Кафедра автоматизованих систем управління

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра автоматизованих систем управління
Asu logo2.png
Абревіатура АСУ
Дата заснування 1974 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Попередник Кафедра «Автоматизовані системи управління»
Завідувач кафедри д.т.н., професор, Теслюк Василь Миколайович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 801
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/asu
Власний сайт http://asu.lp.edu.ua/
Кафедра автоматизованих систем управління — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який був створений для підготовки інженерів за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

Загальна інформація

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється у галузі 12 «Інформаційні технології» за спеціальностю 122 «Комп’ютерні науки».

Кафедра веде співпрацю з рядом закордонних вищих навчальних закладів — Торонтонським університетом (Канада), Університетами прикладних наук Цвіккау та Нюрнберга (ФРН), Університетом Твенте (Нідерланди), Віденським технічним університетом (Австрія), Політехнікою Вроцлавською та Жешівським університетом (Польща), Західнофінським коледжем (Фінляндія).

Спільно проведені дослідження та підготовлені проекти вказують на належне високе місце кафедри у світовій науково-педагогічній спільноті.

За понад 45 років роботи кафедрою підготовлено понад 5000 інженерів та магістрів-системотехніків, серед них — понад 150 спеціалістів для Німеччини, Польщі, Болгарії, Чехії, Куби, В’єтнаму, Сирії, Бангладеш та Шрі Ланки.


Історія кафедри

Кафедра АСУ була створена в 1974 році на основі групи викладачів кафедри «Інформаційно-вимірювальна техніка» та розміщена на 8-му поверсі щойно введеного в експлуатацію 5-го навчального корпусу. Набір — 100 студентів річно. Перший штатний розпис кафедри включав лише 5 осіб: завідувач кафедри, доцент, к. т. н. Огородник І.М., старший викладач, к.т.н. Марунчак Д.Є. та асистенти Обельовська К.М., Струк М.І., Ткаченко Р.О.

Новим поштовхом для розвитку кафедри стало обрання в 1976 році на посаду завідувача кафедри доцента Лукащука Л.О. — тодішнього декана факультету автоматики. Викладацький склад зріс втричі, була відкрита аспірантура, заключено перші госпдоговори, створена науково-дослідна лабораторія НДЛ-62, філіал кафедри при СКТБ системотехніки ВО «Електрон», сформувався науковий напрямок кафедри — методи та засоби обчислювальної техніки та систем управління.

З 1982 до 1992 року кафедрою завідував доцент Фабрі Л.П. Продовжувалося формування колективу кафедри, були захищені перші кандидатські дисертації, зміцнилися взаємовигідні зв'язки із провідними підприємствами та академічними установами Львова, значно розширилася госпдоговірна тематика. Розвинулися нові напрямки наукових досліджень — методи і засоби обробки мовних сигналів та автоматизація проектування банків і баз даних. Розпочалася підготовка фахівців за спеціалізацією «Автоматизовані системи наукових досліджень та комплексних випробувань».

З 1992 року до 2011 року завідувачем кафедри був її випускник 1977 року, доктор технічних наук, професор Рашкевич Ю.М. Протягом 1992-1994 років проведені організаційні та методичні заходи, пов’язані з переходом на багаторівневу (бакалавр, спеціаліст, магістр) систему підготовки фахівців. Кафедра тричі в 1993, 1998 та 2003 роках пройшла державну акредитацію на найвищий — четвертий рівень, розпочата підготовка іноземних спеціалістів та аспірантів на контрактній основі, суттєво покращена матеріальна та методична база для проведення навчального процесу. В рамках бакалаврату «Комп’ютерні науки» створена нова спеціальність «Технологія автоматизованої обробки текстової та графічної інформації». Розширився спектр наукових досліджень — теорія оптимальних комбінаторних структур, нейронні мережі та адаптивні системи, спеціалізовані засоби цифрової обробки сигналів, захищені п’ять докторських та понад 10 кандидатських дисертацій. На базі кафедри створена спеціалізована вчена рада К 35.052.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.03 «Системи та процеси керування» та 01.05.04 «Системний аналіз та теорія оптимальних рішень». В 1998 році розпочато підготовку бакалаврів за новим напрямком «Легка промисловість» із спеціальністю «Видавничо-поліграфічна справа». В 2011 році ця спеціальність виділилась в окрему кафедру ІТВС (інформаційні технології у видавничій справі).

