Кафедра менеджменту організацій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра менеджменту організацій
Logo mo .png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МО
Дата заснування 1945 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут економіки і менеджменту
Завідувач кафедри д.е.н., професор Карий Олег Ігорович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів; 4-й н.к., кімн. 407
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Кафедра менеджменту організацій — це науково-навчальний підрозділ Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Коротка історія

Кафедру менеджменту засновано 1945 року як профілюючу кафедру економіки промисловості та організації виробництва при механічному факультеті Львівського політехнічного інституту.

У різні роки кафедру очолювали: к.е.н., доцент З.А. Рубін (1945–1949 рр.), к.е.н., доцент С.М. Ямпольський (1950–1956 рр.), доцент З.А. Рубін (1956–1957 рр.), к.е.н., доцент І.Я. Рябченко (1957 р.), старший викладач М.М. Адарюков (1957–1958 рр.), д.е.н., професор М.Л. Шраг (1958–1964 рр.).

1964 року кафедру об'єднали з кафедрою економіки та організації хімічної промисловості і енергетики в кафедру економіки та організації галузевої промисловості (завідувач — д.е.н., професор В.Й. Бородкін). У 1967 р. її розділили на профілюючі кафедри, при цьому утворилась кафедра економіки та організації машинобудування й приладобудування, яку очолювали: д.е.н., професор О.П. Сидоров (1967–1978 рр.), к.е.н., доцент Й.А. Корнелюк (1978–1980 рр.), к.е.н., доцент О.К. Янушевич (І980–1985 рр.), д.е.н., професор Й.М.Петрович (1985–2005 рр.), к.е.н., доцент Г.М. Захарчин (2005–2008 рр.). 1996 року кафедра отримала назву економіки підприємства та менеджменту. З 2004 р. кафедра отримала назву менеджменту організацій.

2008–2014 рр. — кафедру очолювала д.е.н., професор Чухрай Наталія Іванівна, академік Української академії наук, автор понад 300 наукових праць з проблем інноваційного та стратегічного менеджменту, у тому числі 12 монографій, 10 підручників та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Під керівництвом професора Наталії Чухрай захищено 22 кандидатські дисертації і 1 докторська.

З 2015 р. — кафедру очолив д.е.н., професор Карий Олег Ігорович.

Кафедра менеджменту організацій є членом академічного альянсу Microsoft (MSDN AA) і забезпечує вивчання технологій Microsoft.

У таблиці подано зміни назв кафедри за всю історію існування

Табличка назви кафедри.png

Список спеціальностей, навчальна робота

На кафедрі ведеться підготовка фахівців з спеціальності 073 «Менедж­мент». Підготовка студентів на кафедрі здійсню­ється за ступеневою системою (див. рисунок).

Схема навчання на кафедрі менеджменту організацій:

Рисунок на сайт1.png


Кафедра готує фахівців широкого профілю з менеджменту організацій у сфері послуг, переробної промисловості, управління підприємствами малого та середнього бізнесу, управління інноваційними програмами та проектами. Її випускники можуть вирішувати проблеми, що виникають у виробничій, інноваційній, фінансовій, маркетингово-збутовій діяльності промислових підприємств, інноваційних структурах і організаціях сфери рекреації та туризму, готельного господарства тощо. Ґрунтовна підготовка випускників дає їм змогу працювати в організаціях різноманітних видів економічної діяльності, фінансової, інвестиційної та банківської систем на різних рівнях управління, а педагогічна майстерність викладачів допоможе не загубитися у складному сучасному світі.

Керівництво

Наукова діяльність

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ-54 (науковий керівник О.І. Карий).

Кафедра менеджменту організацій здійснює наукову роботу у таких основних напрямах: виконання держбюджетних, госпрозрахункових і кафедральних науково-дослідних робіт; підготовка кандидатських та докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри; видання монографій та наукових статей, навчальних підручників і посібників; участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях; наукова співпраця з промисловими підприємствами та установами НАН України, стажування викладачів кафедри у провідних наукових установах та організаціях національної, регіональної економіки та за кордоном.

Наукову роботу кафедра веде в напрямах теоретичного та прикладного дослідження проблем управління процесами формування і використання виробничого потенціалу підприємств, його розвитку й оновлення в умовах ринку; створення ефективних механізмів адаптації підприємств до зміни середовища в умовах глобалізації світової економіки; управління інноваційними процесами та забезпечення взаємодії учасників інноваційного процесу; розвиток організаційних механізмів діяльності підприємств туристичної сфери.

