Рисін Віталій Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рисін Віталій Васильович
VRisin.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000
Спеціальність фінанси
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015
Вчене звання професор кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2021
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2019 – професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», гарант освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • 2017-2018 – заступник директора Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
 • 2015-2016 - декан факультету фінансів Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
 • 2008-2015 – декан фінансово-економічного факультету Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
 • 1998-2008 – асистент, викладач, доцент кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Державне регулювання банківської діяльності», «Проєктування банківських продуктів і послуг», «Європейський сертифікат банкіра», «Фінансовий моніторинг та протидія шахрайству», «Трансформація функцій регуляторів фінансового ринку»

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Механізми залучення заощаджень населення кредитними установами України» за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит (Інститут економічного прогнозування НАН України, 2004)

Тема докторської дисертації

«Ресурсна політика комерційних банків» за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси та кредит (Університет банківської справи НБУ, 2014).

Участь у держбюджетних темах

 • «Управління посткризовим розвитком банківської системи України» (номер державної реєстрації 0111U002134)
 • «Оцінка і забезпечення стійкості фінансових ринків» (номер державної реєстрації 0106U005436)

Участь у кафедральних темах

 • «Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації» (номер державної реєстрації 0105U008982)
 • «Розвиток методологічних підходів та інструментарію забезпечення фінансової стабільності в Україні» (номер державної реєстрації 0111U004020)
 • «Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» (на замовлення Національного банку України).
 • «Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України» (на замовлення Національного банку України)


Почесні звання та нагороди

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2018)
 • Почесна грамота Національного банку України (2015)
 • Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2015)

Підвищення кваліфікації

 • 2021 - Національний університет "Львівська політехніка"
 • 2020, 2021 - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
 • 2019 – Краківський економічний університет (Польща)
 • 2019 – Західна регіональна дирекція АТ «Таскомбанк»
 • 2017 - Вроцлавський економічний університет (Польща), Erasmus +, Staff Mobility for Teaching
 • 2017 – курс навчання у сфері здійснення публічних закупівель, Львівська торгово-промислова палата
 • 2016 - Університет Любляни (Словенія), Erasmus +, Staff Mobility for Teaching

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Фінансовий ринок: навч. посібник / [Б.І.Пшик, М.А.Вознюк, В.В.Рисін та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф.. Б.І. Пшика. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 540 с. (автору належить – розділи 2 і 15).
 2. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навч. посібник / [С. Грищенко, Ю. В. Вітка, В. В. Рисін та ін.]. - К.,2019. - 273с.
 3. Фінансова грамотність: навч. посібник / [О.І.Білик, О.Д.Вовчак, В.В.Рисін та ін]; за ред. Т.С.Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К., 2014. – 316с. (автору належить – розділ 7. «Депозити» (С.127-150)
 4. Рисін В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник / Рисін В.В. - К.: УБС НБУ, 2007. – 113 с.

