мова
 • Стилістика сучасної української мови
 • Сучасна українська мова в засобах масової комунікації
 • Практична стилістика української мови
 • Основи термінознавства
 • Риторика
 • Основи риторики
 • Риторика професійної діяльності

Працівники кафедри беруть участь у численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, опублікували понад 1500 навчально-методичних та наукових праць. Сьогодні кафедра української мови – дієздатний колектив висококваліфікованих фахівців-філологів (1 доктор та 10 кандидатів філологічних наук), який обслуговує всі підрозділи університету. Кафедра української мови проводить також активну просвітницьку роботу, бере участь у діяльності Товариства «Просвіта», НТШ, проводить щорічний Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Тарас Шевченко — духовний меч України

Шевченко плакат2.jpg

До 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті І. Франка

Franko plakat2.jpg

Кафедральний стенд «Воскресне мова — воскресне Україна»

Plakat5.jpg

Навчальні дисципліни

 • Українська мова (за професійним спрямуванням) (для студентів першого курсу всіх базових напрямів)
 • Сучасна українська мова (для студентів першого та другого курсів напряму «Філологія»)
 • Основи термінознавства (для студентів гуманітарних і технічних напрямів підготовки (ІКНІ: напрям 020303 для груп ФЛ; (ІМФН: напрям 030201 для груп МВ))
 • Основи риторики (для студентів напряму «Право»)
 • Риторика професійної діяльності (для студентів напряму «Документо­знавство»)
 • Сучасна українська мова в засобах масової комунікації (для базового напряму 030301 «Журналістика»)
 • Практична стилістика української мови (для студентів п’ятого курсу напряму «Філологія» (ПРЛ, спеціалісти))
 • Культура спілкування (для студентів базового напряму «Філологія» (ПРЛ, магістри))
 • Орфографічний практикум (для базового напряму 030301 «Журналістика»)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): загальна кількість 90 годин (кредитів ECTS — 3), аудиторні години — 32 (практичні заняття). Зміст дисципліни: Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; форми мовленнєвого етикету; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • Засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення
 • Оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування
 • Опанувати основи ведення ділової документації українською мовою
 • Використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів
 • Володіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови
 • Правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси
 • Оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування

Сучасна українська мова: загальна кількість 90 годин (кредитів ECTS — 3), аудиторні години — 48.

Зміст дисципліни: стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; етапи її становлення і розвитку; її роль як офіційно-державної мови в суспільному житті українського народу; місце української мови серед інших слов’янських та європейських мов; лінгвістичні характеристики (властивості) сучасної української мови, джерела її збагачення та вдосконалення; фонетичні, лексикологічні та граматичні (морфолого-синтаксичні) закони української мови та засоби їх реалізації; наукові (фонетично-словотворчо-граматичні) засади української орфографії та основні правописні норми сучасної української літературної мови; стилістично-практичні аспекти сучасної української мови, її форми (усна й писемна), літературні норми, питання культури мовлення та мовного етикету; офіційно-діловий стиль, вимоги до ділового мовлення, основні принципи оформлення та стилістичного опрацювання ділових паперів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • Засвоїти основні наукові засади сучасної української літературної мови на лексичному, фонетичному та граматичному рівнях
 • Засвоїти основні лексико-граматичні категорії та вміти використовувати їх у комунікативному процесі
 • Оволодіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами сучасної української літературної мови
 • Засвоїти і вміти використовувати правила орфоепії та акцентології
 • Оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі комунікації
 • Оволодіти основними формами українського мовленнєвого етикету
 • Опанувати основи ведення ділової документації українською мовою
 • Використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів
 • Виробити навички стилістичного редагування тексту та практичного перекладу

Основи термінознавства: V сем. — 60 год (кредитів ECTS — 2), аудиторні години — 24 год (практичні заняття).

Зміст дисципліни: Основні етапи розвитку галузевих терміносистем і термінознавства в Україні; історичні традиції розвитку термінознавства; лексико-семантичні особливості термінів української мови; основні аспекти українського термінотворення і терміновжитку; особливості різних термінологічних жанрів; науковий, науково-популярний, навчальний, лексикографічний тексти; особливості історичного формування й теперішнього стану української термінології як підсистеми української літературної мови.

Мета курсу:

 • Ознайомити з історією формування української науково-технічної термінології в контексті розвитку європейських терміносистем у ХІХ-ХХІ ст.
 • Виявити закономірності основних етапів становлення і розвитку галузевих терміносистем і термінознавства в Україні
 • З’ясувати статус сучасного термінознавства в системі розділів науки про мову та галузевих дисциплін
 • Визначити основні аспекти українського термінотворення і терміновжитку
 • Виявити лексико-семантичні особливості термінів української мови; проаналізувати особливості варіантних і синонімічних *терміноодиниць у галузевих терміносистемах
 • Виявити відмінності між історично сформованими напрямами розвитку українських галузевих терміносистем
 • Проаналізувати теоретичні засади укладання наукових текстів різного стильового й жанрового спрямування (навчально-*довідкові, власне наукові тексти, лексикографічні статті, усні виступи тощо)
 • Сформувати практичні вміння та навички укладання різножанрових наукових текстів

Основи риторики: загальна кількість годин ІV сем. — 60 год (кредитів ECTS — 2), аудиторні години — 24 год, практичні заняття — 24 год.

Зміст дисципліни: здобутки світової риторики, основні етапи становлення і розвитку риторики в Україні; статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками; основні аспекти психології та культури мовного спілкування; особливості різних форм спілкування людей у колективі; відмінності між різними видами промов; теоретичні засади підготовки усного публічного виступу; практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути:

 • Розуміння основних етапів розвитку риторики
 • Розуміння історичних традицій риторики
 • Розуміння основних аспектів психології та культури мовного спілкування
 • Уміння розробляти теоретичні засади підготовки промови
 • Здатність розрізняти особливості різних форм ділового спілкування
 • Уміння добирати матеріал для підготовки промови
 • Здатність організувати нараду, дискусію
 • Здатність підготувати інформаційну, агітаційну та розважальну промови
 • Уміння скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді
 • Здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики

Риторика професійної діяльності: загальна кількість годин VІ сем. — 60 год (кредитів ECTS — 2) аудиторні години — 24 год, практичні заняття — 24 год.

Зміст дисципліни: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови, особливості різних форм ділового спілкування.

Мета курсу:

 • Ознайомити студента зі здобутками світової риторики
 • Виявити закономірності основних етапів становлення і розвитку риторики в Україні
 • З’ясувати статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками
 • Опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування
 • Проаналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі
 • Виявити відмінності між різними видами промов
 • Осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу
 • Сформувати практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов
 • Виховати здатність організувати нараду, дискусію
 • Виховати здатність підготувати інформаційну, агітаційну та розважальну промови
 • Виховати вміння скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді
 • Виховати здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики

Сучасна українська мова в засобах масової комунікації: загальна кількість годин: ЖР — ІІ сем. — 90 год, (кредитів ECTS — 3), аудиторні години — ІІ сем. — 32 год.

Зміст дисципліни: стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; етапи її становлення і розвитку; її роль якофіційно-державної мови в суспільному житті українського народу; місце української мови серед інших слов’янських та європейських мов; лінгвістичні характеристики (властивості) сучасної української мови, джерела її збагачення та вдосконалення; фонетичні, лексикологічні та граматичні (морфолого-синтаксичні)закони української мови та засоби їх реалізації в засобах масової комунікації; наукові (фонетично-словотворчо-граматичні) засади української орфографії та основні правописні норми сучасної української літературної мови; стилістично-практичні аспекти сучасної української мови, її форми (усна й писемна), літературні норми, питання культури мовлення та мовного етикету журналістів; використання різних мовних стилів у журналістській практиці; публіцистичний стиль в засобах масової комунікації.

Мета курсу:

 • Виробити стійкі навички культури усного й писемного мовлення, оволодіти нормами літературної мови та мовного етикету
 • Ознайомити з науковими засадами й основними положеннями сучасного українського правопису та підвищити рівень грамотності
 • Опрацювати публіцистичний стиль та його жанри, засоби і прийоми усного та писемного публіцистичного мовлення
 • Поглибити духовну культуру і формувати мовно-гуманітарний світогляд студентів
 • Вивчення фонетичних, лексикологічних, граматичних, правописних і мовностилі­стичних явищ і тенденцій
 • Оволодіння різними аспектами і нюансами української мови
 • Розвиток гуманітарно-філологічного мислення

Практична стилістика сучасної української мови: загальна кількість 60 годин, аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні заняття — 14) — денна форма; кредитів ECTS — 2.