Проведене переоснащення лабораторій кафедри сучасною технікою, створена розгалужена загальнокафедеральна комп'ютерна мережа з доступом до глобальної мережі Internet, регулярно оновлюється методичне забезпечення, вдосконалюються технології навчання. В 2000 році на кафедрі успішно виконаний проект за програмою TEMPUS/TACIS, в рамках якого створений на базі кафедри загальнодержавний Центр підвищення кваліфікації викладачів в області використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі, розроблена та впроваджена сучасна система організації та управління навчальним процесом.

З 2011 до 2015 року кафедрою керував доктор технічних наук, професор Медиковський Микола Олександрович. На той час науково-педагогічний колектив, кафедри складали 5 докторів та 23 кандидати наук.

З 2015 по 2021 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Цмоць Іван Григорович.

Викладацький склад кафедри АСУ вже налічує 45 працівників. Підготовку кадрів здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 5 професорів, 6 докторів наук, 16 доцентів, 4 старших викладачів, 11 асистентів, серед яких 22 кандидати наук. Кафедра щорічно публікує понад 70 наукових статей, виконуються наукові роботи на замовлення ДКНТ, Міністерства освіти та за госпдоговірною тематикою, налагоджене міжнародне науково-технічне співробітництво, діє аспірантура та докторантура. Видано 4 монографії.

Кафедра АСУ готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки».

За понад 45 років існування кафедрою підготовлено понад 5000 спеціалістів; з них понад 4500 випускників стаціонарної форми навчання і понад 500 вечірньої та заочної, зокрема 160 іноземних інженерів і магістрів (для Алжиру, Бангладеш, Болгарії, В’єтнаму, Китаю, Конго, Куби, Лівану, Монголії, Непалу, Німеччини, Польщі, Таджикистану, Чехословаччини, Шрі-Ланки, Тунісу та Сирії). Підготовлені та захищені 2 дисертації випускників з Тунісу.

Кафедра веде співпрацю з рядом закордонних вищих навчальних закладів — Торонтонським університетом (Канада), Університетами прикладних наук Цвіккау та Нюрнберга (ФРН), Університетом Твенте (Нідерланди), Віденським технічним університетом (Австрія), Політехнікою Вроцлавською та Жешівським університетом (Польща).Впродовж декількох останніх років діє домовленість з Кінгстонским університетом В Лондоні для стажування студентів і викладачів в області комп'ютерних наук. Спільно проведені дослідження та підготовлені проекти вказують на належне високе місце кафедри у світовій науково-педагогічній спільноті.

У січні 2021 року кафедру очолив професор, д.т.н. Теслюк Василь Миколайович. Викладацький склад кафедри налічує понад 50 працівників серед яких 10 професорів, 13 докторів наук, 17 доцентів, 3 старших викладачі, 16 асистентів, серед яких 25 кандидатів наук та 11 аспірантів.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Основним науковим напрямком кафедри є розробка методів, моделей, компонентів інформаційних управляючих систем і технологій. На кафедрі сформовані наукові школи, які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження, готують спеціалістів вищої кваліфікації, мають налагоджені всеукраїнські та міжнародні зв’язки:

Інтелектуальні інформаційні управляючі системи та технології для енергетики

 • проф., д.т.н. Медиковський М.О. - керівник
 • проф., д.т.н. Сікора Л.С.
 • доц., к.т.н. Ковівчак Я.В.


Дослідження нееквідистантних структур методом комбінаторної оптимізації

 • проф., д.т.н. Різник В.В.- керівник
 • доц., к.т.н. Кузьмін О.В.
 • доц., к.т.н. Шпак З.Я.
 • доц., к.т.н. Обельовська К.М.
 • ст. викл. Балич Б.І.
 • ас. Скрибайло-Леськів Д.Ю.

Інтелектуальні інформаційні технології цифрової обробки сигналів в реальному часі

 • проф.,д.т.н. Цмоць І.Г. - керівник
 • доц., к.т.н. Марцишин Р.С.
 • доц., к.т.н. Зербіно Д.Д.
 • доц., к.т.н. Батюк А.Є.
 • доц., к.т.н. Стрямець С.П.
 • ас., к.т.н. Скорохода О.В.

За 2020 р. колективом кафедри було:

 • видано 5 наукових монографій та 2 навчальних посібники;
 • опубліковано 137 наукових публікацій, з них статей — 77, з яких 33 у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science;;
 • опубліковано 55 матеріалів у працях українських (53) та закордонних (2) конференцій різного рівня.
 • аспірантами захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступення доктора філософії та 1 кандидатську дисертацію;
 • виконано 1 науково-дослідну роботу;
 • отримано 1 патент.

