Хома Ірина Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хома Ірина Борисівна
KhomaIB.png
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 01.06. 1992 р.
Спеціальність прикладна математика
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 03.04.2014 р.
Вчене звання професор кафедри фінансів
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2014 – дотепер професор кафедри фінансів
 • 2011-2014 докторант кафедри фінансів
 • 2000-2014 доцент кафедри економіки, фінансів та обліку, після реорганізації кафедри – доцент кафедри фінансів
 • 1998-2000 старший викладач кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1997-1998 асистент кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1997-1998 аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку без відриву від виробництва
 • 1994-1997 аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку з відривом від виробництва
 • 1992-1994 стажист-дослідник кафедри САПР

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності

 1. Khoma I. Features of currency risk management in the system of financial and economic protection of enterprises: Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. – PP. 261- 268.
 2. Хома І.Б. Theoretical and applied aspects of the influence of full-scale war on the state of economic security of enterprises and the occurrence of business conflicts // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: колективна монографія / O. Roik, N. Pankiv, Р. О. Винничук, Н. В. Рубаха, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, Й. С. Ситник, І. Б. Хома, О. Є. Шандрівська, З. В. Юринець, Р. В. Юринець, О. Я. Красівський, Р. Б. Пуйда, В. В. Гулай, К. Ф. Базилюк, І. З. Дуцяк, М. В. Павлюх, T. Polovyi, K. Yuskiv. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – 1422 c. (Роїк О. Р., Польовий Т. Є., Юськів Х. В.) – С. 339 – 349.
 3. Khoma, I.B. Modeling of production processes with regeneration for ensuring enterprise competitiveness / Moroz, L.I., Khoma, I.B., Horyslavets, P.A.// Mathematical Modeling and Computing, 2021, Vol. 8, № 1, РР. 78–88. (SciVerse SCOPUS)
 4. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. Available at : DOI10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II - PP. 136-146.
 5. Khoma I.B., Horyslavets P.A. Ways of providing financial security in Ukraine`s insurance market / I.B. Khoma , P.A. Horyslavets // Global Issues in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st International Conference, March 10-12, 2021. Palermo, Italy, Primedia elaunch LLC, p. 72. – РР. 5-15.
 6. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
 7. Хома І.Б. Теоретико-прикладні аспекти моделювання процесу блокування наслідків бізнес-конфліктів у системі антикризового управління підприємством: монографія / І.Б. Хома // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб‘єктів національного господарства / за ред.. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги – 2020. – 520 с. - С. 383-393.
 8. Хома І.Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І.Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 420 с. – С. 231-247.
 9. Khoma I. The simulation of the process control over the sustainable development of an enterprise (Моделювання процесу контролю за стійким розвитком підприємства) [Information aspects of socio-economic systems‘ development (Aspekty informacyjne rozwoju systemów społeczno-gospodarczych / Информационные аспекты развития социально-экономических систем): Monograph] / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko / Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts: Katowice School of Technology: Wydawnictwo Wyższey Szkoły Techniczney w Katowicach, Poland, 2016. – 448 p. / I. Khoma. – Part 5.9. – P. 416-425.
 10. Хома И.Б. Экономико-математические и социально-психологические аспекты управления конфликтными ситуациями предприятий (Economic-mathematical and socio-psychological aspects of management of the conflict situations of the enterprises) / Л.И. Мороз, И.Б. Хома / Social relations and conflicts in conditions of intensification of economic processes and dominance of liberal ideology: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences. (London, March 23-March 29, 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A.Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2016. – 86 p. – P. 35-39. (Open Academic Journals Index, INFOBASE INDEX, ORCID, Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich‘s Periodicals Directory, Cross ref, BASE, eLIBRARY.RU, ResearchBib Jounal database, CiteFactor, Socrates-Impulse).
 11. Хома І.Б. Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. Серія: «Логістика». – Львів: Вид-во НУ ЛП. – 2015. - № 833. – С. 103-108.

2. Управління ризиками у банківській діяльності

 1. Хома І.Б., Скіп Р.А. Аналіз кредитної політики банківського сектору України // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. – № 11 (67). – C. 241-247.
 2. Хома І.Б., Папірник С.Є. Вплив іноземного капіталу на стабільність банківської системи України. Економіка та суспільство. 2022. № 43.URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1694
 3. Хома І. Б., Валігура Н. С. Аналізування впливу пандемії COVID – 19 на динаміку облікової ставки НБУ та на відсоткові ставки по кредитах і депозитах в Україні та світі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (International Scientific Journal “Internauka”). - 2021. - № 3 (103) – С. 23-28.
 4. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201.
 5. Хома І.Б. Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, А.Ю. Роскіна // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 30. – 2020. – Видавничий дім «Гельветика». - С. 204-208.
 6. Хома І.Б. Механізм удосконалення банківських переказів у вітчизняній практиці у реаліях часу / І.Б. Хома, А.Б. Тарабінович // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 43. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2020. – 200 с. – С. 150-158.
 7. Хома І.Б. Вирішення проблеми залучення довгострокових вкладів фізичних осіб у зв’язку із введенням нового нормативу банківської ліквідності NSFR / І.Б. Хома, С.С. Садовник // Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»: Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (25) 2020. - Дніпро, С. 399-403.
 8. Хома І.Б. Особливості здійснення фінансового моніторингу у банківській системі України / І.Б. Хома, Б.В. Орищак // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 25-30. – 183 с.

3. Управління фінансовими ризиками

 1. Хома І.Б., Антощук І.А. ОВДВ як інструмент впливу на монетарне та фіскальне регулювання в Україні // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 181. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 230 с. – С. 64-71.
 2. Хома І.Б., Скіп Р.А. Фінансовий вплив макроекономічних показників на рівень безробіття в Україні // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» // № 9 (53), 2021. – С. 114-120.
 3. Хома І.Б. Оптимізація рівня перестрахувального захисту страховика на прикладі діяльності ПрАТ «УАСК АСКА». Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1019
 4. Хома І.Б. Аналіз безробіття в Україні: причини, чинники та шляхи подолання / І.Б. Хома, Р.А. Скіп // Вісник Одеського національного університету. – Серія: Економіка. – Том 25. Випуск 5(84). 2020. - Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 81-86 (Index Copernicus)
 5. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
 6. Хома І.Б. Формування механізму нейтралізації ризику від операційної діяльності виробничих підприємств / І.Б. Хома, І.І. Кіцкайло // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». – Серія: Економіка та підприємництво. – Випуск 1 (112). – 2020. – С. 131-136.
 7. Iryna Khoma, Pavlo Horyslavets. Modeling of the insurance company activity in the financial control system // Actual scientific research: Collection of scientific articles. - Editoria di Modena, Rome, Italy. 2018. - 216 p. - P. 136-139.
 8. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Łapuszek. - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231.
 9. Khoma Iryna (Khoma, I.), Moroz Liudmyla (Moroz, L.), Horyslavets Pavlo (Horyslavets, P.) (2018). Diagnostics of conflicts within the Business Social Responsibility Forming System. Journal of Competitiveness, 10(3), 16-33.
 10. Хома І.Б. Classification of signs and causes of business-conflicts of enterprises [Класифікування ознак та причини бізнес-конфліктів підприємств] / Л.І. Мороз, І.Б. Хома // SWorld International periodic scientific journal: Scientific look into the future, Одеса: Куприенко С.В. – Issue N 9, Vol. 2, April 2018. – PP. 61-67.
 11. Хома І.Б. Теоретико-методологічні аспекти моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. - № 20. – 322 c. - С. 293-302.

