Вибрані публікації Микитюк З.М .

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Вплив металічних наночастинок Ag наелектрооптичні властивості рідко¬кристалічних матеріалів / З. М. Микитюк, А. В.Фечан, О. Є. Сушинський, О. Й. Ясиновська, В. І. Коцун, В. В. Левенець, О. С.Заіченко, О. М. Шевчук // Електроніка : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Д. Заячук.— Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 139¬143. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 681). — Бібліогр.: 9 назв.
 2. Вплив металічних наночастинок Ag на електрооптичні властивості рідкокристалічних матеріалів / З. М. Микитюк, О. Є.Сушинський, О. Й. Ясиновська, В. І. Коцун, В. В. Левенець // Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13-15 квітня 2010 р. : тези доп. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 40. — Бібліогр.: 2 назви.
 3. Система рідкийкристал-флуоресцентний барвник як активне середовище РЗЗ-лазерів / З. М.Микитюк, А. В. Фечан, О. Є. Сушинський, С. В. Хом’як, А. М. Рудий // Тринадцятавідкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій,радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13-15 квітня 2010 р. : тези доп. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 41. — Бібліогр.: 1 назва.
 4. Структуры с поочередными полупроводниковыми и нематическими нано-прослойками: формирование, свойства,применение / Ф. О. Иващишин, И. И. Григорчак, З. М. Микитюк, А. В. Фечан, Ю. О.Кулик // Изв. высш. учеб. заведений. Физика. — 2010. -Т. 53, № 2. — С. 46-53. —Библиогр.: 29 назв.
 5. Application possibilities ofnanoparticles for modification of parameters of liquid crystal materials / Z.Hotra, Z. Mykytyuk, A. Fechan, O. Sushynskyy, O. Yasynovska, V. Kotsun, V. Levenets,W. Kalita, G. Blad // Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania.−2010. — № 8. — S. 125-128. — Bibliogr.: 19 titles.
 6. The current phenomenon in theindium-tin -oxide-alignment layer-liquid crystal strycture / Z. Mykytyuk, A.Fechan, O. Sushynsky, O. Yasynovska, V. Kotsun // Acta Physica Polonica A. —2010. — Vol. 117, № 1. — P. 248-250. — Bibliogr.: 4 titles.
 7. The field stabilization ofoptic-active medium of harmful substances sensors / Z. Hotra, Z. Mykytyuk, A.Fechan, O. Sushynskyy, O. Yasynovska, P. Komada // Elektronika: konstrukcje,technologie, zastosowania. — 2010. — № 6. — S. 162-163. — Bibliogr.: 5 titles.
 8. Modelling of the formation ofgradient light waveguide in liquid crystal layer by the aid of electric field /V. I. Kostun, Z. M. Mykytyuk, A. V. Fechan, J. M. Ilnytskyi, A. D. Trokhymchuk// Проблемы информатики и моделирования : тез. десятой междунар. науч.-техн.конф. (27-29 сент. 2010 г.), Харьков / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т»,РВУЗ «Крым. гуманитар. ун-т». — Харьков ; Ялта, 2010. — С. 50.
 9. The optoelectronic device for thecontrol availability of vapor of harmful substances / Z. Mykytyuk, A. Fechan,O. Sushynsky, O. Yasynovska // Сучасні проблеми радіоефект-роніки,телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010,23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». —Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 332. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал.тит. арк. англ.
 10. Sensor systems with optical channelof information transferring / Z. Hotra, Z. Mykytyuk, O. Sushynskyy, O. Hotra,O. Yasynovska, P. Kisala // Przeglad Elektrotechniczny. — 2010. -Rocz. 86, №10. — S. 21-23. — Bibliogr.: 7 titles.To analysis of amplification coefficientof optical planar amplifier / Z. Mykytyuk,
 11. 0. Yasynovska, V. Kotsun, A. Rudyy,A. Varanytsia // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій,комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010,Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — C. 331. — Bibliogr.: 1 title. — Парал. тит. арк. англ.
