Чубка Ольга Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чубка Ольга Михайлівна
OChubka200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2000
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник к.е.н., професор Паранчук Степан Васильович
Дата присвоєння н.с. ДК № 027963 від 28 квітня 2015р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. АД № 002735 від 20 червня 2019р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів


Професійна діяльність

 • 2017 - дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2010 – 2017 старший викладач кафедри фінансів
 • 2002 - 2010 асистент кафедри фінансів
 • 2000 – 2002 викладач-стажист кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансова статистика

 1. Чубка О.М. Показники статистики грошового обігу в Україні / О.М.Чубка, О.М. Рудницька // Вісник “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, Львів: Вид-во НУ ЛП, 2012. - № 739 – С. 238-244.
 2. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: Collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”. – Vol. 2. – 2020. – 317 p. (16,91 p.s.) (Chubka O., Politylo M., Yaroshevych N. Statistical analysis of stock market indicators in Ukraine and worldwide – P.8-17)
 3. Чубка О. М., Скіп Р. А. Статистичний аналіз доходів населення України: вплив COVID-19. Інтернаука. Серія: "Економічні науки". 2021. №2. С. 107-114. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6958
 4. Познякова О.І., Чубка О.М., Антощук І.А. Аналіз динаміки, складу та структури ПФТС індексу. Облік і фінанси. 2021. №1. С. 76-82. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878
 5. Чубка О.М., Курило О.Б. Особливості реалізації програми “Доступні кредити 5-7-9”: регіональний аспект. Приазовський економічний вісник. № 2(31). 2022. С.116-121. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2022-2-20
 6. Transformation of economy, finance and management in modern conditions. Collective monograph: edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov Kielce. Volume 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 664 p. 24 p.s. (Chubka O., Yaroshevych N. Government support for lending to small and medium-sized business in Ukraine: statistical surveс. С. 220-235. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220-3-13)

2. Фінансовий аналіз

 1. Чубка О.М. Фінансова стійкість машинобудівних підприємств: поняття та оцінка / О.М. Чубка // Науково-практичний журнал Регіональна економіка, Львів: ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 2016. - №2 - С. 198-205.
 2. Ярошевич Н.Б. Оцінка впливу податкових наслідків кредитних відносин на масштаби застосування інструментів боргового фінансування в Україні / Н.Б. Ярошевич, О.Я. Побурко, О.М. Чубка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Херсон: ВД “Гельветика”, 2018. – Вип. 19. Частина 3. – С. 163 – 169.
 3. Чубка О.М. Management of current assets in the context of macroeconomic development / О.М. Чубка, М.П. Політило, Н.В. Мороз // Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, Харків: Університет банківської справи, 2018. – Том 2, № 25. – С. 165-173.
 4. Chubka O. Public financial policy on industry sphere: foreign experience and problems of implementation in Ukraine / O. Chubka, М. Lyvdar, Р. Viblyi // Економічний аналіз, 2019. - Том 29 - № 1 – С. 55-62.
 5. Чубка О.М., Желізняк Р.Й. Cash Flow менеджмент у банківській діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. Видавничий дім «Гельветика». 2019. Випуск № 40. С.161-169.
 6. Чубка О.М., Скоропад І.С. Особливості управління грошовими потоками у публічних фінансах. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 25. Випуск 2 (81). 2020. C.151-157.
 7. Познякова О.І., Чубка О.М., Горлач Н.Ю. Вибір оптимального методичного підходу визначення вартості підприємств спиртової галузі з позиції ділової активності. Економічний простір. № 165. 2021. С. 125-130. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/165-23
 8. Ливдар М.В., Чубка О.М., Фітяк Д.А. Оцінка фінансового стану та ймовірності банкрутства АТ «Укрзалізниця». Економіка та суспільство. № 36. 2022. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-17