4. Фінансовий аналіз в корпораціях

 1. Iryna Khoma, Oksana Kostiuk-Pukaliak, Aleksandr Sapiński. Financial competencies in market socialization // Financial competencies in the institutional dimension Editor: Jacek Binda. - Bielsko-Biala 2022,Publishing House Office Bielsko-Biala School of Finance and Law University Press. – PP. 112-134.
 2. Хома І.Б. Сучасні аспекти діагностики економічної захищеності підприємства в умовах пандемії Covid-19 / І.Б. Хома //. Український журнал "Економіст" - № 9, 2021. - 128 с. - С.78-79.
 3. Хома І.Б. Важливість показників оборотності в системі забезпечення ділової активності підприємств / І.Б. Хома, В.С. Матвійчук // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – Серія: Економічні науки. - Випуск 37. – 2020. – Херсон - С. 90-94.
 4. Хома І.Б. Формування механізму нейтралізації ризику від операційної діяльності виробничих підприємств / І.Б. Хома, І.І. Кіцкайло // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». – Серія: Економіка та підприємництво. – Випуск 1 (112). – 2020. – С. 131-136.
 5. Хома І.Б. Формування процесів забезпечення економічної захищеності підприємства з елементами діагностичного оцінювання в умовах антикризового управління [Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень: Монографія / І.Б. Хома, О.О. Бонецький, В.М. Кащишин, Р.М. Вороніна, О.С. Лемішовська // за ред. д.е.н., проф. І.Б. Хоми. – Львів: Ліга-Прес , 2017. - 216 с.] - Розділ 1. – С. 8-57.
 6. Хома І.Б. Вплив оптимізації методів складання прогнозів збуту у маркетинг-плануванні на тенденцію зміни рівня економічної безпеки підприємства / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2017. - № 17. – С. 318 – 328.
 7. Хома І.Б. Формування та використання оборотного капіталу на промисловому підприємстві / І.Б. Хома, О.І. Кобелюх // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2016. - № 15. – С. 314-320.
 8. Хома І.Б. Антикризове управління підприємствами нафтопереробної галузі України / І.Б. Хома, Ю.А. Косовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2016. – Херсон. - Вип. 17. – Частина 4. - С. 60-63.
 9. Хома І.Б. Роль оперативного менеджменту в системі контролю та захисту інноваційних процесів підприємства: [Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 244 с. ] / Розділ 4.3. – С. 173-179.
 10. Хома І.Б. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання технологічного рівня машинобудівних підприємств / І.Б. Хома, Г.І. Біла // Вісник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету «Львівська політехніка», 2016. - № 858. – С. 82-92.
 11. Хома І.Б. Теоретико-методологічні підходи до аналізу та оцінювання ділової активності підприємства / І.Б. Хома, Н.В. Блонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 20. – Частина 2. – С. 109-112.
 12. Khoma I.B. Economic-mathematical and socio-psychological aspects of management of the conflict situations in the companies / L.I. Moroz, I.B. Khoma // GISAP: EJM – Economics, Jurisprudence and Management. – London: GISAP. - № 12, February 2017. – PP. 6-11. (Міжнародні наукометричні каталоги та бази даних: «Socretes-Impuse (UK)», Scientific Electronic Library «el.LIBRARY.RU» on a platform of the «Russian Science Citation Index» (RSCI, Russia).

5. Ринок фінансових послуг

 1. Хома І.Б. Оптимізація рівня перестрахувального захисту страховика на прикладі діяльності ПрАТ «УАСК АСКА». Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1019 (Index Copernicus)
 2. Хома І. Б., Валігура Н. С. Аналізування впливу пандемії COVID – 19 на динаміку облікової ставки НБУ та на відсоткові ставки по кредитах і депозитах в Україні та світі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (International Scientific Journal “Internauka”). - 2021. - № 3 (103) – С. 23-28.
 3. Хома І.Б. Аналіз безробіття в Україні: причини, чинники та шляхи подолання / І.Б. Хома, Р.А. Скіп // Вісник Одеського національного університету. – Серія: Економіка. – Том 25. Випуск 5(84). 2020. - Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 81-86 (Index Copernicus)
 4. Хома І.Б. Аналіз державного боргу України: сучасний стан та напрями оптимізації / І.Б. Хома, С.Є. Папірник // Науковий журнал: Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Видавничий дім «Гельветика», 2020 – Випуск 33. - С. 108-114. (Index Copernicus)
 5. Хома І.Б. Механізм удосконалення банківських переказів у вітчизняній практиці у реаліях часу / І.Б. Хома, А.Б. Тарабінович // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 43. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2020. – 200 с. – С. 150-158.
 6. Хома І.Б. Вирішення проблеми залучення довгострокових вкладів фізичних осіб у зв’язку із введенням нового нормативу банківської ліквідності NSFR / І.Б. Хома, С.С. Садовник // Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»: Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (25) 2020. - Дніпро, С. 399-403.
 7. Хома І.Б. Роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг (The role of financial intermediaries in the financial services market in Ukraine) / І.Б. Хома, А.Ю. Ярмошук // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Вип. 36. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – 2019. - Одеса. – С. 464-468.
 8. Хома І.Б. Стан та тенденції розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні / І.Б. Хома, Г.М. Ступницька // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 31-38. – 183 с.
 9. Хома І.Б. Банківське кредитування: аналіз сучасного стану на ринку фінансових послуг в Україні / І.Б. Хома, Н.Б. Хоркава // Науково-практичний журнал: Східна Європа: економіка, бізнес і управління. – Електронне наукове фахове видання. – Випуск 6(17). – 2018. – ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури». - С. 606 – 611. – 842 с.
 10. Хома І.Б. Умови розвитку криптовалют в Україні та їх легалізація / І.Б. Хома, Д.Г. Цюрось // Приазовський економічний вісник. – Електронний науковий журнал. – Випуск 6 (11). – 2018. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя. – С. 496 – 501. – 593 с.
 11. Хома І.Б. Особливості здійснення фінансового моніторингу у банківській системі України / І.Б. Хома, Б.В. Орищак // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 25-30. – 183 с.
 12. Хома І.Б. Умови розвитку криптовалют в Україні та їх легалізація / І.Б. Хома, Д.Г. Цюрось // Приазовський економічний вісник. – Електронний науковий журнал. – Випуск 6 (11). – 2018. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя. – С. 496 – 501. – 593 с.
 13. Хома І.Б. Основні проблеми та тенденції валютного ринку України в умовах нестабільності валютного курсу / І.Б. Хома, Л.О. Онищак // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 129. – Дніпро: ПДАБА. – 2018. – 228 с. – С. 56-65.
 14. Хома І.Б. Хеджування валютних ризиків у Польщі та в Україні / І.Б. Хома, Ю.І. Піун // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - № 10 (50), Т.3. – C. 31-34.
 15. Хома І.Б. Особливості функціонування криптовалют та перспективи їх розвитку на світових фінансових ринках / І.Б. Хома, М.С. Батюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Випуск 2 (14). - 2018. – С. 128-133.
 16. Хома І.Б. Фінансова безпека страхового ринку України / І.Б. Хома, Н.А. Амбрамчук // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». - № 6. – 2018. – С. 13-16.
 17. Хома І.Б. Стан банківського кредитування суб‘єктів економіки та чинники його активізації / І.Б. Хома, М.І. Шира // Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки, 2018. - № 3, Т.1 (258). – С.114-119.
 18. Хома І.Б. Порівняльна характеристика та особливості розвитку ринку факторингових послуг в Україні та Польщі / І.Б. Хома, Т.С. Возняк // Науково-практичний економічний журнал «Економічні студії». - № 2 (20) травень 2018. – Львівська економічна фундація. – С. 28 – 32.
 19. Хома І.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні / І.Б. Хома, О.Г. Граціян // Науковий журнал «Молодий вчений» (Young Scientist). – Економічні науки. - № 5 (45), 2017. – С. 769-774. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки», 08.02.03. – Організація управління, планування і регулювання економікою, дата захисту - 4 березня 1999 р.