Зміст дисципліни: основи практичної стилістики української мови як системний курс, покликаний сформувати у студента потребу володіти не лише засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальності, але й виробити чуття естетики і постійного вдосконалення в усному та писемному мовленні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • Засвоїти основний теоретичний апарат курсу
 • З’ясувати різницю між прескриптивним та дескриптивним у спілкуванні
 • Оволодіти основними лінгвістичними нормами; вільно послуговуватися етикетним спілкуванням
 • Не допускати поширеної російсько-української інтерференції на всіх мовних зрізах
 • Уникати моди на невмотивовану англізацію мовлення у професійно-діловому спілкуванні
 • Використовувати набутий практичний матеріал у перекладацькій діяльності
 • Послуговуватись вербальним і невербальним етикетом як засобом власної реалізації і засобом творення висококультурного суспільства
 • Сприймати спілкування як реалізацію власного духовного світу і як креативно-естетичну матерію та середовище для постійного самовдосконалення

Культура спілкування: загальна кількість 45 годин (кредитів ECTS — 1,5), аудиторні години (практичні заняття) — 14 (стаціонар); 8 (заочна форма); кредитів ECTS — 1,5.

Зміст дисципліни: основи культури спілкування як системний курс, покликаний сформувати у студента потребу оволодіти не лише засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальності, але й виробити чуття естетики та постійного вдосконалення у спілкуванні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • З’ясувати та засвоїти основні поняття курсу
 • З’ясувати різницю між прескриптивним та дескриптивним у спілкуванні
 • Володіти нормами культури спілкування на всіх мовних рівнях
 • Застосовувати набуті знання в усному спілкуванні
 • Не допускати поширеної російсько-української інтерференції на всіх мовних зрізах
 • Уникати моди на невмотивовану англізацію мовлення у професійно-діловому спілкуванні
 • Використовувати набутий практичний матеріал у перекладацькій діяльності
 • Послуговуватись вербальним і невербальним етикетом як засобом власної реалізації і засобом творення висококультурного суспільства
 • Сприймати спілкування як креативно-естетичну категорію

Орфографічний практикум: загальна кількість 60 годин (кредитів ECTS — 2), аудиторні години (практичні заняття) — 28 (стаціонар); 10 (заочна форма); кредитів ECTS — 2.

Зміст дисципліни: орфографічний практикум покликаний вдосконалювати шкільні знання з української мови та систематизувати мовний матеріал, розвивати лінгвістичне мислення, поглибити засвоєння наукових засад орфографії української мови, виробити стійкі навички правильного написання слів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • Оволодіти основним теоретичним матеріалом з курсу «Орфографічний практикум»
 • Володіти орфографічними нормами української літературної мови
 • Уміти використовувати її комунікативно-соціальні функції
 • Виразно і точно висловлювати думки
 • Уміти послуговуватися науковими засадами й основними положеннями сучасного українського правопису
 • Уміти реалізовувати вимоги Конституції України та офіційних державних документів щодо державності української мови і використання її як державної у засобах масової комунікації

Наукова робота

Видання кафедри

Науково-методична робота кафедри підпорядкована єдиній кафедральній темі «Актуальні питання дослідження української мови та літератури: теорія і практика» і передбачає як дослідження теоретичних проблем, так і методичне забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін, які ведуть викладачі кафедри.

Викладачі кафедри підготували до друку й опублікували низку наукових монографій:

 1. 1999 р. вийшла друком праця доцента Г.В. Наконечної «Українська науково-технічна термінологія: Історія і сьогодення».
 2. Доцент І.Д. Фаріон видала 2001 р. монографію «Українські прізвищеві назви кінця XVII—поч. ХІХ ст. (із етимологічним словником)», 2004 року монографію «Правопис — корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір», 2007 року «Мова — краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ — середині ХІХ ст.», 2010 та 2011 років «Мовна норма: знищення, пошук, віднова».
 3. 2007 року опубліковано також монографію доцента З.Й. Куньч «Українська риторична термінологія: історія і сучасність».

Особливо активну участь беруть викладачі кафедри у підготовці та виданні словників різних типів.

Найбільшої популярності зажили:

 1. «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» професора Л.М. Полюги.
 2. «Фінанансовий словник», «Фінансово-економічний словник» та ціла низка спеціальних термінологічних словників за співавторства доцента Г.Л. Вознюка.
 3. «Універсальний словник української мови» доцента З.Й. Куньч.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій різних рівнів. Найактивніше долучається професорсько-викладацький склад кафедри до роботи міжнародних конференцій з теоретичних проблем українського термінознавства, де працівники кафедри виступають як доповідачі, наукові консультанти, керівники секцій та редактори наукових матеріалів, оскільки ці традиційні конференції відбуваються на базі Національного університету «Львівська політехніка».

Кафедра української мови систематично проводить власну науково-методичну конференцію, в якій беруть участь усі викладачі. Активно працює методичний семінар кафедри, де викладачі обговорюють актуальні проблеми навчально-методичної роботи, а також виголошують наукові доповіді. Викладачі кафедри активно розробляють просвітницькі матеріали для різних популярних видань, зокрема для освітньо-наукового і студентського тижневика «Аудиторія».

Викладачі кафедри часто виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських дисертацій.

Наукова робота кафедри за роками: 2005 рік, 2006 рік, 2007 рік, 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.

Науково-методичні семінари кафедри

Щорічно кафедра української мови проводить низку науково-методичних семінарів.

Відзнаки та нагороди

Нові видання кафедри

Михайло Ситник. Поезія і доля.jpg

Василишин І.П. Михайло Ситник. Поезія і доля (художньо-біографічний дискурс) : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — 312 c.

Монографію присвячено дослідженню життя й творчости Михайла Васильовича Ситника (1920–1959), одного з видатних українських письменників ХХ ст., журналіста, редактора, який розпочав свій життєвий і мистецький шлях в українському Василькові й трагічно загинув на еміграції в американському Чикаґо. Досліджуваний у праці період охоплює довоєнні роки та період Другої світової війни. Творча спадщина М. Ситника — мистця з яскравою і трагічною біографією, емігранта-«скитальця», котрий усе своє життя присвятив рідній Вітчизні та українському народові, боротьбі за Українську Державу, — є однією з яскравих сторінок історії української літератури ХХ століття. Книгу адресовано науковцям-філологам, учителям, студентам та всім поціновувачам українського мистецького слова.

ISBN: 978-966-941-807-4

Сучасна українська мова 2023.jpg
Микитюк О.Р. Сучасна українська мова : самобутність, система, норма : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — 440 c.

У посібнику сучасну українську мову розглянуто в трьох площинах: самобутність, система, норма. Самобутність засвідчена давніми писемними пам’ятками, що виразно ілюструють українські мовні риси. Система — це навзаєм зумовлена та пов’язана в одне ціле вертикаль мовних розділів: фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису та стилістики. Мовна норма — це шлях до впровадження мовленнєвої культури. Посібник містить низку рубрик («Звернімо увагу»), цікавинок, таблиць та мовних плакатів, що допомагають опанувати матеріял та увиразнюють науковий текст. Для студентів, учителів, учнів та всіх охочих вивчати українську мову, позаяк «спасіння нашого краю в нашому слові» (П. Куліш).

ISBN: 978-966-941-799-2

642px-Збірник.Укр.м..jpg

Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою) : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / З.Й. Куньч, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін. ; за ред. : З.Й. Куньч, І.П. Василишина. 2-ге вид., зі змінами та допов. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — 584 с.

Збірник містить понад 3000 тестових завдань з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми: орфографію, лексику та фразеологію, фонетику, акцентологію, будову слова і словотвір, морфологію, синтаксис та пунктуацію — і призначені для практичного засвоєння програмного матеріалу, закріплення мовностилістичних навичок, поглибленого опанування основних теоретичних засад української мови та поточного контролю знань. Опрацювання цих завдань сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно виконувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань максимально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали підготував колектив викладачів катедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл. Для учнів і вчителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, слухачів і викладачів підготовчих курсів.

ISBN: 978-966-941-766-4

Українська мова 2023.jpg


Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — 328 c.

У навчальному посібнику-практикумі висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови. ISBN: 978-966-941-836-4Монографія 2022.jpg


Термінна та діалектна лексикографія : контекст сьогодення: монографія / Литвин О.Г., Комова М.В., Харчук Л.В., Кухарчишин М.І., Гнатюк М.В. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — 208 с. Монографія подає окремі аспекти опрацювання термінних та діалектних лексикографічних праць. Зокрема, описано параметризацію технічних термінів в українському словникарстві, розглянуто фахове мовлення крізь призму галузевого словникарства, простежено способи опису термінологічних явищ у загальномовних тлумачних словниках, висвітлено питання лексикографічної фіксації лемківського діалектного мовлення. Публікація знайде свого читача серед філологів, термінознавців, діалектологів, студентів, а також усіх поціновувачів українського слова, особливо в царині наукової мови.

ISBN 978-966-941-781-7Фото.Ситник.pngМихайло Ситник. Над Україною палають обрії нові... Поеми» / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. Львів : Сполом, 2022. 240 с. : іл.

