Кафедра політології та міжнародних відносин

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра політології та міжнародних відносин
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПМВ
Девіз Semper tiro (Завжди учень)
Дата заснування 13.09.2013 р. Н. 130-10 від 13.09.2013 р.
К-сть студентів 191
К-сть аспірантів 4
К-сть кандидатів наук 13
К-сть доцентів 11
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
К-сть співробітників 24
Приналежність Інститут гуманітарних та соціальних наук
Попередник кафедра політології
Завідувач кафедри д. політ. н., доц. Луцишин Галина Іванівна
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV-й корпус, кім. 314
Періодичне друковане видання "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку" - фахове з політичних наук
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/pmv
Власний сайт http://twitter.com/politology.nulp

Кафедра політології та міжнародних відносин — це навчально-науковий підрозділ Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Наукова та навчально-методична діяльність кафедри спрямована на впровадження нових підходів до підготовки майбутніх спеціалістів — національно свідомих висококваліфікованих фахівців, здатних критично та реально оцінювати суспільно-політичну дійсність, аналізувати політичні процеси, сприяти утвердженню української державності та бути активними учасниками політичного процесу. Викладання політології у Львівській політехніці ґрунтується на найновіших сучасних вітчизняних і світових надбаннях у гуманітарній галузі. Успішно реалізується ключове завдання політології — формувати високу політичну свідомість та політичну культуру молодого покоління.

Історія кафедри

Кафедра політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка» створена 13.09.2013 р. внаслідок перейменування кафедри політології. Остання виникла 2001 р. — внаслідок поділу створеної в 1990 р. кафедри політології та соціології.

Входить до складу Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Засновником і першим завідуючим каф. політології та соціології був д. істор. н. проф. Шахов О. О.

Після розділення кафедри новостворену кафедру політології очолив д. істор. н. проф. Гетьманчук М. П.

З 2007 р. кафедру політології (з 2013 р. — кафедру політології та міжнародних відносин) безперервно очолює д. політ. н. проф. Турчин Я. Б., з грудня 2014 р. — д.політ.н., доцент Луцишин Г.І.

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін для студентів бакалаврату базової спеціальності «Міжнародні відносини», нормативного курсу «Політологія» та курсів для студентів за вибором для усіх інститутів університету («Соціальна політика», «Основи теорії міжнародних відносин», «Історія політичних, правових і економічних вчень»). З 1991 р. колектив каф. підготував та видав понад 30 підручн. (три підручники з Політології були визнані найкращими в Україні), навч. посібн. (Політологія, Теорія парламентаризму, Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини», Основи теорії міжнародних відносин) та словників (Теорія міжнародних відносин, Соціальна політика, Конфліктологія), близько 100 навч.-метод. розробок.

Починаючи з 2012 р. за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю «Міжнародні відносини» відкритої на базі каф. навчаються понад 180-т ос., а в аспірантурі — 4 ос.

Кафедра активно працює з молоддю: як студенти спеціальності «Міжнародні відносини» так і студенти інших спеціальностей постійно беруть участь у роботі політологічного гуртка, студентського кіноклубу, політологічній секції щорічної науково-технічної конференції «Львівської політехніки», перемагають і стають призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад з політології.

Викладацька робота

Впродовж 1990–2011 рр. колектив кафедри підготував та видав понад 30 підручників (три підручники з політології визнано найкращими в Україні), навчальних посібників та словників, близько 100 навчально-методичних розробок. З метою удосконалення навчального процесу викладачі кафедри застосовують новітні технології та інноваційні методи, проводять підготовку фахівців за сучасними навчальними планами, адаптованими до європейської і світової освітніх систем.

Досвідчені професори і доценти кафедри розробили та читають: спеціальні курси для студентів спеціальності «Міжнародні відносини»

та загальноосвітні курси з таких навчальних дисциплін:

  • «Політологія»
  • «Соціальна політика»
  • «Основи теорії міжнародних відносин»

для студентів всіх спеціальностей, за якими готують фахівців у Національному університеті «Львівська політехніка».

Особливу увагу на кафедрі приділяють залученню студентів до науково-дослідницької роботи. Щороку участь у науково-теоретичних конференціях беруть близько 40 студентів Політехніки. Найкращі молоді науковці представляють Львівську політехніку на всеукраїнських олімпіадах з політології та міжнародних конференціях. Колектив кафедри — ініціатор та організатор багатьох громадських заходів. Викладачі беруть активну участь у підготовці та проведенні зустрічей студентської молоді з відомими політичними та громадськими діячами, організовують спільно зі студентами дискусії, диспути, обговорення актуальних політичних проблем.

Викладацький склад кафедри

Викладачі, які працювали на кафедрі

Наукова робота

Кафедра працює над науковою темою «Проблеми та перспективи розвитку демократії в Україні», продовжує наукові пошуки та розробки у сфері історії та теорії політичної науки, проблем українського державотворення, виборчого процесу, формування політичної культури суспільства.

Паралельно розвиваються дослідження проблематики міжнародних відносин. До перейменування кафедри на ній традиційно проводились наукові конференції різного рівня з проблем і перспективи викладання політичної науки у вищій школі.

Після перейменування кафедри і розширення її спеціалізації проводяться конференції з міжнародних відносин.

Із 2000 року на кафедрі виходить Зб. наук. праць «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку», який є фаховим виданням у галузі політичних наук. На черзі — відкриття міжнародного наукового збірника з міжнародних відносин «Гуманітарні візії».

При кафедрі функціонує науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор», аспірантура за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» (функціонує з 1997 р.) і докторантура за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси».

Місце кафедри в академічній спільноті Львівщини

Ун-т Каф. Випускова (бакалаври/магістри) аспірантура/докторантура Канд. наук Докт. наук Асист. Ст. викл. Доц. Проф. Наявність збірн. наук. праць (ВАК) Проведення кафедр. конференцій
НУ "ЛП" Політології та міжнародних відносин так/ні так/так 13 2 5 1 11 2 так/так так
ЛНУ ім. І. Франка Політології так/так так/так 9 2 6 0 6 2 ні/ні так
ЛНУ ім. І. Франка Теорії та історії політичної науки так/так так/так 9 3 4 0 9 2 так/так так
Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка Правознавства, соціології та політології ні/ні ні/ні 13 1 4 1 11 0 так/ні так
Львів. держ. ун-т БЖД Гуманітарних дисциплін та соціальної роботи ні/ні ні/ні 6 3 0 1 4 2 ні/ні ні

Партнери кафедри

Викладачі кафедри підтримують творчі зв’язки з науковцями багатьох наукових та навчальних закладів України:

Розширюється наукова співпраця та встановлюються контакти з навчальними закладами Польщі, Чехії, Німеччини.