Тема докторської дисертації

«Діагностика економічної захищеності машинобудівного підприємства», 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), дата захисту - 27 січня 2014 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/Корпорація «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки» (2000-2001 рр., номер державної реєстрації 0100U000517, Рішення НТР Державного університету «Львівська політехніка» від 21.12.1999 р., протокол № 12);
 • ДБ/Інвест «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій» (2002-2003 рр., номер державної реєстрації 0102U001182, Рішення ОНР МОН України від 30.10.2001 р. № 2; Рішення НТР Національного університету «Львівська політехніка» від 17.12.2001 р., протокол № 12);
 • ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (2004-2005 рр., номер державної реєстрації 0104U002289, Наказ Міністерства освіти і науки України № 746 від 07.11.2003 р.);
 • ДБ/ФІН «Математичні моделі державного регулювання фінансових потоків» (2010-2012 рр., номер державної реєстрації 0110U001110, Наказ Міністерства освіти і науки України № 686 від 22.07.2009 р.)
 • Держбюджетна тема дослідження «Фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України» державний реєстраційний номер 01114U006058 (Дніпровський Державний аграрно-економічний університет), 2018 р.
 • Держбюджетна тема дослідження «Методологічні засади формування стратегії суб‘єктів господарювання регіонів та держави» (державний реєстраційний номер U114U002644 (Національна металургійна академія України), 2019 р.
 • Тема дослідження «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об‘єднань» (державний реєстраційний номер U116U006782) та держбюджетна тема дослідження «Методологічні засади формування стратегії суб‘єктів господарювання регіонів та держави» (державний реєстраційний номер U114U002644)(Національної металургійної академії України), 2019 р.
 • Держбюджетна тема дослідження «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об‘єднань» (державний реєстраційний номер 0116U006782) (Національної металургійної академії України), 2020 р.
 • Держбюджетна тема дослідження «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» державний реєстраційний номер 0116U006782 та «Методологія управління регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» державний державний реєстраційний номер 0107U001146 (Національної металургійної академії України), 2021 р.

Участь у кафедральних темах

 • Керівник теми «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» № 0112U000800. Результат виконання: Досліджено вплив системи фінансового моніторингу на стан формування процесів забезпечення економічної захищеності та безпеки держави в розрізі впровадження фінансового регулювання протидії легалізації злочинних доходів з контролем та по-елементною ідентифікацією біфуркаційного процесу «розмивання» структури власності. Досліджено структуру механізму антикризового управління підприємством. Розроблено методи системно-комплексної та структурно-функціональної діагностики економічної захищеності на прикладі машинобудівних підприємств.
 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (2008-2011 рр., номер державної реєстрації 0108U010402).

Наукове консультування підприємств, установ, організацій

 • Наукові консультативні послуги на тему: «Оцінювання фінансових ризиків електронного бізнесу» у ПП «Інтелект-Нова», №4, від 11.09.2019 р.
 • Наукові консультативні послуги на тему: «Моделювання фінансових рішень при веденні документообігу електронного бізнесу» у ПП «Інтелект-Нова», №2, від 01.06.2020 р.
 • Наукові консультативні послуги на тему: «Прогнозування валютних коливань та здійснення оптимізації капіталовкладень за рівнем дохідності» у ПП «Інтелект-Нова», №1, від 01.04.2021 р.

Участь у госпдоговорах

 • Науково-технічні послуги: «Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки ТзОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ» (г/д № 951-2022 (01.06.2022-30.06.2022))

