Курило Оксана Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Курило Оксана Богданівна
Kuryloob.jpg
Alma mater Державний університет “Львівська політехніка”
Спеціальність «Менеджмент організацій» (будівництво)
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник д.е.н., професор Шкварчук Людмила Олександрівна
Дата присвоєння н.с. ДК №022072 від 26.06.2014 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 – 2020 доцент кафедри фінансів
 • 2006 – 2017 старший викладач кафедри фінансів
 • 2002 – 2006 - асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінанси. 2. Фінанси підприємств. 3.Податкова система. 4. Гроші та кредит. 5. Внутрішній аудит і банківський контролінг

 1. Курило О.Б., Братців М.І. Ефективність управління оборотними коштами / О.Б. Курило, М.І. Братців // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції – Том 1. – Харків: ПП «Єворомедія», 2009.- с.18 – 19.
 2. Курило О.Б. Взаємозв`язок між темпом зростання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства та темпами зростання витрат на їх експлуатацію / О.Б. Курило // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 165 річниці Національного університету [«Управління у сфері фінансів, оподаткування, страхування і кредиту»]. ( 18 – 21 листопада 2009 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – С. 227 – 228.
 3. Курило О.Б. Формирование себестоимости продукции предприятия в процессе регулирования его производственной программы / А.Ю. Емельянов, О.Б. Курило // Материалы Х международной научно – практической конференции [«Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания, Смирновские чтения»], (1 апреля 2011).– Санкт – Петербург СПб. – Т. 3.: Изд – во МБИ, 2011. – С. 78 – 81. (Особистий внесок автора: проаналізовано вплив собівартості на виробничу програму підприємства).
 4. Курило О.Б. Раціоналізація співвідношення між величиною поточних та інвестиційних витрат підприємств у процесі здійснення їх інноваційної діяльності / О.Б. Курило / ІІІ Міжнародна науково – практична конференція [«Управління інноваційними процесами в Україні: проблеми, перспективи, ризики»] (20 – 21 травня 2010 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 251 – 252.
 5. Курило О.Б. Формування системи показників оцінювання рівня витрат підприємств у процесі управління фінансовими результатами їх діяльності / О.Б. Курило / Науково – практична конференція [«Обліково – аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»] (26 – 28 квітня 2012 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 151 – 153.
 6. Курило О.Б. Структура витрат підприємства як індикатор маркетингової діяльності / О.Б. Курило / ІХ Міжнародна науково – практична конференція [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»] (8 – 10 листопада 2012 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 238 – 239.
 7. Курило О.Б. Структурування витрат – невід’ємна складова при оцінюванні виробничо – збутового потенціалу підприємства / О.Б. Курило, І.І. Топій / ХХХІІ Міжнародна науково-практична конференція [ «Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту» ] (6 – 7 грудня 2013 р.). – Львів: ЛЕФ, 2013. – ч.2. – С. 88 – 91. (Особистий внесок автора: охарактеризовано взаємозв’язок між структурою витрат та виробничо-збутовим потенціалом підприємства).
 8. Курило О.Б. Основи формування витрат в процесі управління виробництвом / О.Б. Курило // Всеукраїнська науково-практична конференція [«Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту»] (8 – 10 листопада 2007 р.).-Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. – С. 83 – 86.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • "Структурування витрат підприємств у процесі формування економічних результатів". 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 12.05.2014р.

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації 0106U000027) затверджене рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 23.11.2011 р.
 • «Проблеми оподаткування і страхового захисту діяльності виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (Номер державної реєстрації № 0107U010249); “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур” (Номер державної реєстрації № 0104U002289)
 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні»