Книгу присвячено дослідженню творчої спадщини видатного поета-лірика, публіциста, журналіста, редактора українських часописів воєнного періоду Михайла Ситника (1920–1959). До видання увійшли чотири відомі та маловідомі поеми митця: «Вигнанець», «Любов», «Князівна», «Залізничний сторож», дві з яких («Любов» і «Князівна») публікуються в Україні вперше з часу їхньої появи в повоєнному часописі «Похід» у Німеччині.

ISBN 978-966-919-878-5


Книга1.jpg
Навчальний посібник-практикум «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — 324 с.

Посібник-практикум створено за програмою курсу з урахуванням нових норм Українського правопису. У посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.

ISBN 978-966-941-678-0


Збірник.Укр.м..jpg


Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / З.Й. Куньч, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін. ; за ред. : З.Й. Куньч, І.П. Василишина. 2-ге вид., зі змінами та допов. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 584 с.

Збірник містить понад 3000 тестових завдань з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми: орфографію, лексику та фразеологію, фонетику, акцентологію, будову слова і словотвір, морфологію, синтаксис та пунктуацію – і призначені для практичного засвоєння програмного матеріалу, закріплення мовностилістичних навичок, поглибленого опанування основних теоретичних засад української мови та поточного контролю знань. Опрацювання цих завдань сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно виконувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань максимально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали підготував колектив викладачів катедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл. Для учнів і вчителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, слухачів і викладачів підготовчих курсів.

Фото книги.png

ISBN 978-966-941-631-5


Михайло Ситник...Я в Україну повернусь... Відома й невідома лірика / упоряд. : Т. Салига, І. Василишин. Львів : Сполом, 2021. 464 с. Бібліогр. : с. 447–455.

Книгу присвячено творчості Михайла Ситника (1920–1959) — українського поета-лірика, публіциста, журналіста, редактора, життєвий шлях якого трагічно обірвався далеко за межами його рідної України 1959 року в чиказькому парку (США). Пропоноване видання має на меті розповісти про творчість непересічного, талановитого поета-лірика, для якого життям була поезія, а поезією було саме життя та його Україна.

ISBN 978-966-919-777-1


Монографія.png
Позиційне чергування у/в як елемент милозвучности : норма і практика : монографія / З.Й. Куньч, Г.В. Наконечна, І.Б. Ментинська ; за ред. З.Й. Куньч. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 216 с.

У монографії детально проаналізовано випадки позиційного чергування у/в у наукових та науково-популярних текстах ХХ – поч. ХХІ ст., виявлено позиції, що найбільше чи найменше надаються до внормування. Простежено динаміку формування норм милозвучности в усіх «Українських правописах» і головних теоретичних працях зазначеного періоду. Книгу адресовано науковцям, студентам, літературним редакторам і широкому колу читачів, що цікавляться мовностилістичними питаннями.

ISBN 978-966-941-669-8


І.Фаріон.Монографія.2021.png
І. Фаріон. Мова — краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в ХI – середині ХIХ ст. : монографія. 5-те вид., зі змінами і доповненнями. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 224 с.

Це дослідження перше в українському мовознавстві, у якому взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині: мова не лише передумова буття людини і суспільства – вона основа його творення упродовж століть (від ХI до середини ХIХ століття). Унікальність і феноменальність української ситуації у тому, що не держава стояла на сторожі мови, а мова забезпечила собою всі можливості для відродження нації та держави. Цей феномен криється у метафоричному визначенні мови як «краси і сили». «Краса» — це найвідкритіший звуковий бік мови, а «сила» — це її суспільно-креативна роль в українському націє- та державотворенні. Краса і сила мови — це те, що «двигнуло з упадку ту масу, якій, бачилося, не було рятунку» (Іван Франко). Позаяк мова — справа усіх і кожного, то це нетрадиційне лінгвістичне дослідження адресоване усім мовцям.

ISBN 978-966-941-581-3Зб.літ.2020.jpg


Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою) : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка». Друге видання, доповнене і виправлене / за ред. : З.Й. Куньч, І.П. Василишина. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 276 с.

Збірник містить 1424 тестові завдання з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української літератури охоплюють усну народну творчість, усі періоди літературного процесу до кінця ХХ ст., а також теорію літератури. Опрацювання поданого матеріалу сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно розв’язувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань макси¬мально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали підготував колектив викладачів кафедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл. Для учнів і вчителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, слухачів і викладачів підготовчих курсів.

ISBN 978-966-941-581-3

Книга Донцов.png


Щастя — бути сильним. Афоризми та сентенції Дмитра Донцова / автор ідеї та укладач Оксана Микитюк. Науковий консультант Ірина Фаріон. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 392 с.

ISBN 978-966-941-560-8

Афоризми та сентенції Д. Донцова: «Щастя — бути сильним» — це вектори політичного мислення Трибуна нації. Розділи збірника дозволяють усвідомити Божі настанови, побачити українські духові цінності, зрозуміти необхідність сильної державницько-національної політики, проаналізувати різноманітні світоглядові доктрини та відчути велич української культури та літератури.  Пропонована праця — це не лише добірка афоризмів та сентенцій мислителя, це — політичний путівник сьогодення.


Монографія УМ1.pngУкраїнське словникарство : історія, теорія, практика : монографія / Городиловська Г.П., Наконечна Г.В., Литвин О.Г., Булик-Верхола С.З., Харчук Л.В. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. — 208 с.

ISBN 978-617-7809-54-7

Монографія висвітлює питання українського словникарства, передусім у ділянці лексикографічної фіксації термінів. Ідеться про історію укладання різних типів словників у таких галузевих терміносистемах, як музична, машинобудівна, електроенергетична. Також звернено увагу на способи опису термінологічних явищ у сучасних загальномовних тлумачних словниках. Значну увагу приділено портретам особистостей відомих українських лексикографів. Публікація знайде свого читача серед науковців, учителів, студентів, а також усіх, кого цікавлять питання українського слова, зокрема в царині наукової мови.Монографія УМ.png


Термінологічна актуалізація української мовної дійсности : монографія / Фаріон І.Д., Куньч З.Й., Василишин І.П., Микитюк О.Р., Ментинська І.Б. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. — 232 с.

ISBN 978-617-7809-53-0

Пропонована монографія порушує низку складних проблем нинішньої української мовної дійсности, пов’язаних зі становленням термінології в сучасному глобалізованому світі та з міграцією лексики з загальнолітературної мови до галузевих терміносистем і в зворотному напрямку. Зауважено на певних і позитивних, і негативних змінах у системі сучасної української літературної мови, що пов’язані з різними аспектами життєвого циклу терміна в українських мовних реаліях. Книгу призначено дослідникам, сферою наукових інтересів яких є проблеми термінознавства, а також усім, кого цікавить життя українського слова, зокрема й наукового терміна.

Збірник.Укр.м..jpg
Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою) : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред. : З.Й. Куньч, І.П. Василишина. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 584 с.

Збірник містить понад 3000 тестових завдань з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми: орфографію, лексику та фразеологію, фонетику, акцентологію, будову слова і словотвір, морфологію, синтаксис та пунктуацію – і призначені для практичного засвоєння програмного матеріалу, закріплення мовностилістичних навичок, поглибленого опанування основних теоретичних засад української мови та поточного контролю знань. Опрацювання цих завдань сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно виконувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань максимально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали підготував колектив викладачів катедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл. Для учнів і вчителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, слухачів і викладачів підготовчих курсів.


Книга1.jpg


Навчальний посібник-практикум «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 324 с.

Посібник-практикум створено за програмою курсу з урахуванням нових норм Українського правопису. У посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.
Зб.літ.2020.jpg

Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою) : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред. : З.Й. Куньч, І.П. Василишина. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 276 с.

Збірник містить понад 1400 тестових завдань з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української літератури охоплюють усну народну творчість, усі періоди літературного процесу до кінця ХХ ст., а також теорію літератури. Опрацювання поданого матеріалу сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно розв’язувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань максимально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали підготував колектив викладачів кафедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл. Для учнів і вчителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, слухачів і викладачів підготовчих курсів.

ISBN 978-966-941-403-8

Кравців.Перекалади з Рільке.jpgПечальних уст моїх слова пречисті (переклади з Рільке) : поезії / Б. Кравців ; [упоряд. Т. Салига, І. Василишин]. — Львів : Сполом, 2019. — 220 с. : іл. — Бібліогр. : с. 202–216.

Українські переклади поезії Райнера Марії Рільке видатних майстрів слова такі ж амбітні, як амбітним був Великий Австрієць у своєму ставленні до України — її древньої культури, фольклору, мови, етнонаціонального побуту та взагалі до її героїчної історії. Кожен із перекладачів ступав у світ його творчості, як у величавий Храм. Український рількезнавчий материк – один із найкращих у світовому перекладацтві. У ньому сяють імена Миколи Зерова і Михайла Ореста, Василя Стуса і Миколи Бажана, Богдана Кравціва і Святослава Гординського, Дмитра Павличка і Мойсея Фішбейна та ще багатьох-багатьох.

