Профспілка працівників Львівської політехніки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Профспілка працівників Львівської політехніки
Тип підрозділу Громадська організація
Абревіатура ППОП НУЛП
Дата заснування 19.12.1947 р.
Засновники збори місткому Львівського політехнічного інституту
Кількість членів 3479 спілчан
Приналежність Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Попередник Гайдук Володимир Григорович
Керівник голова профкому Колодій Роман Степанович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери, 12, кім. 208, м. Львів, 79013
Сторінка на lp.edu.ua Офіційна сторінка
Власний сайт FACEBOOK

Профспілка працівників Львівської політехніки - первинна профспілкова організація закладу вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Профспілкова організація була створена у Львівській політехніці наприкінці 1947 року. З 2002 року профспілка Львівської політехніки є первинною профспілковою організацією вищого закладу освіти I-IV рівнів акредитації і перебуває у складі Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, що входить до складу галузевої Профспілки працівників освіти і науки України.

Згідно статті 16 Закону України "Про професійні союзи, їх права і гарантії їх діяльності" профспілкова організація ППО Львівської політехніки в січні 2002 року пройшла легалізацію (перереєстрацію) в органах юстиції і одержала статус юридичної особи.

В межах повноважень, визначених чинним законодавством України, профспілкова організація Львівської політехніки визначає пріоритетні напрями своєї діяльності, вирішує питання власної структури.

Діяльність первинної профспілкової організації Національного університету «Львівська політехніка» регламентована:

 • Чинним законодавством України;
 • Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (№ 1045-XIV, ред. № 113-IX від 19.09.2019);
 • Примірним положенням про ППО – організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України (15.11.2000 р. №П-30-7);
 • Статутом профспілки працівників освіти і науки України (2016);
 • Програмними документами та рішеннями профспілкових органів.

Структура первинної профспілкової організації працівників Національного університету «Львівська політехніка»

Структура первинної профспілкової організації працівників Львівської політехніки відповідає "Положенню про первинну профспілкову організацію" та Статуту профспілки працівників освіти і науки України.

Найвищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори:

 • Профспілкові збори (конференція) - проводяться за необхідністю, але не рідше 2 разів на рік;
 • Звітні збори (конференції) - проводяться щорічно в терміни, визначені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом;
 • Звітно-виборні збори (конференції) - проводяться в терміни, визначені Статутом, але не рідше ніж один раз у 5 років;

Профспілкові збори (конференція) визначають пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової організації Національного університету "Львівська політехніка". На звітних зборах (конференції) заслуховують і обговорюють звіт профспілкового комітету і дають оцінку його роботи, звіт ревізійної комісії. На звітно-виборних профспілкових зборах (конференції) делегати затвердженою процедурою голосування обирають:

 • профспілковий комітет;
 • голову профкому первинної профспілкової організації з терміном повноважень 5 років;
 • заступника голови профкому первинної профспілкової організації з терміном повноважень 5 років;
 • ревізійну комісію - незалежний орган (7 осіб) контролю діяльності профкому з терміном повноважень 5 років;
 • делегатів на обласну звітно-виборну профспілкову конференцію Львівської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України;
 • представників в склад ради Львівської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України.

Ревізійна комісія здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації та підвідомчих їй установ та контролює стан профспілкового діловодства, забезпечення оперативності розгляду звернень, скарг і пропозицій членів Профспілки.

Профспілковий комітет первинної профспілкової організації працівників Львівської політехніки

Профспілковий комітет Львівської політехніки здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Статутом профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про первинну профспілкову організацію, статутом Національного університету «Львівська політехніка», програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють спілчанську діяльність колективу працівників закладу вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

Для здійснення організаційної діяльності профспілковий комітет Львівської політехніки проводить свої засідання 1 раз на місяць у відповідності до затвердженого плану. Організовує і планує роботу первинної профспілкової організації на період між профспілковими зборами (конференціями). Здійснює прийом та облік членів профспілки, організовує і контролює сплату членських внесків, забезпечує своєчасне і у повному обсязі перерахування сум членських внесків для діяльності вищих за ступенем профспілкових органів.

У відповідності до Статуту профспілковий комітет Львівської політехніки делегує профспілковим організаціям структурних підрозділів (профбюро) окремі права та повноваження. Профбюро і їх голови організовують профспілкову роботу у відповідних підрозділах забезпечують виконання розпоряджень голови профкому та рішень виборних профспілкових органів (профкому, президії), зборів, конференцій. Загалом профспілковий комітет Львівської політехніки об'єднує 27 профбюро, до складу яких входять 72 профгрупи.

Станом на 11 березня 2020 року кількість членів профспілки у Національному університеті "Львівська політехніка нараховує 3479 осіб (з 4952 працівників).

Історична довідка

Перший офіційний документ, в якому зафіксовано запис про профспілкову організацію працівників Львівського політехнічного інституту датований 19 грудня 1947 року. Цей документ, за підписом представника профкому Первикової В. А., засвідчує початок банківського обслуговування профспілкової організації політехніків.

Профспілка - це соціальний та правовий захист працівника

Чи варто бути членом профспілки?

Переваги членства у профспілці:

Переваги членства у профспілці
Вступай до профспілки Львівської політехніки

Права та обов'язки членів профспілки

У відповідності із Законом України «Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», «Кодексу законів про працю України», законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі «Статуту Профспілки працівників освіти і науки України» профспілки мають право:

 • представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
 • сприяти зайнятості робітників;
 • заключати колективні договори та здійснювати контроль за їх виконанням;
 • брати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
 • здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
 • брати участь в колегіальних органах управління організації;
 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
 • проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування;
 • брати участь в суспільно-політичному житті суспільства, в тому числі у виборчих компаніях.

Член профспілки має право:

 • на захист профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
 • користуватися пільгами, передбаченими для робітників колективним договором та угодами;
 • брати участь в діяльності профспілки, вносити пропозиції по удосконаленні нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;
 • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, що відносяться до діяльності профспілки;
 • брати участь в розробці, обговоренні та прийнятті рішень, отримувати інформацію про діяльність Профспілки;
 • обирати і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи;
 • отримувати матеріальну допомогу з коштів Профспілки.

За активну участь у профспілковій діяльності члени Профспілки можуть бути нагороджені встановленими у Профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.

Член профспілки зобов’язаний:

 • виконувати Статут Профспілки, брати участь в діяльності Профспілки;
 • перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
 • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, угодами;
 • сприяти зростанню авторитету Профспілки, не допускати дій, що наносять шкоду Профспілці;
 • особа, яка була виключена або добровільно пішла з Профспілки, втрачає право на захист Профспілкою, на користування його майном, пільгами.

Посилання на сайт Національного університету «Львівська політехніка»