Періодика Фечан А.В.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Періодика, тези конференцій

 1. The Optical Element Based on a Planar Waveguide with LiquidCrystal Core / Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynskyy, V. Gural // Molecularcrystals and liquid crystals. — 2007. — V. 467. — P.203-209.
 2. Аналогові сенсори напруги на основі ефекту ХНП / З. Ю.Готра, А. В. Фечан, В. В. Левенець, В. І. Коцун, А. В. Вараниця // Тринадцятавідкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій,радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13-15 квітня 2010 р. : тези доп. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 25.
 3. Аналогові сенсори напруги на основі ефектухолестерико-нематичного переходу / З. Ю. Готра, А. В. Фечан, В. В. Левенець, В.І. Коцун, А. В. Вараниця // Електроніка : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Д.Заячук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. -С. 92-97. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 681). — Бібліогр.: 9 назв.
 4. Вплив металічних наночастинок Ag на електрооптичнівластивості рідкокрис¬талічних матеріалів / З. М. Микитюк, А. В. Фечан, О. Є.Сушинський, О. Й. Ясиновська, B. І. Коцун, В. В. Левенець, О. С. Заіченко, О.М. Шевчук // Електроніка : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Д. Заячук. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 139-143. -(Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 681). — Бібліогр.: 9 назв.
 5. Рідкокристалічні оптичні сенсори температури для системпожежної безпеки / З. Ю. Готра, А. В. Фечан, О. Є. Сушинський, О. Й.Ясиновська, В. В. Левенець // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2010. — С. 147-151. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). —Бібліогр.: 9 назв.
 6. Система рідкий кристал-флуоресцентний барвник як активнесередовище РЗЗ-лазерів / З. М. Микитюк, А. В. Фечан, О. Є. Сушинський, С. В.Хом’як, А. М. Рудий // Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13-15квітня 2010 р. : тези доп. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010.— С. 41. — Бібліогр.: 1 назва.
 7. Структуры с поочередными полупроводниковыми и нематическиминанопро-слойками: формирование, свойства, применение / Ф. О. Иващишин, И. И.Григорчак, З. М. Микитюк, А. В. Фечан, Ю. О. Кулик // Изв. высш. учеб.заведений. Физика. — 2010. -Т. 53, № 2. — С. 46-53. — Библиогр.: 29 назв.
 8. Application possibilities of nanoparticles for modificationof parameters of liquid crystal materials / Z. Hotra, Z. Mykytyuk, A. Fechan,O. Sushynskyy, O. Yasynovska, V. Kotsun, V. Le¬venets, W. Kalita, G. Blad //Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania. — 2010. -№ 8. — S.125-128. — Bibliogr.: 19 titles.
 9. Modelling of the formation of gradient light waveguide inliquid crystal layer by the aid of electric field / V. I. Kostun, Z. M.Mykytyuk, A. V. Fechan, J. M. Ilnytskyi, A. D. Trokhymchuk // Проблемыинформатики и моделирования : тез. десятой междунар. науч.-техн. конф. (27-29сент. 2010 г.), Харьков / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», РВУЗ «Крым.гуманитар. ун-т». — Харьков ; Ялта, 2010. — С. 50.
 10. The current phenomenon in the indium-tin -oxide-alignmentlayer-liquid crystal strycture / Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynsky, O.Yasynovska, V. Kotsun // Acta Physica Polonica A. — 2010. — Vol. 117, № 1. — P.248-250. — Bibliogr.: 4 titles.
 11. The field stabilization of optic-active medium of harmfulsubstances sensors / Z. Hotra, Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynskyy, O.Yasynovska, P. Komada // Elektronika: konst-rukcje, technologie, zastosowania.— 2010. — № 6. — S. 162-163. — Bibliogr.: 5 titles.
 12. The mathematical modseling of process of light propagationin liquid crystal planar structures with changing of refraction coefficient /A. Fechan, O. Sushynsky, M. Shymchyshyn, Yu. Bashtyk, V. Kotsun // Сучасніпроблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріалиX Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац.ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -C. 337. —Парал. тит. арк. англ.
 13. The optoelectronic device for the control availability ofvapor of harmful substances / Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynsky, O.Yasynovska // Сучасні проблеми радіоелект¬роніки, телекомунікацій, комп’ютерноїінженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів,Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — C. 332. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 14. Електрооптичне частотно-амплітудне перетворення сигналів /З.М. Микитюк, А.В. Фечан, Ю.В. Семенова, В.Г. Іваницький // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Сер. Елементи теорії та прилади твердотілоїелектроніки. — 2000. — № 393. — С. 138–144.
 15. Liquid crystal modulators of visible and infrared laserradiation / Z.Gotra, A. Fechan, J. Semenova, V. Cherpak // Proc. SPIE. — 2001.¬— V. 4425. — Р. 460–464.
 16. Liquid crystals of active elements of sensors based onplanar waveguide / Z. Mykytyuk, V. Ivanytskyy, V. Cherpak, D. Bolormaa, A.Fechan // Opto-electronics Review. — 2002. — V.10. — № 1. — P. 79–82.
