Інститут гуманітарних та соціальних наук

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут гуманітарних та соціальних наук
ІГСН.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІГСН
Дата заснування 1992
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор д. політ. н., професор Турчин Ярина Богданівна
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к. 208-211
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/igsn

Інститут гуманітарних і соціальних наук (ІГСН) — це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Інститут забезпечує створення системи викладання та вивчення гуманітарних дисциплін, які допомогли б студентам оволодіти ґрунтовними знаннями з історії української державності, української та зарубіжної культури, української мови, філософії, політології, соціології та соціальної роботи, релігієзнавства, найпоширеніших мов світу.

Історія інституту

Інститут гуманітарної освіти було створено 06 червня 1992 року наказом ректора Юрія Рудавського, згодом його перейменували в Інститут гуманітарних та соціальних наук. Це був один із перших навчально-наукових інститутів Львівської політехніки. Першим директором інституту було призначено Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії вищої школи України, доктора історичних наук, професора Дещинського Леонтія Євгеновича.

В основу створення Інституту гуманітарних і соціальних наук покладено концепцію, за якою інститут є не лише навчальною одиницею, але й науковим центром генерування інноваційних ідей, підходів і технологій у сферах професійної, науково-практичної діяльності фахівців, підготовку яких здійснює ІГСН, а також загальної підготовки із соціально-гуманітарних дисциплін усіх студентів Львівської політехніки. Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців відповідних напрямів у контексті входження України у світовий освітній простір.

З 2005 року до 2011 року інститут очолював кандидат філологічних наук, доцент Карий Ігор Петрович. У цей період в інституті було створено нову випускову кафедру соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, яка здійснює підготовку фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність» на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях — бакалавр, спеціаліст, магістр, а також підготовку магістрів за спеціальністю «Консолідована інформація».

Для забезпечення поступального розвитку в науковому пошуку особливу увагу приділено як підвищенню наукової кваліфікації викладацького складу (написанню монографій, підготовці та захисту кандидатських і докторських дисертацій), так і вихованню молодих науковців-дослідників із числа студентів та аспірантів.

З 2011 року інститут очолює доктор політичних наук, професор Турчин Ярина Богданівна. Під її керівництвом інститут продовжує плідну роботу з метою розширення напрямів підготовки спеціальностей, за якими ІГСН готує фахівців. Так 2011 року здійснено перший набір за напрямом «Міжнародні відносини» на кафедрі політології та міжнародних відносин, а 2013 року ліцензовано магістратуру з цієї спеціальності. У 2013 році розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Музейна справа» на кафедрі історії України та етнокомунікації. Цього ж року інститут започаткував роботу докторантури за спеціальностями кафедр Іноземних мов та Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

Інститут гуманітарних і соціальних наук здійснює підготовку фахівців за такими напрямами:

 • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Соціологія
 • Соціальна робота» на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра, спеціаліста й магістра
 • Готує магістрів за спеціальностями «Міжнародні відносини» та «Консолідована інформація», а також здійснює загальноосвітню підготовку з гуманітарних і соціальних дисциплін для студентів усіх спеціальностей Львівської політехніки

Список кафедр інституту

Вчена рада інституту

Освітня діяльність

Галузь знань Напрям підготовки Спеціальність Освітньо-кваліфікаційні рівні
1 0201 Культура 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність 7.02010501, 8.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність Бакалавр, Спеціаліст, Магістр
2 0201 Культура 6.020103 Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури Бакалавр
3 0301 Соціально-політичні науки 6.030101 Соціологія 7.03010101, 8.03010101 Соціологія Бакалавр, Спеціаліст, Магістр
4 1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота 7.13010201, 8.13010201 Соціальна робота Бакалавр, Спеціаліст, Магістр
5 0302 Міжнародні відносини 6.030201 Міжнародні відносини 6.030201 Міжнародні відносини Бакалавр, Магістр
6 0000 Специфічні категорії 8.18010015 Консолідована інформація Магістр

Аспірантура

Інститут гуманітарних та соціальних наук проводить підготовку наукових кадрів за спеціальностями аспірантури та докторантури:

 • 01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи (кафедра СКІД)
 • 01.05.03 — Математичне програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (кафедра СКІД)
 • 07.00.01 — Історія України
 • 09.00.02 — Діалектика і методологія пізнання
 • 10.02.21 — Структура, прикладна і математична лінгвістика (кафедра СКІД)
 • 13.00.01 — Загальна педагогіка й історія педагогіки
 • 20.02.22 — Військова історія
 • 22.00.03 — Соціальні структури і соціальні відносини
 • 23.00.02 — Політичні інститути та процеси

Науковці та викладачі інституту

Примітки

Посилання

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к., кім. 208-211

Тел.: +38 (032) 258-23-20, (098) 314 -09-59 (дирекція)

E-mail: ihsn.dept@lpnu.ua, igsn@lp.edu.ua