Техніко-економічний фаховий коледж

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»
Koleg .jpg
Тип підрозділу відокремлений структурний підрозділ
Абревіатура ЛТЕК НУ «ЛП»
Дата заснування 1940 р.
Засновники Львівський технікум житлово-комунального будівництва
Дата ліквідації 2006 р.
Причина ліквідації реорганізація
К-сть студентів 1318
К-сть кандидатів наук 13
К-сть співробітників 204
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор к.е.н., доцент Іванець Людмила Володимирівна
Розташування (адреса) вул. Пасічна, 87; 79032, м. Львів
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/1702
Власний сайт https://sites.google.com/site/lvivltek/

Техніко-економічний фаховий коледж — це відокремлений навчальний структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу в коледжі відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Якісну соціально-гуманітарну, природничо-наукову та фахову підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів здійснюють за освітньо-професійними програмами, розробленими відповідно до стандартів вищої освіти.

У коледжі працює 104 педагогічні працівники, із них 13 викладачів-методистів, 80 викладачів вищої категорії, 13 кандидатів наук.

Навчально-матеріальна база коледжу повністю відповідає вимогам навчальних планів і програм, яка складає: навчальний корпус, виробничі майстерні, спортивно-оздоровчий комплекс, гуртожиток.

Історія коледжу

У далекому передвоєнному 1940 р. у Львові був заснований технікум житлово-комунального будівництва, який зараз має статус техніко-економічного коледжу. У 2006 р. увійшов до складу Національного університету «Львівська політехніка» як окремий структурний підрозділ.

Етапним для навчального закладу став 1982 р., коли тодішній технікум житлово-комунального будівництва перебрався у новозбудований сучасний навчальний корпус на вулиці Пасічній. Це дозволило докорінно зміцнити його навчально-технічну базу, відкрити низку нових спеціальностей, що суттєво позначилося на якості знань його випускників. Чимало з них зараз очолюють великі підприємства у західному регіоні (газові та теплотехнічні компанії, будівельні організації, судові та правоохоронні органи, фінансові установи).

Поштовхом до якісних змін у підготовці кваліфікованих фахівців-комунальників послужило приєднання коледжу до Національного університету «Львівська політехніка». Входження дозволило суттєво вдосконалити освітній процес, котрий набув за останні роки практично-прикладного спрямування, що особливо актуально за умов значного дефіциту фахівців цього профілю в Україні. Це дозволяє коледжу займати чільні позиції серед аналогічних навчальних закладів в Україні.

Освітній процес

Усі педагоги об’єднанні в 12 циклових комісій — соціально-економічних, гуманітарних, природничо-наукових, комп’ютерних дисциплін, іноземних мов та 7 випускових за відповідними спеціальностями.

У своїй роботі педагогічний колектив коледжу керується тим, що кожен його випускник має відбутися не тільки як кваліфікований фахівець, здатний працювати в умовах ринкової економіки, а й як особистість, громадянин, патріот української держави.

З метою глибокого засвоєння матеріалу, активізації пізнавальної діяльності студентів, крім традиційних лекцій та семінарів, викладачами застосовуються різноманітні форми й методи навчальних занять: проблемні лекції, семінари-диспути, ділові ігри, бінарні уроки, практичні заняття-дослідження, уроки-екскурсії з наступним їх аналізом, аналізом на виробництві. Пріоритетним напрямом навчання є організація самостійної роботи студентів в аудиторії і поза її межами, при цьому викладачі коледжу не тільки дають можливість майбутнім фахівцям самостійно засвоювати певний матеріал, а й намагаються виховати у них потребу в самоосвіті, самовдосконаленні.

У коледжі широкого застосування набули такі форми методичної роботи: педагогічні семінари на актуальні теми, школа молодого викладача, школа передового досвіду, виставки методичних розробок. Своєрідним підсумком роботи колективу викладачів із загальних методичних проблем стали науково-практичні конференції, що виступають як форма виявлення та узагальнення кращого педагогічного досвіду.

Робота педагогічного колективу спрямована на індивідуалізацію навчального процесу, зростання її ролі на старших курсах. Найбільш здібні та старанні студенти отримують іменні стипендії, премію ім. В. Чорновола, І. Бльока, стипендію Президента України та Верховної Ради.

Одне з чільних місць у коледжі посідає науково-пошукова робота. Стало традицією проведення щорічних науково-методичних конференцій, де провідні науковці, викладачі та студенти з багатьох вишів м. Львова мають можливість поділитися досвідом та доповісти про результати своєї наукової діяльності. За підсумками їхньої роботи видаються збірники.

Перелік спеціальностей підготовки:

Бакалавр:

 • 071 Облік і оподаткування (на основі ОКР «молодший спеціаліст), денне/заочне відділення — 2 р.

