Студентське самоврядування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Студентське самоврядування — це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом та є формою самоорганізації студентів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості.

Студентське самоврядування діє у вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах та є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Воно об’єднує всіх студентів вищого навчального закладу. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

Діяльність студентського самоврядування

У своїй діяльності, згідно зі статтею 40 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-18 від 01.05.2015 р., органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

Принципи та рівні діяльності

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів).

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту, відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування здійснюється на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів вищого навчального закладу.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

Участь в органі студентського самоврядування припиняється по закінченню навчання у вищому навчальному закладі у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Участь у житті вишу

Органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • мають право оголошувати акції протесту;
 • виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:

 • відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;
 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;
 • діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Конференція студентів

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які:

 • ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 • затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
 • затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;
 • обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

Права адміністрації вишу

Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

Фінансове забезпечення

Фінансовою основою студентського самоврядування є:

 • кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;
 • членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

Нормативно-правова база

Студентське самоврядування у Львівській політехніці

Функції студентського самоврядування Національного університету «Львівська політехніка» представляє колегія та профком студентів і аспірантів університету, яка захищає інтереси кожного з багатотисячної спільноти студентів і аспірантів Львівської політехніки.

У своїй діяльності орган студентського самоврядування НУ«ЛП» керується законодавством, статутом Університету та Положенням про студентське самоврядування Національного університету «Львівська політехніка».

Корисні сторінки та посилання