Наукові дослідження здійснюються відповідно до затверджених тем та в межах наукових напрямів кафедри. Змістовне наповнення наукових напрямів кафедри змінювалося разом з епохами розвитку національної економіки. У 1997–2001 рр. напрям звучав як «Реформування організаційно-економічного механізму діяльності підприємств і організацій у відповідності до ринкових відносин». У період 2002–2011 рр. виконувалися дослідження за напрямами «Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового і організаційно-управлінського потенціалів в умовах ринкових перетворень і структурної перебудови економіки» та «Проблеми узгодженого функціонування економічних, організаційних і мотиваційних механізмів господарювання та регулювання їх впливу на використання виробничого, організаційного та особистісного потенціалів». З 2012 р. і дотепер науковим напрямом кафедри є «Комплексне забезпечення збалансованого розвитку економічних систем».

Одним із важливих напрямів наукової діяльності викладачів є проведення міжвузівських семінарів та наукових конференцій. У 2007 р. кафедрою був проведений міжвузівський семінар «Формування інноваційних систем менеджменту організацій в умовах динамічної глобалізації». У 2009 р., 2011 р., 2013 р., 2015 р. кафедрою проведені науково-методичні семінари «Проблеми підготовки фахівців з інноваційного менеджменту».

Наукові доповіді, виступи й дискусії на семінарах дають можливість для продуктивного обміну досвідом між науково-педагогічними працівниками, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Менеджмент інноваційної діяльності» та «Управління інноваційною діяльністю».

Традицією кафедри вже стало проведення з 2006 р. кожного парного року Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні» (2006 р., 2008 р., 2010 р., 2012 р., 2014 р., 2016 р., 2018 р.).

Напрями науково-дослідних робіт НДЛ-54:

 • Моніторинг і регулювання розвитку малих і середніх підприємств в умовах динамічних ринкових процесів
 • Трансформація системи управління діяльністю організації в умовах становлення інформаційного суспільства
 • Механізм оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів

НДЛ-54 надає такі науково-технічні послуги:

 • Підготовка на основі результатів аналізу, оцінки та узагальнення аналітичних оглядів щодо моніторингу і регулювання розвитку малих і середніх підприємств в умовах динамічних ринкових процесів для провадження наукової та науково-технічної діяльності у західному регіоні України
 • Консультування з питань комерційної діяльності й керування малих і середніх підприємств регіону
 • Консалтинг в галузі формування і реінжинірингу системи управління організації
 • Можливі напрями розробок планується зосередити в сфері інформаційного забезпечення як внутрішньогосподарської діяльності організацій, так і побудови ефективних інформаційних комунікацій в зовнішньому середовищі
 • Дослідження моделей, методів та інструментів оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів
 • Розроблення науково-методичних підходів, методології, практичних рекомендацій щодо оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів

Особовий склад кафедри

Викладацький склад кафедри

На кафедрі працюють 30 осіб професорсько-викладацького складу, се­ред яких 7 докторів економічних наук, 5 професори, понад 20 кандидатів наук, до­центів.

Провідними викладачами кафе­дри є: д.е.н., професори: Н.І. Чухрай, Й.М. Петрович Л.І. Гальків, Л.С. Лісовська; д.е.н., доцент І.І. Новаківський; к.е.н., доценти: Г.Р. Копець, Ю.В. Войцеховська, В.Я. Гавран, Т.В. Кулініч, І.І.Грибик, О.П. Просович, І.Є. Матвій, Г.В. Рачинська, [[Процак Катерина Володимирівна | К.В. Процак], Л.В. Галаз, Р.О. Мірошник, к.т.н., доцент О.З. Сорочак та інші.

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через док­торантуру й аспірантуру.

За час існування кафедри її працівники захистили 10 докторських (М.І. Шраг, О.П. Сидоров, І.О. Черевко, Я.Д. Плоткін, Й.М. Петрович, В.Я. Гуменюк, О.Є. Кузьмін, М.В. Римар, Г.М. Захарчин, І.І. Новаківський) і близько ста кандидатських дисертацій.

