Кафедра теорії права та конституціоналізму

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра теорії права та конституціоналізму
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТПК
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 12
К-сть докторів наук 16
К-сть співробітників 34
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.ю.н., професор, pаслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, м. Львів;
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]

Кафедра теорії права та конституціоналізму — це навчально-науковий підрозділ Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Про кафедру

Кафедра теорії права та конституціоналізму (ТПК) розпочала свою роботу у структурі Національного університету «Львівська політехніка» згідно з наказом №22-10 від 14 лютого 2011 р. «Про створення Інституту права та психології» як кафедра філософії права та міжнародного права.

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри налічує 30 осіб, з-поміж яких: 16 докторів наук, 12 кандидатів наук. Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу поєднується із особистими якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої школи, відповідальністю, високим рівнем культури, комунікабельністю, цілеспрямованістю, креативністю.

Очолює кафедру — д.ю.н., професор, pаслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальний процес на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Цілі діяльності кафедри узгоджуються із місією Університету, сформульованою у Стратегічному плані розвитку Національного університету «Львівська політехніка» до 2025 року та цілями, визначеними у ній. Пріоритетним напрямом у діяльності кафедри є підготовка фахівців у сфері функціонування органів влади, а також юридичних експертів з питань міжнародного публічного та приватного права.

Колектив працівників кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.

Серед основних напрямів такої роботи колективу кафедри можна визначити:

 • Створення навчально-методичних комплексів з дисциплін у відповідності до сучасних вимог підготовки фахівців
 • Забезпечення освітнього процесу навчально-методичною літературою
 • Впровадження інноваційних методів та форм навчання
 • Застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення сертифікованих електронних навчально-методичних комплексів
 • Підвищення педагогічної майстерності викладачів

Дисципліни, що викладають на кафедрі:

 • Історія держави і права України
 • Теорія та філософія права
 • Правове забезпечення гендерної рівності
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Конституційний процес
 • Основи Римського приватного права
 • Порівняльне конституційне право
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародний захист прав людини
 • Конституційна юрисдикція
 • Європейський суд з прав людини: практика діяльності
 • Муніципальне право
 • Медичне право
 • Юридична логіка
 • Судова риторика
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Актуальні проблеми конституційного та міжнародного права
 • Загальні етичні вимоги правничої професії
 • Теорія та практика конституціоналізму
 • Міжнародна юстиція
 • Україна та європейська інтеграція
 • Риторика
 • Правова глобалістика
 • Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння
 • Загальнотеоретичні особливості досліджень в праві
 • Практикум з науково-дослідної роботи в галузі теорії права
 • Проблеми філософсько-правових наукових досліджень
 • Сучасні механізми захисту прав людини

Наукова діяльність кафедри

Важливим напрямом роботи кафедри теорії права та конституціоналізму є наукова діяльність. Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відображені в змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей, опублікованих у фахових періодичних виданнях. Загалом науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 2500 наукових праць, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших вітчизняних закладів вищої освіти. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами, юридичним установами тощо.

Напрями наукових досліджень кафедри:

 • Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центрально-Східної Європи
 • Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення
 • Європейський вектор розвитку української державності і права людини: історія та перспективи

Міжнародна академічна мобільність викладачів

Міжнародні зв’язки кафедра здійснює у межах нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказів ректора Національного університету «Львівська політехніка» та згідно з укладеними угодами (Угода про взаємну співпрацю у сфері освіти та науки між Фундацією «Інститут розвитку міжнародної співпраці (Познань, Польща) та Національним університетом «Львівська політехніка» (Львів, Україна); Угода про взаємну міжнародну співпрацю у сфері освіти та науки між кафедрою конституційного та міжнародного права Department of Constitutional and International Law Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» та кафедрою конституційного права факультету «Права та адміністрації» Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща).

На кафедрі теорії права та конституціоналізму реалізовують такі форми міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу:

 • Реалізація програми «Візит-професор»: до цієї програми на кафедрі ТПК долучено двох «візит-професорів», один з яких є представником Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Республіка Польща) — доцент кафедри конституційного права факультету права та адміністрації Марцін Голембіовскі та суддя окружного суду міста Мосс (Норвегія), головуючий суддя у цивільних та кримінальних справах Трон Гундерсен. 2020–2021 н.р. — у програмі взяла участь професорка кафедри Ортинська Наталія Володимирівна.
 • Публікаційна активність з ЗВО-партнерами
 • Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників кафедри та ЗВО-партнерів

Також науково-педагогічні працівники кафедри регулярно готують та подають заявки на індивідуальні та колективні міжнародні наукові та освітні гранти, серед яких: Фулбрайт, Лейн Кіркланд, НТШ в Америці, Еразмус+, Жан Моне та інші.

Контакти

вул. Князя Романа, 1-3, м. Львів; 19-й н.к., кімн. 311, 327, 333

E-mail: tifpdept@lpnu.ua