Книгу адресовано філологам-науковцям і шанувальникам поетичного слова.

ISBN 978-966-919-568-5

Мон 2019.jpgУкраїнська реальність крізь призму терміна : монографія / З.Й. Куньч, І.Д. Фаріон, О.Р. Микитюк, Л.В. Харчук, Г.П. Городиловська. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 232 с.

ISBN 978-966-941-414-4


Mon ukr.pngУкраїнський науковий термін : діахронний контекст (колективна монографія) / З.Й. Куньч, І.Д. Фаріон, І.П. Василишин, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2019. — 226 с.

ISBN 978-617-7809-05-9

Цю книгу присвячено актуальним питанням історії становлення українського наукового терміна. Досліджено еволюцію окремих наукових понять і їх номінацій та процес формування деяких термінологічних систем (риторичної, машинобудівної, комп'ютерної). Окрема частина книги висвітлює науково-педагогічний доробок талановитого філолога професора Геннадія Леонідовича Вознюка, на пошану якого створено цю монографію.

Книгу адресовано філологам, термінознавцям та всім поціновувачам українського слова.

Wzn 2.jpg
Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність : термінологічний словник / уклад. : А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, С.В. Князь, Г.О. Партин. — Львів : ТзОВ «Видавнича фірма «Афіша»», 2019. — 413 с.

ISBN 978-966-325-237-7


Wzn 1.jpgПодатки та оподаткування : словник афоризмів / уклад. : А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 124 с.

ISBN 978-966-941-283-6


Книга1.jpg


Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник-прак­тикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Васи­лишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Мен­тинська, І.Д. Шмілик. — 10-те вид., допов. і випр. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2019. — 308 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-6043 від 14.07.2011 р.)

ISBN 978-966-941-124-2

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань і тестових контрольних матеріалів, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник містить 10 додатків — тематичних словничків, що висвітлюють різноманітні питання культури мовлення і подають допоміжну інформацію для виконання наведених у посібнику завдань і тестів. Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.

Kng2.jpgЗбірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад. : Г.Л. Вознюк, І.П. Васи­лишин, І.Б. Мен­тинська. — 4-те вид., випр. і допов. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2019. — 196 с.

ISBN 978-966-941-249-2

Kng1.jpgЗбірник тестових завдань з української мови: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад. : Г.Л. Вознюк, І.П. Васи­лишин, І.Б. Мен­тинська. — 5-те вид., допов. і випр. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2019. — 576 с.

ISBN 978-966-941-250-8

Mn 1.jpg


Теорія терміна : конкретизація лексико-семантичних парадигм : монографія. / З.Й. Куньч, Г.В. Наконечна, О.Р. Микитюк, С.З. Булик-Верхола, Ю.В. Теглівець. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. — 180 с.

ISBN 978-617-7363-78-0

Пропонована монографія має на меті уточнити й узагальнити певні аспекти теорії терміна, конкретизувавши лексико-семантичні постулати з огляду на зростання емпіричного масиву. У ній подано характерний взірець семного аналзу в ділянці науково-технічної термінології і проаналізовано побутування й метаморфози терміноодиниць в ідіолекті певного автора із відповідними загальнотермінознавчими висновками. Книгу призначено дослідникам, сферою наукових інтересів яких є проблеми термінознавства, а також усім, кого цікавить життя слова, зокрема й наукового терміна.

Mon1.jpg
Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості = Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości : колективна монографія. — Львів, Ольштин : Фіктивне видавництво в Україні, 2018. / Куньч З.Й. Засвоєння термінології як передумова успішного вивчення риторики студентом-іноземцем. — С. 129–137 ; Литвин О.Г., Голубінка Н.І. Українська періодика в Польщі у контексті транскордонного співробітництва Україна — Польща. — С. 149–158.

ISBN 978-966-941-284-3Rit 1.jpgРиторика : підручник / Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. — 2-ге вид., допов. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 496 с.

ISBN 978-966-941-159-4

У підручникові подано систематизовані матеріали і терміноголічні словнички з усіх освновних розділів риторики, а також запропоновано низку завдань для поглиблення знань і закріплення навичок. Підручник адресовано студентам, викладачам, керівникам різного рівня, політикам, громадським діячам — усім, хто прагне словом завоювати прихильність людей.RP 1.jpg

Риторичний практикум: навчальний посібник / З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Я.Б. Турчин, О.Г. Литвин, Л.В. Харчук, Н.І. Голубінка, Т.Я. Конівіцька, І.Б. Ментинська. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 212 c.

ISBN 978-966-941-254-6


Книга3.jpg


Сучасна українська мова : самобутність, система, норма : навч. посібник / О. Микитюк. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 440 с.

ISBN 978-617-607-820-3

У посібнику сучасну українську мову розглянуто в трьох площинах: самобутність, система, норма. Самобутність засвідчена давніми писемними пам’ятками, що виразно ілюструють українські мовні риси. Система – це навзаєм зумовлена та пов’язана в одне ціле вертикаль мовних розділів: фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису та стилістики. Мовна норма — це шлях до впровадження мовленнєвої культури. Посібник містить низку рубрик («Звернімо увагу»), цікавинок, таблиць та мовних плакатів, що допомагають опанувати матеріял та увиразнюють науковий текст.

Для студентів, учителів, учнів та всіх охочих вивчати українську мову, позаяк «спасіння нашого краю в нашому слові» (П. Куліш).BK T.jpg
Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. — Львів : Світ, 2018. — 648 с. : іл. — (Серія «Ad fontes — До джерел»).

ISBN 978-966-914-096-8

У книзі зібрано поетичні, публіцистичні й літературознавчі твори видатного українського письменника Богдана Кравціва (1904–1975), творча дорога якого почалась у Львові й звершилась у Нью-Йорку. Книгу умовно можна назвати «Від Львова до Нью-Йорка». Уміщено маловідомі поетичні твори зі збірок та твори, що не ввійшли у збірки, а також есе, статті, рецензії з галицької періодики 20–30-х років. Окремий розділ — «Богдан Кравців у критиці та спогадах».

New knigga.jpgСловник економічної афористики / уклад. : А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, В.О. Кобилянський. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 740 с.

ISBN 978-966-941-143-3

Словник містить понад 8000 афоризмів з економіки, менеджменту та підприємництва. Для найширшого кола зацікавлених читачів.


Kng1.jpgЗбірник тестових завдань з української мови : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад. : Г.Л. Вознюк, І.П. Васи­лишин, І.Б. Мен­тинська. — 4-те вид., допов. і випр. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2018. — 576 с.

ISBN 978-966-941-135-8
Kng2.jpg


Збірник тестових завдань з української літератури : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад. : Г.Л. Вознюк, І.П. Васи­лишин, І.Б. Мен­тинська. 3-тє вид., випр. і допов. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2018. — 196 с.


ISBN 978-966-941-134-1


Книга1.jpg
Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-прак­тикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Васи­лишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Мен­тинська, І.Д. Шмілик. — 9-те вид., допов. і випр. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2018. — 308 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-6043 від 14.07.2011 р.)

ISBN 978-966-941-124-2

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань і тестових контрольних матеріалів, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник містить 10 додатків - тематичних словничків, що висвітлюють різноманітні питання культури мовлення і подають допоміжну інформацію для виконання наведених у посібнику завдань і тестів. Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.


SCAN10002.jpg


Фаріон Ірина. Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя) : монографія / І. Фаріон. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 216 с.

ISBN 978-966-941-076-4

Перед Вами книжка про мовно-політичний світогляд та мовну практику видатного науковця-фізика та перекладача Біблії української мовою Івана Пулюя (1845-1918), написана на основі нещодавно виданих листів і публіцистики мислителя. Богослов і фізик, мовознавець і підприємець, суспільний діяч і електротехнік, вічний perpetuum mobile української національної ідеї у всіх царинах життя — від родини до науки та суспільного укладу. Людина, що засвітила Европу в прямому й переносному значенні слова. Його гуманітарне світло через перший переклад молитов українською мовою пробила шлях до сакрального стилю нашої мови: це дало їй крила найвищого польоту в майбутнє. Щойно тепер, за 100 літ від дня Його відходу у вічність, відкриваємо сторінки його життя як неспинну боротьбу за ПРАВДУ: «Де правда, там мусить бути побіда» (Іван Пулюй). Рекомендуємо якнайширшому колові читачів: фізикам, математикам, філологам, історикам, філософам, культурологам, психологам, духівництву та всім спраглим на розвʼязання сучасних складних завдань за допомогою історичного минулого.


SCAN10003.jpg
Фаріон І.Д. Мовна норма: пошук істини (навчальне видання): [посібник]. / Ірина Фаріон. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 256 с.