Підвищення кваліфікації

 • 2003 р. - Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • 2009 р. - Львівське регіональне управління АТ «Індекс Банк»
 • 2014-2015 н.р. - повний курс навчання на семінарі психолого-педагогічних знань (кафедра психології, педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний номер посвідчення № 156-2015 від 17.06.2015 р.);
 • 2015-2016 н.р. - стажування у міжнародних організаціях: Штаб-квартира Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ), Штаб-квартира Організації Об‘єднаних Націй у Відні (ООН), Представництво Європейської Комісії у Відні (Австрія, Інститут Міжнародної академічної та наукової співпраці (диплом № 38142693 від 22.10.2015)).
 • 2018 р. - страхова компанія Agencji Prudential Polska Oddzial Krakow (Польша, м. Краків)
 • 2018 р. - літня школа IIASC в рамках проекту «Ukrainians support chain», організованого Інститутом Міжнародної і Наукової Співпраці спільно з польською Фундацією ADD (Італія, Байя Доміція - Рим) (сертифікат BD-01/07 від 03.08.2018 р.)
 • 2018 р. - Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Дністер", довідка № 386-2-12/2018 від 10.12.2018 року.
 • 2021 р. - Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Програма підвищення кваліфікації «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle» (16.06.2021 р. – 23.06.2021 р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 2144-21 [1 кредит / 30 год.].
 • 2021 р. - Підвищення кваліфікації на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» - навчання за програмою підвищення кваліфікації «Школа педагогічної майстерності: розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти». Навчальний курс «Майстерність педагогічного спілкування» (01.11.2021 р. – 26.11.2021 р.). Сертифікат ПК № 02071010 / 000638-21 від 15 грудня 2021 р. [30 год. (1 кредит ЄКТС)].
 • 2021 р. - Підвищення кваліфікації на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» - навчання за програмою підвищення кваліфікації «Школа педагогічної майстерності: розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти». Навчальний курс «Виховання аристократів духу – програма формування профорієнтаційної та духовної самоідентифікації майбутніх абітурієнтів» (01.11.2021 р. – 26.11.2021 р.). Сертифікат ПК № 02071010 / 000650-21 від 15 грудня 2021 р. [30 год. (1 кредит ЄКТС)].
 • 2021 р. - Підвищення кваліфікації на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» - навчання за програмою підвищення кваліфікації «Школа педагогічної майстерності: розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти». Навчальний курс «Інноваційні технології навчання» (29.11.2021 р. – 24.12.2021 р.). Сертифікат ПК № 02071010 / 000724-21 від 25 січня 2022 р. [30 год. (1 кредит ЄКТС)].
 • 2022 р. - Підвищення кваліфікації на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» - навчання за програмою підвищення кваліфікації «Школа педагогічної майстерності: розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти». Навчальний курс «Конфліктологія у професійно-педагогічній діяльності сучасного викладача» (31.01.2022 р. – 25.03.2022 р.). Сертифікат ПК № 02071010 / 000082-22 від 15 травня 2022 р. [30 год. (1 кредит ЄКТС)].
 • 2022 р. - Підвищення кваліфікації на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» - навчання за програмою підвищення кваліфікації «Школа педагогічної майстерності: розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти». Навчальний курс «Професійно-педагогічна мобільність викладача закладу вищої освіти» (28.02.2022 р. – 15.04.2022 р.). Сертифікат ПК № 02071010 / 000137-22 від 15 травня 2022 р. [30 год. (1 кредит ЄКТС)].
 • 2022 р. - Підвищення кваліфікації на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» - навчання за програмою підвищення кваліфікації «Школа педагогічної майстерності: розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти». Навчальний курс «Творче навчання і навчання творчості як напрям розвитку сучасної педагогіки» (28.02.2022 р. – 15.04.2022 р.). Сертифікат ПК № 02071010 / 000082-22 від 15 травня 2022 р. [30 год. (1 кредит ЄКТС)].
 • 2022 р. - Міжнародне (очне та дистанційне) наукове стажування «Особливості фінської системи освіти» у Західно-Фінляндському Коледжі (Фінляндія, м. Гуйттінен) (21.11.2022 р.-30.12.2022 р.) [180 год. (6 кредитів ЄКТС)]
 • 2022 р. - Міжнародне дистанційне наукове стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ на базі Міжнародного історичного біографічного інституту у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі та Пекіні (04.11.2022 р. - 30.12.2022 р.) [180 год. (6 кредитів ЄКТС)]

Почесні звання і нагороди

IMG 0016 Khoma.jpg
 1. Нагороджена дипломом Львівської політехніки на відзначення 100-літнього ювілею Військового інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного при Національному університеті "Львівська політехніка" та 9-ми роковинами Збройних сил України за великий вклад у підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України від 20.12.2000 р.
 2. Нагороджена дипломом Національного університету "Львівська політехніка" з нагоди Дня науки від 18.05.2009 р.
 3. Нагороджена нагрудним знаком Національного університету "Львівська політехніка" за успіхи в науковій роботі від 04.11.2014 р.
 4. Нагороджена Національною Академією наук вищої освіти України дипломом лауреата ІІ премії конкурсу "Краще видання року" від 14.12.2019 р. за працю "Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень" у номінації "Монографії" у складі авторського колективу Хома І.Б., Бонецький О.О., Кащишин В.М. та ін.
 5. Нагороджена грамотою Національного університету "Львівська політехніка" за значні досягнення в навчальній та науковій роботі від 11.11.2020 р.
 6. Нагороджена ГО "Національна Академія наук вищої освіти України" дипломом лауреата І премії конкурсу "Краще видання року" від 30.11.2022 р. за працю "Фінанси, гроші та кредит" у номінації "Навчальні посібники" у складі авторського колективу Політило М.П., Хома І.Б., Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Якимів А.І.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Політило М.П., Хома І.Б., Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Якимів А.І. ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000. 2022. 234 с. Politylo Mariia, Khoma Iryna, Chubka Olha, Yaroshevych Natalia, Yakymiv Andriy. FINANCE, MONEY AND CREDIT: Tutorial. Lviv: Novyi svit-2000. 2022. 234 p.
 2. Хома І.Б. Основи теорії фінансів: у схемах, таблицях та моделях: навч. посібник / І.Б. Хома, В.В. Турко, О.М. Чубка. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с.
 3. Хома І.Б. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. – [2-ге вид.] - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. - 248 с.
 4. Хома І.Б. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: навч.-метод. посібник / І.Б. Хома, В.В. Турко. – 2-ге вид. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 328 с.
 5. Хома І.Б. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. – 2-ге вид. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 344 с.
 6. Хома І.Б. Путівник в мережі Internet для економістів / Уклад. О.Є. Кузьмін, І.Б. Березовська, М.М. Берченко, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома, П.І. Малех. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – 96 с.
 7. Хома І.Б. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома, О.Й. Вівчар, Н.І. Андрушко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – 56 с.
 8. Хома І.Б. Статистика фінансового ринку (теоретичний матеріал, контрольні питання, тестові завдання, вправи) / І.Б. Хома // Розділ навч. посібника 7.3 (С. 202-234; С. 294-298; С. 532-544). В кн.: Навч. посіб. з грифом МОН України «Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти» / За наук. ред. проф. Р.В. Фещура – [2-е вид. оновл. і допов.] - Львів. Вид-во «Інтелект-Захід», 2003. - 576 с.
 9. Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник з грифом МОН України / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома. - Львів: Вид-во «Бескид Біт». - 2003. – 152 с.
 10. Хома І.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. – 2005. - 248 с.
 11. Хома І.Б. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Навч.-метод. посіб. / І.Б. Хома, В.В. Турко. - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 328 с.
 12. Хома І.Б. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 344 с.

