Публікації кафедри РЕПС

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Повернутися до основної статті

Вибрані публікації в працях міжнародних конференцій і семінарів:

1. Прудиус И.Н., Синявский А.Т. Визуализация объектовмикроволновыми однопозиционными радиолокационными системами. Материалы 12Международной крымской конф. «СВЧ техника и телекомуникационные технологии»,Севастополь, 2002.- т.1.- с.598-600.

2. Prudyus I., Lazko L. Difraction distorted imagespersistent restoration algorithm. Proceedings of IV International Workshop«Computational Problems of Electrical Science and Engineering» Zakopane, Poland2002.-pp.115-116.

3. Prudyus I.N., Synyavskyy A.T., Lazko L.V.Beamforming in High Resolution Single-Position Imaging Radars. 5-thInternational conf. on telecommunications in modern satelite cable andbroadcasting services TELSIKS 2001. Yogoslavia, Nis. 8-10, September 2001. Vol1., pp.53-56.

4. Prudyus I.N., Zakharia Y.A , Synyavskyy A.T.Numerical solution of scattering problem of space nonuiform waves at radarimaging process simulation. Proceedings of Conf. "Zastosowaniaelectroma-gnetyzmu w nowczasnych technicach i informatyce«.-Bydgoszcz(Poland)-2001.-pp100-103.

5. Hoy V., Hrytskiv Z., Kondratov P. Improwed videoprocessor for pyroelectric vidicon based IR camera. 5-th International conf. ontelecommunications in modern satelite cable and broadcasting services TELSIKS2001. Yugoslavia, Nis. 8-10 September 2001. Vol 1., pp.426-429.

6. Brodskii M.O., Grytskiv Z.D, Kondratov P.O.Infrared thermography use for energy-saving inspection of city buildings. Proc.of 9 th Int.Symp. on Flow Visualisation, Edinburgh, UK, 2000, pp.41.1-41.5.

7. V.Coj, Z. Grytskiv, P. Kondratov. Improvement ofpyroelectric vidion performance by trace and retrase scanning raster. Proc. ofSPIE, Vol.41-48, 2000, pp.230-235.

8. Z. Hrytskiv, Kondratov P. The ways of multispectraldevices construction for thermal object vizualization. Proceedings of 4 thInternational Conference on Telecommunication in Modern Satelite, Cable andBroadcasting Servies, TELSIKS’99, Nis, Yygoslavia, Octobeer 13-15, 1999, Vol.1, p.184-185.

9. Б. Рицар Теоретико-множинний метод декомпозиціїлогікових функцій. Праці міжнар. конф. з управління «Автоматика 2000», Львів,2000, с.222-227.

10. Prudyus I., Voloshynovskiy S., Synyavskyy A.,Holotyak T., Lazko L.Generalized radar/radiometry imaging problems. 13thInternational Conf. on Microwaves&Radar MIKON’2000. Wroclav(Poland).

11. Prudyus I.N, Sumyk M.M., Synyavskyy A.T., OstapV.P. Model of radar imaning process by synthetic aperture based on noninvariantunder shift spread function 3rd Europen Conf. on Synthetic Aperture Radar (EUSAR’2000),-Munich.Germany, May 23-25, 2000 pp.356-359.

12. Z.D.Hrytskiv, S.V.Voloshynowskiy. ImageRestoration in Landmine detection. XXVIth Genefal Assembly of URSI, Universityof Toronto, Ontario, Canada, 1999.

13. Z. Hrytskiv. A generalized view of the problem ofEMC for cathode ray tubes. Proc. of 13th International Symposium onElectromagnetic Compatibility, Zurich, Switzerland, 1999, pp.23-26.

14. Z.D.Hrytskiv, S.V.Voloshynowskiy. Impulse noiseinfluense on image transmission in telecommunication systems. XXVIth GenefalAssembly of URSI, University of Toronto, Ontario, Canada, 1999.

15. S.Voloshynovskiy, Z.Grytskiv, A.Allen. Hingresolution radar imaging systems with robust image restoration. 12thinternational conference of microwaves and radar, MIKON-98, Krakow, Poland, May20-22, 1998, Vol. 3, pp. 876-880.

16. I.Prudyus, S.Voloshynovskiy, T.Holotyak. Adaptiveaperture formation matched with radiometry image spatial spectrum / 12thInternational Conference on Microwaves & Radar, MIKON. 98, Krakow, Poland,May 20-22, 1998, Vol. 1, pp. 143-147.

17. Hrytskiv Z., Kusyk A.. A study of magneticdeflection systems external field as a source of noice. ЕMC’98 Int. Symposiumon electromagnetic compatibility, Rome, Italy, 1998.

18 Zenon D. Grytskiv, Sviatoslav V. Voloshynovskij,Yuriy Rytsar. Cryptography and Steganography of Video Information in ModernCommunications. 3 rd International Conference on Telecommunication in ModernSatellite, Cable and Broadcasting Services. TELSIKS 97. Yugoslavia, Nis, 8-10October 1997.

19. Zenon D. Grytskiv. Hing Definition TelevisionMethods and Means in Applied Problems. 3 rd International Conference onTelecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. TELSIKS97.Yugoslavia, Nis, 8-10 October 1997.


Вибрані статті у фахових виданнях:

1. Zenon Hrytskiv, Anatolij Pedan. Scanning opticalmicroscopy in telemedicine. Telekomunikacije. N4, Dec.2001, pp. 28-30(Yugoslavia).