 12. Моделювання фотонної забороненої зони в холестеричних рідких кристалах / З. Микитюк, О. Ясиновська, В. Коцун, А.Вараниця // Технічні вісті, Орган Українського інженерного товариства у Львові.— 2007. — 1(25), 2(26). — С.128-129.
 13. Рідкокристалічні матеріали з наночастинками як активне середовище дисплеїв / З. М. Микитюк, А. В. Фечан, О.Є. Сушинський, В. І. Коцун, А. В. Вараниця // Оптикоелектронні інформаційно-енергетичні технології. — 2009. — № 2(18). — с.135-140.
 14. The Current Phenomenon In The Indium-Tin Oxide-Alignment Layer-Liquid Crystal Structure / Z. Mykytyuk, A.Fechan, O. Sushynsky, O. Yasynovska, V. Kotsun // Acta Physica Polonica. —2010. — Vol. 117. — No. 1. — P. 248 — 250.
 15. Application possibilities ofnanoparticles for modification of parameters of liquid crystal materials /Hotra Z., Mykytyuk Z., Fechan A., Sushynskyy O., Yasynovska O., Kotsun V.,Levenets V., Kalita W., Blad G. // Elektronika. — 2010. — No. 8. — P.125-128.
 16. Вплив металічних наночастинок Аg на електрооптичні властивості рідкокристалічних матеріалів / Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Ясиновська О.Й., Коцун В.І., Левенець В.В., Заіченко О.С., Шевчук О.М. // Вісник НУ «Львівська політехніка» Електроніка. — № 681. —2010. — С. 139-146.
 17. Характеристики розсіювання індукованих холестериків з домішками наночастинок / Микитюк З. М., Фечан А. В.,Сушинський О. Є., Коцун В. І., Ясиновська О.Й. // Оптикоелектронні інформаційно-енергетичні технології. — № 2. — 2010. — с. 127-133.
 18. Пат. № 41119 Україна, МПК(2006) G02F1/13. Спосіб виготовлення інтегрального мікроелектронного твердотільного пристрою / Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Шимчишин М.О,Коцун В.І.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». — № u 200812625 : заяв. 28.10.2008., опубл. 12.05.2009 бюл. № 9.
 19. Спосіб виготовлення планарного рідкокристалічного бреггівського світловоду / Готра З. Ю., Микитюк З. М., ФечанА. В., Сушинський О.Є., Коцун В. І.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». G02F 1/13. Заявка № u 201008554 від 08.07.10.
 20. Спосіб виготовлення електрохромового оптичного елемента / Микитюк З. М., Аксіментьєва О.І., Фечан А. В., СушинськийО.Є., Коцун В.І., Рудий А.М.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». G11B11/08, G11C11/42,G11C13/04, H03K17/78. Заявка № u 201013312від 09.11.10.
 21. З.Микитюк. Электрохромный оптический элемент на основе наноструктурированных материалов / З.Микитюк, А.Фечан, М.Шимчишин, В.Коцун // Тезисы 16 международного симпозиума «Перспективные дисплейные технологии» SID 2008. ¬¬¬¬— 2008. — Бєларусь-Логойск, 4-8 февраля. —С.2-3.
 22. «Рідкокристалічні матеріали знаночастинками як активне середовище дисплеїв» / З.М. Микитюк, О.Й. Ясиновська,В.І. Коцун, А. В. Вараниця // Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки. — Львів, Україна, 7-9 квітня 2009. — С.46.
 23. The current phenomena in theindium-tin oxide-orientate layer-liquid crystal structure / Z. Mykytyuk, A.Fechan, O. Sushynsky, O. Yasynovska, V. Kotsun // The International scientificworkshop «Oxide Materials for Electronic Engineering — fabrication, propertiesand application». — Lviv, Ukraine, 22-26 June. — Р. 194.
 24. Модифікація параметрів активних середовищ відбиваючих дисплеїв введенням нанорозмірних домішок / З. Микитюк, А.Фечан, О. Сушинський, О. Ясиновська, В. Коцун // Міжнародна конференція «Комп’ютерні науки та інженерія 2009». — Львів, Україна, 14-16 травня 2009. —С. 317-318.