Монографії

 1. Iryna Khoma, Oksana Kostiuk-Pukaliak, Aleksandr Sapiński. Financial competencies in market socialization // Financial competencies in the institutional dimension Editor: Jacek Binda. - Bielsko-Biala 2022,Publishing House Office Bielsko-Biala School of Finance and Law University Press. 2022 – PP. 112-134.
 2. Khoma I. Features of currency risk management in the system of financial and economic protection of enterprises: Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. – PP. 261- 268.
 3. Хома І.Б. Theoretical and applied aspects of the influence of full-scale war on the state of economic security of enterprises and the occurrence of business conflicts (Tеоретико-прикладні аспекти впливу повномасштабної війни на стан економічної захищеності підприємств та виникнення бізнес-конфліктів) // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: колективна монографія / O. Roik, N. Pankiv, Р. О. Винничук, Н. В. Рубаха, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, Й. С. Ситник, І. Б. Хома, О. Є. Шандрівська, З. В. Юринець, Р. В. Юринець, О. Я. Красівський, Р. Б. Пуйда, В. В. Гулай, К. Ф. Базилюк, І. З. Дуцяк, М. В. Павлюх, T. Polovyi, K. Yuskiv. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – 1422 c. (Роїк О. Р., Польовий Т. Є., Юськів Х. В.) – С. 339 – 349.
 4. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. Available at : DOI10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II - PP. 136-146.
 5. Хома І.Б. Проблеми фінансових посередників та їх вплив на фінансово-економічні процеси в країні в умовах пандемії COVID-19 / І.Б. Хома, П.А. Гориславець // Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 с. – С.352-369.
 6. Хома І.Б. Теоретико-прикладні аспекти моделювання процесу блокування наслідків бізнес-конфліктів у системі антикризового управління підприємством: монографія / І.Б. Хома // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб‘єктів національного господарства / за ред.. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги – 2020. – 520 с. - С. 383-393.
 7. Хома І.Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І.Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 420 с. – С. 231-247.
 8. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Łapuszek. - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231.
 9. Хома І.Б. Економічний контроль управлінських рішень у системі забезпечення стійкого розвитку підприємства / І.Б. Хома // Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування: [колективна монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава: ПП «Астрая» 2018. – 352 с. – С. 161-173.
 10. Хома І.Б. Теоретико-методологічні аспекти моделювання вибору джерел фінансування підприємств у системі забезпечення економічної захищеності / І.Б. Хома // Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: Монографія (до 15-річчя кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету) / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. – Дніпро: Пороги, 2018. – 460 с. – С. 54-69.
 11. Хома І.Б. Формування процесів забезпечення економічної захищеності підприємства з елементами діагностичного оцінювання в умовах антикризового управління [Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень: Монографія / І.Б. Хома, О.О. Бонецький, В.М. Кащишин, Р.М. Вороніна, О.С. Лемішовська // за ред. д.е.н., проф. І.Б. Хоми. – Львів: Ліга-Прес , 2017. - 216 с.] - Розділ 1. – С. 8-57.
 12. Хома І.Б. Роль оперативного менеджменту в системі контролю та захисту інноваційних процесів підприємства: [Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 244 с. ] / Розділ 4.3. – С. 173-179.
 13. Хома І.Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 504 с.
 14. Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 232 с.
 15. Хома І.Б. Концепція оцінювання інвестиційної захищеності промислового підприємства: [Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія] / за ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова; д.е.н., проф. М.П. Денисенка. – К.: Видавництво «Маклаут», 2013. – 464 с. / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. – [Т. 2], Розділ 2. – С. 250–281.
 16. Хома І.Б. Механізм виявлення елементів «тіньової» діяльності в системі управління економічною безпекою підприємств: [Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: монографія] / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – 636 с.
 17. Хома И.Б. Оценка инновационной деятельности в системе контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия: [Капитализация предприятий: теория и практика: монография] / под. ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е.Брюховецкой; НАН Украины, Институт экономики промышленности; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. / И.В. Алексеев, И.Б. Хома. – Раздел 5.3. – С. 178–193.
 18. Хома І.Б. Інноваційні підходи в системі економіко-математичного моделювання фінансово-кредитної діяльності виробничо-господарських структур: [Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: монографія] / [В кн.: О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник та ін.] / за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна, д.е.н., проф. І.В. Алєксєєва. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 152 с. / І.Б. Хома. – Розділ 7. – С. 125–149.
 19. Хома І.Б. Реструктуризація фінансової системи нестійких виробничо-господарських структур на засадах трансформації механізму формування фінансових ресурсів: [Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: монографія]. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168 с. / І.Б. Хома. – С. 26–37.
 20. Хома І.Б. Концептуальні підходи до методології виявлення елементів «тіньової» діяльності на промисловому підприємстві: [Актуальні питання розвитку сучасної економіки: монографія] / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 390 с. / І.Б. Хома. – Частина 2. – Розділ 4.3. – С. 86–94.
 21. Хома І.Б. Формування аналітичного інструментарію діагностики рівня фінансово-кредитної захищеності промислового підприємства: [Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки: монографія] / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 278 с. / І.Б. Хома. – Частина 2. – Розділ 3.16 – С. 149–157.
 22. Хома І.Б. Методологія діагностики стану інвестиційної захищеності промислового підприємства за структурною класифікацією показників-індикаторів: [Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: монографія] / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с. / І.Б. Хома. – Частина 2. – Розділ 4.9. – С. 48–62.
 23. Хома І.Б. Забезпечення системного контролю економічної захищеності підприємств в умовах ринку: [Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов: монографія] / за матер. Межд. научн. симпозиума [«Достижения современной науки»] / под общ. ред. С.В. Куприенко; SWorld. – [В 2 книгах]. – К. 1. – Одесса: Куприенко С.В., 2012. – 145 с.: ил., табл. / І.Б. Хома. – Розділ 2.4. – С. 84–98.
 24. Хома І.Б. Моделювання системи управління фінансовими потоками реального сектору економіки в умовах встановлення контролю над величиною «хаосності» ринку: [Математичні моделі регулювання фінансових потоків: монографія] / [П.П. Костробій, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома, Б.В. Гнатів, І.І. Кавалець, В.І. Алєксєєв]. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2012. – 134 с. / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома. – Розділ 1. – С. 9–33.
 25. Хома І.Б. Методологія виявлення та прогнозування бізнес-конфліктів у системі формування соціальної відповідальності бізнесу: [Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т.] / за заг. ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1 – 629 с. / І.Б. Хома. – Розділ 1. - С. 224-231.
 26. Хома І.Б. Теоретичні та методологічні положення стратегічної діагностики інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: [Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія] / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. ін.-т фінансів; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 394 с. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко. – Розділ 2. - С. 158-164.
 27. Хома І.Б. Формування системи факторів впливу на технологічне оновлення машинобудівних підприємств: [Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія] / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 480 с. / І.Б. Хома, Г.І. Біла. – Розділ 1.5. – С. 46-61.
 28. Khoma I. The simulation of the process control over the sustainable development of an enterprise (Модедювання процесу контролю за стійким розвитком підприємства) [Information aspects of socio-economic systems‘ development (Aspekty informacyjne rozwoju systemów społeczno-gospodarczych / Информационные аспекты развития социально-экономических систем): Monograph] / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko / Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts: Katowice School of Technology: Wydawnictwo Wyższey Szkoły Techniczney w Katowicach, Poland, 2016. – 448 p. / I. Khoma. – Part 5.9. – P. 416-425.
 29. Хома И.Б. Экономико-математические и социально-психологические аспекты управления конфликтными ситуациями предприятий (Economic-mathematical and socio-psychological aspects of management of the conflict situations of the enterprises) / Л.И. Мороз, И.Б. Хома / Social relations and conflicts in conditions of intensification of economic processes and dominance of liberal ideology: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences. (London, March 23-March 29, 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A.Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2016. – 86 p. – P. 35-39.

Статті у наукових фахових виданнях України, у наукових виданнях іноземних держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз (за останні 5 років)

 1. Хома І.Б., Папірник С.Є. Вплив іноземного капіталу на стабільність банківської системи України. Економіка та суспільство. 2022. № 43.

URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1694

 1. Хома І.Б., Антощук І.А. ОВДВ як інструмент впливу на монетарне та фіскальне регулювання в Україні // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 181. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 230 с. – С. 64-71. (Index Copernicus, Google Scholar)
 2. Хома І.Б., Скіп Р.А. Аналіз кредитної політики банківського сектору України // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. – № 11 (67). – C. 241-247.
 3. Хома І.Б. Оптимізація рівня перестрахувального захисту страховика на прикладі діяльності ПрАТ «УАСК АСКА». Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1019
 4. Khoma, I.B. Modeling of production processes with regeneration for ensuring enterprise competitiveness / Moroz, L.I., Khoma, I.B., Horyslavets, P.A.// Mathematical Modeling and Computing, 2021, Vol. 8, № 1, РР. 78–88. (SciVerse SCOPUS)
 5. Хома І. Б., Валігура Н. С. Аналізування впливу пандемії COVID – 19 на динаміку облікової ставки НБУ та на відсоткові ставки по кредитах і депозитах в Україні та світі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (International Scientific Journal “Internauka”). - 2021. - № 3 (103) – С. 23-28.
 6. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201.
 7. Хома І.Б. Сучасні аспекти діагностики економічної захищеності підприємства в умовах пандемії Covid-19 / І.Б. Хома //. Український журнал "Економіст" - № 9, 2021. - 128 с. - С.78-79.
 8. Хома І.Б., Скіп Р.А. Фінансовий вплив макроекономічних показників на рівень безробіття в Україні // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» // № 9 (53), 2021. – С. 114-120.
 9. Хома І.Б. Сучасні аспекти діагностики економічної захищеності підприємства в умовах пандемії Covid-19 / І.Б. Хома //. Український журнал "Економіст" - № 9, 2021. - 128 с. - С.78-79.
 10. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
 11. Хома І.Б. Аналіз державного боргу України: сучасний стан та напрями оптимізації / І.Б. Хома, С.Є. Папірник // Науковий журнал: Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Видавничий дім «Гельветика», 2020 – Випуск 33. - С. 108-114. (Index Copernicus)
 12. Хома І.Б. Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, А.Ю. Роскіна // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 30. – 2020. – Видавничий дім «Гельветика». - С. 204-208. (Index Copernicus)
 13. Хома І.Б. Аналіз безробіття в Україні: причини, чинники та шляхи подолання / І.Б. Хома, Р.А. Скіп // Вісник Одеського національного університету. – Серія: Економіка. – Том 25. Випуск 5(84). 2020. - Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 81-86 (Index Copernicus)
 14. Хома І.Б. Механізм удосконалення банківських переказів у вітчизняній практиці у реаліях часу / І.Б. Хома, А.Б. Тарабінович // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 43. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2020. – 200 с. – С. 150-158.
 15. Хома І.Б. Вирішення проблеми залучення довгострокових вкладів фізичних осіб у зв’язку із введенням нового нормативу банківської ліквідності NSFR / І.Б. Хома, С.С. Садовник // Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»: Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (25) 2020. - Дніпро, С. 399-403.(Index Copernicus)
 16. Хома І.Б. Важливість показників оборотності в системі забезпечення ділової активності підприємств / І.Б. Хома, В.С. Матвійчук // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – Серія: Економічні науки. - Випуск 37. – 2020. – Херсон - С. 90-94. (Index Copernicus)
 17. Хома І.Б. Формування механізму нейтралізації ризику від операційної діяльності виробничих підприємств / І.Б. Хома, І.І. Кіцкайло // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». – Серія: Економіка та підприємництво. – Випуск 1 (112). – 2020. – С. 131-136. (Index Copernicus)
 18. Хома І.Б. Роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг (The role of financial intermediaries in the financial services market in Ukraine) / І.Б. Хома, А.Ю. Ярмошук // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Вип. 36. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – 2019. - Одеса. – С. 464-468.
 19. Khoma I., Kostiuk-Pukaliak O. Improvement of tools for cash flow analysis of e-commerce companies / І. Khoma, О. Kostiuk-Pukaliak // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (Financial and credit activity: problems of theory and practice). – Вип. 3(30). - ДВНЗ «Університет банківської справи». – Харків. - 2019. - С. 305-314 (Web of Science, Index Copernicus).
 20. Khoma I., Kostiuk-Pukaliak O. Economic and mathematical models of cash flows for E-commerce enterprises (Економіко-математичне моделювання грошових потоків на підприємствах електронної комерції) / І. Khoma, О. Kostiuk-Pukaliak // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Вип. 31. – 2019. - ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». - Одеса. – С. 814-822.
 21. Хома І. Б. Чинники впливу та оцінка економічної захищеності підприємства в умовах маркетингової діяльності / І.Б. Хома, Л.І. Мороз // Modern Scientific Researches. – 2019. – Iss. 8, pt. 2. – P. 24–30.
 22. Khoma Iryna (Khoma, I.), Moroz Liudmyla (Moroz, L.), Horyslavets Pavlo (Horyslavets, P.) (2018). Diagnostics of conflicts within the Business Social Responsibility Forming System. Journal of Competitiveness, 10(3), 16-33.
 23. Хома І.Б. Classification of signs and causes of business-conflicts of enterprises [Класифікування ознак та причини бізнес-конфліктів підприємств] / Л.І. Мороз, І.Б. Хома // SWorld International periodic scientific journal: Scientific look into the future, Одеса: Куприенко С.В. – Issue N 9, Vol. 2, April 2018. – PP. 61-67.
 24. Iryna Khoma, Pavlo Horyslavets. Modeling of the insurance company activity in the financial control system // Actual scientific research: Collection of scientific articles. - Editoria di Modena, Rome, Italy. 2018. - 216 p. - P. 136-139 (Thomson Reuters, eLibrary, РИНЦ (RSCI), Science Index, Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH))
 25. Хома І.Б. Теоретико-методологічні аспекти моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. - № 20. – 322 c. - С. 293-302.
 26. Хома І.Б. Банківське кредитування: аналіз сучасного стану на ринку фінансових послуг в Україні / І.Б. Хома, Н.Б. Хоркава // Науково-практичний журнал: Східна Європа: економіка, бізнес і управління. – Електронне наукове фахове видання. – Випуск 6(17). – 2018. – ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури». - С. 606 – 611. – 842 с.
 27. Хома І.Б. Умови розвитку криптовалют в Україні та їх легалізація / І.Б. Хома, Д.Г. Цюрось // Приазовський економічний вісник. – Електронний науковий журнал. – Випуск 6 (11). – 2018. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя. – С. 496 – 501. – 593 с.
 28. Хома І.Б. Основні проблеми та тенденції валютного ринку України в умовах нестабільності валютного курсу / І.Б. Хома, Л.О. Онищак // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 129. – Дніпро: ПДАБА. – 2018. – 228 с. – С. 56-65 (Index Copernicus, Google Scholar).
 29. Хома І.Б. Хеджування валютних ризиків у Польщі та в Україні / І.Б. Хома, Ю.І. Піун // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - № 10 (50), Т.3. – C. 31-34. (Index Copernicus, eLIBRARY.RU, ResearchBib, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Polish Scholarly Bibliography (PBN), Turkish Education İndex (TEI), Electronic Journals Library, Staats- und niversitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR), CiteFactor, Open J-Gate, Cosmos Impact Factor, Scholar Steer, Eurasian Scientific Journal Index, Academic keys, Російський імпакт-фактор, Наукова періодика України, Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar, JOURNAL FACTOR, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), The Journals Impact Factor (JIF), CrossRef).
 30. Хома І.Б. Особливості функціонування криптовалют та перспективи їх розвитку на світових фінансових ринках / І.Б. Хома, М.С. Батюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Випуск 2 (14). - 2018. – С. 128-133. (Index Copernicus)
 31. Хома І.Б. Фінансова безпека страхового ринку України / І.Б. Хома, Н.А. Амбрамчук // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». - № 6. – 2018. – С. 13-16 (Index Copernicus).
 32. Хома І.Б. Стан банківського кредитування суб‘єктів економіки та чинники його активізації / І.Б. Хома, М.І. Шира // Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки, 2018. - № 3, Т.1 (258). – С.114-119 (Index Copernicus).
 33. Хома І.Б. Порівняльна характеристика та особливості розвитку ринку факторингових послуг в Україні та Польщі / І.Б. Хома, Т.С. Возняк // Науково-практичний економічний журнал «Економічні студії». - № 2 (20) травень 2018. – Львівська економічна фундація. – С. 28 – 32.
 34. Хома І.Б. Особливості здійснення фінансового моніторингу у банківській системі України / І.Б. Хома, Б.В. Орищак // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 25-30. – 183 с. (міжнародна наукометрична база РИНЦ).
 35. Хома І.Б. Стан та тенденції розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні / І.Б. Хома, Г.М. Ступницька // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (48). – Хмельницький, 2018. – С. 31-38. – 183 с. (міжнародна наукометрична база РИНЦ).
 36. Khoma I. Importance of E-commerce in the development of economy and business / I. Khoma, O. Kostiuk-Pukaliak // Economics, Entrepreneurship, Management. – Vol. 4, No. 2., Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University - 2017 – P. 15-22. (p. 89)- http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/dee/7620/201742maket115-22.pdf. DOI: http://doi.org/10.23939/eem2017.02.015. (Index Copernicus, РИНЦ).
 37. Khoma I.B. Economic-mathematical and socio-psychological aspects of management of the conflict situations in the companies / L.I. Moroz, I.B. Khoma // GISAP: EJM – Economics, Jurisprudence and Management. – London: GISAP. - № 12, February 2017. – PP. 6-11. (Міжнародні наукометричні каталоги та бази даних: «Socretes-Impuse (UK)», Scientific Electronic Library «el.LIBRARY.RU» on a platform of the «Russian Science Citation Index» (RSCI, Russia).
 38. Хома І.Б. Вплив оптимізації методів складання прогнозів збуту у маркетинг-плануванні на тенденцію зміни рівня економічної безпеки підприємства / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2017. - № 17. – С. 318 – 328.
 39. Хома І.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні / І.Б. Хома, О.Г. Граціян // Науковий журнал «Молодий вчений» (Young Scientist). – Економічні науки. - № 5 (45), 2017. – С. 769-774. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 40. Хома І.Б. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності електронної комерції та її видів (Theoretical and methodological approaches to the definition of the essence of E-commerce and its types) / І.Б. Хома, О.М. Костюк-Пукаляк // Slovak international scientific journal, 2017 – Vol. 1, № 10. – РР. 35-40. (ISSN 5782-5319) (email: info@sis-journal.com) (site: http:// sis-journal.com) (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus, ScholarGoogle, Science Index).

