Кащишин Василь Мирославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кащишин Василь Мирославович
Kashchyshynvm.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2005 – дотепер - асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає дисципліни "Місцеві фінанси", "Фінанси зарубіжних корпорацій", "Інформаційні системи і технології у фінансах", "Гроші та кредит".

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Захистив кандидатську дисертацію 30.11.2018 на тему: "Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств", 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Участь у держбюджетних темах

 • «Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку національного господарства та його суб'єктів в умовах дослідження моделі глобалізації» (номер державної реєстрації: 0115U006723).
 • «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» (номер державної реєстрації 0112U000800).

Підвищення кваліфікації

 • 2020 р. - Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради.
 • 2014 р. - ТзОВ «Торговий дім «Міст-Експрес»
 • 2009 р. – ДПІ у Личаківському районі м. Львів

Основні публікації

Монографії

 1. Рисін В.В., Кащишин В.М., Волошин О.П. Стратегічне фінансове планування діяльності територіальних громад. Scientific research of the XXI century. Volume 2 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS publishing service, 2021. Р. 50-55.
 2. Кащишин В.М., Вівчар О.Й., Джурик Х.Б. Застосування моделі бюджетного планyвання соціально-економічного розвитку ОТГ/ В.М.Кащишин, О.Й.Вівчар, Х.Б.Джурик// Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково- технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги,2020. – 520 с., - с.124-137 / ISBN 978-617-518-381-6
 3. Кащишин, В.М., Хома, І.Б., Бонецький, О.О., Вороніна, Р.М. та Лемішовська, О.С. Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень. Львів: бв. (Особистий внесок: досліджено процес забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління)

Підручники та навчальні посібники

 1. Місцеві фінанси: навч. посібник / О.Й. Вівчар, О.Б. Курило, В.М. Кащишин – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014-260с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Dzhuryk Kh., Kashchshyn V. (2020) Prospects for the development of the securities market of the United Territorial Communities (UTCs) Danish Scientific Journal, 34, 55–58. Перспективи розвитку ринку цінних паперів об’єднаних територіальних громад/ Джурик Х.Б., Кащишин В.М.// Danish scientific journal №34.-2020.с-55-58
 2. Бонецький О.О., Желізняк Р. Й., Кащишин В.М., Фактори погіршення платіжного балансу України у 2019 році та шляхи їх подолання. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 43. С. 352-356. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct43-64.
 3. Кащишин В. М. Теоретичні засади розроблення інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах / В. М. Кащишин, Х. Б. Джурик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 35-43. https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No3/35.pdf
 4. Кащишин, В. М., Методичні засади проектування програми інжинірингових робіт на машинобудівних підприємствах / В. М. Кащишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 25(1). - С. 147-151. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus)
 5. Кащишин, В. М., Особливості оцінювання ділової привабливості інжинірингових компаній. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2017. 28, с. 102-105. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus)
 6. Кащишин, В. М., Показники та методи оцінювання економічної ефективності та обґрунтування доцільності реалізації інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах. Економічний науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”, 2017. 23, с. 84-89. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus)
 7. Вівчар О. Й., Кащишин В. М. Державний кредит та боргова політика в Україні // Наука й економіка. – 2015. – № 2(38). – С. 13–19.

Інші публікації

 1. Кащишин В. М., 2016.Типологія інжинірингових проектів машинобудівних підприємств. В: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку держави та регіонів”, м. Дніпро.
 2. Кащишин В. М. Планування програми інжинірингових робіт на машинобудівних підприємствах. В: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості” 2015.
 3. Кащишин В. М. Використання послуг інжинірингових фірм з метою підвищення техніко-організаційного рівня машинобудівних підприємств. В: Розвиток національної економіки: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2015. м.Івано-Франківськ.
 4. Кащишин, В. М. Інжинірингові проекти: сутність, класифікація та особливості економічного оцінювання. Науковий журнал «Молодий вчений», 2014. 10, с. 75-78. (Міжнародна представленість та індексація журналу: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible,Index Copernicus
 5. Кащишин В. М. Обґрунтування доцільності залучення інжинірингових фірм для розроблення заходів з технологічного оновлення промислового виробництва. В: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства”, м. Чернівці 2014.
 6. Кащишин, В. М. Оцінювання техніко-організаційного рівня підприємства як передумова розроблення інжинірингових проектів. Економічний простір,2014. 88, с. 183-198. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Google Scholar)
 7. Кащишин В.М. Передумови формування потреби підприємств в інжинірингових послугах впровадження нових технологій / Кащишин В.М. // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» Том 4, № 2(12) (2013), с.56-60.
 8. Кащишин В.М. Обґрунтування вибору найкращого варіанта інноваційного проекту виготовлення продукції з підвищеним рівнем якості / Кузьмін О.Є., Кащишин В.М. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України № 2 (14) 2012, с.100-103.
 9. Кащишин В.М. Формування джерел фінансування інвестиційного проекту / Кащишин В.М., Джурик Х.Б. // VIII Науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників: «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів 2012– с.173-176.
 10. Кащишин В.М. Сутність інжинірингових проектів та їх економічне обґрунтування / Кащишин В.М. // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 10–12 листопада 2011 року, присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка" / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 612–613.
 11. Кащишин В.М. Політика залучення коштів машинобудівних підприємств / Кащишин В.М. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів V Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників, берез. 2010 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій. – Л. : Вид-во ЗУКЦ, 2010. – С. 132–133.
 12. Кащишин В.М. Регіональні інноваційні стратегії: суть та необхідність / Кащишин В.М., Джурик Х.Б. // Матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених і студентів « Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери».- Том 1.,м.Донецьк., 2009 р.-с.250-251.
 13. Кащишин В.М. Застосування методу кореляційного аналізу для визначення щільності зв’язку між показниками промисловості України / Кащишин В.М., Бонецький О.О. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики.».-Х.: ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.- с.337-340.
 14. Кащишин В.М. Дослідження грошових агрегатів в Україні / Кащишин В.М., Бонецький О.О. // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 165 річниці Національного університету «Львівська політехніка».-м. Львів, 2009 р., с. 43-46.
 15. Кащишин В.М. Фінансування інноваційної діяльності виробничо-господарських структур шляхом застосування механізму лізинг / Кащишин В.М., Джурик Х.Б. // 66-та студентська науково- технічна конференція: Секція «Економіка і менеджмент» : Збірник тез доповідей.- Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» , 2009.- 288-290.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. «Місцеві фінанси»,
 2. «Управління державним боргом».

Додаткові відомості

 • Секретар ДЕК.


Кафедра фінансів