ISBN 978-966-428-517-6

Посібник «Мовна норма: пошук істини» про культуру мовлення як українську ідентичність. Працю створено на основі публічного мовлення українських чиновників та депутатів. Практичний матеріял подано в протиставних таблицях та інших візуалізованих формах із метафоричним цитатним коментарем на полях. В основі розвідки мовні норми крізь призму протистояння між українською мовою та псевдоукраїнською владою, між законами лексики і граматики та наказами антиукраїнських політиків і приписів радянських мовознавців. Вперше посібник містить список учасників Правописної конференції 1927 року в Харкові як жертв тоталітарно-окупаційного режиму 20–80-х років ХХ століття, а також виступ авторки праці в Конституційному суді 13-14 грудня 2016 року на захист державного статусу української мови. Це праця про відновлені мовні набої, що торують питомий шлях розвитку нашої мови як нашої самостійности.


Книга1.jpg
Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник-прак­тикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Васи­лишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Мен­тинська, І.Д. Шмілик. — 8-ме вид., доповн. і випр. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2017. — 308 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-6043 від 14.07.2011 р.)

ISBN 978-966-941-001-6

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань і тестових контрольних матеріалів, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник містить 10 додатків - тематичних словничків, що висвітлюють різноманітні питання культури мовлення і подають допоміжну інформацію для виконання наведених у посібнику завдань і тестів. Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.

SCAN10004.jpgРиторика : метод. рекомендації до проведення практичних занять для аспірантів Національного університету «Львівська політехніка» / уклад. : З.Й. Куньч, Г.Л. Вознюк. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 36 с.SCAN10005.jpg


Морфологія (Прислівник. Службові частини мови. Вигук) : тестові завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Сучасна українська мова» / уклад. : Г.В. Наконечна. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 52 с.Rit 1.jpg


Риторика : підручник / З. Куньч, Г. Городиловська, І. Шмілик. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 496 с.

ISBN 978-617-607-924-8

У підручникові подано систематизовані матеріали і терміноголічні словнички з усіх освновних розділів риторики, а також запропоновано низку завдань для поглиблення знань і закріплення навичок. Підручник адресовано студентам, викладачам, керівникам різного рівня, політикам, громадським діячам — усім, хто прагне словом завоювати прихильність людей.

Основи термінознавства.jpgОснови термінознавства : Навчальний посібник / С.З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець. — 3-тє вид. доп. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2016. — 192 с.

ISBN 978-617-607-458-8

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Основи термінознавства». До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Призначено для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасного українського термінознавства.


Kng1.jpg


Збірник тестових завдань з української мови : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад. : Г.Л. Вознюк, І.П. Васи­лишин, І.Б. Мен­тинська. — 2-ге вид. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2016. — 576 с.


ISBN 978-617-607-792-3
Kng2.jpg


Збірник тестових завдань з української літератури : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад. : Г.Л. Вознюк, І.П. Васи­лишин, І.Б. Мен­тинська. 2-ге вид., випр. і допов. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2016. — 196 с.


ISBN 978-617-607-986-6

Книга1.jpg
Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник-прак­тикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Васи­лишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Мен­тинська, І.Д. Шмілик. — 6-те вид., доповн. і випр. — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2015. — 308 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-6043 від 14.07.2011 р.)

ISBN 978-966-553-969-8

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань і тестових контрольних матеріалів, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник містить 10 додатків - тематичних словничків, що висвітлюють різноманітні питання культури мовлення і подають допоміжну інформацію для виконання наведених у посібнику завдань і тестів. Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.

Книга3.jpgСучасна українська мова : самобутність, система, норма : навч. посібник / О. Микитюк. — 4-те вид., зі змінами. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 440 с.

ISBN 978-617-607-820-3

У посібнику сучасну українську мову розглянуто в трьох площинах: самобутність, система, норма. Самобутність засвідчена давніми писемними пам’ятками, що виразно ілюструють українські мовні риси. Система – це навзаєм зумовлена та пов’язана в одне ціле вертикаль мовних розділів: фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису та стилістики. Мовна норма — це шлях до впровадження мовленнєвої культури. Посібник містить низку рубрик(«Звернімо увагу»), цікавинок, таблиць та мовних плакатів, що допомагають опанувати матеріял та увиразнюють науковий текст.

Для студентів, учителів, учнів та всіх охочих вивчати українську мову, позаяк «спасіння нашого краю в нашому слові» (П. Куліш).Knig10001.jpgСуспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII століттях : мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива: монографія / І.Д. Фаріон. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 656 с.

ISBN 978-617-607-718-3

Перше в українському мовознавстві дослідження, що цілісно розкриває еволюцію статусу староукраїнської (руської) мови та мовної і мовно-етичної (національної) свідомости впродовж XIV-XVII ст. у двох провідних елітарних середовищах: урядово-шляхетських та духовно-освітніх. Авторка досліджує зміну моделі світу крізь призму змін староукраїнської (руської) мови та інших мов: від теоцентризму до антропоцентризму; панславізму до староукраїнської (руської) мови; від мовного універсалізму до українськомовного етнонаціонального самоусвідомлення.


Культура мовлення.jpg


Культура мовлення : особливості, завдання, цікавинки : навч. посібник / Оксана Микитюк. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 236 с.

ISBN 978-617-607-633-9

У посібнику подано основи культури мовлення крізь призму особливостей, завдань, цікавинок. Дібраний матеріял утверджує державотворчу роль української мови, показує самобутність мовної системи, сприяє розвиткові творчої особистости, пропагує народну мудрість і найкращі зразки українського письменства. Рубрики «Звернімо увагу», таблиці та плакати увиразнюють текст. Для викладачів, учителів, студентів, учнів та всіх охочих пізнавати Мову — «найдосконаліший винахід розуму і найбільшу людську цінність» (Юрій Шевельов).Публічний виступ.jpg
Підготовка до публічного виступу : метод. рекомендації з риторики / З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик, — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 56 с. Для студентів напрямків підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 030201 «Міжнародні відносини» та 030401 «Правознавство».
Основи термінознавства.jpg

Основи термінознавства : Навчальний посібник / С.З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець — Львів : Видавництво Львівської по­літех­ніки, 2013. — 160 с.

ISBN 978-617-607-458-8

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Основи термінознавства». До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Призначено для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасного українського термінознавства.Орфографічний практикум.jpg

Орфографічний практикум : метод. рекомендації та практичні завдання для студентів базового напряму «Журналістика» / уклад. : Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, Н.І. Голубінка, І.П. Карий, З.Й. Куньч, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 106 с.

«Орфографічний практикум» містить програму, теоретичний матеріал та практичні завдання з орфографії, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Призначений для студентів базового напряму «Журналістика».


Книга2.jpg

Українська мова і література. Тести для абітурієнтів : навч. метод. посіб. / А.Я. Середницька. — К. : Знання, 2013. — 222 с.

ІSBN 978-617-07-0067-4

У навчально-методичному посібнику вміщено понад 600 тестів, згрупованих у 10 варіантів, за змістом і структурою максимально наближених до тестового зошита зовнішнього незалежного оцінювання.

Для старшокласників і абітурієнтів, які самостійно готуються до ЗНО, а також учителів та викладачів, котрі зможуть використовувати посібник як джерело практичних завдань.


Книга4.jpgЗбірник тестових завдань з української мови та літератури : Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / Укл. : Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин, І.Б. Ментинська. — 2-ге вид., доп. і випр. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 476 с.

ISBN 978-617-607-366-6

Збірник містить понад 2500 тестових завдань з української мови та літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка». Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми, завдання з української літератури — усну народну творчість, усі періоди літературного процесу до кінця ХХ ст., а також теорію літератури. Опрацювання цих завдань сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно розв’язувати екзаменаційні тестові завдання. Матеріали підготував колектив викладачів кафедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл. Для учнів і вчителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, слухачів і викладачів підготовчих курсів.

Книга9.jpg


Мовна норма : знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей). Монографія / І.Д. Фаріон — [Вид. третє, доповнене]. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013 — 332 с.

ІSBN 978-966-428-290-8

У монографії розкрито еволюцію основних мовних норм. З’ясовано позамовні причини спотворення українських мовних норм впродовж ХХ ст. Більшість практичного матеріалу почерпнуто з усного та писемного мовлення українських посадовців. Задля кращого сприйняття матеріалу в праці запропоновано афористичні думки про мовну норму, багато веселих бувальщин і філологічних анекдотів.

Призначено для публічних людей, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться культурою українського мовлення.


Книга8.jpg


Сучасна українська мова в засобах масової комунікації. Методичні рекомендації та завдання для студентів базового напряму «Журналістика» / Укладачі : Н.І. Голубінка, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська — Львів, 2013. — 51 с.

