Шкварчук Людмила Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шкварчук Людмила Олександрівна
SHkvarchuk.jpg
Alma mater Луцький індустріальний інститут
Дата закінчення 1995
Спеціальність облік і аудит
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011
Вчене звання професор кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2014
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2013 – дотепер професор кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»
 • 2008 – 2013 рр. доцент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»
 • 2000-2008 рр. доцент кафедри фінансів підприємств і кредиту Волинського національного університету ім. Лесі Українки
 • 1999-2000 рр. старший викладач кафедри фінансів підприємств і кредиту Волинського національного університету ім. Лесі Українки
 • 1998-1999 рр. асистент кафедри управління Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансовий ринок

1. L. O. Shkvarchuk, R. A. Slav’yuk. Households’ credit demand: Main trends and characteristics for Ukraine (Попит домогосподарств на кредити: основні тренди та характеристики для України). Banks and Bank Systems, 2021, 16(3), 13-22. doi:10.21511/bbs.16(3).2021.02

2. Л.О. Шкварчук, Р.А. Слав’юк. Оцінювання попиту суб’єктів економічної діяльності на фінансові послуги. Сучасні реалії фінансово-економічного розвитку регіонів, галузей, підприємств, бізнесу: монографія. Том 1 /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 504с.

3. Shkvarchuk L., Slav’yuk R., Kondrad I. Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine (Дисбаланси фінансового ринку: причини та особливості прояву в Україні). Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14. Issue 1. Pp. 227-235

4. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412.

5. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.

6. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412.

7. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.

8. Шкварчук Л. О., Русіян А. В. Розвиток фондів прямого інвестування: світовий досвід та перспективи для України. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 855-861. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2084-shkvarchuk-l-o-rusiyan-a-v

9. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р.А., Карпенко А. О. Валютний ринок в Україні: причини та наслідки дисбалансів. Інфраструктура ринку. 2018. №24. С.399-404. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018

10. Шкварчук Л. О., Карпенко А. О. Оцінювання ризику валютного ринку України. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1204-1209. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2543-shkvarchuk-l-o-karpenko-a-v

11. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 382 с. (ISBN 978-617-07-0095-7)


2. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа, страхування»

1. L. Shkvarchuk , R. Slav`yuk. PRIVATE DEBT AND ECONOMIC GROWTH: TRENDS AND CHARACTERISTICS FOR UKRAINE (Приватний борг та економічне зростання: тренди та характеристики для України). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». 2021, Випуск 5, Номер 1. С. 112-120 DOI: https://doi.org/10.23939/semi2021.01.112

2. Шкварчук Л. О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навч. посібн. Львів: Простір-М, 2019. 232 с. (ISBN 978-966-2557-01-5)

3. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б. Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання. Інфраструктура ринку. 2018. №19. С.510-515. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018

4. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. The Financial Behavior of Households in Ukraine (Фінансова поведінка домогосподарств в Україні). Journal of Competitiveness, (2019). 11(2), 144–159. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.09

5. Шкварчук Л. О., Слав'юк Р. А., Сова О. О. Заощадження домогосподарств: схильність, пріоритети та фактори. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2020. том 4, № 1. С. 109–118

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Управління інноваціями в перехідній економіці України», 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, 1999 р.

Тема докторської дисертації

«Державне та ринкове регулювання цін на продовольчому ринку», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2011 р.

Участь у держбюджетних темах

 • «Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання в Україні»: досліджено динаміку грошових потоків суб’єктів продовольчого ринку, визначено методи їх оптимізації (2002-2004 рр.).
 • «Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки»: розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності регулювання цін на продовольчому ринку на основі підходу «вигоди-витрати» (2005-2008 рр.).

Участь у кафедральних темах

 • Керівник теми «Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» № 0112U000801. Результат виконання: Досліджено особливості застосування характеристик грошових потоків для оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємств на засадах часових та вартісних співвідношень елементів грошових потоків та концепції якісних та кількісних показників доцільності вкладення ресурсів.

Членство у спеціалізованих вчених радах

-

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

 • Курило О.Б. "Структурування витрат підприємств у процесі формування економічних результатів", 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка", 12.05.2014 р.
 • Семирак О.С. "ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ", 08.00.03 - економічка та управління національним господарством; захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К62.147.01 у Мукачівському державному університеті, 16.12.2016 р.
 • Добрянська М. В. "ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ", 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка", 5.12.2016 р.
 • Коваленко К. С. "ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТОВАРОПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ", 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка", 6.12.2017 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2009 рік - стажування: Перше Львівське управління Західного регіонального департаменту «Укрсиббанк»
 • 2019 рік - стажування: ТОВ « Максимум-Капітал»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

1. Слав'юк Р. А., Шкварчук Л.О. Фінансовий аналіз комерційної діяльності підприємства: навч. посібн. - Львів: Простір-М, 2021. – 305 с. (ISBN 978-617-7746-97-2)

2. Шкварчук Л. О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навч. посібн. - Львів: Простір-М, 2019. – 232 с. (ISBN 978-966-2557-01-5)

 1. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 382 с. (ISBN 978-617-07-0095-7)

3. Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Т. 2 (практична термінологія) / за заг. ред. Т.С.Смовженко, Р. А. Слав’юка. К.: УБС НБУ, 2013. 547 с. (ISBN 978-966-484-176-1)

4. Шкварчук Л. О. Ціноутворення : [підручник] / Л. О.Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.

5. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : [навч. посібник] / Л. О.Шкварчук. – К. : Кондор, 2003. – 214 с. (Рекомендовано МОН України. Лист № 14/18.2-523 від 17.03.2003 р.).

6. Підприємство (фірма) в ринковій економіці: політико-економічні проблеми: [навч. посібник] / [за наук. ред. В.Д. Лагутіна] – Луцьк: РВВ Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1997. – 232с. (Рекомендовано МО України).

Монографії

1. - Шкварчук Л.О., Слав’юк Р.А. Трансформація очікувань суб’єктів підприємництва під впливом пандемії. Підходи до вирішення проблем фінансування, безпеки, економічного та інформаційного розвитку субʼєктів господарювання в умовах пандемії: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 376с. ISBN 978-617-518-409-7

2. Сучасні реалії фінансово-економічного розвитку регіонів, галузей, підприємств, бізнесу. Т. 1.: колективна монографія / О. О. Маслак, Х. С. Передало, Т. О. Маслак, Григоренко О.В, Н. Б. Ярошевич, А. І. Якимів, Л. О. Шкварчук, Р. А. Слав'юк. – Дніпро: Пороги, 2020. – 504 c.

3. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.

4. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412.

5. Шкварчук Л. О. Механізм регулювання цін на продовольчому ринку : монографія / Л. О. Шкварчук. – Львів : ІРД НАНУ, 2010. – 205 с.

6. Розвиток банківської системи України : монографія / [за заг. ред. Смовженко Т.М., Слав’юка Р.А.] – К. : УБС, 2010. – 462 с. (внесок автора 18 с.).

7. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту : колективна монографія. – Харків : ВД «Інжек», 2009. – 168 с. (внесок автора 13 с.) .

8. Шкварчук Л.О. Державне регулювання цін на продовольчому ринку : колективна монографія / Шкварчук Л. О. – Львів : «Простір – М», 2008. – 356 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

1. - L. O. Shkvarchuk, R. A. Slav’yuk. Households’ credit demand: Main trends and characteristics for Ukraine (Попит домогосподарств на кредити: основні тренди та характеристики для України). Banks and Bank Systems, 2021, 16(3), 13-22. doi:10.21511/bbs.16(3).2021.02

2. - Шкварчук Л.О., Гайдін О.Д. ESG – КРИТЕРІЇ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). Вип. № 5(7), 2022, 195-206.

3. L. Shkvarchuk, R. Slav’yuk. PRIVATE DEBT AND ECONOMIC GROWTH: TRENDS AND CHARACTERISTICS FOR UKRAINE. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». 2021. Випуск 5, Номер 1. С. 112-120. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2021.01.112

4. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А., Сова О. О. Заощадження домогосподарств: схильність,пріоритети та фактори. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. 2020. том 4, № 1, 2020. С. 109–118

5. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Внутрішньокорпоративні фінансові потоки в системі корпоративного управління. Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2019. Том 6. № 3. https://doi.org/10.23939/semi

6. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. The Financial Behavior of Households in Ukraine (Фінансова поведінка домогосподарств в Україні). Journal of Competitiveness, (2019). 11(2), 144–159. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.09 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science

7. Шкварчук Л. О., Русіян А. В. Розвиток фондів прямого інвестування: світовий досвід та перспективи для України. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 855-861. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2084-shkvarchuk-l-o-rusiyan-a-v

8. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б. Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання. Інфраструктура ринку. 2018. №19. С.510-515. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018

9. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р.А., Карпенко А. О. Валютний ринок в Україні: причини та наслідки дисбалансів. Інфраструктура ринку. 2018. №24. С.399-404. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018

10. Шкварчук Л. О., Карпенко А. О. Оцінювання ризику валютного ринку України. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1204-1209. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2543-shkvarchuk-l-o-karpenko-a-v

11. Shkvarchuk L., Slav’yuk R., Kondrad I. Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine (Дисбаланси фінансового ринку: причини та особливості прояву в Україні). Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14. Issue 1. Pp. 227-235 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

11. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. The evaluation of companies’ investment attractiveness based on сash flow analys (Аналіз грошових потоків у системі оцінювання інвестиційної привабливості підприємств). Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2017. No. 1. С.158-171 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science

Додаткові відомості

 • До кола наукових інтересів належать теоретичні та прикладні проблеми формування фінансової та інвестиційної поведінки суб'єктів ринку . Значна увага приділяється дослідженню тенденцій та перспектив розвитку фінансового ринку, а також проблемам сталого фінансовування.
 • Шкварчук Л.О. постійно підвищує свій науково-кваліфікаційний рівень, керує науковою роботою студентів та аспірантів.


Кафедра фінансів Інститут економіки і менеджменту