Кафедра автомобільного транспорту

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра автомобільного транспорту
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура АТ
Дата заснування 1944 р.
Засновники Львівський політехнічний інститут
К-сть кандидатів наук 12
К-сть доцентів 10
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут механічної інженерії та транспорту
Завідувач кафедри професор, д.т.н.
Кіндрацький Богдан Ілліч
Розташування (адреса) м. Львів, вул. С. Бандери, 32, 79013, 6-й корпус, кімната 110 (1-ий поверх)
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/at

Кафедра автомобільного транспорту (абревіатура — АТ) — випускова кафедра Інституту механічної інженерії та транспорту. Очолює кафедру професор, доктор технічних наук Кіндрацький Богдан Ілліч. Кафедра започаткована у 1944 р. як кафедра «Автомобілі».

У результаті реорганізації в 1996 р. кафедра отримала назву «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки».

З листопада 2001 р. кафедра є у складі Інституту інженерної механіки та транспорту.

З січня 2021 року кафедра отримує нову назву: «Автомобільний транспорт».


Історія кафедри

Випускова кафедра «Автомобілі» (у 1996–2020 рр. — «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки», а з 2021 р. — «Автомобільний транспорт») була організована у 1944 р. У різні періоди нею завідували: доцент В.Я. Каллюс, к.т.н., доцент В.В. Осепчугов, к.т.н., доцент Б.Б. Генбом, к.т.н., доцент О.Ф. Нефьодов, д.т.н., професор Р.А. Акопян, д.т.н., професор П.М. Гащук. З 2010 р. кафедру очолює д.т.н., професор Б.І. Кіндрацький.

За майже 70 років кафедра має вагомі здобутки у галузі автомобілебудування, експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Доцент Генбом Б.Б. створив школу дослідників гальмівних властивостей автомобілів, доцент Нефедов О.Ф. — експлуатаційних властивостей АТЗ. Професор Акопян Р.А. і його учні внесли істотний вклад у дослідження підвісок та трансмісій автотранспортних засобів. Професор Гашук П.М. розвинув теорію енергетичної ефективності та методи оптимізації експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів. Професор Гудз Г.С. створив і розвиває наукову школу з дослідження температурних режимів фрикційних вузлів автотранспортних засобів математичним моделюванням. Працівниками кафедри за останні 20 років підготовлено і опубліковано 15 наукових монографій, 13 навчальних посібників, понад 800 наукових статей, отримано 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Активно удосконалюється навчальний процес на кафедрі. Оновлені навчальні плани підготовки бакалаврів за напрямом «Автомобільний транспорт». У межах спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» відкрито дві магістерські програми: «Мехатроніка і автомобільні системи», «Логістика експлуатації та сервісу автомобілів».

У навчальний процес запроваджено нові дисципліни: «Технічні засоби комп’ютерного діагностування автомобілів», «Комп’ютерне діагностування автомобілів», «Мехатронні діагностичні і контрольно-вимірювальні системи автомобіля», «Аналіз і синтез мехатронних систем автомобіля», «Управління якістю і сертифікація автомобільних систем», «Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів», «Організація автосервісу», «Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу», «Основи наукових досліджень», «Організація і моніторинг дистрибуції на транспорті», «Телеметрія на автомобільному транспорті» тощо.

Модернізуються наявні та створені нові навчальні лабораторії, зокрема: «Мехатроніки автомобіля», «Комп’ютерного діагностування автомобілів». Придбано сучасне діагностичне обладнання — цифровий USB-осцилограф Autoscope III, діагностичні сканери, сформовано комп’ютерний клас із сучасним прикладним програмним забезпеченням. На кафедрі створено діагностичні комплекси на базі автомобілів Ford Scorpio 2.0 та Renault Clio 1.5 dCi. Оновлюються лабораторії «Конструкція автомобіля» і «Технічна експлуатація автомобілів».

Студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі: «НІКО-Захід», «Радар-Сервіс», «Алекс СО», «Галичина-Авто», «Львівське АТП–14630», «Львівське АТП–14631», «Ілта-Львів», «Україна ЛВ-ТУР», «Сервісний центр «Діамант», «Трістар Авто Еліт» та ін.

Викладацький склад кафедри АТ

  • Мальнов Сергій Іванович — cтарший викладач кафедри

Напрями наукової роботи кафедри:

Дослідження й оптимізація експлуатаційних властивостей автотранспортних машин і транспортних процесів.

  • Аналіз і синтез інтелектуальних систем автомобіля. Професор Кіндрацький Б.І. запропонував концепцію і розробив методологію багатокритеріального структурно-параметричного синтезу машинобудівних конструкцій; створив математичні моделі та методи аналізу експлуатаційних характеристик роботизованих коробок передач і адаптивних підвісок автомобілів.
  • Дослідження теплових процесів у вузлах тертя механізмів транспортних засобів. Професор Гудз Г.С. розробив теплові моделі дискових гальм автобусів з різними конструктивними та режимними параметрами на основі програмного комплексу «Фур’є — 2 XYZ».
  • Оптимізація експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів особливого призначення. Доцент Качмар Р.Я. Розробив методи моделювання експлуатаційних режимів АТЗ, ідентифікації дорожніх умов. Визначив показники руху і оцінювання паливно-економічних і екологічних властивостей автомобілів особливого призначення.

При кафедрі діє аспірантура і докторантура за спеціальностями: 05.22.20 — експлуатація та ремонт засобів транспорту; 05.22.02 — автомобілі та трактори; 05.02.02 — машинознавство.

НДЛ дослідження експлуатаційних властивостей автомобілів (НДЛ — 20)

Лабораторії кафедри

Навчально-методична робота

Співробітництво (партнери кафедри)

Посилання