Навчальне видання допоможе студентам-журналістам удосконалити знання з української мови та систематизувати мовний матеріал; розвинути лінгвістичне мислення; опанувати глибше мовні закони і категорії, мовознавчу термінологію; поглибити вивчення основних розділів сучасного українського мовознавства (фонетики, фонології; лексикології та фразеології; морфеміки, дериватології; морфології та синтаксису).

Книга11.jpg


Українська мова за професійним спрямуванням : навч. метод. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч ; 3-тє вид., виправл. і доповн. — К. : Знання, 2012. — 215 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-2400 від 25.03.2010 р.)

ІSBN978-966-346-952-2

У посібнику вміщено теоретичний матеріал, який охоплює основні питання з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». До кожної теми подано практичні завдання, що допоможуть закріпити на практиці здобуті знання. Цьому сприятиме і словничок правильного слововживання, призначений для самоперевірки у процесі виконання завдань. Система підсумкових контрольних робіт дасть змогу викладачеві оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу, а також може бути використана для самоконтролю. Для студентів технічних спеціальностей, викладачів, а також тих, хто цікавиться питаннями культури української мови.


Книга5.jpg


Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей / Булик-Верхола С.З. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 304 с.

ISBN 978-617-607-296-6

Розглянуто питання соціолінгвістики, охарактеризовано шляхи розвитку укра­їнської музичної термінології, проаналізовано джерела поповнення термінології, визначено словотвірні моделі термінів, описано особливості лексико-семантичної та структурно-граматичної організації музичної терміносистеми, охарактеризовано орфоепічні, акценто­логічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пункту­аційні та стилістичні норми сучасної літературної мови, запропоновано практичні завдання для самостійного опрацювання фахової лексики. Посібник призначено для студентів музичних спеціальностей, наукових працівників, усіх тих, кого хвилює розвиток та перспективи української наукової мови та культури мовлення.

Книга13.jpg


Українська мова. Самостійна підготовка до незалежного тестування : навч.-метод. посіб. / А.Я. Середницька. — К. : Знання, 2011. — 511 с.

ІSBN 978-966-346-691-0

У навчально-методичному посібнику подано теоретичний матеріал, який охоплює основні питання програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи, і приблизно 1500 тестових завдань, за змістом і структурою наближених до тестового зошита незалежного оцінювання. Теоретичні рубрики посібника супроводжують практичні тестові завдання, а з метою остаточного закріплення вивченого матеріалу підсумкові тести подано також у кінці кожного розділу посібника. Призначено старшокласникам і абітурієнтам, які самостійно готуються до незалежного тестування, а також учителям, які зможуть використовувати посібник як джерело тестових завдань.
Книга6.jpg


Українська риторика : Історія становлення і розвитку / З. Куньч. — Навчальний посібник. — 2011. — 248 с.

ISBN978-617-607-082-5

У посібнику містяться систематизовані й логічно упорядковані матеріали з історії української риторики. Читач знайде тут для себе інформацію про найцікавіші українські підручники та посібники з основ ораторського мистецтва всіх періодів,а також про діяльність найвидатніших українських промовців та проповідників. Подано також взірці найкращих українських промов різних періодів.

Книгу адресовано студентам економічних та гуманітарних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться питаннями риторики та її історії.
Книга12.jpg


Мова — краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХI – середині ХIХ ст. : Монографія / І.Д. Фаріон. — 4-те вид. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 212 с.

ISBN 978-617-607-045-0

Це дослідження перше в українському мовознавстві, у якому взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині: мова не лише передумова буття людини і суспільства — вона основа його творення упродовж століть (від ХІ до середини ХІХ століття). Унікальність і феноменальність української ситуації у тому, що не держава стояла на стороні мови, а мова забезпечила собою всі можливості для відродження нації та держави. Цей феномен криється у метафоричному визначенні мови як «краси і сили». «Краса» — це найвідкритіший звуковий бік мови, а «сила» — це її суспільно-креативна роль в українському націє- та державотворенні. Краса і сила мови – це те, що «двигнуло з упадку ту масу, якій, бачилося, не було рятунку» (І. Франко). Позаяк мова — справа усіх і кожного, то це нетрадиційне лінгвістичне дослідження адресоване усім мовцям.Книга14.jpg


Отець Маркіян Шашкевич — український мовотворець : Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму : Монографія / І.Д. Фаріон. — Львів : Свічадо, 2011. — 136 с.

ISBN 978-966-395-121-8

Це дослідження є новим поглядом на архіважливе питання націєтворення на теренах Галичини, йдеться про мовну самоідентифікацію українців у ХІХ ст. — про початок вживання народної мови на вищих рівнях її функціонування: у релігійній та літературній царині. Такий процес закономірно набував політичного характеру. Герой цього здвигу — отець Маркіян Шашкевич — постає у книжці як реформатор і зачинатель творення літературної мови, а водночас і самосвідомости галицьких українців. Книжка містить й адаптовані тексти проповідей о. Маркіяна Шашкевича.Книга7.jpgЗагородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. — 2011. — 900 с.

ISBN 978-617-607-139-6

Пропонований увазі читачів «Фінансово-економічний словник» містить визначення й тлумачення понад 10000 понять і термінів, що охоплюють таку проблематику: фінансова система держави, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, банківська справа, інвестування та інвестиційний аналіз, цінні папери і фондовий ринок, страхування, митна справа, податки, грошовий обіг, фінансове планування, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси, бухгалтерський (фінансовий), податковий та управлінський облік і звітність, аудит, торгівля, маркетинг, реклама, теоретична і прикладна економіка та інші. Це найповніше видання українською мовою. Для викладачів і студентів економічних напрямів підготовки, фінансистів та економістів підприємств різних форм власності, працівників банківських установ, податкових адміністрацій, страхових організацій, підприємців, а також усіх, хто цікавиться сучасними фінансово-економічними проблемами.


Книга10.jpg«Слово — меч духовний» — це добірка плакатів про мову (автор ідеї та упорядник — Ірина Фаріон) на основі створених упродовж 1998-2010 років у Національному університеті «Львівська політехніка» студентських робіт і виданих добірок плакатів «Мова – твого життя основа» (2001 р.), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002 р.), «Мова — краса і сила» (2006 р.). З ініціятиви Ірини Фаріон, доцента кафедри української мови, студенти Інституту архітектури через пропоновані роботи висловили своє ставлення до стану функціювання української мови в нашій державі. До збірки долучено статті Ірини Фаріон, що розвивають основну креативну функцію слова та мови :«Слово – меч духовний» та «Шевченків концепт «слово» у рецепції Дмитра Донцова».


Словник.jpg

«Словник економічної афористики» / Укладачі А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 444 с.

ISBN 978-617-607-413-7

Словник містить понад 3000 афоризмів з економіки, менеджменту та підприємництва. Для найширшого кола зацікавлених читачів.

Гроші.jpg


«Гроші : Словник афоризмів» / Укладачі А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — К. : Видавничий центр «Логос Україна», 2012

ISBN 978-966-1581-25-7

Економіка.jpg
«Економіка. Підприємництво. Менеджмент : Словник афоризмів-визначень» Книга І (А-К), Книга ІІ (Л-Я) / Укладачі : А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — К. : Видавничий центр «Логос Україна», 2013. — Книга І — 144 с., Книга ІІ — 160 с.

ISBN 978-9661581-26-4

Електронні видання кафедри

C.18.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів МВ» / Укладачі: Василишин І. П., Куньч З. Й., Наконечна Г.В., Микитюк О. Р., Харчук Л. В., Сертифікат № 03960, 2021. 389 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10809
C.19.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс «Термінознавчий практикум» / Укладачі: Куньч З. Й., Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В. Сертифікат № 04004, 2021. 387 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12502C.16.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей СО, СР, СЗ» / Укладачі: Микитюк О. Р., Теглівець Ю. В., Колодій Н. В. Сертифікат № 03893, 2021. 375 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10818


C.17.jpg
Електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів ПВ» / Укладачі: Городиловська Г. П, Середницька А. Я., Харчук Л. В., Шмілик І. Д., Руденко С. О. Сертифікат № 03818, 2021. 384 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10813С.21.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів технічних спеціальностей» / Укладачі: Ментинська І. Б., Булик-Верхола С. З., Литвин О. Г. Сертифікат № 03646, 2020. 382 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10816


С.20.jpg

Електронний навчально-методичний комплекс «Практична стилістика української мови» / Укладачі: Василишин І. П., Куньч З. Й., Литвин О. Г., Ментинська І. Б., Шмілик І. Д. Сертифікат № 03646, 2020. 457 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10807


Серт УМ 2.jpg
Електронний навчально-методичний комплекс «Риторичний практикум (для студентів МВ)» / Укладачі: Куньч З. Й, Турчин Я. Б., Фаріон І. Д., Литвин О. Г., Харчук Л. В., Руденко С. О. – Сертифікат № 03008, 2019. – 386 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6845Серт УМ 1.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс «Риторичний практикум (для студентів ПВ)» / Укладачі: Куньч З. Й, Василишин І. П., Фаріон І. Д., Городиловська Г. П., Ментинська І. Б. – Сертифікат № 03007, 2019. – 376 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7991


STR 01.pngЕлектронний навчально-методичний комплекс «Основи термінознавства» / Укладачі: Булик-Верхола С. З., Наконечна Г. В., Теглівець Ю. В. – Сертифікат № 02588, 2018. – 210 с.

