Кафедра управління проєктами

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра управління проєктами
LogoTU.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура УП
Дата заснування 2009 рік
К-сть кандидатів наук 5
К-сть доцентів 2
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 1
Приналежність Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Завідувач кафедри д.е.н., проф. Ільчук Павло Григорович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 1-й корпус, кабінети 1, 2
Сторінка на lp.edu.ua https://lpnu.ua/up
Власний сайт https://www.facebook.com/KafedraTU

Кафедра управління проєктами — це науково-навчальний підрозділ Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Історія кафедри

Кафедра управління проєктами створена у квітні 2009 р. наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ №43-10 від 6 квітня 2009 р.) на базі навчально-наукового Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку. Науковий напрямок кафедри — Інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств.

Згідно з наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 12 січня 2023 р. №11-1-10 кафедра технології управління перейменована на кафедру управління проєктами навчально-наукового Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку з 1 лютого 2023 р.

Кафедра управління проектами була першою кафедрою, створеною в Інституті адміністрування, державного управління та професійного розвитку та є провідною кафедрою з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Кафедра управління проектами здійснює підготовку фахівців за двома спеціалізаціями.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ільчук Павло Григорович. На кафедрі також працюють: 1 професор, 3 доценти та 3 старших викладачі, 1 спеціаліст, в т. ч. 1 доктор та 4 кандидати наук. Середній вік працівників кафедри технологій управління у 2022 р. становив 42 роки.

Уже більше 10 років кафедра управління проектами готує фахівців за спеціалізацією «Управління проектами» – проектних менеджерів на основі міжнародних професійних стандартів з управління проектами та національних стандартів освіти.

Викладачі кафедри навчають студентів передовому досвіду управління проектами та програмами на прикладі сучасних кейсів із практичної діяльності підприємств, організацій та установ. Залучення студентів до участі у конкурсах, конференціях та олімпіадах з управління проектами сприяє їхньому науковому та професійному розвитку. Практичні навики студенти отримують під час практики на діючих підприємствах, організаціях та установах. Підготовку магістерських кваліфікаційних робіт студенти здійснюють на замовлення та з урахування потреб конкретних підприємств.

У 2020 р. на кафедрі управління проектами відкрита інноваційна освітня магістерська програма «Управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями», за якою готуються фахівці – магістри з менеджменту за спеціалізацією управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями, які у майбутньому будуть працювати керівниками управляючих компаній чи їхніх структурних підрозділів, управителями.

Загальна інформація

Необхідність підготовки фахівців зі спеціальності «Управління проєктами» зумовлена широким впровадженням проектного управління в роботу промислових і підприємницьких структур та органів державного управління регіону. Фахівці цієї спеціальності повинні визначати напрямки, розробляти і впроваджувати проєкти розвитку підприємств, організацій і установ.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010013 «Управління проєктами» спеціалізації «Управління бізнес-проєктами» на основі базової або повної вищої освіти, незалежно від напрямку підготовки та набутої спеціальності за денною формою навчання. До підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, економіки підприємства, інформатики та інших галузей знань.

Практика використання систем управління проєктами довела їх високу ефективність і створила реальну потребу в значній кількості спеціалістів нового профілю — проект-менеджерів (керівників проєктів) високої кваліфікації. Випускники даного напряму можуть застосувати свої професійні знання на підприємствах різних видів економічної діяльності, брати участь в інвестиційних проєктах і програмах, у тому числі, з іноземним капіталом.

Кафедру очолює кандидат економічних наук, професор Фещур Роман Васильович. На кафедрі працюють також 2 доценти, 3 старших викладачі, 4 асистенти і 1 спеціаліст, серед яких 5 кандидатів наук.

Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.

Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.

