Пістун Євген Павлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пістун Євген Павлович
Pistun.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 19 жовтня 1942 р.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1992 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993 р.

Пістун Євген Павлович — доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка».

Дійсний член Української нафтогазової Академії, Почесний професор Національного університету «Львівська політехніка», Почесний професор Вроцлавської політехніки.

Біографічна довідка

з 1964 р. — почав працювати в Національному університеті «Львівська політехніка».

1967–1970 рр. — обіймав посаду асистента, 1970–1976 рр. — старшого викладача, 1976–1980 рр. — працював на посаді доцента, 1980–1982 рр. — на посаді старшого наукового співробітника, 1982–1986 рр. — на посаді доцента, з 1986 р. і дотепер — на посаді завідувача кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету «Львівська політехніка».

1992–2005 рр. — проректор з дослідно-виробничої роботи Національного університету «Львівська політехніка».

Протягом всієї трудової діяльності активно та продуктивно займається науковою роботою.

1974 р. — захистив кандидатську дисертацію.

1978 р. — присвоєно вчене звання доцента.

1992 р. — захистив докторську дисертацію.

1993 р. — присвоєно вчене звання професора.

Професор Є. Пістун очолює науково-дослідну лабораторію університету, в якій під його керівництвом виконувались та виконуються роботи згідно із координаційними планами та програмами Держстандарту України, Мінгазпрому СРСР та України, АН СРСР та України, а також роботи за спеціальною тематикою.

Слід відзначити розробки професора Є. Пістуна, на базі яких створювалась нова нормативно-технічна документація енергетичної галузі України та сусідніх країн: методика розрахунку діафрагм витратомірів змінного перепаду тисків оптимальних за точністю вимірювання витрати; САПР «Витратомір»; Методики розрахунку коефіцієнта стисливості, показника адіабати, в’язкості природного газу у діапазоні тиску до 25 МПа як методика ДССДД України.

Під керівництвом професора Є. Пістуна разом із науковцями інших організацій розроблений комплекс нових міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005. Цей комплекс стандартів впроваджений у таких країнах: Україна, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Туркменія і Узбекистан. Розроблений також український відповідник ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2009, прийнятий до впровадження в Україні з 2010р. Для впровадження вказаних вище стандартів розроблена система автоматизованого проектування витратомірів змінного перепаду тиску САПР «Расход-РУ».

Наукова школа професора

Професор Пістун Є.П. є відомим вченим в Україні та за її межами. Під його керівництвом створена та творчо працює наукова школа з автоматизації, технологічних вимірювань та обліку енергоносіїв. За цими науковими напрямами під його керівництвом підготовлено одного доктора технічних наук та 21 кандидата технічних наук, готуються до захисту кандидатські та 3 докторські дисертації.

Найбільш вагомими прикладними розробками, виконаними під керівництвом професора Пістуна Є.П. є:

 • Технологічне і контрольно-вимірювальне обладнання для процесів виробництва волоконних світловодів, напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем та інших мікроелектронних виробів. До його складу входять: система приготування особливо чистих галогенідних сумішей заданого складу; витратоміри малих і мікровитрат газів (зокрема, кисню, азоту, аргону, хлору, водню); аналізатори парогазових сумішей галогенідів (SiCl4, BBr3, POCl3, GeCl4) з киснем; виконавчі пристрої і регулюючі клапани мікровитрат газових середовищ, зокрема і агресивних; зразкові витратомірні установки для градуювання і перевірки витратомірів малих і мікровитрат газів. На базі цього обладнання створена автоматизована технологічна система синтезу парогазових сумішей галогенідів з киснем у виробництві волоконних світловодів.
 • Комплект пристроїв для вимірювання витрати і кількості (об’єму чи маси) газових та рідких середовищ методом змінного перепаду тиску, зокрема первинні вимірювальні перетворювачі параметрів потоків (інтелектуальні перетворювачі тиску, перепаду тиску та температури), мікропроцесорні обчислювачі витрати і кількості (об’єму чи маси) природного газу та перегрітої пари, мікропроцесорний коректор для лічильників газу. Застосовані в цих засобах апаратні рішення та програмне забезпечення суттєво зменшують похибки вимірювання витрати та кількості, налагоджено їх серійний випуск.
 • Синтезатори газових сумішей, в тому числі для синтезу зразкових сумішей метан-повітря з метою перевірки аналізаторів шахтної атмосфери та швидкості зміни концентрації метану в суміші.
 • Система автоматичного регулювання та оптимізації процесу розмелювання твердих матеріалів в кульових барабанних млинах, до складу якої входять: регулятор-оптимізатор, який забезпечує максимально можливу продуктивність млина; блоки вимірювання та індикації ступеня завантаження млина матеріалом та стану технологічного обладнання. Такими системами оснащено багато теплових електричних станцій України, Болгарії та Польщі, вони також активно впроваджуються на цементних заводах.
 • Пристрої для вимірювання теплопровідності матеріалів, зокрема твердих матеріалів, які можуть застосовуватись для сертифікації будівельних та теплоізоляційних матеріалів.