Молодший спеціаліст:

 • 051 Економіка, денне/заочне відділення — 2 р./3 р.
 • 071 Облік і оподаткування, денне/заочне відділення — 2 р./3 р.
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування, денне/заочне відділення — 2 р./3 р.
 • 081 Право денне відділення — 4 р.
 • 144 Теплоенергетика
 • 144.01 Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання, денне/заочне відділення — 2,5 р., 3,5 р./3 р.
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 192.01 Будівництво та експлуатація будівель і споруд, денне/заочне відділення — 3 р., 4 р./3 р.
 • 192.02 Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання, денне/заочне відділення — 2,5 р., 3,5 р./3 р.
 • 192.03 Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції, денне/заочне відділення — 3 р., 4 р./3 р.

Бакалавр з обліку та оподаткування — має високий потенціал фундаментальної освіти, підготовлений для організаційно-управлінської, обліково-аналітичної та дослідницької діяльності у сфері економіки на виробництві, послуг, в управлінні та науково-дослідних установах відповідно до одержаного фаху. Набір проводиться на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Молодший спеціаліст з економіки — фахівець із професійним рівнем освіти, підготовлений для планово-управлінської, фінансової діяльності на первинних посадах економіста у державних (муніципальних) сферах економіки і органах державної влади, інших сферах економіки (виробництва, будівництва, надання послуг тощо).

Молодший спеціаліст з обліку та оподаткування — має кваліфікацію «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку» і призначений для обліково-аналітичної та ревізійної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора.

Молодший спеціаліст з права — призначений для роботи в муніципальних органах управління, юстиції, судах, нотаріаті, в органах державної влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з будівництва та експлуатації будівель і споруд — призначається для роботи у будівельних організаціях і підрозділах різних галузей народного господарства, експлуатації житлових, цивільних та промислових будівель і споруд, у проектних та конструкторських організаціях на посадах майстра, виконавця робіт, техніка.

Молодший спеціаліст з монтажу, обслуговування устаткування і систем газопостачання — готується до професійної діяльності у сфері проектування, експлуатації обладнання і систем газопостачання, будівництва та монтажу систем газопостачання на первинних посадах майстра, диспетчера, техніка газового господарства, майстра газової дільниці, територіально-виробничих і навчально-виробничих об’єднань, організаціях житлово-комунального господарства, для роботи в підрозділах і газових службах промислових підприємств агропромислового комплексу.

Молодший спеціаліст з монтажу і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції — має змогу працювати у сфері проектування, монтажу і експлуатації внутрішніх санітарно-технічних систем і обладнання; в проектних організаціях, на первинних посадах старшого майстра, виконавця робіт, начальника виробничо-технічного об’єднання, техніка-сантехніка, інженера.

Молодший спеціаліст з монтажу і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання — призначається для діяльності в експлуатаційних і промислових підприємствах різних форм власності з виробництва, транспортування, використання теплової енергії, з монтажу, налагодження та експлуатації котелень, житлових мереж, систем теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціювання. Спеціаліст використовується на посадах майстра, виконавця робіт, диспетчера комп’ютеризованих центрів, а також для роботи в проектних і конструкторських організаціях.

На заочному відділенні здійснюється підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів за всіма акредитованими освітньо-професійними програмами. Проводиться перепідготовка фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (термін навчання — 9 місяців).

Коледж здійснює підвищення кваліфікації фахівців за базовими акредитованими спеціальностями. Випускники коледжу з усіх спеціальностей можуть продовжити навчання в Національному уінверситеті «Львівська політехніка», щоб здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр зі скороченим терміном навчання.

Випускники коледжу мають практичні навики роботи з використанням інформаційних систем.

Навчально-матеріальна база коледжу

Навчально-матеріальна база коледжу повністю відповідає вимогам навчальних планів і програм. Для повноцінного забезпечення навчального процесу створено 14 лабораторій, 46 кабінетів та 5 навчально-виробничих майстерень. Світлі та просторі навчальні кабінети, лабораторії, майстерні забезпечені для навчального процесу необхідним сучасним обладнанням, приладами та інструментами. Кабінети відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і мають належний естетичний вигляд. У навчальному процесі постійно використовуються макети та моделі, які виготовляють самі студенти на заняттях гуртків технічної творчості або на підприємствах. У лабораторіях і кабінетах наявні описи лабораторних та практичних робіт, технологічні карти, довідкова й методична література, технічні засоби навчання, наочні посібники та стенди. Постійно проводиться робота з оновлення й поповнення матеріально-технічної бази.

Рівень комп’ютерного оснащення навчального процесу також задовільний. В освітньому процесі використовуються 133 одиниці комп’ютерної техніки. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до системи Internet.

У коледжі є бібліотека з читальною залою на 90 індивідуальних місць, накопичує передплатні видання, довідники, енциклопедії та посібники, підручники та художню літературу. Фонд бібліотеки становить 76 тисяч примірників, більша частина з яких — підручники та допоміжна література, третину фонду становить художня література. За останні два роки одержано понад 1200 одиниць книг, це посібники та підручники для студентів усіх спеціальностей. Усі надходження видані державною мовою.