3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

 1. Чубка О.М. Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності / О.М. Чубка, І.С. Скоропад, Н.Б. Ярошевич // Науковий журнал Молодий вчений, Херсон: ВД “Гельветика”, 2018. - №4 (56) – С. 844-848.
 2. Чубка О.М. Проблеми використання ринкового підходу до оцінки вартості підприємства в Україні / О.М. Чубка, Н.Б. Ярошевич, О.І. Познякова // Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку, Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. - Випуск 24. - С. 380-384.
 3. Чубка О.М. Витратний підхід оцінки вартості підприємства: характеристика методів / О.М. Чубка, Л.С. Федевич, О.Б. Курило // Електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство, Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. – Випуск 19. – С. 1198-1203.
 4. Чубка О.М. Стан та проблеми розвитку суб’єктів підприємництва в Україні / О.М. Чубка, А.Ю. Ярмошук // Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку, Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. - Випуск 29. - С. 335-340.
 5. Чубка О.М. Системи бюджетування діяльності підприємства: проблеми і раціональне їх вирішення / О.М. Чубка, І.В. Постернак // Науковий журнал Молодий вчений, Херсон: ВД “Гельветика”, 2019. - №3 (67) – С. 453-456.
 6. Чубка О.М. Особливості функціонування акціонерних товариств в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.М.Чубка, Н.Б. Ярошевич, Ю.В.Миргородець // Електронне наукове фахове видання Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019. - Випуск 3 (20). – С. 373-378.
 7. Ливдар М.В., Чубка О.М., Циган В.М. Тенденції капітальних інвестицій у Львівській області та їх сучасний стан. Економіка та суспільство. № 37. 2022. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-11
 8. Чубка О.М., Ливдар М.В., Климко А.Р. Вплив пандемії короновірусу COVID-19 на діяльність суб’єктів господарювання. Причорноморські економічні студії. Випуск 74. 2022. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.74-31
 9. Чубка О.М., Скоропад І.С. Специфіка участі банків у програмі “Доступні кредити 5-7-9” в умовах війни. Інфраструктура ринку. № 67. 2022. С. 210-216. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct67-37


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації, спеціальність, рік захисту

Управління фінансуванням оборотного капіталу в економіці України. Спеціальність Гроші, фінанси і кредит. Рік захисту 2015

Членство у спеціалізованих вчених радах

Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.052.047 із захисту дисертації Костюк-Пукаляк Оксани Михайлівни на тему «Грошові потоки електронного бізнесу», представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування (галузь знань 07 – управління та адміністрування) (2021).

Участь у кафедральних темах

 1. «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» державний реєстраційний номер 0116U006782 (довідка № 111 від 21.04.2021р.)
 2. «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» державний реєстраційний номер 0107U001146 (довідка № 111 від 21.04.2021р.)

Підвищення кваліфікації

 • Освітньо-наукове стажування у Вищій Технічній Школі в Катовіце (Польща) (2022 р.)
 • ПрАТ “СК БРОКБІЗНЕС” (2022 р.)
 • Курси підвищення кваліфікації «Школа педагогічної майстерності» (2020-2021 н.р.)
 • Освітньо-наукове стажування у Вищій Економічній Школі в Білостоці (Польща) (2019 р.)


Основні публікації

Підручники

 1. Курило О.Б., Вівчар О.Й., Бондаренко Л.П., Чубка О.М. Фінанси підприємств: підручник. Видавничий дім Кондор. 2020. 340 с.

Навчальні посібники

 1. Рудницька О.М. Фінансова статистика: навч. посібник. / О.М. Рудницька, О.М. Чубка. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 164 с.
 2. Рудницька О.М. Фінанси підприємств: навч. посібник / О.М. Рудницька, С.В. Паранчук, О.М. Чубка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 260 с.
 3. Хома І.Б. Основи теорії фінансів у схемах, таблицях та моделях: навч. посібник / І.Б. Хома, В.В. Турко, О.М. Чубка. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с.
 4. Скоропад І.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навч. посібник / І.С. Скоропад, О.Б.Курило, О.М.Чубка, О.В.Дідух, І.О.Кривецький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 344с.
 5. Войцеховська В. В. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут економіки і менеджменту). Книга 1: навч. посібник / В. В. Войцеховська, А. С. Гавриляк, М. Ф. Гончар, Т. Т. Гринів, І. М. Дашко, В. І. Довбенко, О. Я. Загорецька, О. Ю. Ємельянов, Н. І. Кара, А. Я. Клап, Литвин И.В., В. М. Мельник, Г. О. Партин, О. Я. Побурко, О. М. Рудницька, Г. І. Скорик, П. І. Стецюк, Р. Л. Хомяк, Л. І. Чернобай, В. М. Чубай, О. М. Чубка, Л. О. Шкварчук, М. Я. Яструбський. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017. – 199 c.
 6. Політило М.П., Хома І.Б., Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Якимів А.І. Фінанси, гроші та кредит. Finance, money and credit: Навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000. 2022. 234с.
 7. Скоропад І.С., Чубка О.М., Червінська О.С. Макрофінансове бюджетування. Навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000. 2022. 154с.

