Мединський Ігор Павлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мединський Ігор Павлович
X-Medynskyi-IP.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 1 грудня 1954року..
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1976р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів Задача Коші дляк вазілінійних ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова
Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2001р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Мединський Ігор Павлович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 1 грудня 1954 року.

1976 р. — закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика».

2001 р. — кандидат фізико — математичних наук за спеціальністю «Диференціальні рівняння»;

Тема дисертації: Задача Коші для лінійних і квазілінійних параболічних систем з виродженням [Текст] : дис... канд.фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Мединський Ігор Павлович ; Ін-т приклад. пробл.механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. — Л., 2000. — 120 арк. — Бібліогр.: арк. 114-120.

З 2003 р.— доцент кафедри прикладної математики.

Навчальнаробота

В університеті читає курси

 • Диференціальні рівняння,
 • математичні методи оптимального планування,
 • математичні моделі економіки,
 • математичні моделі ризику.

Наукові інтереси

Задача Коші для квазілінійних ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова

Основні публікації

Статті:

 1. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Апріорні оцінки розв’язків параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині та їхзастосування // Нелінійний аналіз: Праці Українського математичного конгресу —2001. — Київ: Ін-т математики НАН України.
 2. Івасишен С.Д., Дронь В.С., Пасічник Г.С., Лаюк В.В.,Мединський І.П. Дослідження розв’язності та побудова розв’язків некласичних крайових задач для лінійних та квазілінійних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними // Звіт про науково-дослідну роботу № 0102U000452, том 2,ІППММ НАНУ, Львів. 2005 — 58 с.
 3. 2Ь — параболічні системи з виродженням на початковій гіперплощині /С.Д. Івасишен, І.П. Мединський // Диференціальні рівняння та їх застосування : Міжнар. конф., присвяч. 60-річчю каф. інтегр. і диференц.рівнянь Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка : Тези доп., 6-9 черв. 2005 р., Київ.— К., 2005. — С. 37. — Бібліогр.: 4 назви.
 4. Про локальну розв’язність квазілінійної параболічної системи з виродженням / І.П. Мединський // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005 р. —Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2005. — С. 14.
 5. Задача Коші для квазілінійних ультрапараболічних рівнянь /І. П. Мединський // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» : тези доп., Львів, 12-13 листоп. 2009 р. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — C. 19.
 6. The fokker-planck-kolmogorov equations for some degeneratediffusion processes / S. D. Ivasyshen, I. P. Medynsky // Stochastic analysisand random dynamics : abstr. intern. conf., June 14-20, 2009, Lviv, Ukraine /Inst. of Mathematics of Ukr. Nat. Acad. of Sciences, I. Franko Nat. Univ. of Lviv, Nat. Univ. «Lvivska Politechnika». — Lviv, 2009. — P. 95-96. — Bibliogr.:4 titles.
 7. Дослідження С. Д. Ейдельмана нелінійних задач та їх розвиток/ І. П. Мединський // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів.політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 18. — Бібліогр.: 11 назв.
 8. Задача Коші для квазілінійних ультрапараболічних рівняньтипу Колмогорова / І . П. Мединський // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріаликонф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед.ун-т ім. М. Драгоманова, Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 1. —С. 271.

Методичні вказівки:

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел.. +380 32 258 23 68


e-mail:am.imfn@gmail.com; dpm.mip@polynet.lviv.ua