Монографії

 1. Рисін В.В. Реалізація ресурсної політики банків в умовах фінансової нестабільності: монографія / В.В.Рисін. – К.: УБС НБУ, 2012. – 390с.- 22,8 друк. арк.
 2. Рисін В.В. Формування та розміщення довгострокових ресурсів банків в Україні: Монографія / Рисін В.В., Рисін М.В. - К.: УБС НБУ, 2008. – 234 с. – 13,7 друк. арк. – особисто – 7 друк. арк.
 3. Рисін В.В. Залучення заощаджень населення фінансовими посередниками: Монографія / Рисін В.В. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 213 с. – 12,6 друк. арк.
 4. Рисін В.В., Кащишин В.М., Волошин О.П. Стратегічне фінансове планування діяльності територіальних громад. Scientific research of the XXI century. Volume 2 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS publishing service, 2021. Р. 50-55.
 5. Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління: монографія / [М.А.Вознюк, Б.І.Пшик, В.В.Рисін та ін.]; за ред. Б.І.Пшика. - К.: УБС НБУ, 2015. - 398 с. (автору належить - п. 2.1, 2.2 ) - 2,3 друк. арк.
 6. Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Том 2 (практична термінологія)/ред. кол.; за заг.ред. Т.С.Смовженко, Р.А.Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2013. – 547 с. (автору належить – Банки з іноземним капіталом в Україні. Банківський капітал. Банківські системи країн з розвинутою економікою. Безстроковий вклад. Відмивання грошей. Вкладний рахунок. Грошова система. Грошовий ринок. Депозити. Євро. Заощадження населення. Ощадні вклади. Страхування депозитів. Строковий вклад. Сек’юритизація. Фінансовий моніторинг) – 1 друк. арк.
 7. Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: Монографія / [О.І.Барановський, О.Д.Вовчак, В.В.Рисін та ін]; за ред. О.І.Барановського. – К.: УБС НБУ, 2010. – 482 с. (автору належить – п.1.3. Проблеми взаємодії банківської системи України з реальним сектором в умовах фінансової кризи; п.3.2. Ресурсна політика банку в процесі їх взаємодії з реальним сектором економіки). – 1,7 друк. арк.
 8. Стійкість фінансових ринків та механізми її забезпечення: Монографія / [О.І.Барановський, Корнєєв В.В. та ін] за ред. О.І.Барановського. – К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування, 2010. – 492 с. (автору належить – п.1.1.1. Сутність стійкості комерційного банку; п.2.1.1. Оцінка сучасного стану фінансових ринків України і чинників, що його зумовили; п.3.1.3. Організація процесу управління ризиками банку). – 0,8 друк. арк.
 9. Розвиток банківської системи України: Монографія / [У.Я.Грудзевич, Б.І.Пшик, В.В.Рисін та ін]; за заг. ред. Т.С.Смовженко та Р.А.Слав’юка. - К.: УБС НБУ, 2010. – 462 с. (автору належить – п.5.5. Особливості побудови системи оцінювання ризиків відмивання грошей у банківському секторі). – 0,8 друк. арк.
 10. Новий етап розвитку банківської системи України: зростання присутності іноземних інвесторів: Монографія / [Смовженко Т.С., Кіреєв О.І., Рисін В.В. та ін]; за ред. Т.С.Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2008. – 230 с. (автору належить – Розділ 4. Світовий досвід функціонування іноземного капіталу у банківських системах; п.5.2. Оцінка та перспективи участі іноземних інвесторів у функціонуванні банківської системи України). – 2 друк. арк.