Монографії

 1. Чубка О.М. Механізм фінансування оборотного капіталу корпоративних структур / О.М.Чубка // Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія]. - К.: КНЛУ МОН України, 2014. - 330 с. - С. 164-170.
 2. Чубка О.М. Оцінка дивідендної політики підприємств аграрного сектору / О.М. Чубка, І.С. Скоропад // Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector. - Shioda GmbH Steyr, Austria, 2018. - P. 313-325.
 3. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб’єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М.Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. (1.5. Інструменти боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні: правовий статус, структурна динаміка, податкові наслідки Ярошевич Н.Б., Чубка О.М., Якимів А.І. - С. 55-89)
 4. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: Collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”. – Vol. 2. – 2020. – 317 p. (16,91 p.s.) (Chubka O., Politylo M., Yaroshevych N. Statistical analysis of stock market indicators in Ukraine and worldwide – P.8-17)
 5. Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку: Колективна монографія / Полтава: ПП «Астрая», 2020. 251 с. (1.3. Державне регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні. Ярошевич Н. Б., Якимів А. І., Чубка О. М. – С. 17-27)
 6. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти) : Монографія. / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро : Видавництво “Пороги”. 2021. 468с. (5.3. Чубка О.М., Чушак-Голобородько А.М. Облікова ставка НБУ як визначальний чинник для показників альтернативної вартості: депозитних, кредитних ставок та дохідності ОВДП. С.400-415).
 7. Transformation of economy, finance and management in modern conditions. Collective monograph: edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov Kielce. Volume 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 664 p. 24 p.s. (Chubka O., Yaroshevych N. Government support for lending to small and medium-sized business in Ukraine: statistical surveс. С. 220-235.)

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Мороз Н.В. Principles of professional management of multi-apartment buildings / Н.В. Мороз, Л.П. Бондаренко, О.М. Чубка // Науковий економічний журнал Науковий вісник Полісся, Чернігів: ЧНТУ, 2018. - № 2 (14) - С. 150 - 156.
 2. Ярошевич Н.Б. Оцінка впливу податкових наслідків кредитних відносин на масштаби застосування інструментів боргового фінансування в Україні / Н.Б. Ярошевич, О.Я. Побурко, О.М. Чубка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Херсон: ВД “Гельветика”, 2018. – Вип. 19. Частина 3. – С. 163 – 169.
 3. Чубка О.М. Management of current assets in the context of macroeconomic development / О.М. Чубка, М.П. Політило, Н.В. Мороз // Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, Харків: Університет банківської справи, 2018. – Том 2, № 25. – С. 165-173.
 4. Чубка О.М. Проблеми використання ринкового підходу до оцінки вартості підприємства в Україні / О.М. Чубка, Н.Б. Ярошевич, О.І. Познякова // Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку, Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. - Випуск 24. - С. 380-384. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/66.pdf
 5. Чубка О.М. Витратний підхід оцінки вартості підприємства: характеристика методів / О.М. Чубка, Л.С. Федевич, О.Б. Курило // Електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство, Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. – Випуск 19. – С. 1198-1203. http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-19_ukr /179.pdf
 6. Федевич Л.С. Аналіз проблеми поводження з відходами в Україні в контексті екологічної держави / Л.С. Федевич, О.М. Чубка, Т.М. Івасюк // Електронне наукове фахове видання Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019. - Випуск 1 (18). – С. 73-77. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/13.pdf
 7. Чубка О.М. Особливості функціонування акціонерних товариств в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.М.Чубка, Н.Б. Ярошевич, Ю.В.Миргородець // Електронне наукове фахове видання Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019. - Випуск 3 (20). – С. 373-378.
 8. Чубка О.М., Желізняк Р.Й. Cash Flow менеджмент у банківській діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. Видавничий дім «Гельветика». 2019. Випуск № 40. С.161-169.
 9. Чубка О.М., Скоропад І.С. Особливості управління грошовими потоками у публічних фінансах. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 25. Випуск 2 (81). 2020. C.151-157.
 10. Познякова О.І., Чубка О.М., Степанова А.В. Фондовий ринок під тиском “ефекту витіснення”. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Видавничий дім «Гельветика». Випуск 34. 2020. С.162-167. http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/34-2020. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-34-27
 11. Познякова О.І., Чубка О.М., Горлач Н.Ю. Вибір оптимального методичного підходу визначення вартості підприємств спиртової галузі з позиції ділової активності. Економічний простір. № 165. 2021. С. 125-130. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/165-23
 12. Чубка О. М., Скіп Р. А. Статистичний аналіз доходів населення України: вплив COVID-19. Інтернаука. Серія: "Економічні науки". 2021. №2. С. 107-114. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6958
 13. Дідух О. В., Чубка О. М., Чушак-Голобородько А. М. Розвиток креативно-активних студентів на шляху до формування персоналу всіх сфер економіки. Бізнес Інформ. 2021. №1. C. 145–150. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-145-150
 14. Познякова О.І., Чубка О.М., Антощук І.А. Аналіз динаміки, складу та структури ПФТС індексу. Облік і фінанси. 2021. №1. С. 76-82. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878
 15. Політило М.П., Чубка О.М., Смірнова Т.О. Theoretical-methodological basis of the interaction process research of subjects of different economic and legal forms of economy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики Львів: Університет банківської справи. №4 (39). 2021. С. 328-334. DOI: https://doi.org/10.18371/.v4i39.241323
 16. Ливдар М.В., Чубка О.М., Янківська У.В. Фінансова грамотність населення: вітчизняний досвід та українські реалії. Інфраструктура ринку. № 65. 2022. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-26
 17. Чубка О.М., Ливдар М.В., Новаківська І.Й. Деякі аспекти фінансової грамотності населення. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. Випуск №2(65). 2022. С. 89–94. DOI: https://doi.org/10.32689/2523-4536/65-10