 25. To analysis of Amplification Coefficient of Optical Planar Amplifier / Z. Mykytyuk, O. Yasynovska, V.Kotsun, A. Rudyy, A. Varanytsia // Proceedings of the Xth InternationalConference TCSET’2010 Dedicated to the 165th Anniversaty of Lviv Politechnic National University. — Lviv-Slavske, Ukraine, 23-27 February 2010. — Р. 331.
 26. Вплив металічних наночастинок Ag на електрооптичні властивості рідкокристалічних матеріалів / З.М. Микитюк, О.Є.Сушинський, О.Й. Ясиновська, В.І. Коцун, В.В. Левенець // Тези тринадцятої відкритої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки. — Львів, Україна, 13-15 квітня 2010. — С. 40.
 27. Modelling of the formation ofgradient light waveguide in liquid crystal layer by the aid of electric field /Kotsun V.I., Mykytyuk Z.M., Fechan A.V., Ilnytskyi J.M., Trokhymchuk A.D. //Тезисы десятой международной научно-технической конференции «Проблемыинформатики и моделирования». ¬— Харьков-Ялта, Украина, 27-29 сентября 2010. —С. 50.
 28. Микитюк З.М., Федышин М.И.,Цимбалистый В.М. Определение формы рассеивающих областей в жидких кристаллах повиду малоугловых рентгеновских рефлексов// Вестник Львовского государственного университета.-1980.-№ 15.-с.32-35.
 29. Дутчак Я.И., Микитюк З.М., ФедышинМ.И., Кричевец Ю.М. Изучение совместного действия электрического и магнитногополей на субикроструктуру нематического жидкого кристалла// Кристаллография.-1980.-Т.25.-№ 2.-с.432-434.
 30. Федишин М.І., Микитюк З.М., ЦіжБ.Р., Пушкар І.М. Малокутове рентгенівське розсіювання нематичним рідким кристалом, орієнтованим електричним полем // Вісник Львівського університету.Сер.Фізичне матеріалознавство.-1980.-№ 15.-С.26-32.
 31. Микитюк З.М., Дутчак Я.И., Федышин М.И. О размытых фазовых переходах в жидких кристаллах// Журнал физическойхимии.-1982.-Т.1.-№ 7.-с.1814-1816.
 32. Дутчак Я.И., Векслер Р.Н., Микитюк З.М. Федышин М.И.. Влияние малой концентрации хиральных молекул в нематогенахна структурную организацию нематико-холестерических смесей// Кристаллография.-1983.- Т.28.- № .2.- с.395-397.
 33. Дутчак Я.И., Федышин М.И., Микитюк З.М., Векслер Р.Н. Особенности субмикроструктуры жидких кристаллов гомологического ряда n-н- алкоксибензойной кислоты в магнитном поле //Кристаллография.- 1983.- Т.28.- № .1.- С.180-181.
 34. Микитюк З.М., Смеркло Л.М., ФечанВ.Т. Разработка экспресс-метода измерения шага спирали внематико-холестерических смесях// Вопросы специальной радиоэлектроники,сер.РЛТ.-1984.-с.142-145.
 35. Микитюк З.М., Фечан В.Т. Корреляцияс убструктуры и оптических свойств в немато-холестерических смесях// Физическая электроника.-1984.-№ 29.-с.109-112.
 36. Микитюк З.М., Фечан В.Т. Малоугловое рентгеновское рассеяние нематическими жидкими кристаллами// Проблемы физики материалов электронной техники.-1984.-№ 1.-с.135-141.
 37. Микитюк З.М., Готра З.Ю., Фечан В.Т., Щепкин Л.Н. Взаимосвязь параметров надмолекулярных образований с шагом индуцированной спирали в нематико-холестерических смесях жидких кристаллов//Вопросы специальной радиоэлектроники, сер.ОВР.-1985.-№ 2.- с.132-134.
 38. Микитюк З.М., Готра З.Ю., Фечан В.Т., Щепкин Л.Н.. Макроскопические и микроскопические свойства жидких кристаллов// Вопросы специальной радиоэлектроники, сер.ОВР.-1985.-№ 2.-с.134-138.
