Поплавська Жанна Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Поплавська Жанна Василівна
16poplawska.jpg
д.е.н., професор, завідувач кафедри
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність планування народного господарства
Галузь наукових інтересів сучасні проблеми стратегічного управління
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1994 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку, кафедра теоретичної та прикладної економіки.
Почесні звання Відмінник освіти України

Поплавська Жанна Василівна — доктор економічних наук, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1982 р. — закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Планування народного господарства».

1986 р. — присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук рішенням спеціалізованої Вченої Ради в Інституті економіки АН Латвійської РСР.

Тема кандидатської дисертації — «Планування розвитку продуктових підкомплексів АПК».

1994 р. — рішенням Вченої Ради Державного університету «Львівська політехніка» від 19.04.1994 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

1994 р. — рішенням спеціалізованої Вченої Ради з вивчення продуктивних сил НАН України від 15.02.1994 р. на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора економічних наук з спеціальностями 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями» та 08.00.04 «Розміщення продуктивних сил, економіка районів України».

Тема докторської дисертації — «Регіональний АПК: стратегічне управління розвитком [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 ; 08.00.05 / Поплавська Жанна Василівна ; АН України, Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 1993. — 314 л.».

1997 р. — рішенням Вченої Ради Державного університету «Львівська політехніка» від 25.02.1997 р. присвоєно вчене звання професора кафедри теоретичної та прикладної економіки.

З 14.04.2003 р. — обіймає посаду завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Історія економіки та економічної думки
 • Основи управлінського консультування
 • Мікроекономіка
 • Стратегії конкуренції

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України», (2004 р.)


RTEmagicC Nagrudnii znak Za naukovi dosjagnennja 01.JPG.jpg «За наукові досягнення». (2009 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесні грамоти Львівської політехніки (2002 р., 2015 р.)

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — сучасні проблеми стратегічного управління.

Під керівництвом професора Поплавської Ж.В. захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Вибрані публікації

За останні п’ять років опублікувала понад 55 наукових праць, серед них: 8 підручників і навчальних посібників, 21 наукову статтю у фахових виданнях, 12 тез наукових доповідей на конференціях і 16 публікацій у зарубіжних виданнях. Крім того, видано 3 методичні розробки. Більшість публікацій присвячена актуальним проблемам стратегічного та конкурентного розвитку економіки України.

 1. Popławska Ż. Możliwości wykorzystywania w marketingu strategicznym koncepcji Foresight/ Żanna Popławska, Andrzej Limański, Ireneusz Drabik // Wielowymiarowość współczesnego marketingu / Redakcja Naukowa : Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów — 2015 — P. 137–146.
 2. Popławska Ż. Zmiany w zarządzaniu strategicznym przez stosowanie koncepcji foresight / Żanna Popławska, Andrzej Limański, Ireneusz Drabik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 366 / Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce/ Redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc / Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu-14 — P. 405–412.
 3. Поплавская Ж.В. Конкурентоспособность предприятия: теоретический аспект. Введение / Ж. Поплавская, А. Лиманский, Н. Иващук // Pod redakcją naukową Andreja Limańskiego I Róży Milic-Czerniak «Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty». — Katowice, 2013.
 4. Popławska Z. Ukraińska mentalność i cechy ukraińskiej przedsiębiorczości / Z. Popławska. A. Limański// Prace naukowe Politechniki Łódzkiej «Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym». — Łódz, 2014. — №2099. — P. 95–105.
 5. Поплавська Ж.В. Вдосконалення стратегічного управління шляхом використання концепції FORESIGHT / Поплавська Ж.В. // Стратегія економічного розвитку України : Збірник наукових праць. — Київ, 2014. — №34. — С. 119–123. (Ulrichs Web).
 6. Popławska Z. Konkurencyjność gospodarki Ukrainy – problemy i osiągnięcia / Z. Popławska. // Zeszyt sześćdziesiąty trzeci «Organizacja i zarządzanie». — Gliwice, 2013. — №63. — P. 339–349. (Uniwersal Impact Factor, BazTech, Copernicus).
 7. Poplawska Z. Warunki zwiekszenia konkurencyjnosci ukrainskich przedsiebiorstw wedlug miedzynarodowych rankingow / Z. Poplawska, A. Limanski// Prace naukowe «Organizacja i zarzadzanie». — Łódz, 2013. — №55. — P. 183–191.
 8. Поплавська Ж.В. Використання систем раннього попередження для підвищення конкурентноспоможності підприємства / Ж.В. Поплавська, О.І. Цмоць // Pod redakcją naukową Andreja Limańskiego I Róży Milic-Czerniak «Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty». — Katowice, 2013. — P. 91–106.
 9. Поплавская Ж.В. Стратегическая защищенность как современный поход к управлению предприятием / Ж.В. Поплавская, И.В. Скребец// Praca zbiorowa «Bezpieczeństwo w procesach globalizacji — dziś і jutro». — Katowice. — 2013 — Tom II. — С. 549–563.
 10. Гнучкість організації = Flexibility of the Organization : монографія / Софія Орестівна Комаринець, Жанна Василівна Поплавська . — Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. — 266 с. : портр., іл. — (Наукове видання). — Бібліогр. : с. 179–194 (216 назв). — На укр. яз. — ISBN 9789663923956 .
 11. Poplawska Z. Assessment of benefits of synergy effect in organization activity / Z. Poplawska, A. Limanski, O.Goszowska // Prace naukowe Uniwersytetu Economicznee wo Wroclawe «Zarzadzanie strategiczne w praktyce i teorii». — 2012. — №260. — P. 375–384.
 12. Поплавська Ж.В. Система стратегічного планування у мінливому середовищі / Ж.В. Поплавська, С.С. Тригоб’юк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». — 2012. — №749. — С. 452–456.
 13. Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської економіки : навчальний посібник / Жанна Василівна Поплавська, Олег Йосифович Криса. — Київ : Алерта, 2012. — 271 с. : іл. — Бібліогр. : с. 271 (11 назв). — На укр. яз. — ISBN 9786175660874.
 14. Актуальність інтеграції функцій логістики / Ж.В. Поплавська, А.С. Полянська // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4–6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 397–398. — Бібліогр. : 5 назв.
 15. Міжнародна конкуренція : курс лекцій для студ. баз. напряму 0502 «Менеджмент» проф. спрямування 8.050207 «Менедж. антимонопол. діяльн.» / О. В. Гошовська, М. Л. Данилович-Кропивницька, Ж.В. Поплавська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 156 с. — Бібліогр. : с. 153–155 (43 назви).
 16. Переваги та критерії інтеграції функцій логістики / Ж.В. Поплавська, А.С. Полянська // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є.В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 120–127. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №690). — Бібліогр. : 16 назв.
 17. Принципи побудови системи раннього попередження та реагування в управлінні за слабкими сигналами / Ж. Поплавська, О. Цмоць // Мосіеіе, metody i narzedzia zarzadzania organizacjami : pr. zbior. / pod red. J. Pyki. — Katowice, 2010. — S. 291–301. — Бібліогр. : 11 назв.
 18. Стратегічні альянси : умова прояву синергічної природи інновацій / Ж.В. Поплавська // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 365–366. — Бібліогр. : 7 назв.
 19. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. / Ж.В. Поплавська [та ін.] ; ред. Ж.В. Поплавська ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 284 с. : рис. — Бібліогр. : с. 281–283. — ISBN 966-553-533-1.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4 н.к, кімн. 502

Тел.: +38 032 258-24-88

E-mail: tpe.dept@lpnu.ua, tpeinem@gmail.com]