Інші публікації

 1. Чубка О.М. Особливості оцінки вартості підприємства на основі витратного підходу / О.М. Чубка, Л.С. Федевич // Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. – Львів: ЛЕФ, 2019. – С. 130-134.
 2. Моторя К. В. Оренда і лізинг в Україні: сучасні тенденції / К.В. Моторя, О.М. Чубка Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти [матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-29 березня 2019 р.]. - Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 257-261.
 3. Чубка О.М. Стан фінансового лізингу в Україні / О.М. Чубка, С.В. Козак // Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації [матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2019 р.] - Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. – С. 53-54.
 4. Chubka O. M. Innovative development of industry: foreign experience and ukrainian realities / O. M. Chubka // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства [матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18–19 квітня 2019 року] - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 137-140.
 5. Pozniakova O., Chubka O. Real estate investment trust as a mechanism of collective property investment // Information and innovation technologies in the XXI century : materials of 2 International scientific conference (Katowice, Poland, 23–24 September 2019). – 2019. – C. 41–42. 0,09 ум.д.ар.
 6. Ліщинська У.М., Чубка О.М. Сучасний стан ринку страхування життя в Україні. Фінанси, банківська система та страхування : стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 02-03 березня 2020року] – Дніпро: ДДАЕУ Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2020. – С. 81-83.
 7. Костецька Н.М., Чубка О.М. Проблеми інвестиційної привабливості України. Світ економічної науки. Випуск 22 [матеріали міжнародної економічної наукової інтернет-конференції від 29.04.2020] – Тернопіль, 2020.
 8. Папірник С.Є., Чубка О.М. Аналіз дефіциту державного бюджету України: сучасний стан та напрями оптимізації. Динаміка, рух та розвиток сучасної науки: матеріали I міжнародної студентської наукової конференції Т. 1. (5 березня, 2021 рік). Луцьк: Молодіжна наукова ліга. С. 9-11.
 9. Рейвах І. Чубка О.М. Прибутковість державних підприємств України: аналіз та фактори впливу 79-та Студентська науково-технічна конференція. Збірник тез доповідей. Секція «Економіка і менеджмент» (жовтень – листопад 2021року). С. 278-278.


Навчально – методичні комплекси ВНС

 1. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Фінанси транснаціональних корпорацій». Сертифікат № 02367 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Фінанси, транснаціональних корпорацій", Е41-231-698/2018 від 14.06.2018р. Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=4051 Автори Скоропад І.С., Чубка О.М., Клап А.Я.
 2. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва». Сертифікат № 02970 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва", Е41-231-786/2019 від 01.11.2019р. Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=8596. Автори Скоропад І.С., Чубка О.М..
 3. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Фінансовий аналіз у публічних фінансах». Сертифікат № 02971 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Фінансовий аналіз у публічних фінансах", Е41-231-787/2019 від 01.11.2019р. Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=8593. Автори Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М., Познякова О.І.
 4. Навчально-методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Фінансова статистика». Сертифікат № 03188 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Фінансова статистика", Е41-231-833/2020 від 06.03.2020р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id= 8594. Автори Чубка О.М., Коць О.О., Курило О.Б., Клап А.Я.
 5. Навчально-методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Державне управління інвестиційною діяльністю». Сертифікат № 03159 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Державне управління інвестиційною діяльністю", Е41-231-825/2020 від 21.02.2020р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id= 8697. Автори Н.Б. Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В. Ливдар, О.М. Чубка.
 6. Навчально-методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Макрофінансове бюджетування». Сертифікат № 03187 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Макрофінансове бюджетування", Е41-231-832/2020 від 06.03.2020р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id= 8781. Автори Скоропад І.С., Чубка О.М.
 7. Навчально-методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності». Сертифікат № 04545 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності", Е41-231-1034/2022 від 28.02.2022р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id= 351. Автори Хома І.Б., Бондаренко Л.П., Чубка О.М.

Додаткові відомості

 • Секретар НМК спеціальності ІНЕМ 072: Фінанси, банківська справа та страхування
 • Секретар кафедри фінансів
 • Відповідальна за організування внутрішньо-кафедрального контролю навчальної роботи

Кафедра фінансів