Кафедра теоретичної та практичної психології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра теоретичної та практичної психології
Абревіатура ТПП
Дата заснування жовтень 2014 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 16
К-сть доцентів 8
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 5
К-сть співробітників 33
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри професор Сняданко Ірина Ігорівна
Завідувач лабораторії професор Сняданко Ірина Ігорівна
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1, м. Львів, 79000; 19-й н.к.
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tpp
Власний сайт https://www.facebook.com/kaf.tpp.lp

Кафедра теоретичної та практичної психології — це науково-навчальний підрозділ Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», який забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Психологія».

Загальна інформація

Кафедра теоретичної та практичної психології створена у жовтні 2014 р.

Завідувачка кафедри теоретичної та практичної психології — доктор психологічних наук, професор Сняданко Ірина Ігорівна.

На кафедрі теоретичної та практичної психології працюють науково-педагогічні працівники, серед них: 5 доктори психологічних наук, з них 5 професорів та 16 кандидатів психологічних наук, з них — 8 доцентів.

Кафедра теоретичної та практичної психології покликана забезпечувати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 6.030102 «Психологія» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійними програмами 8.03010201 «Психологія», а також забезпечити викладання психологічних навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету.

Кафедра затвердила наукову тему: «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві».

Про кафедру

Кафедра теоретичної та практичної психології (ТПП) є однією із наймолодших кафедр Національного університету «Львівська політехніка». Проте наша кафедра йде в авангарді розвитку новітньої теоретичної та практичної психології. Ми спираємося на новітні досягнення в психології функціонування людської психіки не лише на свідомому, а й на несвідомому, підсвідомому рівнях.

«Майбутній прогрес людства в наш час залежатиме від того, наскільки людина використовуватиме потенціал несвідомого, підсвідомого і надсвідомого своєї психіки. Тільки це може забезпечити не лише швидкий та великий обсяг засвоєння наявних знань, а й оволодіння принципово новими знаннями» — Мирон Варій, доктор психологічних наук, професор.

Ми ставимо собі за завдання готувати психологів-професіоналів, спроможних розв’язувати завдання з психодіагностики, психотерапії, психоконсультування, психокорекції, психореабілітації, психічного впливу, психічного забезпечення життєдіяльності особистості та людської спільноти.

Наші випускники можуть однаково ефективно працювати в соціальних і психологічних службах, закладах освіти, психологічної й соціальної реабілітації, у сферах реклами, засобах масової інформації, в сімейному консультуванні, у політичних партіях, на виборах, консультантами та іміджмейкерами політиків, різних керівників, естрадних виконавців та ін.

Навчальний процес

Кафедра теоретичної та практичної психології організовує навчально-виховний процес студентів так, щоб вони по закінченню нашого навчального закладу без додаткової підготовки могли самостійно працювати у різних сферах. Значну увагу приділяємо формуванню у студентів практичних навичок і вмінь, здатностей і компетентностей.

Pro nas.jpg

Кафедра здійснює підготовку фахівців-психологів першого (бакалаврського) освітнього рівня, другого (магістерського) освітнього рівня та третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальність 053 Психологія.

Навчання студентів здійснюється за формами:

Освітнього рівня «бакалавр»:

 • Денна
 • Заочна

Освітнього рівня «магістр»:

 • Денна
 • Заочна

Освітньо-наукового рівня:

 • Денна
 • Заочна

Щорічно кафедра випускає близько 200 бакалаврів і 50 магістрів за спеціальністю «Психологія».

Зміст наших освітньо-професійних програм і програм навчальних дисциплін, логіка побудови навчально-виховного процесу зумовлені інтересами продуктивної праці, ринкової економіки, навчання, політики, ефективного прийняття рішень, доцільного підбору і розстановки кадрів, проблемами виховання, вирішення і різнобічних конфліктів, зняття нервово-психічних перевантажень, розблокування «зовнішнього і внутрішнього потенціалу» і створення умов для прояву здібностей кожної особистості-громадянина як цілісного феномена — суб’єкта своєї життєвої стратегії, обраної сфери праці, соціально-ціннісних відносин і гармонійного розвитку власного «Я».

На кафедрі вироблені ефективні моделі, алгоритми і технології діяльності психолога — це ті елементи їх праці, без засвоєння яких немає усвідомленого сходження до вершин професіоналізму в даній неординарній сфері.

Важливим завданням професорсько-викладацького складу університету залишається формування у студентів творчого характеру професійної діяльності, що базується на знанні психологічної суті процесів і явищ, широкій ерудиції, особистому досвіді, активному пошуку новаторських підходів та інноваційних технологій, особистій ініціативі і широкій професійній комунікабельності.

Ми ставимо собі за завдання формувати професійну компетентність психолога як єдиного комплексу знань, навичок, умінь, психологічних особливостей, моральних і ділових якостей, професійних позицій і цінностей. Тут знання, навички, вміння можна подати як рольові характеристики їх професійної компетентності. Всі інші компоненти з’являються в якості їх суб’єктивних характеристик, указують на ставлення психолога до діяльності і на їх сугубо індивідуальний почерк.

Фахівець-професіонал — це людина, яка досконало володіє знаннями, уміннями і навичками відповідно до професіографії її дій. Професіоналізм у психологічній сфері діяльності відкриває канали для проникнення в глибинну природу окремо узятого суб’єкта праці і життя, політики і виробництва, науки і освіти, зв’язки і відносини в колективах та інших людських спільнот. На цій основі забезпечується виявлення і використання ефективних засобів впливу на морфологічному, психофізіологічному, психічному і соціальному рівнях.