Публікації у наукових виданнях

 1. Рисін В., Печенко Р. (2022). Роль цифрових платіжних технологій у розвитку підприємництва. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03)), 103-108. https://doi.org/10.32782/dees.3-18
 2. Рисін В., Шах О. Напрями забезпечення фінансової стабільності банківського сектору в умовах воєнного стану. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 69. С. 206-213. DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct69-37
 3. Рисін, В., Папірник, С. (2022). Трансформація ролі банків на ринку державних боргових цінних паперів. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-6
 4. Рисін В. В., Лесьо Я. З. Вплив пандемії covid-19 на кредитно-інвестиційну діяльність банків в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2022. Випуск 41. С. 93-98. https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-41-17
 5. Rysin, V., Rysin, M. Vulnerability of Virtual Assets to Illicit Financial Flows. Economics, Entrepreneurship, Management. 2021. Vol. 8. N. 1. P. 35-42. https://doi.org/10.23939/eem2021.01.035
 6. Рисін В. В. Переваги та ризики краудфандингу як моделі фінансування стартапів і проектів громадського розвитку / В. В. Рисін // Фінанси України. 2021. № 4. C. 84-98. https://doi.org/10.33763/finukr2021.04.084
 7. Рисін В.В., Антощук І.А. Вплив неформальної зайнятості на формування доходів державного бюджету в Україні. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 53. С.133-139. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct53-23
 8. Рисін В. В., Карпець А. Р. Особливості новітніх способів відмивання грошей з використанням фінансових установ. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 132–140. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-132-140
 9. Рисін В. В., Буковська Н. Ю. Економічні аспекти протидії корупції в Україні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7039
 10. Рисін В. В., Біда А. П. Фінансова стійкість банку: чинники та особливості забезпечення. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8731. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.1
 11. Rysin, V., Galenko, O., Duchynska, N., Kara, N., Voitenko, O., Shalapak, A. (2021). Financial Convergence as a Mechanism for Modifying Sectors of the Global Financial Services Market. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(1), 65 - 73. DOI: 10.13189/ujaf.2021.090107 (Scopus)
 12. Rysin, V., Rysin, M. (2020) The money laundering risk and regulatory challenges for cryptocurrency markets. Restructuring management. Models – changes – development. Torun: Dom Organizatora, Cracow University of Economics, pp. 187-202.
 13. Рисін В. В., Степанова А. В. Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.80
 14. Рисін В.В., Борик І.Р. Переваги та ризики розвитку новітніх технологій у банківській діяльності. Науковий Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». 2020. №38. С. 69-73. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-38-12
 15. Рисін В. В., Корначук О. Ю. Ризики залучення банків до схем відмивання грошей. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7853 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.2
 16. Pikhotskyi, V., Rysin, V., & Lyubenko, A. (2019). Effectiveness of financial control and state audit in providing the financial and economic stability of the state. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice, 1(28), 205-215. Available at http://fkd.org.ua/article/view/164008 (Web of Science)
 17. Pikhotskyi, V., & Rysin, V. (2019). State control and public audit in the management of public finances. European Cooperation, 1(41), 38-51. Available at https://european-cooperation.eu/index.php/EC/article/view/20
 18. Рисін В.В. Правовий статус криптовалюти як фінансового інструменту / В.В.Рисін, М.В.Рисін, І.В.Федюк / Ефективна економіка. – 2018. - №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6647
 19. Рисін В.В. Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України / В.В.Рисін, М.В.Рисін // // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2 (124). – С. 123-127.
 20. Рисін В.В. Кластерний підхід до оцінки стейкхолдерами ефективності діяльності банків з урахуванням ризиків / В.В.Рисін, В.В.Чаплига // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2 (124). – С.133-136.
 21. Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи / В.В.Рисін // Фінанси України. – 2016. - №6. – С. 82-95.
 22. Рисін В.В. Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи / В.В.Рисін, М.В.Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Випуск 2(118). – С. 94-98.
 23. Rysin V. Resource policy of Ukrainian banks in relationships with non-financial corporations: practical aspects / V.Rysin, Y.Kozlovskii // Research papers of Wroclaw University of Economics.- 2015. - №365. – рр. 207-218.
 24. Rysin V. Resource policy of banks with foreign capital in Ukraine: peculiarities and priorities / V.Rysin // Ekonomika. – 2014. – Vol. 93(2). – pp. 45-58. – 0,7 д.а.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. ЕНМК «Проектування банківських продуктів та послуг», сертифікат Е41-231-791/2019 від 12.11.2019 р. №02986
 2. ЕНМК «Державне регулювання банківської діяльності. State banking regulation (англ. мовою)», сертифікат Е41-231-790/2019 від 12.11.2019 р. №02985
 3. ЕНМК «Державне регулювання банківської діяльності», сертифікат Е41-231-792/2019 від 12.11.2019 р. №02987
 4. ЕНМК "Фінансовий моніторинг та протидія шахрайству", сертифікат Е41-231-892/2020 від 30.11.2020р. №03531
 5. ЕНМК "Європейський сертифікат банкіра", сертифікат Е41-231-1035/2022 від 10.03.2022 №04549

Додаткові відомості

 • Тренер та експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа і страхування (з 2019)
 • Керівник краудфандингової платформи Startera у Tech Startup School (2019-2021)
 • 2018 року отримав сертифікат IELTS (International English Language Testing System), рівень В2.
 • 2011-2014 рр. – брав участь у проекті USAID FINREP-II у якості розробника курсу з фінансової грамотності
 • 2007-2018 рр. - періодично проходив стажування, брав участь у науково-практичних конференціях та семінарах в Україні і закордоном (Польща, Німеччина, Люксембург, Іспанія, Італія та ін.).
 • Профіль в Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=RLj_DMEAAAAJ&hl=uk
 • Web of Science Researcher ID https://publons.com/researcher/X-7362-2018/
 • Orcid ID https://orcid.org/0000-0002-2883-4563


Кафедра фінансів Інститут економіки і менеджменту