Федевич Людмила Станіславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федевич Людмила Станіславівна
LPhedevich.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1999
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 2016
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2018
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2004 – 2017 старший викладач кафедри фінансів
 • 1999 – 2004 асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансова інфраструктура

 1. Федевич Л.С. Тенденції розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу територіальної економіки / Лапішко М.Л., Тяжкороб І.В., Лапішко З.Я., Федевич Л.С. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики 2021 №2 (37) (Бази даних: Web of Science, EBSCO(США), Ulrich's Periodicals Directory(США), Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Міжнародна пошукова система Google Scholar, ResearchBib (Японія), INFOBASE INDEX (Індія), Universal Imfact Factor (Австралія), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова", Український реферативний журнал «Джерело»)Режим доступу до статті: http://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3264/3205
 2. Федевич Л.С. Глобалізація інноваційної сфери економіки в Україні: плюси та мінуси [Електронний ресурс] / Федевич Л.С., Ливдар М.В., Жирнова А.О. // Інфраструктура ринку, - 2019. - №27. – Режим доступу до ресурсу:https://www.market-infr.od.ua/uk/27-2019 (Бази даних: Index Copernicus)

2. Фінансовий ринок. 4. Ринок фінансових послуг

 1. Федевич Л.С. Контролювання інвестиційної діяльності господарських об’єднань як одна із функцій державного управління [Електронний ресурс] / Л.С. Федевич, І.В. Алєксєєв, М.В. Ливдар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. - №22. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-22-2018 (Бази даних: Index Copernicus)
 2. «Інвестиційний клімат як фактор розвитку економіки України» // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп‘ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІХ Науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 року / Навчально- науковий інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «ЛП». – Львів, ЗУКЦ, 2013р. 557с. – 129-132с
 3. Федевич Л.С. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Федевич Л.С., Ливдар М.В., Межирицька Я.В. //Економіка та суспільство, 2019, №20.– Режим доступу до статті:https://economyandsociety.in.ua (Бази даних: Index Copernicus) http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/20_2019.pdf

Підвищення кваліфікації

 • 2013 - дотепер сертифікований спеціаліст з торгівлі фінансовими інструментами (№ 03486-Т, 07635-Т, 011340-Т)
 • 2021 – 2022 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Школа педагогічної майстерності: Розвиток професійної компетентності викладача закладу вищої освіти» (180 год) у Національному університеті "Львівська політехніка" на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти.
 • 2017 стажування без відриву від виробництва в ТОВ «МАКСИМУМ-КАПІТАЛ» (довідка № 17/0418/1 від 18.04.2017 р.).
 • 2017 стажування in the International Institute of Innovations «Science-Education-Development » (Warsaw, Poland). (Certificate of training № 007.).
 • 2018 сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні С1 Oxford Online Placement Test (Сертифікат ОД 02071010/0913-18 від 28.11.2018 р).
 • 2021 стажування без відриву від виробництва в ЛВ ЛЕМБЕРГ ГРУП (довідка № 16-4 від 15.12.2021р.).
 • 2021 Підвищення кваліфікації у Державному закладі післядипломної освіти “Академія фінансового моніторингу” «У сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» (72 год.)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №33695210/001128-21


Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. – 2005. - 248 с.
 2. Ринок фінансових послуг 2-ге видання: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. – 2012. - 247 с.

