Стахів Петро Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стахів Петро Григорович
RTEmagicC Stakhiv cr 03.jpg.jpg
д.т.н., професор кафедри
Дата народження 3 лютого 1948 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Теорія електронних кіл
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Стахів Петро Григорович — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 3 лютого 1948 року

Восени 1996 р. очолив кафедру теоретичної та загальної електротехніки

у 1991–1996 рр. завідував кафедрою теоретичних основ електрорадіотехніки Львівського державного університету ім. І. Франка.

Керівник спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з електро-технічних дисциплін, з 1995 р.

Основні курси

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Методи дослідження електромеханічних перетворювачів, фізичний і математичний експеримент

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG Нагрудний знак «Відмінник освіти України», (1999 р.)


RTEmagicC Nagrudnii znak Za naukovi dosjagnennja 01.JPG.jpg «За наукові досягнення». (2009 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Лауреат конкурсу Національної академії наук України 2006 р.


Заслужений діяч науки і техніки України.png «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ» (2016)


Наукові інтереси

Теорія електронних кіл

Науковий керівник держбюджетнихнауково-дослідних тем «Застосування методів макромоделювання та діакоптики до розрахунку складних електротехнічних систем», «Розроблення методів паралельних алгоритмів розрахунку динамічних процесів неоднорідних електро-технічних систем», «Створення методів, алгоритмів і програм для математичного та комп’ютерного моделювання динамічних процесів в електроенергетичних системах) » .

У рамках проекту Європейського Союзу «PHARE/TACIS» виконано госпдоговірну тему «Розроблення програмної оболонки для навчально-методичного центру екологічно чистої енергетики за програмою «Clean Energy» (наук. кер. — проф. П. Стахів).