Премію Президента України для молодих учених отримали: Скорохода Олекса Володимирович; Теслюк Тарас Васильович. Премію Верховної Ради України молодим вченим отримав Максимюк Тарас Андрійович. У 2020 році у науково-дослідній роботі кафедри приймали участь 16 студентів. Форми організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі АСУ: наукові семінари, конференції, гуртки, робота у науково-дослідній лабораторії. У результаті виконання досліджень у 2020 р. у співавторстві зі студентами було опубліковано 11 наукових статей. Студенти регулярно доповідаються на наукових конференціях, зокрема у 2020 році на 9 конференціях було представлено 10 тез доповідей. На кафедрі АСУ діють постійно наукові семінари «Інформаційні управляючі системи та технології» (науковий керівник – д.т.н., професор Медиковський М .О.) та «Технології цифрової обробки сигналів в реальному часі» (науковий керівник –д.т.н., проф. Цмоць І.Г.). На кафедрі працює НДЛ, яка проводить роботи з розробки нових інформаційних технологій із залученням студентів. Протягом 2020 року в НДЛ виконувались роботи за темами «Нейромережева технологія захисту та передачі даних у реальному часі з використанням шумоподібних кодів» (ДБ/Нейрозахист).


У 2021 р. на кафедрі АСУ працювало 36 штатних працівників та 12 працівників-сумісників.

За 2021 р. колективом кафедри було:

 • видано 4 наукових монографій та 2 навчальних посібника;
 • опубліковано 52 наукових публікації, з них статей — 28, зокрема, у фахових виданнях – 5;
 • зроблено 65 доповідей на 32 міжнародних та 4 всеукраїнських конференціях, серед яких 6 включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
 • проведено 7 наукових семінарів;
 • аспірантами захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступення доктора філософії та 1 кандидатську дисертацію;;
 • виконано етапи 1 науково-дослідної роботи;
 • отримано 1 патент.

У 2019 році у науково-дослідній роботі кафедри приймали участь 6 студентів. Форми організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі АСУ: наукові семінари, конференції, гуртки, робота у науково-дослідній лабораторії. У результаті виконання досліджень у 2019 р. у співавторстві зі студентами було опубліковано 10 наукових публікацій. Студенти регулярно доповідають результати на наукових конференціях, зокрема у 2019 році на 17 конференціях було представлено 27 доповідей. На кафедрі АСУ діють постійно наукові семінари «Інформаційні управляючі системи та технології» (науковий керівник – д.т.н., професор Медиковський М .О.) та «Технології цифрової обробки сигналів в реальному часі» (науковий керівник –д.т.н., проф. Цмоць І.Г.). На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія (НДЛ), яка проводить роботи з розробки нових інформаційних технологій із залученням студентів. Протягом 2019 року в НДЛ виконувались науково-дослідні роботи за темою «Експериментальна система нейромережевого криптографічного захисту та передачі даних у реальному часі з використанням баркероподібних кодів» (ДБ/Нейрошифр).

На кафедрі діють студентські наукові гуртки за напрямками:

 • Нейромережеві технології, керівник доцент, к.т.н. Цимбал Ю.В.
 • Моделювання систем, керівник доц., к.т.н. Кузьмін О.В.

Перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році здобув студент Міщук М.В. Проходили навчання у Великій Британії за програмою мобільності проекту Еразмус+ студенти Доскочинська Х.І., Дутковський Д.С., Міщук М.В. і Пастернак А.І. Академічну стипендію Верховної Ради України отримала студентка Близнюк Х.М.

На кафедрі активно ведеться наукова робота із студентами, які співпрацюють з викладачами кафедри за науковими інтересами. Відповідальним за науково-дослідну роботу студентів на кафедрі є професор, д.т.н. Цмоць І.Г. Результатом науково-дослідної роботи є опублікування спільних наукових праць, визначення наукових задач для наступної реалізації у вигляді дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт. Кращі наукові доробки студентів рекомендуються до опублікування та виступів на наукових конференціях. На кафедрі проводяться наукові семінари із студентами, аспірантами та викладачами за науковою проблематикою кафедри. Аспіранти кафедри мають можливість проходити стажування в межах міжнародного освітнього проекту ERASMUS+.

НДЛ автоматизованих систем управління (НДЛ-62)

Міжнародна співпраця

Співпраця з IT-компаніями

Для проходження практики студентів кафедра АСУ використовує бази своїх IT-партнерів

Epam1.pngGloballogic11.pngSoftserve1.pngDevCom1.pngELEKS1.pngIntelex1.pngLuxoft1.pngVoronin1.pngItera1.pngLohika1.pngNravo1.png