 17. Modeling of electric field distribution in the reflectivecholesteric liquid crystal display / I. Lopatynsky, Z. Mikityuk, A. Fechan, V.Cherpak / Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер. Елементи теорії та приладитвердотілої електроніки. — 2002. ¬— № 458. — Р. 226–230.
 18. Рідкокристалічний матеріал для порогового сенсоратемператури / О.З. Готра , З.М. Микитюк, А.В. Фечан, В.В. Черпак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Елементи теорії таприлади твердотілої електроніки. — 2003. — № 491. — С. 64–69.
 19. Пороговий сенсор температури на базі ефектухолестерико-нематичного переходу / О.З. Готра, З.М. Микитюк, А.В. Фечан, В.В.Черпак // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2003. — № 63. — С. 67–70.
 20. Закручуюча здатність оптично активних домішокв сумішах слабо- і сильнополярних нематичних рідких кристалів / З. М. Микитюк,А. В. Фечан, Ю. В. Семенова // Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер. Елементитеорії та прилади твердотілої електроніки. — 2003. — № 491 — С. 33-37.
 21. Electrooptical characteristics liquid crystal — conductivepolymer structure / Z. Mykytyuk, O. Aksimentyeva, P. Stakhira, A. Fechan, V.Cherpak, O. Konopelnik // Proceedings of SPIE. 2004. — V. 5565. — P. 365–368.
 22. Mykytyuk Z. Shear stress temperature dependences ofnematic-cholesteric mixtures / Z. Mykytyuk, A. Fechan, V. Cherpak //Proceedings of SPIE. —2004. — V. 5565. — P. 270–273.
 23. Електронні процеси в плівках електропровіднихполіаміноаренів в протонних електролітах / І.П. Глушик, О.І. Аксіментьєва, А.В.Фечан, В.В. Черпак // Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали ювіл. XМіжнар. конф., 16-21 трав. 2005, Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2005. —Т. 1. — С. 294-299.
 24. Електронні процеси в плівках електропровіднихполіаміноаренів в протонних електролітах / І.П. Глушик, О.І. Аксіментьєва, А.В.Фечан, В.В. Черпак // Фізика і хімія твердого тіла. — 2005. — Т. 6, № 3. — С.455-460. — Бібліогр.: 10 назв.
 25. Електропровідні полімери у тонкому шарі. Оптичні властивості/ О.І. Аксіментьєва, О.І. Конопельник, П.Й. Стахіра, В.В. Черпак, А.В. Фечан,О.М. Євчук // Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали ювіл. X Міжнар.конф., 16-21 трав. 2005, Івано-Франківськ. -Івано-Франківськ, 2005. — Т. 1. —С. 28-29. — Бібліогр.: 3 назви.
 26. Кінетика оптичного відгуку під час абсорбції аміаку в плівціполіаніліну / П.Й. Стахіра,0. 1. Аксіментьєва, І.П. Глушик, В.В. Черпак, А.В.Фечан, З.Ю. Готра // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 542:Елементи теорії та прилади твердотілої електрон. -С. 3-7. — Бібліогр.: 7 назв.
 27. Низькочастотні рідкокристалічні модулятори потужноголазерного випромінювання ІЧ-діапазону / З.М. Микитюк, А.В. Фечан, О.Є.СушинськиИ, Д.Ю. Волинюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — №542: Елементи теорії та прилади твердотілої електрон. — С. 88-92. — Бібліогр.:5 назв.
 28. Оптичні спектри поліаніліну в середовищах з різним водневимпокажчиком /1. П. Глушик, П.Й. Стахіра, О.І. Аксіментьєва, З.М. Микитюк, А.В.Фечан, В.В. Черпак // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 532:Електроніка. — С. 81-85. — Бібліогр.: 4 назви.
 29. Оптичні характеристики поліаніліну в залежності від величиниpH / І.П. Глушик, З.М. Микитюк, П.Й. Стахіра, А.В. Фечан, В.В. Черпак //Відкрита наук.-техн. конф. проф.-викл. складу Ін-ту телекомунікаціій радіоелектрон. та електрон. техніки Нац. ун-ту «Львів. політехніка» з пробл.електрон. : Тези доп., 5-7 квіт. 2005 р., Львів. — Л., 2005. -С. 15. —Бібліогр.: 1 назва.
 30. Просторово-часовиИ модулятор світла на ефектіхолестерико-нематичного переходу / З.М. Микитюк, А.В. Фечан, В.В. Гураль, Д.Ю.Волинюк // Відкрита наук.-техн. конф. проф.-викл. складу Ін-ту телекомунікацій,радіоелектрон. та електрон. техніки Нац. ун-ту «Львів. політехніка» з пробл.електрон. : Тези доп., 5-7 квіт. 2005 р., Львів. — Л., 2005. -С. 30.
 31. Просторово-часовиИ модулятор світла на ефектіхолестерико-нематичного переходу / З.М. Микитюк, А.В. Фечан, В.В. Гураль, Д.Ю.Волинюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 532: Електроніка.— С. 68-73. — Бібліогр.: 5 назв.