Матеріали досліджень використані для підготовки лекцій, проведення практичних і лабораторних занять, а також знайшли своє відображення у методичних матеріалах та розробках. На сьогодні магістрантами кафедри опубліковано 12 наукових статей у наукових вісниках НУ «Львівська політехніка», здійснено понад 130 доповідей на студентських науково-технічних конференціях та опубліковано понад 90 тез та матеріалів доповідей.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Науковий напрямок кафедри — управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації. Колектив кафедри активно розробляє і втілює у практику інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств, управління соціально-економічним розвитком підприємств; управління маркетинговим потенціалом підприємств; індикативне планування розвитку промислових підприємств тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за декількома актуальними напрямами. Під керівництвом завідувача кафедри, д. е. н., проф. Ільчука П. Г. ведуться наукові дослідження у галузі фінансово-кредитної діяльності, розробці методів оцінювання інтернаціоналізації українських підприємств та розвиток маркетингових стратегій інтернаціоналізації машинобудівних підприємств України.

Науковці кафедри разом з професором Ільчуком П.Г. ведуть дослідження моделей та інструментів проактивного розвитку підприємств на основі проектного підходу; методів оцінювання потенціалу розвитку підприємств.

Викладачі кафедри беруть активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за кордоном (the 6th International conference on strategies, models and technologies of economic systems management, 2nd International workshop on modern machine learning technologies and data science, Proceedings of the 4th International conference on computational linguistics and intelligent systems, Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage).

Зазначені дослідження виконуються в межах тематик кафедральних НДР:

 • «Управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації» (№ держ. Реєстрації 0117U004475, керівник теми: д. е. н., проф. Ільчук П. Г.).

За 2021 рік кафедрою опубліковано: 1 монографія, 3 навчальних посібника, 23 статті (14 фахових, 7 в НМБД Scopus або Web of Science).

Наукова діяльність студентів

Кафедра управління проектами активно залучає студентів до наукової діяльності з першого курсу навчання. Наукова діяльність розпочинається з участі у студентській науково-технічній конференції, яку щорічно проводить Національний університет «Львівська політехніка». У 2021 році студент групи МЕУПі-11 Сачук Святослав Володимирович, з темою доповіді: «Порівняння методологій управління проектами в ІТ», науковий керівник ст. викл.каф. ТУ Когут І. В. здобув перше місце в секції «Публічне управління та адміністрування».

Кращі наукові та практичні розробки студентів беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах проектів. Зокрема, магістрантка Бондарчук Тетяна здобула диплом І ступеня за наукову роботу «Управління проектами в умовах розвитку вітчизняного девелопменту» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління проектами і програмами» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 5 квітня, 2019).

Студенти представляють свої наукові здобутки на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Наші студенти демонструють ґрунтовні знання і перемагають у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління проектами». Зокрема, магістрантка Бондарчук Тетяна здобула диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління проектами» (м. Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 21 березня, 2019 р.).

Участь у форумах командоутворення та кар’єри дає змогу підвищити практичний рівень фахової підготовки студентів. Магістри, які навчаються на кафедрі управління проектами беруть участь у міжнародній навчальній програмі «Leopolis for Future» за підтримки польського фонду «Leopolis for Future». Зазначена програма надає можливість професійного стажування у ряді відомих польських фірм та установ. Зокрема, студент Кромкач В. О. стажувалась у Польщі (липень 2017 року) за програмою «Leopolis for future».

Закордонним партнером кафедри управління проектами є Вища Школа Інформатики і Управління (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, м. Жешув, Польща, а також Міжнародним інститутом новаторства «Наука-Освіта-Розвиток», Варшава, Польща). За підтримки польського партнера кафедра управління проектами надає студентам можливість ознайомитися з професійною підготовкою в університетах за кордоном.

Залучення студентів до наукової роботи надає їм додаткові можливості розвитку професійних контактів та поглибленого вивчення дисциплін через участь у конференціях, публікаціях у фахових та наукометричних виданнях. Також дає змогу отримати додаткові бали до рейтингу, сприяє успішному виконанню і захисту магістерської кваліфікаційної роботи для здобуття фаху проектного менеджера.

В 2021 році студенти кафедри управління проектами опублікували: 5 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, 6 статтей.

Навчальний процес

Кафедра управління проектами здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціалізації «Управління проектами» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»).