2010 р. — д.е.н, професору кафедри Петровичу Й.М. Президентом України було присуджено «Державну стипендію видатним діячам освіти».

Міжнародна співпраця

Кафедра підтримує тісні міжнародні зв'язки з низкою закордонних навчально-наукових закладів та підприємств: Університет прикладних наук (м. Гоф, Німеччина), Університет прикладних наук (м. Гайльброн, Німеччина), Громадська вища школа підприємництва і управління (м. Лодзь, Польща), Корпорація «Хігея» (США), Економічна академія ім. Кароля Адамецького (м. Катовіце, Польща), Вища школа маркетингового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща), Вища школа менеджменту SIG (Польща), Вища школа економіки та адміністрації (м. Битом, Польща). За програмою міжнародної співпраці з Громадською вищою школою підприємництва і управління (м. Лодзь, Польща) студенти кафедри проходять практику за темою випускної роботи в Республіці Польщі.

У 2007 р. розширено зв'язки з міжнародної співпраці із закордонними навчально-науковими закладами та підприємствами, зокрема: Варшавським університетом, Ягеллонським університетом м. Кракова, Університетом м. Вроцлава, Університетом м. Познань, Університетом Марії Кюрі-Склодовської м. Любліна, Економічним університетом м. Кракова. Підписано угоди щодо співпраці із Громадською вищою школою підприємництва і управління (м. Лодзь, Польща), Школою менеджменту Політехнічного інституту Саvado and Ave (Португалія), за якими передбачено щорічний обмін студентами, викладачами.

Викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових відрядженнях, стажуваннях, студенти та аспіранти кафедри проходять навчання за кордоном і навчальні практики у зарубіжних організаціях і установах. Зокрема, студентам забезпечена можливість отримання подвійного диплому (Україна – Польща).

Студенти беруть активну участь у міжнародних конкурсах, зокрема у міжнародному командному тренінгу-змаганні Dimond BootCamp, міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», міжнародному студентському конкурсі інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge Ukraine тощо.

На запрошення кафедри менеджменту організацій студентам читають лекції професори з іноземних країн. З 13 квітня до 15 травня 2015 р. у Львівській політехніці перебував д.е.н. Мірослав Мороз (Вроцлавський економічний університет, м. Вроцлав, Польща). Професор прочитав для студентів Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» курс лекцій «Інтернет-маркетинг». У період 26 вересня – 25 листопада 2016 р. д.е.н. Марцін Ліповський з Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) прочитав для студентів Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» курс лекцій «Зв'язки з громадськістю та фірмовий стиль».

3 квітня 2018 р. професор Анетта Зелінська та професор Божена Рижавська з Вроцлавського економічного університету (м. Вроцлав, Польща) провели відкриті лекції «The Development of Ecologistics – the Examples of Good Practice» та «Transition from brown to green economy in European Union».

Основні праці кафедри

 1. Новаківський І.І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / І.І. Новаківський / — Львів : Вид–во Львівської політехніки, 2016. — 316 с.
 2. Карий О.І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О.І. Карий, Я.В. Панас / Асоціація міст України — К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. — 176 с.
 3. Петрович Й.М. Управління інноваційними проектами : навч. посібник / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 316 с.
 4. Бізнес–статистика : навч. посібник / [Матковський С.О., Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] — К. : Алерта, 2016. — 280 с.
 5. Чухрай Н.І. Економіка інноваційного підприємства : навчальний посібник / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 324 c.
 6. Карий О.І. Перспективне планування технологічного оновлення автотранспортного підприємства на ринку вантажних перевезень : монографія / Г.В. Подвальна, О.І. Карий. — Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. — 212 c.
 7. Матвій І.Є. Управління змінами та проектами : навч. посіб. : навчальний посібник / І.Є. Матвій, І.І. Грибик, Н.В. Смолінська, С.І. Матвій. — Львів : Центр Європи, 2017. — 169 c.
 8. Мірошник Р.О. Організація та проектування операційних систем : навчальний посібник / Р.О. Мірошник, О.З. Сорочак, І.Є. Баглай, Л.Р. Прийма. — Львів : Центр Європи, 2017. — 174 c.
 9. Чухрай Н.І. Управління інноваціями : навчальний посібник / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 254 c.
 10. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств : проблеми та перспективи : колективна монографія. — Львів : Растр-7, 2017.
 11. Кулиняк І.Я. Симультативна модель розвитку туристичної діяльності регіону (на прикладі Львівської області) / І.Я. Кулиняк, Г.Р. Копець. — c. 278–291.
 12. Гвоздь М.Я. Інноваційний поступ вітчизняного приладобудування / М.Я. Гвоздь. — c. 143–161.
 13. Савоніна Н.С. Перспективи розвитку галузі машинобудування / Н.С. Савоніна, Х.М. Беспалюк. — c. 162–172.
 14. Войцеховська Ю.В. Моделювання та вибір варіантів інноваційного розвитку виробничих систем / Ю.В. Войцеховська. — c. 173–183.
 15. Рачинська Г.В. Реалії та перспективи малого і середнього бізнесу в економіці України / Г.В. Рачинська, Л.С. Лісовська. — c. 232–244.
 16. Просович О.П. Напрями вирішення проблеми утилізації відходів у Львівській області / О.П. Просович, Ю.Г. Бондаренко. — c. 292–308.
 17. Кулініч Т.В. Оцінювання та формування інноваційної привабливості вітчизняного промислового підприємства / Т.В. Кулініч, С.В. Жучик. — c. 368–395.