 39. Микитюк З.М., Готра З.Ю., Фечан В.Т., Щепкин Л.Н. Субструктура твердокристаллической фазы веществ, дающих мезофазу// Вопросы специальной радиоэлектроники, сер.ОВР.-1985.-№ 2.-с.139-143.
 40. Готра З.Ю., Микитюк З.М., ПавлякМ.Г., Фечан В.Т., Пархоменко В.В. Надмолекулярная структура и ее связь с физическими параметрами нематико-холестерических смесей. // УФЖ.- 1985.- T.30.-№ 12.- C.1818-1823.
 41. Готра З.Ю., Микитюк З.М., ПархоменкоВ.В., Павляк М.Г. Электрооптика фазового перехода холестерик-нематик внематико-холестерических смесях// УФЖ.-1986.- Т.31.-№ 1.-с.82-85.
 42. Z.Gotra, Z.Mikityuk, G.Megyei,P.Zaremba. Field hysteresis of the cholesteric-nematic phase transition //Liquid crystals.- 1991.-V.9.- № 6.- P.893 — 898.
 43. Z.Mikituk, Z.Gotra, L.Gresko,M.Vistak. Hysteresis effect of cholesteric to nematic phase transition and itsapplication in liquid crystal displays// Liquid Crystal Materials, Devices and Applicationes, SPIE.-1993.-V.1988.-№ 28.-p.221-222 .
 44. O. Nevmerzhitska, A.Fechan,M.Vistak. Field hysteresis of the cholesteric-nematic transition of te phase//Proc.SPIE.- 1993.- V. 1988.-p.211-222.
 45. Z.Gotra, Z.Mikituk,M.Vistak,P.Zaremba. Correlation of structural and elasticity properties ofnematic-cholesteric mixtures// Liquid Crystal Materials, Devices andApplicationes, 11 SPIE.-1993.-V.1911.-p.100-102.
 46. Z.Mikityuk, O. Nevmerzhitska,A.Murakhevich, A.Fechan. Fluctuational smectic modes in cholesterics withinduced helixal structure // Functional Materials.-1995.- V.2.-№ 3.-р.377-380.
 47. Z.Mikityuk, A.Fechan, J.Semenova.Liquid crystal material for light modulators on the base of cholesteric-nematicphase transition//// Liquid Crystal Materials, Devices and Applications,SPIE.-1996.-V.2651.-p.196-208 .
 48. Z.Mikityuk, O.Nevmerzhitska,P.Zaremba, M.Vistak. Temperature Dependence of Field Hysteresis Loop inNemato-Cholesteric Mixtures // Mol.Cryst. Liq. Cryst.- 1996.- V.275.- P.3-14.
 49. Микитюк З.М., Семенова Ю.В., Готра О.З., Фечан А.В. Особливості розсіювання випромінювання конфокальною текстурою в шарі індукованого холестерика для світлорозсіюючих елементів // Вісник ДУ«Львівська політехніка». Сер. Електроенергетичні та електромеханічні системи.-№3.-1997.-С.72-76.
 50. J.Semenova, Z.Mikityuk, M.Nutskowsky, A.Fechan. Induced cholesterics as an active medium forlow-frequency light modulators//J.Proc.SPIE, Liquid Crystal Materials, Devicesand Applicationes IV.-1997.-V.3015.- № 3.-p.181-193.
 51. Z.Gotra, Z.Mikityuk, A.Fechan,D.Batbayarin. Nematic-cholesteric mixtures with a wide diapazon of fieldhysteresis relative value of cholesteric-nematic phase transition for displaydevices// J.Proc.SPIE, Liquid Crystal Materials, Devices and ApplicationesIV.-1997.-V.3015.- № 3.-p.194-204.
 52. Z.Mikityuk, A.Fechan, Y.Semenova.Light modulation features by cholesteric-nematic transition innematic-cholesteric liquid crystal mixtures//Opto-ElectronicReview.-1997.-V.5.-№ 1.-p.47-53.
