Кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ІТВС
Дата заснування 2011 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Попередник Кафедра автоматизованих систем управління
Завідувач кафедри к.т.н., доцент. Кустра Наталія Омелянівна
Розташування (адреса) вул. Ст.Бандери 28, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 913
Сторінка на lp.edu.ua https://itvs.lpnu.ua/

Кафедра інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС) — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який був створений в 2011 році на основі групи викладачів кафедри «Автоматизовані системи управління».

Загальна інформація

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів спеціальності 186 Видавництво та поліграфія, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія галузі знань 18 Виробництво та технології.

Історія кафедри

У 1998 році на кафедрі «Автоматизовані системи управління» (АСУ) розпочато підготовку бакалаврів базового напрямку «Легка промисловість», який в 2001 р. був перейменований на «Видавничо-поліграфічну справу» (ВПС, шифр 051501). Щорічно набір на перші курси стаціонарної форми навчання складав одну група бюджетного та комерційного контингенту.

У 2002 р. на кафедрі «Автоматизовані системи управління» здійснено перший випуск бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа», які в 2002/2003 н. р. продовжили навчання за спеціальністю «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (КТСВПВ, шифр 7-8.051501). У 2003 р. кафедра АСУ отримала акредитацію на випуск спеціалістів за даною спеціальністю.

За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» для продовження забезпечення підготовки фахівців за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» у 2011 році на базі кафедри АСУ утворено новий структурний підрозділ — кафедру «Інформаційні технології видавничої справи» (ІТВС).

Завідувачі кафедри:

У 2011 році на кафедрі ІТВС відбувся перший випуск спеціалістів/магістрів спеціальності КТСВПВ, а у 2012 році — перший випуск бакалаврів за напрямом ВПС.

Навчання

Переваги спеціальності 186 Видавництво та поліграфія в тому, що спеціалізовані знання в області комп’ютерної верстки та поліграфічних технологій «нанизуються» на фундаментальні знання в області комп’ютерних наук в цілому. Сюди входить програмування, адміністрування комп’ютерних систем, методи і засоби проектування інформаційних систем і технологій.

В основі навчального процесу лежить вивчення основ композиції та технологій комп’ютерного дизайну, комп’ютерної анімації, додрукарського опрацювання інформації, інструментальних засобів WEB-дизайну, технологій 3D моделювання, проектування електронних і мультимедійних видань, інформаційних систем прийняття рішень та управління.

Під час навчання студенти вивчають сучасні технології створення прикладних програм, оволодівають навиками об’єктно-орієнтованого підходу до програмування та роботи з базами даних. Для вивчення мов програмування C/C++, C#, Java, Python та ін. використовується найсучасніше апаратне та програмне забезпечення. Це є запорукою успішного застосування набутих знань при створенні програмного забезпечення в інформаційно-видавничих системах.

При навчанні на спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» студенти опановують багато дисциплін, пов’язаних з дизайном. При цьому вони вивчають теоретичні основи дизайну, технології роботи з елементами дизайну при розробці графічних проектів. Окремо приділяється увага основам композиції як компоненти художньої форми. Студенти опановують створення графічних композицій засобами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator та іншими пакетами для оброблення графічної інформації.

Електронні видання в наш час захоплюють все більшу аудиторію, а тому навчання студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» має відповідати потребам ринку. Велику увагу при підготовці студентів приділено електронним виданням: принципам їх побудови, їх складовим компонентам, особливостям апаратних засобів для відтворення електронних видань. Web-сайти, наприклад, є власне електронними виданнями, а тому Web-дизайн та реалізація front-end для Web-проектів (засобами HTML5, CSS3, JavaScript) також є частиною навчання студентів.

Диплом бакалавра за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» дає можливість продовжити навчання на другому циклі (спеціаліст або магістр).

Партнери кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова робота кафедри

На кафедрі активно розвиваються два наукові напрями:

1-й — «Розробка методів та засобів видобутку даних на основі моделей геометричних перетворень» (наук. кер. — д.т.н., проф. Ткаченко Р. О.). Наукова група (докторант Цимбал Ю. В., к.т.н., асист. Ізонін І. В., к.т.н., доц. Дорошенко А. В., аспіранти Вітинський П., Ковалишин О. Міщук О.) виконують дослідження по створенню високошвидкісних нейроподібних засобів для опрацювання інформації в умовах невизначеності та даних великих обсягів; блочно-потокових криптографічних систем захисту потоків даних в реальному часі; нейроподібних засобів розпізнавання образів великої інформаційної ємності; нейромережевих систем моделювання з неітеративним глибоким навчанням. Результати досліджень використовувалися і будуть використані в майбутньому для участі студентів у всесвітньому конкурсі Data Mining Cup та у навчальних курсах “Нейронні мережі та елементи адаптивних систем“, “Системи штучного інтелекту“ та “Математичні основи захисту документів від несанкціонованого доступу“.

1-й — «Технологія підвищення графічного рівня захищеності друкованих та електронних документів» (наук. кер. — д. т. н., доц. Назаркевич М.А.). У цьому науковому напрямі здійснюється розроблення нових моделей, методів, алгоритмів цифрової обробки графічної інформації та спеціалізованого програмного забезпечення для видавничих систем та розроблення нових технологій захисту друкованих та електронних документів, для підвищення рівня їх захищеності. Реалізація методу захисту електронних та друкованих документів дозволить ідентифікувати оригінал документу, задавати поведінку кривої графічного елементу в кожній точці документа, що захищається, та значно утруднюватиме підробки. Окремим одним типом задачі, які вирішуються в рамках цього напряму є захист зображень криптографічними засобами. Розроблені модифікації алгоритму RSA (д.т.н., проф. Пелешко Д. Д., ст. викл. Ковальчук А. М.) дозволяють вирішувати задачі організації захисту двовимірних та одновимірних сигналів від несанкціонованого доступу з підвищеною криптографічною стійкістю.

Науково-дослідні роботи кафедри:

  • 2019 р. - колектив кафедри бере участь у виконанні прикладної НДР «Нейромережева технологія захисту та передачі даних у реальному часі з використанням шумоподібних кодів».
  • 2019 р. - колектив кафедри бере участь у виконанні науково-технічної (експериментальної) розробки «Інформаційна технологія опрацювання персоналізованої медичної інформації».
  • 2016 р. - завершилось виконання прикладної НДР “Відслідковування рухомих об’єктів у відеопотоках реального часу” (номер державної реєстрації 0115U000432).
  • 2016 р. - виконано ГОСП-договір № 423 від 31.05.2016 “Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії за допомогою штучних нейронних мереж”.
  • 2015 р. - виконано гранд Президента України для докторів наук “Технологія підвищення графічного рівня захищеності друкованих та електронних документів” (номер державної реєстрації 0115U004704).
  • 2014 р. - завершилось виконання фундаментальної НДР “Розвиток теорії синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів в робототехнічних системах” (номер державної реєстрації 0112U001204).
  • 2013 - 2017 рр. - науково-дослідні роботи в рамках кафедральної тематики “Інтелектуальний аналіз аудіо-візуальних сигналів” (номер державної реєстрації 0113U005275).

Контакти

Адреса: вул. С. Бандери 28а, 5-й н.к., кім. 913

Номер(и) телефону: (032) 258-27-79

E-mail: itvs.dept@lpnu.ua

Веб-сайт: http://lp.edu.ua/itvs https://itvs.lpnu.ua/