У 2022 році кафедра управління проектами Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку, провівши активну вступну кампанію, залучила значну кількість студентів, що створило передумови для запровадження інноваційних елементів в організування навчального процесу. Кафедра управління проектами у співпраці зі своїми партнерами-роботодавцями запропонувала магістрам спеціалізації «Управління проектами» можливість здобувати освіту за дуальною формою. Така інноваційна пропозиція знайшла відгук у шістьох магістрів, які окрім якісної теоретичної підготовки, отримають ще й чудову можливість набути практичних навиків з управління проектами на провідних підприємствах Західного регіону України — ТОВ «Ферозіт», ТОВ «Лемберг Солушинс» та ТОВ «Компанія «Фаворбуд».

Вступ на навчання у магістратурі за спеціалізацією «Управління проектами» здійснюється на основі диплому «бакалавра», «спеціаліста» чи «магістра» із будь-якої спеціальності. Під час навчання для магістрів передбачено:

 • Інтерактивне навчання сучасній, цікавій та перспективній спеціальності
 • Можливість навчання за кошти державного бюджету та стажування за кордоном
 • Навчання за освітньо-професійною програмою (1,5 роки) та освітньо-науковою програмою (2 роки) на денній чи заочній формі
 • Участь у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських робіт
 • Забезпечення проживання в гуртожитках університету
 • Проведення дозвілля в навчально-оздоровчих таборах університету

До підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, фінансів, економіки підприємства та інших галузей знань. У навчальному процесі активно використовуються інформаційні технології управління проектами. Завдяки співпраці кафедри технологій управління з Українською асоціацією управління проектами (Ukrainian Project Management Association «UPMA») магістри мають можливість здобути міжнародні сертифікати проектного менеджера обраного рівня. Після завершення навчання випускники кафедри технологій управління отримують диплом магістра державного зразка кваліфікації «магістр з менеджменту за спеціалізацією «Управління проектами».

Після завершення навчання на рівні магістра студенти мають можливість вступати до аспірантури, яка діє на кафедрі.

Наші випускники працевлаштовуються:

 • Керівниками державних та комерційних установ
 • Керівниками проектів та програм
 • Керівниками громадських організацій, соціальних проектів
 • Менеджерами проектів

Випускники кафедри технологій управління впроваджують проекти розвитку підприємств та організацій як в Україні, так і за кордоном.

Співпраця кафедри

Кафедра управління проектами за час свого існування активно співпрацює з науковими установами, організаціями, асоціаціями, органами місцевого самоврядування. Спільно проводяться наукові дослідження, практичні семінари, проходять стажування викладачі кафедри і магістри.

Кафедра бере участь у експертній міжгалузевій асоціації України, у регіональній науково-технічній програмі – фонд імені Фрідхріха Еберта в Україні. Активно кафедрою управління проектами здійснюється і міжнародна співпраця. Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних проектах та програмах Європейського союзу. Активно кафедрою управління проектами здійснюється і міжнародна співпраця. Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних проектах та програмах Європейського союзу. З 2017 р. кафедра управління проектами співпрацює з Вищою школою інформатики та управління в м. Жешув, Польща (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie).

З 2018 р. налагоджені зв’язки з International Institute of Innovation "Science-Education-Development" (Польща) та підписана угода про співпрацю. З 2021 р. кафедра управління проектами співпрацює з Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах). Кафедра активно співпрацює з підприємствами, установами та організаціями у напрямах працевлаштування студентів, підвищення кваліфікації викладачів кафедри та науково-дослідної роботи.

Багаторічними партнерами кафедри управління проектами є ТзОВ «PM Business Solution», ТзОВ «АЙКЮ ХОЛДИНГ» та Міський палац культури імені Гната Хоткевича. У 2022 році кафедра управління проектами запустила програму дуальної освіти. Наші магістри, які навчаються за цією програмою, отримують практичні знання безпосередньо на робочому місці під наставництвом своїх наукових керівників практиків.

Контакти

вул. С. Бандери 28а, м. Львів, 79018; 5 н.к., кімн. 1, 2

Тел.: +38 (032) 258-21-18, (032) 258-27-73

E-mail: tu.dept@lpnu.ua