 53. M.Kurik, Z.Mikityuk, A.Fechan,M.Vistak, O.Nevmerzhitska. Determination of Elastic Constans ofNematic-Сholesteric Mixtures// Mol.Cryst.Liq.Cryst.-1997.-V.293.-p.1-6.
 54. Микитюк З.М., Фечан А.В., Готра О.З., Семенова Ю.В. Рідкокристалічний матеріал для просторово-часових модуляторів світла систем автоматизованого керування на основі холестерико-нематичного фазового переходу// Вісник ДУ «Львівська політехніка».Сер. Автоматика, вимірювання та керування.-№ 326.-1998.-С.131-136.
 55. Микитюк З.М., Нуцковський М.С.Динаміка холестерико-нематичного фазового переходу в РК// Вісник ДУ «Львівська політехніка». Сер. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. — 1998.-№ 325.- P. 116-120.
 56. Z.Mikityuk, J.Semenova, M.Nutskowsky, O.Sushinsky. Liquid crystal modulator of laser radiation forhigh-power lasers of infra-red range of spectrum// Molecular Cryst.&LiquidCryst.-1998.- V.1123.-P.1-5.
 57. Микитюк З.М. До методики визначення констант пружності індукованих холестериків// Вісник ДУ «Львівська політехніка». Сер. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. — 1998.-№ 325.- P. 107-111.
 58. Z.Mikityuk. The Fluctuation LayeredStructure of Induced Cholesterics.// Mol. Cryst. Liq. Cryst.-1999.-V.330.-Р.503-509.
 59. Микитюк З.М., Нуцковський М.С.,Сушинський О.Є., Черпак В.В. Електрооптика подвійних РК структур // Вісник ДУ «Львівська політехніка» Сер. Елементи теорії та прилади твердотільноїелектроніки. — 2000.- № 393.- С. 134-137.
 60. Микитюк З.М., Сушинський О.Є., Черпак В.В., Іваницький В.Г. Розсіювання світла на конфокальних доменах в індукованих холестериках // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Сер.Електроніка.—2000.-С.70-77.
 61. Готра З.Ю., Микитюк З.М., Медьеи Д.,Заремба П.Е. Оптимизация электрооптических параметров холестерико-нематических переходов// Деп. в УкрНИИНТИ 11.05.1988.-№ 1185.-с.1-6.
 62. Микитюк З.М., Медьеи Д., ЗарембаП.Е., Фечан А.В. Метод определения критического магнитного поля раскрутки спирали в немато-холестерических смесях// Деп. в УкрНИИНТИ 29.06.1988.-№1673.-с.1-5.
 63. Микитюк З.М., Ціж Б.Р., ПоліщукМ.О., Федишин Я.І. Органічні напівпровідники для РК модуляторів.- Черкаси,1996.- 9 с.- Укр.- Депонована в НДІТЕХІМ, № 26-Х1796.
 64. Микитюк З.М., Нуцковський М.С.,Сушинський О.Є., Черпак В.В. Електрооптика подвійних РК структур// Вісник ДУ «Львівська політехніка» Сер. Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки.- 2000.- № 393.- С. 134-137.
 65. Пат. № 29677А Україна, МКІ G02F1/13. Спосіб виготовлення модуляторів ІЧ-випромінювання/ Микитюк З.М., НуцковськийМ.С., Вернікова Л.М., Сушинський О.Є.(Україна).- № 96103771; заявлено 01.10.96.Опубл.: Промислова власність. Офіційний бюл. 2000, № 6-11.
 66. Микитюк З.М., Сушинський О.Є.,Черпак В.В, Іваницький В. Г., Даланбаяр Б. Розсіювання світла на конфокальних доменах в індукованих холестериках //Вісник НУ «Львівська політехніка».Сер." Електроніка «.-2000.- № 397.-С. 70-77.
 67. Z.Mykytyuk, I.Lopatynskiy, O.Gotra,B.Dalanbayar. Liquid crystal using in optical sensors. // Proc. SPIE.−2000.-Vol. 4425.- Р.472-477.
