Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут гуманітарних та соціальних наук
ІГСН.jpg
Тип підрозділу Навчально-науковий інститут
Абревіатура ІГСН
Дата заснування 1992 р.
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор д.політ.н., проф. Турчин Ярина Богданівна
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів; 4-й н.к., кімн. 208-211
Власний сайт http://www.lp.edu.ua/igsn

Інститут гуманітарних і соціальних наук (ІГСН) — це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Інститут забезпечує створення системи викладання та вивчення гуманітарних дисциплін, які допомогли б студентам оволодіти ґрунтовними знаннями з історії української державності, української та зарубіжної культури, української мови, філософії, політології, соціології та соціальної роботи, релігієзнавства, найпоширеніших мов світу.

Історія інституту

Інститут гуманітарної освіти було створено 06 червня 1992 р. наказом ректора Юрія Рудавського, згодом його перейменували в Інститут гуманітарних та соціальних наук. Це був один із перших навчально-наукових інститутів Львівської політехніки. Першим директором інституту було призначено Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії вищої школи України, доктора історичних наук, професора Дещинського Леонтія Євгеновича.

В основу створення Інституту гуманітарних і соціальних наук покладено концепцію, за якою інститут є не лише навчальною одиницею, але й науковим центром генерування інноваційних ідей, підходів і технологій у сферах професійної, науково-практичної діяльності фахівців, підготовку яких здійснює ІГСН, а також загальної підготовки із соціально-гуманітарних дисциплін усіх студентів Львівської політехніки. Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців відповідних напрямів у контексті входження України у світовий освітній простір.

У період 2005—2011 рр. інститут очолював кандидат філологічних наук, доцент Карий Ігор Петрович. У цей період в інституті було створено нову випускову кафедру соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, яка здійснює підготовку фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність» на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях — бакалавр, спеціаліст, магістр, а також підготовку магістрів за спеціальністю «Консолідована інформація».

Для забезпечення поступального розвитку в науковому пошуку особливу увагу приділено як підвищенню наукової кваліфікації викладацького складу (написанню монографій, підготовці та захисту кандидатських і докторських дисертацій), так і вихованню молодих науковців-дослідників із числа студентів та аспірантів.

З 2011 р.у інститут очолює доктор політичних наук, професор Турчин Ярина Богданівна. Під її керівництвом інститут продовжує плідну роботу з метою розширення напрямів підготовки спеціальностей, за якими ІГСН готує фахівців. Так 2011 р. здійснено перший набір за напрямом «Міжнародні відносини» на кафедрі політології та міжнародних відносин, а 2013 року ліцензовано магістратуру з цієї спеціальності. У 2013 р. розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Музейна справа» на кафедрі історії України та етнокомунікації. Цього ж року інститут започаткував роботу докторантури за спеціальностями кафедр Іноземних мов та Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

Інститут гуманітарних і соціальних наук здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • Соціологія
 • Соціальна робота
 • Соціальне забезпечення
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Музеєзнавство, пам'яткознавство

Підрозділи інституту

Кафедри:

Центри:

 • Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» — International “Integration” Centre for Professional Partnerships [[1]]
 • Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор» [[2]]

Освітня діяльність

На сьогодні в інституті навчається майже півтори тисячі студентів за 6 спеціальностями (027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 054 «Соціологія», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») денної та заочної форми навчання. Збільшується кількість студентів за таким спеціальностями, як-от: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 232 «Соціальне забезпечення». Водночас зменшується кількість студентів за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 054 «Соціологія», 231 «Соціальна робота».

Загалом станом на 1 жовтня 2019 р. в Інституті гуманітарних і соціальних наук навчалася така кількість студентів:

 • 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» — 68 студентів
 • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» — 255 студентів
 • 054 «Соціологія» — 86 студентів
 • 231 «Соціальна робота» — 129 студентів
 • 232 «Соціальне забезпечення» — 107 студентів
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» — 801 студент

Сьогодні на базі інституту функціонує ціла низка НМК спеціальностей, які працюють над вдосконаленням ОП, а саме: 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 054 «Соціологія», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Проведений науково-методичними комісіями спеціальностей аналіз робочих програм навчальних дисциплін дав змогу покращити якість наповнення навчальних дисциплін та уникнути повторів вивченого матеріалу, а також визначити блоки дисциплін, які викладаються спільно для студентів різних спеціальностей ІГСН.

Аспірантура

Інститут гуманітарних та соціальних наук проводить підготовку наукових кадрів за спеціальностями аспірантури та докторантури:

 • 052 — Політологія
 • 291 — Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 054 — Соціологія
 • 231 — Соціальна робота
 • 032 — Історія та археологія

Посилання

 • Офіційний сайт Національного університету «Львівська політехніка» [[3]]
 • Офіційний сайт Інституту гуманітарних та соціальних наук [[4]]
 • Офіційний сайт кафедри Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності [[5]]

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, м. Львів; 4-й н.к., кімн. 208–211

Телефони: +38 (032) 258-23-20, (098) 314 -09-59 (дирекція)

E-mail: ihsn.dept@lpnu.ua, igsn@lp.edu.ua