Монографії

 1. Пріорітети інновацйного розвитку машинобудівних підприємств: Монографія. /І.В. Алексєєв, П.І Ільчук, Л.П. Бондаренко, О.О.Коць, І.І.Топій, Л.С. Тревого.-Львів, 2013. – Видавець ПП Сорока Т.Б. – 292с.
 2. Алексеев И.В., Тревого Л.С. Проблемы правового регулирования процессов формирования финансово-промышленных групп // Экономическая безопасность государства: территориальный аспект / Под ред. М.М. Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобыч: КОЛО, 2006. – С. 94 – 98.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Федевич Л.С. Вплив інвестування господарських об’єднань на рівень розвитку національної економіки / Л.С. Федевич, І.В. Алєксєєв // Актуальні проблеми економіки №8 (182) – 2016 – С. 103-112
 • Федевич Л.С. Блокова структура господарських об’єднань та їх роль у інвестиційному процесі / Л.С. Федевич, М.В. Ливдар // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» - Розділ 2. Економіка та управління національним господарством. Випуск 13-2. 2017. – С. 45-50
 • Федевич Л.С. Аналіз проблеми поводження з відходами в Україні в контексті екологічної держави [Електронний ресурс] / Федевич Л.С., Чубка О.М., Івасюк Т.М. // ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» «Східна Європа: економіка бізнес та управління» Випуск №1 (18) 2019. Режим доступу до статті: https://www.easterneurope-ebm.in.ua/18-2019-ukr
 • Ливдар М., Федевич Л., Корначук О. (2020) «Досвід процесу децентралізації у країнах Європи» Підприємництво та інновації, (11-2), с. 112-117. doi: 10.37320/2415-3583/11.36
 • Федевич Л.С. Контролювання інвестиційної діяльності господарських об’єднань як одна із функцій державного управління [Електронний ресурс] / Л.С. Федевич, І.В. Алєксєєв, М.В. Ливдар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. - №22. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-22-2018 (Бази даних: Index Copernicus)
 • Федевич Л.С. Витратний підхід оцінки вартості підприємства: характеристика методів [Електронний ресурс] / Федевич Л.С., Чубка О.М., Курило О.Б. // Економіка та суспільство, 2018, №19.– Режим доступу до статті:https://economyandsociety.in.ua (Бази даних: Index Copernicus)
 • Федевич Л.С. Передумови управління інвестиційною діяльністю підприємств / Л.С. Федевич // Всеукраїнська науково-практична конференція [«Сучасні концепції управління економічним розвитком країни»], (м. Одеса, 22-23 січня 2016 р.). – О.: ЦЕДР. – 2016. – Ч. 1. – С.56-59.
 • Федевич Л.С. Аналізування інвестиційної активності враховуючи блокову структуру господарських об‘єднань / Федевич Л.С.//Фінанси,банківництво, страхування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 22–23 вересня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. Диск(CD-ROM). - С. 110- 111.
 • Федевич Л.С. Господарські об’єднання як учасники інноваційно-інвестиційного процесу / Л.С. Федевич, Чубка О.М.// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі», Полтава, 2018. –C.31-32 (66с.) file:///D:/Diser/STATTY/ТЕЗИ/Полтава_01.12.2018/1_грудня_2_частина.pdf
 • Федевич Л.С. Особливості оцінки вартості підприємства на основі витратного підходу / Л.С. Федевич, Чубка О.М.// Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки, Львів, 26 січня 2019 – С. 130-134 (148с.) file:///C:/Users/Admin/Downloads/lef.lviv.ua_26%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F%20(1).pdf
 • Алєксєєв І. В., Мазур А. В., Федевич Л. С. Маркетинг, логістика і фінанси для навчання студентів за кордоном // Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 22 жовтня 2020 р. : до 75-річчя кафедри маркетингу і логістики. – 2020. – C. 9–10.
 • Федевич Л.С. Глобалізація інноваційної сфери економіки в Україні: плюси та мінуси [Електронний ресурс] / Федевич Л.С., Ливдар М.В., Жирнова А.О. // Інфраструктура ринку, - 2019. - №27. – Режим доступу до ресурсу:https://www.market-infr.od.ua/uk/27-2019 (Бази даних: Index Copernicus)
 • Федевич Л.С. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Федевич Л.С., Ливдар М.В., Межирицька Я.В. //Економіка та суспільство, 2019, №20.– Режим доступу до статті:https://economyandsociety.in.ua (Бази даних: Index Copernicus) http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/20_2019.pdf
 • Федевич Л.С. Трудова міграція в Європі та її вплив на Україну [Електронний ресурс] / Федевич Л.С., Ливдар М.В., Буковська Н.Ю. //Економіка та суспільство, 2021, №24.– Режим доступу до статті:https://economyandsociety.in.ua (Бази даних: Index Copernicus) doi: 10.32782/2524-0072/2021-24-28
 • Федевич Л.С. Міжнародна трудова міграція як елемент міжнародної економічної інтеграції / Федевич Л.С., Ливдар М.В., Папірник С.Є. // Бізнес-навігатор, 2021, №1 (62).– Режим доступу до статті: http://business-navigator.ks.ua/journals/2021/62_2021/21.pdf (Бази даних: Index Copernicus; Google Scholar; Crossref) doi: https://doi.org/10.32847/business-navigator.62-19
 • Федевич Л.С. Тенденції розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу територіальної економіки / Лапішко М.Л., Тяжкороб І.В., Лапішко З.Я., Федевич Л.С. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики 2021 №2 (37) (Бази даних: Web of Science, EBSCO(США), Ulrich's Periodicals Directory(США), Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Міжнародна пошукова система Google Scholar, ResearchBib (Японія), INFOBASE INDEX (Індія), Universal Imfact Factor (Австралія), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова", Український реферативний журнал «Джерело»)Режим доступу до статті: http://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3264/3205


Кафедра фінансів