Профорієнтаційна робота кафедри ТК

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Напрям підготовки «Телекомунікації»

Кваліфікацію бакалавра за напрямом «Телекомунікації» студент отримує після чотирьох років навчання, ґрунтовно оволодівши дисциплінами з трьох навчальних блоків:

фундаментальні дисципліни :

фізика, математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, інформатика телекомунікаційних систем та мереж, диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики, функції комплексної змінної та операційне числення, інженерна та комп’ютерна графіка,основи теорії кіл та сигналів, теорія електрозв’язку;

гуманітарні та соціально-економічні дисципліни:

українська мова, іноземна мова, українська та зарубіжна культура, історія України, основи конституційного права України, релігієзнавство, філософія, основи екології,основи права, основи економічної теорії, соціологія, основи психології та педагогіки, політологія, основи менеджменту та маркетингу;

професійно орієнтовані дисципліни:

частина 1: основи схемотехніки, цифрова техніка та мікропроцесори, лінії зв’язку, електродинаміка інформаційних систем, теорія телетрафіку та системи масового обслуговування, електроживлення комплексів зв’язку, телекомунікаційні системи передавання інформації, системи комутації та розподілу інформації;

частина 2: антенно-фідерні пристрої систем зв’язку, мікрокомп’ютери та мікропроцесорні системи в телекомунікаціях, програмне забезпечення телекомунікацій, теоретичні основи телекомунікаційних мереж, методи кодування інформації, центри комутації на мережах зв’язку, обробка мультимедійних даних, кінцеві засоби телекомунікаційних мереж, оптичні та радіоканали телекомунікацій.


Підготовка бакалаврів здійснюється у лабораторіях технічної електродинаміки, ліній зв’язку, мікропроцесорів для пристроїв та систем телекомунікації, цифрових телекомунікаційних мереж. На кафедрі діє сертифікована локальна академія «CISCO», в якій ведеться підготовка фахівців за інтегрованими навчальними планами компанії «CISCO», і відповідно проводиться сертифікація студентів за рівнем CISCO—CCNA. У навчальному процесі використовують електронні навчальні підручники.


Диплом бакалавра за напрямом «Телекомунікації» дає можливість продовжити навчання на рівні спеціаліста або магістра терміном 1,5року за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».


Професійно орієнтовані дисципліни рівня «спеціаліст» — це методи та засоби кодування, радіомережі зв’язку, телекомунікаційні таінформаційні мережі, управління потоками та сигналізація в телекомунікаційних мережах, операційні системи телекомунікаційних мереж, інформаційні технології, захист інформації в телекомунікаційних мережах, менеджмент у телекомунікаціях;


Бакалаври, які показали високий рівень знань і вміння вести наукові дослідження, навчаються у маґістратурі за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».


Маґістри досконало вивчають дисципліни «Технології мобільногозв’язку», захист інформації інфокомунікаційних мережах , «Інтернет-технології та СУБД» і виконують маґістерську кваліфікаційну роботуз наукового дослідження в галузі телекомунікацій, яку вони прагнуть освоїтидосконало.


Підготовку бакалаврів за напрямом «Телекомунікації», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку» провадить кафедра телекомунікацій.


Викладачі кафедри, серед яких 4 доктори наук, 16 кандидатів наук, 4 старші викладачі і 6 асистентів, забезпечують навчальний процес і викладають професійно орієнтовані дисципліни на бакалавраті, спеціальності і маґістратурі, керують дипломним проектуванням та виконанням маґістерських кваліфікаційних робіт.


Сьогодні на кафедрі працює спеціалізована лабораторія «Моделюваннята дослідження структур і топологій інфокомунікаційних мереж», на основі обладнання компанії D-Link, яка під’єднана до Центру інформаційних та телекомунікаційних технологій університету з виходом в Інтернет і Національну комп’ютерну мережу закладів науки й освіти України — «УРАН» з метою здійснення інформаційного пошуку, проектно-наукових і впроваджувальних робіт у сферітелекомунікацій та інформаційних технологій.


Випускники кафедри можуть працювати в галузі організації та керування проектною діяльністю, аналізу і планування потоків інформації, експлуатації телекомунікаційних мереж та мережевого обладнання, розроблення та налагодження системного програмного забезпечення, контролю і діагностики протоколів,інтерфейсів і стиків телекомунікаційних та інформаційних мереж і систем.