Видатні випускники кафедри

 1. Кузьмін Олег Євгенович — д.е.н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту Національний університет «Львівська політехніка»; заслужений працівник народної освіти України; академік: Української академії наук, Академії підприємництва та менеджменту України, Транспортної академії України, Академії економічних наук України; член Правління Асоціації економістів Львівської області; радник з економічних питань міського голови м. Львова;
 2. Алєксєєв Ігор Валентинович — д.е.н., професор, кафедри фінансів Національний університет «Львівська політехніка»; відмінник освіти України; академік Академії економічних наук України;
 3. Юринець Оксана Василівна — к.е.н., доцент, народний депутат Верховної ради України VIII скликання;
 4. Комарницький Ігор Михайлович — д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту, заслужений діяч науки і техніки України;
 5. Чернобай Ліана Іванівна — к.е.н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет «Львівська політехніка»;
 6. Георгіаді Неллі Георгіївна — д.е.н., професор професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет «Львівська політехніка»;
 7. Гайдук Анна Богданівна — к.е.н., професор факультету міжнародного бізнесу Гайльбронського університету (Німеччина);
 8. Колісник Михайло — к.е.н., доцент, професор з фінансів Львівської бізнес-школи, Президент CFO Club Ukraine, керуючий партнер компанії FINART Smart Solutions (FASS);
 9. Ніронович Назар Іванович — к.е.н., директор ТОВ «Енергоресурс-Полімер» у складі корпорації «Енерго-ресурс-Інвест»;
 10. Кость Іван Петрович — директор Львівського державного обласного навчально-курсового комбінату;
 11. Кресяк Василь Васильович — начальник Головного управління ДПС у Львівській області;
 12. Драган Олександр Васильович — к.мист.н., доцент, генеральний директор Хмельницької обласної філармонії;
 13. Лавринюк Н.М. — президент корпорації «Готель «Швейцарський»;
 14. Куцин Є.М. — керівник мережі офтальмологічних клінік «Лазер Плюс»;
 15. Краснова Ольга Володимирівна — директор туристичної фірми «Леополіс – Тур»;
 16. Дмитрасевич Іван — СEO Startup Depot;
 17. Велещук Руслан Петрович — директор ТОВ «ГРІН ЛАЙТ ЛТД»;
 18. Гарда Тарас — керівник відділення ТОВ «Нова Пошта»;
 19. Гончар Володимир — директор ТОВ «БК Комплекс Про»;
 20. Мєдвєдєв Володимир — заступник голови Правління ПАТ «Концерн-Електрон»;
 21. Турко Дмитро Андрійович — директор ТОВ «Діо-2000»;
 22. Захарова Ірина — заступник генерального директора ТзОВ «Свитязь»;
 23. Бевза В.М. — провідний бухгалтер-ревізор газопромислового управління «Львівгазвидобування»;
 24. На кафедрі проходили перепідготовку та здобували другу вищу освіту міський голова м. Львова Андрій Іванович Садовий та ексміністерка освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4-й н.к., кімн. 407

Тел.: +38 (032) 258-21-75

E-mail: mo.dept@lpnu.ua