 68. Микитюк З.М., Готра О. З.,Сушинський О.Є., Черпак В.В, Іваницький В. Г., Даланбаяр Б.Багатофункціональний рідкокристалічний сенсор// Вісник НУ „Львівська політехніка“. Сер.» Елементи і теорія твердотільної електроніки «.- 2001.- №427.- C.143-149.
 69. Z.Mykytyuk, V.Ivanytskyy, V.Cherpak,D.Bolormaa, A.Fechan. Liquid crystals as active elements of sensors based onplanar waveguide// Opto — Electronics Review.- 2002.- Vol. 10(1), P. 79-82.
 70. Z.Mykytyuk, B.Dalanbayar.Electrooptical devices based on the structure of planar waveguide — smectic C*— planar waveguide// Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер."Елементи і теорія твердотільної електроніки".-2002.- № 458.- С. 203-209.
 71. № 48576 А.//Микитюк З.М., СушинськийО.Є., Черпак В.В., Іваницький В.Г., Даланбаяр Б. Селектор довжин хвиль випромінювання, 15.08.2002, бюл.№ 8.
 72. № 48577 А.// Микитюк З.М.,Сушинський О.Є., Черпак В.В., Іваницький В.Г., Даланбаяр Б. Світловодний рідкокристалічний дисплей, 15.08.2002, бюл.№ 8.
 73. Заявка №С52127.// Микитюк З.М.,Даланбаяр Б. Рідкокристалічний розгалужувач оптичного випромінювання,27.02.2003.
 74. Z.Mykytyuk B.Dalanbayar V.CherpakV.Ivanytskyy. Frequency-amplitude transformer on LC cells for frequencyindicators. // Proc. of International Simposium on Microelectronics Technologyand Microsystems, Zwickau, Germany.- 2000.-P.56-61.
 75. I.Lopatynskyy, V.Cherpak,B.Dalanbayar. Magnetic fibreoptic selector. // Abstracts of InternationalConference on Optoelectronic Informational Technologies " OptoelectronicInformation — Energy Technologies«, Vinnytsia, Ukraine.-2001.-P.131.
 76. Z.Mykytyuk, V.Cherpak, V.Ivanytskyy,B.Dalanbayar. Light Scattering on Domain Structures in Induced Cholesterics. //Abstracts of 6th European Conference on Liquid Crystals, Halle, Germany.-2001.-P2-P.29.
 77. Z.Mykytyuk, O.Gotra, Y.Semenova,V.Ivanytskyy, B.Dalanbayar, V.Cherpak. Mode switching by using the LC cell. //Proc. of 5th International Symposium on Microelectronics Technologies andMicrosystems, Pitesti, Romania.-2001.-P.47-50.
 78. Z.Mykytyuk, W. Kalita, O.Hotra,B.Dalanbayar, V.Cherpak. Waveguide spectral selector on base of liquid crystal.// Proc. of International Conference on Modeling & Simulation, MS’2001,Lviv, Ukraine.-2001.- Р. 174-175.
 79. Z.Mykytyuk, B.Dalanbayar,O.Sushynskyy, J.Semenova. Light scattering in induced cholesterics: the rolesof scattering on domains and selective scattering. // Proc. XIV Conference onLiquid Crystal (Chemestry, Physics and Applications), Zakopane,Poland.-2001.-B.12.
 80. Z.Mykytyuk, B.Dalanbayar, V.Cherpak,V.Ivanytskyy. Waveguide spectral selector on base of liquid crystal. // Proc.of 21th International Display Research Conference in conjunction with the 8thInternational Display Workshops, Nagoya, Japan.-2001.- P.105-108..
 81. Z. Mykytyuk, V. Ivanytskyy,B.Dalanbayar, V. Cherpak,. Concept of full-color WGLCD. // Proc. of 21thInternational Display Research Conference in conjunction with the 8thInternational Display Workshops, Nagoya, Japan.-2001.- Р.257-259.
 82. Z.Mykytyuk, V.Ivanytskyy,B.Dalanbayar. Modelling of Pixel Electrode System of Cholesteric Liquid CrystalDisplay // Abs. of International Conference «Electronic Processes in OrganicMaterials», Lviv, Ukraine.-2002.-P.64.