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1274


Sert 008.jpgЕлектронний навчально-методичний комплекс «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: для судентів заочної форми навчання / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Пура Я.С., Конівіцька Т.Я. – Сертифікат № 02148, 2018.

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1419

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник призначено для студентів заочної форми навчання.
SCAN10001.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс "Rethoric" / Укладачі: Куньч З.Й., Гасько О.Л., Зазуляк З.М. - Сертифікат № 02052, 2017.

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4164

Syllabus contents is aimed at profound study of the main stages of rhetoric development, rhetoric's historical traditions, status of modern academiceloquence; the main aspects of psychology and culture of verbal communication; theoretical basics of academic and other public speeches preparation, peculiarities of different forms of public professional and business communication.


Kniga 222.jpgЕлектронний навчально-методичний комплекс "Риторика професійної діяльності" / Укладачі: Куньч З.Й., Литвин О.Г., Городиловська Г.П., Харчук Л.В. - Сертифікат № 02025, 2017.

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1160

Зміст програми спрямований на вивчення основних етапів розвитку риторики, історичних традицій риторики; родів, видів і жанрів ораторського мистецтва; основних аспектів психології та культури мовного спілкування, теоретичних засад підготовки промови та інших публічних виступів, особливостей різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування.


Sert 000001.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс "Українська мова за професійним спрямуванням" / Укладачі: Куньч З.Й., Середницька А.Я. - Сертифікат № 02001, 2017.

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3728

Електронний комплекс містить інформацію про стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культуру усього та писемного мовлення; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.


Sert 0001.jpg

Електронний навчально-методичний комплекс "Риторика" / Укладачі: Куньч З.Й., Литвин О.Г. - Сертифікат № 01982, 2017.

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3152

Курс покликаний сформувати риторичну культуру майбутнього фахівця-науковця, який володіє мистецтвом переконливого мовлення, а також навчити раціональної мовленнєвої поведінки у різних ситуаціях спілкування та найдієвіших способів завойовувати словом прихильність людей.Kniga 22.jpg

Електронний навчально-методичний комплекс "Ділова українська мова" / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Куньч З.Й., Ментинська І.Б. - Сертифікат № 01824, 2017.

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1148


Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Ділова українська мова». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних тестових завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник містить 1400 тестових завдань, загальний глосарій.

Sert 002.jpg

Електронний навчально-методичний комплекс "Риторика" / Укладачі: Куньч З.Й., Городиловська Г.П., Шмілик І.Д., Литвин О.Г. - Сертифікат № 01660, 2016.

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14441

"Електронний навчальний комплекс «Риторика» складається з 16 розділів відповідно до програми з риторики для студентів спеціальностей 081 «Право» та 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». У кожному розділі є коротка теоретична інформація, тлумачний термінологічний словничок-мінімум, комплекс завдань і тестів на закріплення матеріалу."


Sert 02.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс "Пунктуаційний практикум з української мови" / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Голубінка Н.І., Ментинська І.Б. - Сертифікат № 01595, 2016.

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13807

"Пунктуаційний практикум з української мови" охоплює розділи української пунктуації, містить інформацію про використання розділових знаків у реченнях. Посібник призначено для студентів базового напряму "Журналістика"

Sert 03.jpgЕлектронний навчально-методичний комплекс "Сучасна українська мова. Ч.2" / Укладачі: Микитюк О.Р., Фаріон І.Д. - Сертифікат № 01594, 2016.

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13289

Збірник призначено для студентів напряму «Філологія», які вивчають курс «Сучасна українська мова», напряму «Журналістика», які вивчають курси «Сучасна українська мова в засобах масової комунікації». Для поглибленого вивчення матеріял курсу можна використовувати для студентів інших базових напрямів, зокрема курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також для слухачів і викладачів підготовчих курсів Львівської політехніки.


Sert0002.jpg


Електронний навчально-методичний комплекс "Мова ділових паперів" / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Ментинська І.Б. - Сертифікат № 01287, 2015.

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13292

Методичний посібник «Мова ділових паперів» призначено для студентів, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Посібник містить правила оформлення ділових паперів, загальні вимоги до слова в документах, граматичні і стилістичні поради, а також взірці організаційних, розпорядчих, довідково-інформаційних, особових та дипломатичних документів.Sert 01.jpgЕлектронний навчально-методичний комплекс "Сучасна українська мова. Ч.І" / Укладач: Микитюк О.Р. - Сертифікат № 01062, 2015.

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13017

У книжці сучасну українську мову розглянуто в площині самобутности, системи та норми. Самобутність мови – це те, що створює її окремішність та неповторність. Система – це навзаєм зумовлена та пов’язана в одне ціле вертикаль мовних розділів: фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису та стилістики. Мовна норма – це шлях до впровадження мовленнєвої культури. Збірник призначено для студентів напряму «Філологія», які вивчають курс «Сучасна українська мова», напряму «Журналістика», які вивчають курси «Сучасна українська мова в засобах масової комунікації». Для поглибленого вивчення матеріял курсу можна використовувати для студентів інших базових напрямів, зокрема курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також для слухачів і викладачів підготовчих курсів Львівської політехніки.
Sert10001.jpg
Електронний навчально-методичний комплекс "Орфографічний практикум з української мови" / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Голубінка Н.І., Ментинська І.Б. - Сертифікат № 01126, 2015.

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13023

"Орфографічний практикум з української мови" містить теоретичний матеріал з українського провопису, методичні рекомендації та практичні тестові завдання для студентів базового напряму «Журналістика».


Сертифікат 1.jpg


Електронний навчальний посібник "Збірник завдань для модульного та семестрового контролю з української мови (за професійним спрямуванням)" / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Литвин О.Г., Голубінка Н.І., Городиловська Г.П., Ментинська І.Б. - Сертифікат № 00945, 2014.

http://vns.lp.edu.ua/course/index.php?categoryid=1245

Призначено для студентів першого курсу всіх спеціальностей денної форми навчання, студентів-заочників та студентів екстернату. Збірник містить контрольні роботи до першого і другого модулів, модульні, а також екзаменаційні завдання з української мови (за професійним спрямуванням).


Посібник ВНЗ.jpgЕлектронний навчальний посібник "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / Укладачі: Вознюк Г.Л., Булик-Верхола С.З., Василишин І.П., Гнатюк М.В., Ментинська І.Б., Шмілик І.Д. - Сертифікат № 00432, 2013.

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=2804


Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник містить 1250 тестових завдань, загальний глосарій та глосарій до кожного розділу.Посібник призначено для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.


Сертифікат 00539.jpg
Електронний навчальний посібник "Збірник тестових завдань з української мови" / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Ментинська І.Б. - Сертифікат № 00539, 2013. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=10964

"Збірник тестових завдань з української мови" містить 3250 тестів, які охоплюють усі аспекти української мови: орфографію, фонетику акцентологію, лексику та фразеологію, будову слова, словотвір і морфологію, синтаксис і пунктуацію, а також культуру мови і призначені для практичного засвоєння програмного матеріалу, закріплення мовленнєвих навичок, поглибленого опанування основних засад української мови, поточного і підсумкового контролю знань.

Збірник призначений для студентів напряму «Філологія», які вивчають курс «Сучасна українська мова», напряму «Журналістика», які вивчають курси «Сучасна українська мова в засобах масової комунікації», «Орфографічний практикум», «Правописний практикум», для студентів інших базових напрямів, як технічних, так і гуманітарних, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також для слухачів і викладачів підготовчих курсів Львівської політехніки.


Сертифікат ПТ.jpg
Електронний навчальний посібник "Практичне термінознавство" / Укладачі: Теглівець Ю.В., Булик-Верхола С.З., Наконечна Г.В. - Сертифікат № 00134, 2012.

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9934

Навчальний посібник «Практичне термінознавство» має на меті вивчити закономірності розвитку і вживання спеціальної лексики, а також окреслити проблеми, що є в сучасному українському термінознавстві (зокрема, проблема перекладу термінів, транслітерації, уніфікації, стандартизації тощо). У посібнику охарактеризовано особливості формування української наукової мови, висвітлено важливі питання, пов’язані з історією термінознавства як окремої науки, порушено проблему щодо повернення пласту наукової лексики. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник призначено для студентів напрямів «Практична психологія», «Журналістика», «Філологія», «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини», а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасного українського термінознавства.