Ми добиваємося, щоб кожна ланка в навчальному процесі нашого університету працювала на розвиток допитливості, творчості, збагачувала досвід та інструментарій, який необхідний студенту для вирішення практичних завдань майбутньої діяльності.

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку тематики «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві». Розроблена й затверджена «Концепція розвитку кафедри теоретичної та практичної психології на 2015-2019 рр.». Метою Концепції є визначення головних засад розвитку в Університеті психологічної науки та якісної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців-психологів у Навчально-науковому інституті права та психології.

Згідно Концепції передбачається:

 • З метою підсилення практично-психологічної складової професійної підготовленості науково-педагогічних працівників кафедри залучити їх до додаткової роботи в поза робочий час у приватному Науково-практичному центрі психічного здоров’я, розвитку й благополуччя, який би водночас був і місцем для набуття науково-педагогічними працівниками кафедри практичних навичок і вмінь психодіагностики, психоконсультування, психокорекції, психореабілітації, здійснення психологічного впливу в різних цілях тощо, для перенесення їх в практичну психологічну підготовку студентів у ході навчальних занять, і місцем для проходження практики і практичної підготовки студентів
 • Здійснити заходи щодо видання в Університеті фахового збірника наукових праць з проблем педагогічної, вікової та соціальної психології під загальною назвою «Науковий психологічний вісник»
 • Відкрити в університеті аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія
 • Відкрити спеціалізовану вчену раду зі захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія
 • Пріоритетним завдання кафедри вважати підготовку й випуск якісних підручників і навчальних посібників, розроблення якісного методичного забезпечення навчально-виховного процесу студентів та ін.

Наукова діяльність студентів

Кафедра залучає студентів до виконання завдань, процес роботи над якими розвиває в них інтелект не виконавця, а професіонала-дослідника, здатного самостійно побачити проблему, грамотно її сформулювати й знати адекватні засоби впливу, що дозволяють цю проблему, образно кажучи, зняти. Також студенти беруть участь у науково-практичних конференціях, наукових семінарах, олімпіадах, «круглих столах».

Наукова діяльність, також, дає можливість отримати студентам додаткові бали до загального рейтингу та продовжити дослідницьку роботу у магістратурі.

Науковою діяльністю студентів на кафедрі теоретичної та практичної психології займається кандидат політичних наук, старший викладач закладу вищої освіти Свідерська Ольга Іванівна.

Викладацький склад кафедри

 1. Сняданко Ірина Ігорівна — завідувач кафедри ТПП, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;
 2. Лещинська Олена Альбертівна — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;
 3. Хазратова Нігора Вікторівна — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;
 4. Галян Ігор Михайлович — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;
 5. Карпенко Зіновія Степанівна — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;
 6. Березовська Лариса Іванівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
 7. Вінтюк Юрій Володимирович — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
 8. Борисюк Ольга Миколаївна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
 9. Партико Неоніла Вікторівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
 10. Романець Зоя Олексіївна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
 11. Андрушко Ярина Степанівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 12. Марциняк-Дорош Оксана Михайлівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 13. Савка Ірина Мар’янівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 14. Білозерська Світлана Іванівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
 15. Мащак Світлана Остапівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 16. Мищишин Марія Миколаївна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 17. Войцеховська Оксана Володимирівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 18. Христук Оксана Леонідівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
 19. Олійник Алла Вікторівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 20. Угрин Ольга Георгіївна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 21. Шамлян Каріна Микитівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 22. Шиделко Анна Володимирівна — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри;
 23. Лялюк Галина Миколаївна — кандидат психологічних наук, доктор педагогічних наук, доцент кафедри;
 24. Кочергіна Ірина Анатоліївна — кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри;
 25. Свідерська Ольга Іванівна — кандидат політичних наук, доцент кафедри;
 26. Орищин-Буждиган Лідія Степанівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 27. Чемеринська Дзвіна Іванівна — кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри;
 28. Новікова Жанна Михайлівна — кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри;
 29. Клименко Марія Романівна — кандидат психологічних наук, асистент кафедри;
 30. Боженко Лідія Романівна — старший викладач закладу вищої освіти;
 31. Бойко Анастасія Олександрівна — асистент кафедри;
 32. Дубова Ольга Євстахіївна — асистент кафедри;
 33. Кудряшова Аліна Вікторівна — асистент кафедри;
 34. Ткач Христина Ярославівна — асистент кафедри;
 35. Полегонький Володимир Володимирович — асистент кафедри;
 36. Грищенко Ольга Вікторівна — асистент кафедри.

Допоміжний склад:

 1. Садова Божена Іванівна — фахівець кафедри;
 2. Паньків Катерина Ігорівна — фахівець кафедри;
 3. Кліщ Дар'я Вадимівна — фахівець кафедри.

Співпраця

Кафедра активно співпрацює з низками ВНЗ України, зокрема укладено угоду про співпрацю з Рівненським державним гуманітарним університетом.

Кафедра з дня свого створення веде пошуки партнерів за кордоном. Налагоджено зв’язок з Вищою школою поліції в м. Щитно (Республіка Польща).

Контакти

вул. Князя Романа, 1/3, м. Львів; 19-й н.к., кімн. 320

Тел.: (032) 258-31-01

E-mail: tpp.dept@lpnu.ua