Підвищення кваліфікації

 • 2011-2012 рр. - Семінар психолого – педагогічних знань
 • 2013р. - ПАТ «Златобанк»
 • У 2016 – 2017 навчальному році пройшла повний курс навчання на Семінарі психолого - педагогічних знань обсягом 108 год.
 • З 15.02. 2016р. до 13.05. 2016р. пройшла стажування на ПАТ “Львівобленерго» Львівське міське відділення електропостачання.
 • З 06.09.2018р. по 05.01.2020р. навчалась на курсах німецької мови у Центрі німецької мови Spracnlerzentrum Partner des Goete Instituts «сертифікат на рівні В2 з німецької мови».
 • З 09.01.2019р. по 25.01.2019р. пройшла освітньо-наукове стажування у Вищій Економічній Школі в Білостоці (Польща) обсягом 120 год.
 • Стажування в Управлінні з питань економічної політики львівської обласної ради з «01» квітня 2021 року до «15» червня 2021 року.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Вівчар Олександра Йосипівна, Побурко Олексій Ярославович, Курило Оксана Богданівна, Смірнова Тетяна Олексіївна. Місцеві фінанси: навч. посіб. для студ. спец. Фінанси / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : НУ Львівська політехніка, 2007. — 132c. — Бібліогр.: с. 124-130. — ISBN 978-966-553-634-5.
 2. Вівчар, Олександра Йосипівна. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 260 с.
 3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. Навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с.
 4. Фінанси підприємств. Підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.Й Вівчар, О.М.Чубка - К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Investment security management in transition economies: legal and organizational aspects / Vlasenko*** T., Chernysh*** R., Dergach*** A., Lobunets*** T., Kurylo O. // International Journal of Economics and Business Administration. – 2020. – Vol. 8, iss. 2. – P. 200–209. SciVerse SCOPUS
 2. Аналіз фіскальної ефективності системи електронного адміністрування ПДВ в Україні [Електронний ресурс] / Синютка Н. Г., Курило О. Б., Побурко О. Я. // Ефективна економіка. – 2020. – № 6.
 3. Державні видатки в епоху цифрових технологій / Синютка Н. Г., Курило О. Б.// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2019. – Вип. 3. – С. 51–56.
 4. Витратний підхід оцінки вартості підприємства: характеристика методів/ Федевич Л.С., Чубка О.М. Курило О.Б.// Економіка та суспільство [Електронний ресурс], Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. – Випуск 19. –С. 1198-1203
 5. Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development / Emelyanov O.Y., Kurylo O.B/, Petrushka T.O. / Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2
 6. Вплив працезберігаючих технологічних змін на процес структурування витрат підприємства / Курило О.Б., Петрушка Т.О., Симак А.В // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2018. – № 7 (15). – С. 43–50.
 7. Olexandr Yemelyanov, Tetyana Petrushka, Anastasiya Symak, Olena Trevoho, Anatolii Turylo, Oksana Kurylo, Lesia Danchak, Dmytro Symak, Lilia Lesyk. "Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution," Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 12(15), pages 1-32, July 2020.
 8. Курило О. Б., Партин Г. О., Подарин* А. Р. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: наслідки трансформаційних змін і напрямки подальшого розвитку // Бізнес Інформ. – 2021. – № 3. – С. 69–74.
 9. Синютка Н. Г., Курило О. Б., Василюк* Т. В. Prozorro: виклики для діджиталізації державних видатків в Україні // Молодий вчений. – 2021. – № 1 (89). – С. 191–195.
 10. Синютка Н. Г., Курило О. Б., Москалюк* С. В. Еволюція публічних закупівель в Україні // Молодий вчений. – 2021. – № 4 (92). – С. 314–318.
 11. Aleksieiev Ihor, Kurylo Oksana, Alieksieiev Vladyslav. Post-crisis development of recreation areas // International Scientific Conference Industry 4.0. – 2022. – Year 7, vol. 4/17. – P. 270–273.
 12. Andriyiv*** N., Voloshchuk*** K., Kurylo O., Petrukha*** S., Orlovska*** O. Impact of the main threats from COVID-19 on the labor market in the context of ensuring economic security // International Journal of Safety and Security Engineering (IJSSE). – 2022. – Vol. 12, No. 1. – P. 71–76.
 13. Алєксєєв І. В., Синютка Н. Г., Курило О. Б. Оподаткування аграрного сектору в Україні // Регіональна економіка. – 2022. – № 3 (105). – С. 70–77.
 14. Ємельянов О. Ю., Курило О. Б. Показники відносного рівня витрат як інструмент аналізування ефективності діяльності підприємств [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 44.
 15. Ємельянов О. Ю., Курило О. Б., Петрушка Т. О. Механізм, методи та способи управління витратами підприємств як інструменти підвищення ефективності їх господарської діяльності [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 38.
 16. Курило О. Б., Карпець* А. Р. Методологічні аспекти управляння дебіторською заборгованістю підприємств [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 44.
 17. Чубка О. М., Курило О. Б. Особливості реалізації програми “Доступні кредити 5-7-9”: регіональний аспект // Приазовський економічний вісник. – 2022. – № 2 (31). – С. 116–121.

Додаткові відомості

 • куратор групи, відповідальна по кафедрі за вступ студентів на магістратуру


Кафедра фінансів