Співпраця кафедри

Кафедра послідовно втілює свій концептуальний задум — співпрацювати з фахівцями спеціальних кафедр у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників кафедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань. Завідувач кафедри доц. Вознюк Г.Л. та професор Полюга Л.М. за активну і плідну лексикографічну роботу удостоєні Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка в галузях науки та освіти. Викладачі кафедри беруть активну участь у діяльності Товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка, ведуть значну просвітницьку роботу серед студентської молоді, пропагують українську мову та культуру мовлення у пресі, на радіо й телебаченні.

Викладач М.В. Гнатюк є членом інформаційного центру при Секретаріаті Світової федерації українських лемківсько-русинських об’єднань. Неодноразово до Дня української писемності та мови кафедра української мови спільно з Інститутом архітектури та дизайну проводила мовно-мистецьку виставку «Мова — твого життя основа». Результатом цієї виставки є видані набори плакатів — студентських робіт на актуальні мовні теми. Керівником цього проекту є доцент кафедри І.Д. Фаріон.

Міжнародна співпраця кафедри

Кафедра української мови налагодила постійну творчу співпрацю з низкою кафедр і відділів зарубіжних вишів і наукових установ, зокрема з Інститутом східного слов'янства Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Республіка Польща), Українським вільним університетом у Мюнхені (Німеччина) у справах науково-освітньої діяльності, підвищення кваліфікації та підготовки наукових кадрів.

Методичні матеріали

"Термінологічна лексика в системі професійного мовлення" Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів напрямів “Менеджмент”, “Міжнародна економіка”, “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит” та інших базових напрямів і спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укл.: Г.Л.Вознюк, С.З.Булик-Верхола, М.В.Гнатюк та ін. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 76 с.

Файл:Metodichka z term nolog.doc

"Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення" Посібник для студентів економічних спеціальностей / Укл.: Г.Л.Вознюк, Г.В.Наконечна, З.Й.Куньч та ін. - Львів, 2007. - 51 с.

Файл:Ділові папери.doc

"Культура ділового мовлення": Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) і самостійної роботи студентів / Укл.: Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 76 с.

Файл:Культура ділового мовлення.doc

"Модульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням)": Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укл.: авт. кол. (кер. авт. кол. доц. Вознюк Г. Л.) – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 65 с.

Файл:Модульні тестові завдання.doc

"Основи риторики": Методичні рекомендації і практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч З. Й., Голубінка Н. І., Шмілик І. Д. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2011. – 36 с.

Файл:Основи риторики.doc

Проєкт «Мова — твого життя основа»

Мова.jpg
Мова1.jpg
Для усвідомлення ролі мови у ствердженні держави не так уже багато треба: безумовну любов до цієї мови і до себе в ній як до представника українського етносу, бо “кого мова любить, того вона робить могутнім”. На хвилі таких міркувань у середовищі студентів архітектурного факультету Львівської політехніки народилася ідея виставки малюнка, плаката і графіки на тему “Мова – твого життя основа”. Окремі роботи з цієї виставки пропонуємо глядачеві й читачеві для сприйняття. Вони виконані в кількох ідейних площинах:

• мова – категорія духова, вона має божественну природу, і саме це визначає нашу неповторність і значущість у світі;

• буття у корінній рідній мові в Україні зумовлене складними історико-політичними обставинами, через що відстоювання конституційного права на державність української мови – це свідчення нашої національної самоповаги та сили;

• мова – категорія естетична і внутрішньо цілісна, тому розхитування її суржиком – це брудне плямування світлої основи життя.

Ірина Фаріон

Авторський проєкт Ірини Фаріон “Академічні майстер-класи: від книги – до мети”

Header big.jpg

Авторський проєкт доктора філологічних наук, професора катедри української мови Ірини Фаріон «ВІД КНИГИ ДО МЕТИ» започатковано в жовтні 2011 року. Співорганізатори проєкту Національний університет «Львівська політехніка» та Всеукраїнське об’єднання Свобода.

Мета проєкту: максимальне пропагування і підтримка української наукової та художньої книжки, підтримка націєцентричних українських культурно-мистецьких проєктів.

Реалізація проєкту: щомісячне (крім літнього періоду) запрошення відомих авторів націєцентричного спрямування з презентацією їхніх праць для спілкування з найширшою львівською громадою і передусім студентством; забезпечення належного медійного висвітлення через місцеві ЗМІ та поширення повної відео-інформації через інтернет-мережу, зокрема сайт проєкту www.vid-knyhy-do-mety.info; системне, підсумкове видання журналу стислої інформації про перебіг презентацій (видано чотири випуски: Випуск I, 2012, Випуск II 2013, Випуск III 2014, Випуск IV 2016, див. електронні варіянти на вказаному сайті).

Упродовж шістьох років у проєкті взяло участь понад 50 авторів, серед яких письменники: Михайло Слабошпицький, Юрій Щербак, Евген Дудар, Мирослав Дочинець, Іван Малкович (і як видавець), Олександр Климчук (праця про художника Івана Марчука), Святослав Бондаренко, Богдан Стельмах, Сашко Лірник (Олександр Власюк), Володимир Лис, Любов Голота, Дмитро Павличко; науковці: Павло Чучка, Ярослав Радевич-Винницький, Олег Баган, Андрій Козицький, Петро Кралюк (і як письменник), Михайло Худаш (посмертна презентація праць), Тарас Чухліб, Ярема Кравець (перекладач), Павло Гриценко, Микола Зубков, Дмитро Степовик, Оксана Микитюк, Микола Тимошик, Ірина Фаріон, Олександр Пономарів, Микола Лесюк, Віктор Мойсієнко, Ярослава Мельник, Олександр Корнієнко, Богдан Галайко; актори, музиканти та режисери: Михайло Іллєнко, Олег Цьона, Богдан Бенюк, Андрій Середа, Антін Мухарський (і як письменник), Людмила Іллєнко (Єфименко); релігійні діячі: Ігор Ісіченко, Рафаїл Турконяк, Севастіян Дмитрух; політики: Ольга Ільків (і як поетеса), Юрій Михальчишин, Андрій Іллєнко, Ігор Тенюх; видавці: Олег Фешовець (вид-во «Астролябія, Львів), Богдан Трояновський (вид-во «Свічадо», Львів), Орест Коссак (представлено праці Святослава Караванського; вид-во «БАК», Львів), Віра Соловйова (вид-во «Кліо», Київ), Галина Федорець (вид-во «Акта», Харків), Іван Малкович (вид-во А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Київ).

11 червня 2012 року авторку проєкту «Від книги до мети» Ірину Фаріон відзначено премією імени Дмитра Нитченка за пропаганду української книжки і промоцію українського слова (див. більше «Від книги до мети» II Випуск, Львів, 2013, с. 42-43, www.vid-knyhy-do-mety.info).


Авторська програма Ірини Фаріон "ГЕН УКРАЇНЦІВ"

ГЕН УКРАЇНЦІВ.jpg


Програма «Ген українців з Іриною Фаріон»

Мета: через яскраві (часом забуті) постаті (герої) української історії, культури, політики розкривати непоборність української нації, її прагнення мати свою національну державу та зреалізовувати себе як особистість.

Завдання:

 1. Обирати постаті (героїв) відповідно до пам’ятної дати та актуальности.
 2. Розкривати маловідомі особистісні сторінки життя постатей (героїв) на тлі їхнього часу.
 3. Максимально проєктувати розповідь про героїв на сучасну проблематику.
 4. Синтезувати сюжетний монолог Ірини Фаріон із візуалізацією героїв.
 5. За можливости залучати артефакти постатей (героїв) та їхньої доби в студію.
 6. Через червоно-чорне світлове оформлення студії акцентувати на мілітарності програми: тільки сила в найширших сенсах врятує націю і державу.

Велич Особистості / Ген Українців

Фаріон.png

МОВА проти «языка»

Вірш.І.Ф..png

Конкурс знавців української мови

Конкурс1.jpg
Починаючи з 2001 / 02 навчального року, викладачі кафедри систематично проводять університетський студентський конкурс знавців української мови в межах Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика. У травні 2001 р. український меценат Петро Яцик заснував конкурс знавців української мови, який відтоді щороку стартує 9 листопада, у День української писемності та мови. Він має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.

Переможці університетського туру неодноразово посідали перші та призові місця в обласному та всеукраїнському турах (О.Яремко, А.Ярема, Я.Возняк, І.Пронів, О.Якимець, О.Рубаняк, Т.Стадник, Б.Ющак).

25-річчя кафедри української мови

30-річчя катедри української мови

Листівка.jpgВідзнаки та нагороди кафедри української мови

Vidzn 02.jpg

Наші студенти

Sb 1.png


Викладацький склад

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4-й н.к., кімн. 208–211

Тел.: +38 (032) 258-23-50, +38 (032) 258-23-31

E-mail: ihsn.dept@lpnu.ua, igsn@lp.edu.ua