2. Прудиус І.Н., Міськів В.М. Синявський А.Т.Дослідження кореляційних властивостей багатофазних послідовностей максимальноїдовжини. Зб. наукових праць ін-ту проблем моделювання в енергетиці НАН України«Моделювання та інформаційні технології», К.,2002, вип. 14, с.188-196.

3. Рыцар Б.Е. Новый подход к декомпозиции булевыхфункций методом q-разбиений. Повторная декомпозиция //Кибернетика и системныйанализ, № 1, 2002, с. 23-49.

4. Проць Роман, Семенистий Костянтин. Підвищенняточності визначення параметрів складових двокомпонентних експоненційнихпроцесів. Вісник НУ «Львівська політехніка», № 428 «Радіоелектроніка тателекомунікації», Львів, 2001.

5. Грицьків Зенон, Шклярський Володимир. Визначенняяскравості ЕПТ скануючого оптичного мікроскопа з урахуванням шумів. Вісник НУ«Львівська політехніка», № 428 «Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів,2001.

6. Прудиус І., Лазько Л. Числовий метод відновленняспектру сигналу з використанням апріорної інформації про розв’язок. ВісникНаціонального університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерніі системипроектування. Теорія і практика», № 415, 2001, ст.134-138.

7. Рицар Б.Є. Метод виявлення і розпізнавання симетріїв булових функціях. Управляющие системы и машины, 2001, ;4.

8. Сторож Володимир, Проць Роман, Голинський Василь,Тебенько Ярослав. Мікрохвильовий давач переміщень. Вісник ДУ «Львівська політехніка»,№ 367 «Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів, 1999.

9. Федосюк Петро, Добрянський Микола, РавськийВіталій, Чайковський Роман, Чабан Ярослав. Некогерентна імпульсна РЛСпоперердження зіткнень триміліметрового діапазону. Вісник ДУ «Львівськаполітехніка», № 367 «Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів, 1999.

10. Голинський Василь, Крук Олег, Кузик Андрій.Особливості імпульсної модуляції високочастотних кварцових автогенераторів.Вісник ДУ «Львівська політехніка», № 367 «Радіоелектроніка та телекомунікації»,Львів, 1999.

11. Оборжицький Валерій Умова забезпечення розв’язкивихідних плечей подільника на зв’язаних лініях передачі. Вісник ДУ «Львівськаполітехніка», № 367 «Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів, 1999.

12. Блажкевич Іван, Семенистий Костянтин. Частотнийметод визначення інерційностіі первинних перетворювачів інформації. Вісник ДУ«Львівська політехніка», № 367 «Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів,1999.

13. Оборжицький Валерій. Врахування впливу параметріврезисторної ланки балансного подільника потужності НВЧ. Вісник ДУ «Львівськаполітехніка», № 367 «Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів, 1999.

14. Шклярський В. Про метод формуванняамплітудно-частотної характеристики широкосмугового підсилювача сигналу відджерела з високим вихідним опором. Вісник ДУ «Львівська політехніка», № 387«Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів, 2000.- С.304-307.

15. Прудиус І, Лазько Л., Голотяк Т. Вплив гладкихрегуляризаторів на стаціонарні іі нестаціонарні ітераційні процеси розв’язкуоберненої радіометричної задачі. Вісник ДУ «Львівська політехніка», № 387«Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів, 2000.- С.46-50

16. Прудиус І.Н., Захарія Й.А., Синявський А.Т.Дифракція просторово-неоднорідної хвилі в задачі формування радіолокацінихзображень. Технічна електродинаміка. Київ, 4, 200. с. 14-18.

17. Прудиус І.Н., Сумик М.М., Синявський А.Т.Дослідження стійкості погодженої обробки багатофазних сигналів до доплерівськихзсувів частоти //Відбір і обробка інформації: Міжвідомчий збірник науковихпраць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. № 14(90)2000. С.73-77.

18. Z. Hrytskіv, S.Voloshyowskiy, Nonlineradaptive-parametric restoration.- International Journall Machine Graphics andVision/ 1998, vol 7, N 1-2, pp.445-454.

19. Гой Віталій, Сніцарук Леонід. Вплив параметрів ЕПТз волоконно-оптичними екранами на втрату роздільної здатності. Вісник ДУ«Львівська політехніка», № 343 «Теорія і проектування напівпровідникових тарадіоелектронних пристроїв», Львів, 1998.

20. Голинський Василь, Оборжицький Валерій, СторожВолодимир. Врахування реактивностей електродів транзистора при синтезіавтогенератора НВЧ. Вісник ДУ «Львівська політехніка», № 343 «Теорія іпроектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв», Львів, 1998.

21. Прудиус Іван. Формування просторових сигналів іспектрів антенних решіток радіометричних систем. Вісник ДУ «Львівськаполітехніка», № 343 «Теорія і проектування напівпровідникових тарадіоелектронних пристроїв», Львів, 1998.

22. Захарія Й.А. Координати моделювання для внутрішніхзадач електродинаміки. Теоретична електродинаміка", вип. 54, ЛДУ, 1988.

23. Волошиновский С.В., Грицкив З.Д. О возможностииспользования боковых лепестков диаграммы направленности антенны в радиометрическихсистемах. Радиотехника и электроника. Москва, т. 41, № 10, 1996.

24. Grytskiv Z.D., Voloshynovskiy S.V. Imagecompression based on iterative image restoration method. Image processing andcommunication . Vol 3, N1-2, 1997, pp 63-69.

Повернутися до основної статті