Вибрані публікації

http://orcid.org/0000-0002-5263-0747

 1. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / П. Г. Стахів [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2002. — 119 с.: рис. — Бібліогр.: с. 119. — ISBN 996-553-224-3
 2. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування [Текст] : підручник для студ. неелектротехн. спец. вищих навч. закл. / П. Г. Стахів [и др.]. — Л. : Новий Світ-2000 ; Л. : Магнолія плюс, 2003. — 208 с.: рис. — Бібліогр.: с. 204-205. — ISBN 966-8340-27-25 (Новий Світ-2000). — ISBN 966-7827-06-Х (Магнолія плюс)
 3. Імітаційне моделювання лабораторного практикуму з курсу «Теорія електронних кіл» [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Г. Стахів [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Львівська політехніка, 2008. — 72 с. — Бібліогр.: с. 69. — ISBN 978-966-553-729-8
 4. Основи теорії електронних кіл [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; ред. Ю. Я. Бобало ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — Л. : Видавництво національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 332 с. — ISBN 978-966-553-815-8
 5. Основи теорії електронних кіл [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. галузі знань «Електроніка» / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; за ред. проф. Ю. І. Якименка ; Нац. техн. ун- України «Київ. політехн. ін-т», Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., доопрац. і допов. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — 415 с. : рис. — Бібліогр.: с. 414. — 500 (перший запуск 1-250) экз. — ISBN 978-966-622-481-4
 6. Метод оптимізації побудови дискретних динамічних моделей для задачі екологічного моніторингу / П. Г. Стахів, І. П. Струбицька // Актуал. пробл. економіки. — 2009. — № 10. -С. 260-265. — Бібліогр.: 12 назв.
 7. Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора / П. Г. Стахів, Ю. Я. Козак, Ю. П. Франко // Електро­енергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 87-91. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 637). — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Implementation of parallel algorithm of computations of dynamic processes in cluster systems / L. Byczkowska-Lipinska, P. Stakhiv, M. Cegielski // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 9. Interval data analysis in the task of estimation of possibilities of the Small Hydroelectric Power Station «Topol’ky» capacity increasing / M. Dyvak, P. Stakhiv, Y. Franko // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали Х Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2009, 24-28 лют. 2009, Львів-Поляна, Україна. — Л. : Вежа і Ко, 2009. — P. 89-91. — Bibliogr.: 3 titles.
 10. Modeling of electric power systems based on diakoptic approach and parallel algorithms in modern computer tools / P. Stakhiv, S. Rendzinyak, O. Hoholyuk // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 11. Method of tolerance parameters estimation of the static system based on the tolerance sets in form of ellipsoid / M. Dyvak, P. Stakchiv, Yu. Franko // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф.
 12. CADSM 2005, 23-26 лют. 2005, Львів-Поляна, Україна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 349-351. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 13. New algorithm of subcircuits matching in multirate method / S.J. Rendzinyak, P.G. Stakhiv // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engineering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 290-294. — Bibliogr.: 4 titles.
 14. A parallel multirate algorithm for the numerical integration of system of nonlinear differential equations / P. Stakhiv, S. Rendzinyak // Комп’ютинг. — 2005. — Т. 4, вип. 1. — С. 34-41.
 15. Symulacja obwodow elektrycznych z wieliobiegunkami w srodowisku Simplorer / P. Stachiw, B. Melnyk, S. Trochaniak // XXVIII Miedzynar. konf. z podstaw elektrotechniki i teorii obwodow IC-SPETO 2005, Gliwice, Ustroii, 11-14.05. 2005. — Gliwice, 2005. — T. 2. -S. 551-552.
 16. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical models of three—phase power autotransformer and transformer in Matlab/Simulink environment//Proceedings of XII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, July 6 — 9, Warsaw, Poland, Vol. 1.— Р. 171 — 174.
 17. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical modeling of transmission lines transients in Matlab/Simulink environment//Proceedings of V—th International Workshop «Computational Problems of Electrical Engineering», Jazleevets, Ukraine, 2003.— Р. 92.
 18. Стахів П.Г., Козак Ю. Я., Гоголюк О. П. Підвищення ефективності алгоритмів побудови макромоделей об'єктів електроенергетичних систем. Технічна електродинаміка. 2014. № 5. С. 29–31. (Scopus)
 19. Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Стахів П. Г., Козак Ю. Я., Гоголюк О. П. Побудова дискретних макромоделей об’єктів електроенергетичих систем на підставі реальних експлуатаційних характеристик. Технічна електродинаміка. 2014. № 2. С. 77–86. (Scopus)
 20. Stakhiv P., Hoholyuk O., Kozak Yu. Effectiveness Evaluation of Discrete Macromodelling to Forecast Power Consumption of Electric Power Systems Component Elements. Сomputational Problems of Electrical Engineering. 2016. Vol. 1. № 1. p. 45–48.