Багаторічна наукова діяльність професора Пістуна Є.П. відображена в чисельних наукових роботах, зокрема: в 5 монографіях, в понад 330 наукових публікаціях, а також в 142 авторських свідоцтвах на винаходи та патентах, в тому числі в США, Великобританії, Німеччині, Швеції, Польщі та Японії.

Педагогічна та організаційна діяльність

Професор Пістун Є.П. є організатором та учасником багатьох міжнародних конгресів та науково-технічних конференцій. Як провідний спеціаліст з вимірювань, зокрема з обліку енергоносіїв, був головою організаційного комітету 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Системи транспортування, контролю якості та обліку енергоносіїв», головою програмного комітету 1-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Технічна метеорологія Карпат», входить в наукові чи організаційні комітети конференцій, зокрема Міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми економії енергії» (Україна), Міжнародного форуму енергетиків (Польща), Міжнародних науково-технічних конференцій «Енергетика» (Польща), брав участь у 8 Міжнародному симпозіумі з витратометрії (International Symposium on Fluid Flow Measurement) (США, 2012) тощо.

Веде значну роботу з атестації наукових кадрів. Він є заступником голови спеціалізованої Вченої Ради Д 35.052.04 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 05.13.07 — «Автоматизація процесів керування»; 05.11.01 — «Прилади та методи вимірювання механічних величин» у Львівській політехніці. Є членом редколегій багатьох науково-технічних журналів.

Став ініціатором відкриття та реалізації в Україні підготовки бакалаврів за базовим напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», та спеціалістів на базі цього напряму. Під його керівництвом та за особистої участі створено проект стандарту за цим напрямом підготовки, навчальний план та інші нормативні документи, а також реалізуються новітні підходи багатоступеневої освіти у цьому напрямі. Був заступником голови науково-методичної комісії Міністерства світи і науки з напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», членом фахової комісії Міністерства освіти і науки з інформатики та математики, членом експертної ради з природничих наук, математики та інформатики при Державній акредитаційній комісії України, заступником голови експертної ради з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки при Державній акредитаційній комісії.

Поряд з великою науковою та організаційною роботою успішно займається педагогічною роботою, керує підготовкою бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Відзнаки та нагороди

 • 1982 р. — почесна грамота Мінвузу УРСР
 • 1987 р. — срібна медаль ВДНГ СРСР
 • 1988 р., 1989 р. — диплом першого ступеня ВДНГ УРСР
 • Знак «Винахідник СРСР»
 • 1994 р. — почесна грамота Міністерства освіти України
 • 2004 р. — звання Почесного професора Вроцлавскої політехніки
 • 2004 р. — грамота Верховної Ради України
 • 2009 р. — знак «Відмінник освіти України»
 • 2012 р. — знак «За наукові досягнення»
 • 2016 р. — медаль «За видатні заслуги перед Львівською політехнікою»
 • 2021 р. — звання Почесного професора Національного університету «Львівська політехніка»

Профілі

Контакти

вул. Устияновича, 5, м. Львів, 79013; 10-й н.к., кімн. 72

Тел.: +38 (032) 258-25-16

Е-mail: yevhen.p.pistun@lpnu.ua

Примітки