Тези доповідей на наукових міжнародних та закордонних конференціях

 1. Хома І.Б. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств у системі контролю забезпечення економічної захищеності / І.Б. Хома // The ХХII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results», June 07 – 10, 2022, Prague, Czech Republic. 805 p. - С. 181-186.
 2. Покорчак С.А., Хома І.Б. Страхування військових ризиків в системі забезпечення економічної безпеки держави. The ХХXV International Scientific and Practical Conference «Science, development and the latest development trends», September 06 – 09, 2022, Paris, France. 432 p. - Р. 95-97 (Google Scholar, Open Ukrainian Citation Index).
 3. Хома І.Б. Стратегічні перспективи управління підприємством в умовах воєнного стану на основі діагностованого рівня економічної безпеки / Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (Т.1), м. Львів, 15 квітня, 2022 р./ Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. – 144 с. – С. 27-29.
 4. Хома І.Б. Управління фінансово-кредитною безпекою сучасних промислових підприємств // ІІІ Міжнародна наукова та теоретична конференція (III International Scientific and Theoretical Conference) "Science of XXI century: development, main theories and achievements" (Helsinki, Republic of Finland), December 2, 2022. – С.24-25.
 5. Хома І. Б. Інноваційні підходи до оцінювання впливу фінансових потоків на стан економічної безпеки підприємств в умовах війни // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2022 року, Львів. Інститут підприємництва та перспективних технологій – 2022. – C. 58–62.
 6. Khoma I.B., Horyslavets P.A. Ways of providing financial security in Ukraine`s insurance market / I.B. Khoma , P.A. Horyslavets // Global Issues in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st International Conference, March 10-12, 2021. Palermo, Italy, Primedia elaunch LLC, p. 72. – РР. 5-15.
 7. Хома І.Б. Оцінювання ефективності хеджування: методика та фінансові підходи / І.Б. Хома, М.В. Митровці // Тенденції розвитку економіки та менеджменту: проблеми, перспективи, ефективність: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції ля студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 6 листопада 2021 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2021. – 96 с. – С.68-72.
 8. Хома І.Б. Формування сучасної системи ідентифікації ознак бізнес-конфліктів в умовах контролю стану економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 24 листопада 2021р.) – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. – 188 с. – С. 110-112.
 9. Хома І.Б. (Khoma I.B.) Features of currency risk management / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі» (International scientific conference on risk management in financial sector), 6-7 грудня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020. – 68 с. – P. 14-16. (Національний університет «Львівська політехніка», Краківський економічний університет, Лодзький університет, Польща)
 10. Хома І.Б. Загрози фінансової безпеки страхового ринку України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09-10 квітня 2020 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2020. – 167 с. – С.91-93.
 11. Хома І.Б. Роль та значення трансформації стратегії фінансового управління підприємством в умовах невизначеності / І.Б. Хома // Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2019 р. – ДДАЕУ, 2019. – 255 с. – С. 53-55.
 12. Хома І.Б. Проблеми контролю точності діагностики ризику втрати прибутків у підприємницькій діяльності / І.Б. Хома // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства». – 18-19 квітня 2019 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 358 с. - С. 154-156.
 13. Хома І.Б. Технологія формування креативного та критичного мислення студента в освітньому процесі / І.Б. Хома, П.А. Гориславець // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства». – 18-19 квітня 2019 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 358 с. - С. 355- 357.
 14. Хома І.Б. Антикризова стратегія підприємства як необхідність, зумовлена змінами умов господарювання у період економічної кризи / І.Б. Хома, О.О. Коць, А.В. Шургот // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 23-24 квітня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 171 с. - С. 104-105.
 15. Хома І.Б. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній із впровадженням вимог Solvency II в умовах євроінтеграції / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, Р.В. Громиш // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», 23–25 травня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 544 с. - С. 235-236.
 16. Хома І.Б. Чинники впливу та оцінка економічної захищеності підприємства в умовах маркетингової діяльності / І.Б. Хома, Л.І. Мороз // Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2019 : сборник тезисов международной научно-практической конференции, 20–21 мая 2019 г., Минск, Беларусь (при поддержке научного проекта SWorld) - Минск : Ёлнать. – C. 47 – 48.
 17. Хома І.Б. Венчурне фінансування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І.Б. Хома, Т.В. Василюк // Перспективи розвитку нової економічної системи на державному та регіональному рівнях: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5 жовтня, 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. – 132 с. – С. 124-127.
 18. Хома І.Б. The Current State of Internet Bankiing in Ukraine: Advantages and Disadvantages / І.Б. Хома, Д.Я. Мартинюк // 9th International youth science forum "Litteris et Artibus" & 14th International conference "Young scientists towards the challenges of modern technology" : materials, Lviv, Ukraine, November 21–23, 2019. – 2019. – C. 151–152.
 19. Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M. Cash flows desynchronization in crisis management of E-commerce companies / I.B. Khoma, O.M. Kostiuk-Pukaliak // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17 th, 2017. – Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management, 2017: Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages. – P. 24-26.
 20. Хома І.Б. Роль самофінансування підприємств у трансформації стратегії фінансового управління / І.Б. Хома // XIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – (м. Львів, 17-20 квітня 2018 р.). - Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2018. – 178 с. - С. 78-80.
 21. Хома І.Б. Вплив інвестиційного забезпечення на економічну захищеність підприємств / І.Б. Хома // Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. - (м. Дніпро, 20 травня 2018 р.). – 2018. – Частина 2. – ДДАЕУ, 2018. – 311 с. - С. 211-214.