Складовою частиною інформаційної системи є «Електронна бібліотека ЛТЕК», яка надає можливість доступу користувачів до повнотекстових документів, а саме навчально-методичного забезпечення дисциплін. Також в наявності є електронна бібліотека із спеціальних та загальноосвітніх дисциплін, нормативна та законодавча база. Працюючи в бібліотеці або навчальному кабінеті студенти та викладачі мають доступ до Інтернету та створеної локальної комп’ютерної мережі навчального закладу за допомогою технології WiFi. Зареєстровано 1349 користувачів.

Інформаційна система коледжу по технології «Клієнт-сервер» забезпечує студентам зв'язок з власним віртуальним комп'ютером, а викладачеві віддалений доступ до цих комп'ютерів для контролю роботи студентів. Інформаційно-пошукові системи, інформаційно-довідкові програмні засоби, освітні, наукові і культурні ресурси Internet використовуються для опрацювання студентами тем самостійної роботи, а засоби електронної пошти для обміну інформацією зі студентами і надання їм консультаційної допомоги.

Крім навчальних приміщень, у корпусі коледжу розміщені затишна актова зала, їдальня на 250 місць, спортивний та тренажерні зали, спортивні майданчики. Велику увагу приділяють фізичному вихованню студентів, адже фізкультура і спорт сприяють утвердженню здорового способу життя, розвитку фізичного виховання і спорту. Щорічно проводяться традиційні легкоатлетичні змагання та Дні здоров’я «Козацькі забави», спортивні походи клубу «Чугайстер». Діють спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу та міні-футболу. Проводяться заняття з шашок та шахів, що сприяє розвитку логічного мислення. Коледж має славне минуле, успішне сьогодення та сподівається на успішне майбутнє.

Циклові комісії коледжу

 • Комісія гуманітарних дисциплін
 • Комісія природничо-математичних дисциплін
 • Комісія іноземних мов
 • Комісія комп’ютерних дисциплін
 • Комісія соціально-економічних дисциплін
 • Комісія спеціальних дисциплін спеціальності «Право»
 • Комісія спеціальних дисциплін економіки підприємства»
 • Комісія спеціальних дисциплін обліку, аудиту та фінансів
 • Комісія спеціальних дисциплін спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
 • Комісія спеціальних дисциплін спеціальності «Монтаж обслуговування устаткування і систем газопостачання»
 • Комісія спеціальних дисциплін спеціальності «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляцій»
 • Комісія спеціальних дисциплін спеціальності «Монтаж і обслуговування тепло-технічного устаткування і систем теплопостачання»

Побут і дозвілля

У коледжі працюють гуртки. Підсумками їх роботи є виставки технічної творчості, результати дослідницьких робіт, конференції, круглі столи за участю працівників галузі. Багато уваги приділяється вихованню молоді. Бесіди із працівниками правоохоронних органів, лікарями які зацікавлюють студентів і закликають до здорового способу життя. Формування світогляду людини неможливе без пізнання історії та сьогодення. Багато зусиль докладають куратори груп, щоб ознайомити студентів з чарівними куточками нашої країни, історичними та природними пам’ятками, духовним надбанням українського народу. Проводяться творчі зустрічі з поетами і письменниками Львівщини, акторами, діячами мистецтва, спрямовані на формування духовності молоді.

Також, свій культурний рівень студенти підвищують завдяки відвідуванню музеїв, театрів, виставок, концертів. Молодь коледжу творча, талановита і кмітлива. Студенти із задоволенням готують святкові концерти, беруть участь у різноманітних конкурсах — «Кращі за професією», читців тощо. Проводяться виставки художніх робіт студентів.

У коледжі навчаються студенти практично з усіх регіонів України. Для них другою домівкою на час навчання стає гуртожиток, розташований поблизу навчального корпусу. Він розрахований на 580 місць. Викладачі, співробітники і вихователі приділяють багато уваги для створення належних умов для проживання і організації побуту студентів.

У коледжі активно діє Рада студентського самоврядування. Головними питаннями є — захист інтересів студентів і забезпечення виконання ними своїх обов’язків, сприяння створенню відповідальних умов для проживання та відпочинку, активна участь в організації дозвілля, контроль за економним споживанням енергоресурсів і дбайливим ставленням до майна. У гуртожитку підтримується належна дисципліна спільного проживання і охайності приміщень. Кожен рік проводиться конкурс на кращу кімнату, блок, поверх. Для організації дозвілля і раціонального використання вільного часу студентів, які проживають у гуртожитку, запрошуються з лекціями фахівці з Центру молоді міста, психологи, юристи, наркологи, актори, письменники, соціальні педагоги, фахівці медичного центру та педагоги коледжу.

Особливої уваги й соціального захисту з боку всього колективу потребують діти-сироти. Щоденна співпраця адміністрації, викладачів, кураторів, вихователів, допомагає забезпечити їхню соціалізацію в суспільстві.

Колектив коледжу має творчу енергію і високі професійні знання, які є переконливою запорукою у виконанні нових важливих завдань у справі підготовки спеціалістів.

Контакти

вул. Пасічна 87, м. Львів, 79035

Тел.: +38 (032) 251-35-30, (032) 251-04-99

E-mail: techecon.college@lpnu.ua