 21. Hoholyuk O., Kozak Yu., Nakonechnyy T., Stakhiv P. Macromodeling as an Approach to Short-Term Load Forecasting of Electric Power System Objects. Сomputational Problems of Electrical Engineering. 2017. Vol. 7, No. 1. Р. 25–32.
 22. Stakhiv P., Rendzinyak S., Hoholyuk O. 125-th anniversary of electrical engineering education and science in Lviv Polytechnic (1891–2016) Сomputational Problems of Electrical Engineering. 2017, Vol. 7. No. 1. Р. 1–10.
 23. Гоголюк О. П. Козак Ю. Я., Росоловскі Є., Стахів П. Г. Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення побудови дискретних макромоделей та їхня адаптація до програм розрахунку електричних кіл. Технічна електродинаміка. 2019. № 2. С. 3–6. (Scopus)
 24. Stakhiv P., Kozak Yu., Hoholyuk O. Usage of expert analysis for practical creation of macromodels of electrotechnical systems. Proceedings of XII-th International Conference “Modern Problems of Radioengineering, Telecommunications and Computer Science” (February 25 – March 1, 2014). Lviv-Slavske, 2014. P. 62 – 64.
 25. Stakhiv P., Hoholyuk O. Macromodeling as an approach to improve the analysis of electric power systems and their elements. Proceedings of 5th International Conference “Modern Electric Power Systems” MEPS’15. Wroclaw, Poland, July 2-5, 2015. DOI: 10.1109/MEPS.2015.7477197 (Scopus, Web of Science)
 26. Stakhiv P., Hoholyuk O. Macromodeling as an Alternative Approach for Electric Power Systems Modeling Using ATP and MATLAB/Simulink. Proceedings of 2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), September 2-5, 2015, Lviv, Ukraine. P. 200–203. DOI: 10.1109/CPEE.2015.7333375 (Scopus, Web of Science)
 27. Rosolowski E., Stakhiv P., Hoholyuk O. Prospects of Discrete Macromodels Usage for Calculation of Electric Power Systems Modes. Proceedings of the XIII th International Conference TCSET’2016, Lviv-Slavsko, Ukraine, Feb. 23–26, 2016. P. 55–57. DOI: 10.1109/TCSET.2016.7451966 (Scopus, Web of Science)
 28. Rosolowski E., Stakhiv P., Hoholyuk O. Transformer Discrete Macromodel for Simulation in ATP-EMTP Programme. Proceedings of the International Conference EPNET2016 (Electric Power Networks), Szkliarska Poręba, Poland, September 19-21, 2016. DOI: 10.1109/EPNET.2016.7999378 (Scopus)
 29. Hamola O., Hoholyuk O., Kozak Ya. Stakhiv P. Comparing of effectiveness of transient processes calculation in electrotechnical devices using discrete models. Proceedings of 2017 18th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), (September 11-13, 2017, Kutna Hora, Czech Republic). DOI: 10.1109/CPEE.2017.8093046 (Scopus, Web of Science)
 30. Stakhiv P., Hoholyuk O. Features of Calculation Procedures Used for Transient Processes Simulation in Electric Systems and Their Components Described by Macromodels. Proceedings of the XIV th International Conference TCSET’2018, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 20 – 24, 2018 DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336222 (Scopus, Web of Science).
 31. Гоголюк О. П., Козак Ю. Я., Росоловскі Е., Стахів П. Г. Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення побудови дискретних макромоделей та їхня адаптація до програм розрахунку електричних кіл // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 3–6. 0,18 ум.д.ар. (ТЗЕ-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 32. Kostin M., Mishchenko Т., Liashuk V., Hoholyuk O., Stakhiv P. Transient stochastic processes in power circuits of electric transport systems [Електронний ресурс] // Computational problems of electrical engineering : 20th International сonference, September 15–18, Slavske–Lviv, Ukraine. – 2019. (Scopus)
 33. Hoholyuk O., Rendzinyak S., Stakhiv P., Horyachko V., Ryzhyi T., Balatska L. Modern state of electric engineering education and science at lviv Polytechnic National University // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2019. – Vol. 9, № 2. – P. 1–7.
 34. Stakhiv P., Hamola O., Hoholyuk O., Kozak Yu. The features of calculation of heterogeneous electric circuits described by macromodels // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – P. 719–722.
 35. Paranchuk Ya., Stakhiv P., Tsyapa V. Research of welding power source modes // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – C. 84–88.
 36. Melnyk N., Dyvak M., Melnyk B., Stakhiv P., Dyvak I., Mykhailyshyn R. Modeling seller behavior in the Ukrainian computer market [Електронний ресурс] // Advanced computer information technologies (ACIT) : proceedings 2020 10th International conference (Deggendorf, Germany, 16–18 September 2020). – 2020.
 37. Shakhovska N., Bobalo Y., Stakhiv P. The method of student testing in electrical engineering in on-line mode [Електронний ресурс] // Computational problems of electrical engineering : рroceedings of 21st International сonference,16–19 September 2020, Pińczów, Poland. – 2020.
 38. Мусихіна Н. П. Конкурсні задачі з електротехніки: навчальний посібник / Н. П. Мусихіна, В. І. Коруд, І. І. Васильчишин, П. Г. Стахів, В. С. Мадай, В. С. Марков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 200 c.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 112

Tел. +38 (032) 258-21-19

E-mail petro.h.stalhiv@lpnu.ua