Швецова Мирослава Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Швецова Мирослава Богданівна
55.JPG
к.е.н., доцент
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь наукових інтересів Економічні механізми стимулювання експортного виробництва промислових підприємств
Кваліфікаційний рівень магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Тивончук Іван Опанасович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри теоретичної та прикладної економіки
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти , Національний університет «Львівська політехніка»

Швецова Мирослава Богданівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти , Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта:

1999 — 2003 р. Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки та менеджменту, напрям менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (присвоєно кваліфікацію бакалавра);

2003 — 2004 р. Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки та менеджменту, напрям менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (присвоєно кваліфікацію магістра);

2004 — 2007 р. навчання в аспірантурі очної форми у Національному університеті «Львівська політехніка»

У 2010р. захистила кандидатську дисертацію

Тема дисертації: Стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Швецова Мирослава Богданівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 230 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 200-224.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тивончук Іван Опанасович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри теоретичної та прикладної економіки

Підвищення кваліфікації

Пошукові дослідження в рамках партнерства і кооперації між Національним університетом «Львівська політехніка» та Вищою фаховою школою Гісен-Фрідберг за програмою перебування з метою збору матеріалу для написання кандидатської дисертації (м.Гісен, Німеччина; жовтень—листопад 2005р.; січень 2007р.)

Професійна діяльність:

З 11.2007р.- 05.2014 р. працює на посаді асистента кафедри теоретичної та прикладної економіки , з 05.2014 р. — доцентом кафедри теоретичної та прикладної економіки

Громадська робота:

 • Голова товариства «Молода просвіта» НУ «Львівська політехніка»
 • З 2007р. є представником кафедри ТПЕ у Раді молодих вчених ІНЕМ;
 • з 2008 р. виконую обов’язки консультанта кафедри з питань формування і використання фонду документів та інформаційних ресурсів науково-технічної бібліотеки.
 • секретар ДЕК ІПДО

Захоплюється музикою то відпочинком на природі

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Економічна теорія»,
 • «Політична економія»,
 • «Макроекономіка»,
 • «Історія економіки і економічної думки».

Нагороди та відзнаки

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Економічні механізми стимулювання експортного виробництва промислових підприємств

Вибрані публікації

Загальна кількість публікацій 37, з них у фахових виданнях 14.

 1. Розвиток експортного потенціалу машинобудівних підприємств: проблеми законодавчого забезпечення та підвищення конкурентоспроможності / М. Б. Ковальчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: економіко-правовезабезпечення розвитку підприємництва в Україні: зб. наук. пр. / [редкол.: Є.І.Бойко (відп. ред.) та ін.]. — Львів, 2008. — вип. 6 (74). — 2008. — C. 83-92. (НАН України. Ін-т регіональних досліджень).
 2. Стратегічний розвиток експортно орієнтованих машинобудівних підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення / М. Б. Ковальчук // Управління розвитком: Матеріали міжнар.наук-практ. конф. "Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики«(23-24 жовтня 2008р.): Збірник наукових статей. — Харків. Видавництво ХНЕУ, 2008. — Випуск 19. — 175 с., с. 69-71.
 3. Оцінка експортного потенціалу машинобудування: питання теорії і методології / М. Б. Ковальчук //Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в регіонах. Розвиток територіально-виробничих систем. — Львів, 2009. — Вип. 5 (79). — С. 305-316.(Збірник наукових праць, НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред.Є. І. Бойко).
 4. Державне стимулювання експорту машинобудівної продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки / М. Б. Ковальчук // Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 лют. 2009 р., Полтава : тези доп. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. -Полтава, 2009. — Ч. 1. — С. 113-115. — Бібліогр.: 3 назви.
 5. Оцінювання конкурентоспроможності продукції транспортного машинобудування України на ринку Російської Федерації / М. Б. Ковальчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 510-514. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 657). — Бібліогр.: 7 назв.
 6. Система стимулювання експорту машинобудівної продукції як складова реалізації конкурентної політики / М. Б. Ковальчук // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17­18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 149-153.
 7. Методи стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств / М. Б. Ко­вальчук-Швецова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 252.
 8. Основні форми та методи стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств / М. Б. Ковальчук-Швецова // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 612-617. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 10 назв.
 9. Стан та тенденції розвитку експорту продукції машинобудівних підприємств Львівської області / М. Б. Ковальчук // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2010 р., Харків / Харк. нац. екон. ун-т МОН України [та ін.]. — Х. : ІНЖЕК, 2010. — С. 266­268. — Бібліогр.: 3 назви.
 10. Форми стимулювання експорту машинобудівної продукції в розрізі класифікаційних ознак / М. Ковальчук-Швецова // Економіка і менеджмент : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчен. ЕМ-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 222-223. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 1 назва.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com