 22. Хома І.Б. Онлайн-брокеридж як перспективна сфера українського фондового ринку / Н.В. Стрипа, І.Б. Хома // Перспективні напрямки наукової думки [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 квітня 2018 року у м. Тернопіль: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.3. – с.120. – С. 108-111. (Elibrary.ru, РИНЦ, Google Академія)
 23. Хома І.Б. Проблеми управління фінансово-економічною безпекою підприємства / А.К. Юськова, І.Б. Хома // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» [Management of economical processes at the macro- and microlevels: problems and prospects of solution] (24-25 квітня 2018 р.). - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 185 с. – С. 122-123.
 24. Хома І.Б. Особливості амортизації комерційних сайтів / І.Б. Хома, О.М. Костюк-Пукаляк // Матеріали XVІI Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти» (3-6 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2018. – 132 с. – С. 104-106.
 25. Хома І.Б. Перспективи торгового фінансування за допомогою експортно-кредитного агентства в Україні / І.Б. Хома, О.В. Бицька // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю [Problems of economics, finance, export and import management]: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16 травня 2018 р., Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 111 с. – С. 110-111.
 26. Хома І.Б. Класифікування ознак та причини бізнес-конфліктів підприємств [Classification of signs and causes of business-conflicts of enterprises] / Л.І. Мороз, І.Б. Хома // Sword conference «The practical significance of modern scientific research 2018» April 2018, Одеса – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/management-and-marketing-ua9-218/anti-crisis-management-ua9-218/30237-ua-218-034.
 27. Хома І.Б. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та оптимізації бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku: Międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018-22.09.2018, Katowice, Poland - Katowice, Poland: Wydawnictwo Wyższey Szkoły Technicznej w Katowicach, Poland. – 43 с. - C. 23.
 28. Хома І.Б. Сек‘юритизація активів як засіб підвищення фінансової безпеки України / Р.В. Громиш, І.Б. Хома // Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – 128 с. – С. 21-23.
 29. Хома І.Б. Консалтинг та його роль у формуванні українського бізнесу / І.Б. Хома, І.М. Катірнога // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 33)» // Збірник тез доповідей: випуск 33 (м. Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). – Частина 2. – Тернопіль. – 2018. – 148 с. –С. 54-55.
 30. Хома І.Б. Стан та перспективи взаємодії юридичних осіб зі страховим ринком / А.В. Гребенюк, І.Б. Хома // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки» (м. Дніпро, 9-10 листопада 2018 р.). – 128 с. – С. 57-59.
 31. Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M. Cash flows desynchronization in crisis management of E-commerce companies / I.B. Khoma, O.M. Kostiuk-Pukaliak // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17 th, 2017. – Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management, 2017: Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages. – P. 24-26.
 32. Хома І.Б. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та оптимізації бізнесової діяльності / І.Б. Хома // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku: Międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018-22.09.2018, Katowice, Poland - Katowice, Poland: Wydawnictwo Wyższey Szkoły Technicznej w Katowicach, Poland. – 43 с. - C. 23.
 33. Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M. Cash flows desynchronization in crisis management of E-commerce companies / I.B. Khoma, O.M. Kostiuk-Pukaliak // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17 th, 2017. – Le Mans University, Faculty of Law, Economics and Management, 2017: Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 pages. – P. 24-26.

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук (доктора філософії)

 • Горбань Василина Богданівна - тема кандидатської дисертації "Оцінювання та використання мотиваційного потенціалу підприємства"; дата захисту -15 травня 2013 року; спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка".
 • Ділай Надія Григорівна - тема кандидатської дисертації «Формування холдингових структур в умовах економічної реструктуризації підприємств», дата захисту – 09 жовтня 2015 р.; спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • Костюк-Пукаляк Оксана Михайлівна - тема дисертації "Грошові потоки електронного бізнесу" на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", захист відбувся на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.052.047 у Національному університеті "Львівська політехніка", дата захисту - 15 квітня 2021 р.


Додаткові відомості

Є автором понад 400 наукових і навчально-методичних праць: 1 авторське свідоцтво, 29 монографій, з яких 2 одноосібно, понад 140 наукових статей (з них понад 120 статей у фахових виданнях, понад 40 статей розміщено у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема 7 статей в Scopus і Web of Science, та ряд статей у закордонних журналах Чехії, Італії, США, Великобританії тощо), понад 160 тез доповідей (з них понад 100 тез доповідей на міжнародних конференцій, зокрема 18 закордонні, понад 40 всеукраїнських науково-практичних конференцій, понад 20 тез доповідей міжнародних науково-практичних конференцій розміщено у наукометричних базах даних), понад 70 навчально-методичних розробок, у тому числі: навчальних посібників – 12; методичних розробок понад 50; конспектів лекцій – 16; електронних навчально-методичних комплексів у ВНС – 10 з дисциплін: "Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності","Управління ризиками у банківській діяльності", "Управління фінансовими ризиками", "Фінансовий аналіз в корпораціях", "Фінансовий аналіз", "Ринок фінансових послуг", "Фінанси зарубіжних корпорацій", «Математичне забезпечення фінансів соціально-економічних проектів» для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"; «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (ІППТ); «Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств» для студентів спеціальностей 8.04030203 «Соціальна інформатика», 8.04030204 «Інформаційно-комунікаційні технології» та 7.04030101 «Прикладна математика».


Кафедра фінансів Інститут економіки і менеджменту