 32. Conjugated polyaminoarenes as electrochromic layers fornon-emissive displays / O. Aksimentyeva, O. Konopelnik, V. Cherpak, P.Stakhira, A. Fechan, I. Hlushyk // Ukr. J. of Phys. Optios. — 2005. — Vol. 6, №1. — P. 27-32. — Bibliogr.: 12 titles.
 33. Liquid crystal mixtures for feedback lasers / Z. Mykytyuk,A. Fechan, V. Gural, D. Volynjuk // Proceedings of the InternationalConference. — Lviv-Slavsko, Ukraine, 28 February — 4 March 2006. — P. 649–650.
 34. Індуковані холестерики, параметри та характеристики / З.М.Микитюк, А.В. Фечан, О.С. Сушинський, В.В. Гураль, В.С. Дмитрах // ВісникНаціонального університету «Львівська політехніка». Сер. Елементи теорії таприлади твердотілої електроніки. — 2006. — № 569. — С. 116–119.
 35. Вплив параметрів холестеричних рідких кристалівна смугу селективного відбивання світла в РЗЗ-лазерах / З.М. Микитюк, А.В.Фечан, О.Й. Ясиновська // Вісник Національного університету «Львівськаполітехніка». Сер. Електроніка. — 2007. — № 592. — С. 128–133.
 36. The Optical Element Based on a Planar Waveguide with LiquidCrystal Core / Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynskyy, V. Gural // MolecularCrystals and Liquid Crystals. — 2007. — V. 467. — P. 203–209.
 37. Моделювання процесу розсіювання світла в планарнихсвітловодах з рідкокристалічною серцевиною / А. Фечан, М. Шимчишин, В.Левенець, В. Скочеляс // Технічні вісті, Орган Українського інженерного товариства у Львові. — 2007. — 1(25), 2(26). — С. 130–132.
 38. The scattering characteristics of active substance of liquidcrystal displays / Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynskyy, M. Shymchyshyn, J.Bashtyk // Functional Materials 15. — No. 3. — 2008. — P. 459–462.
 39. Study of Elastic Constants of Cholesteric-Nematic Mixtures /Z. Mykytyuk, A. Fechan, M. Shymchyshyn, O. Yasynovska // Molecular Crystals andLiquid Crystals. — 2008. — V. 493. — Р. 3-16.
 40. The optical self-contained generator based on theliquid-crystal cell / Z. Mykytyuk, A. Fechan, V. Dmytrah, O. Yasynovska //Selected Proceeding of the IXth International Conference. — Lviv-Slavsko,Ukraine, 19-23 February 2008. — P.140—141.
 41. Light scattering in confocal domains in induced-cholestericliquid crystals / Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynskyy, M. Shymchyshyn, V.Levenets // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2008. — V. 496. — P.230–238.
 42. Nanostructure electrochromic layers / D. Poliovyi, O.Aksimentyeva, A. Fechan, O. Yevchuk // Molecular Crystals and Liquid Crystals.— 2008. —V.497. — Р. 362–369.
 43. Лазери з розподіленим зворотним зв’язком на основіхолестеричних рідких кристалів як первинні перетворювачі сенсорів париорганічних речовин / З.Ю. Готра, З.М. Микитюк, А.В. Фечан, О.Й. Ясиновська,А.В. Вараниця // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2009.— № 2(18). — С.174—179.
 44. Рідкокристалічні матеріали з наночастинками як активнесередовище дисплеїв / З.М. Микитюк, А.В. Фечан, О.Є. Сушинський, В.І. Коцун,А.В. Вараниця // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2009.— № 2(18). — C.135—140.
 45. Application possibilities of nanoparticles for modificationof parameters of liquid crystal materials / Z. Hotra, Z. Mykytyuk, A. Fechan,O. Sushynskyy, O. Yasynovska, V. Kotsun, V. Levenets, W. Kalita, G. Blad //Elektronika. — 2010. — No. 8. — P.125—128.
 46. Modeling of the light scattering process in a planarwaveguide with liquid crystal core / A. Fechan, M. Shymchyshyn, V. Levenets, V.Skochelyas // Elektronika. — 2008. — N. 6. — P. 171–172.
 47. The Current Phenomenon In The Indium-Tin Oxide-AlignmentLayer-Liquid Crystal Structure / Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynsky, O.Yasynovska, V. Kotsun // Acta Physica Polonica. — 2010. —¬¬ V. 117. —¬¬ No. 1.— P. 248-250.
 48. The field stabilization of optic-active medium of harmfulsubstances sensors / Z. Hotra, Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynskyy, O.Yasynovska / Elektronika. — 2010. — No.6 — P. 162–163.
 49. Структуры с поочередными полупроводниковыми и нематическиминанопрослойками: формирование, свойства, применения / Ф.О. Иващишин, И.И.Григорчак, З.М. Микитюк, А.В. Фечан, Ю.О. Кулик // Известия высших учебных заведений. Сер. Фізика. — 2010. — № 2. — С. 46–53.