Паранчук Степан Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Паранчук Степан Васильович
SParanchuk.jpg
stepan.v.paranchuk@lpnu.ua
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1969
Спеціальність Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 28.11.1975 р.
Вчене звання професор кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 16.05.2014 р.
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2007 – дотепер професор кафедри фінансів
 • 2002 – 2007 - доцент кафедри фінансів
 • 1999 – 2005 - заступник проректора з навчальної роботи університету
 • 1996 – 1998 - відповідальний секретар Приймальної комісії НУ “Львівська політехніка”
 • 1995 - 2002 - доцент кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1991 – 1995 - декан інженерно-економічного факультету
 • 1989 – 1991 - заступник декана інженерно-економічного факультету
 • 1979 – 1995 - доцент кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування
 • 1976-1979 - старший викладач кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Податковий менеджмент

 1. Паранчук С. В., Червінська О. С., Попадинець Н. М., Корначук* О. Ю. Фінансові ресурси будівельних компаній в кризових умовах. // Регіональна економіка. – 2022. – № 2 (104). – С. 79–84.
 2. Alieksieiev I., Paranchuk S., Chervinska O. Monitoring of tax and non-tax flows // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–9.
 3. С. В. Податкові і неподаткові потоки об'єднаних територіальних громад // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 186–193
 4. Паранчук С. В. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105.
 5. Паранчук С. В. Податкові і неподаткові потоки у забезпеченні конкурентоспроможності виробничого комплексу ОТГ // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 14 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 113–116.
 6. Паранчук С.В. Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу у корпоративному секторі / С.В. Паранчук, О.М чубка // Бізнес Інформ. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. - №2 – С. 11-15.

Науково-дослідна робота

Госпдоговірна тема НДР № 715 (НДЛ 100) від 01.06.2021 р. Консультативні послуги на тему «Розробка фінансової стратегії ТзДВ «Львів - Реставрація».

Тема кандидатської дисертації

"Нормування завантаження устаткування, як фактор підвищення ефективності виробництва", спеціальність 08.00.05, 1975 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2017 р. - стажування у Головному управлінні ДФС у Львівській області
 • 2013 рік - ДПІ у Шевченківському районі м. Львова

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

Топій І.І., Віблий П.І., Корбутяк А.Г.


Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Податковий менеджмент: навчальний посібник / С.В.Паранчук, А.С. Мороз, О.С. Червінська., Н.Г. Синютка - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 296с.
 2. Фінанси підприємств: навч. посібник оновлений і доповнений / О.М.Рудницька, С.В.Паранчук, О.М.Чубка. - Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2012р. Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Монографії

 1. Bondarchuk M. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: колективна монографія / M. Bondarchuk, O. Vivchar, M. Lyvdar, С. В. Паранчук, О. П. Волошин, І. С. Скоропад, О. С. Червінська. – Sherman Oaks: GS Publishing Services, 2022. – 257 c.
 2. Scientific research of the XXI century. Volume 1: колективна монографія / М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Н. В. Вишницький. – Sherman Oaks, California: GS publishing service, 2021. – 430 c.
 3. Паранчук С.В. Проблемы налогового стимулирования и регулирования иннновационной деятельности (раздел) / С.В. Паранчук, И.В. Алексеев // Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика / Под редакцией И.А.Майбурова,Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – Киев: КОНДОР, 2011. - С.261 – 272.
 4. Паранчук С.В. Конкурентоспроможність і проблеми фінансування і стимулювання інновацій (розділ) / С.В. Паранчук, І.В. Алєксєєв, О.С. Червінська // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики. Під ред. д.е.н., професора Пономаренка В.С., д.е.н., професора Кізима М.О., д.е.н., професора Іванова Ю.Б. – Х.: ФОП Павленко О.Г.: ВД «ІНЖЕК», 2011 - С.39 – 53.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Бондарчук М. К., Паранчук С. В., Вівчар О. Й., Моторя* К. В. Моделювання процесу управління фінансовою стійкістю комерційного банку // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 2 (46), т. 2. – С. 99–106. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Паранчук С.В.].
 2. Alieksieiev I., Paranchuk S., Chervinska O. Monitoring of tax and non-tax flows // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–9.
 3. Boyko N., Mochurad L., Chervinska O. Cost-effective use of mathematical methods for the organization and management of data in the cloud // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 444–457
 4. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Податкові і неподаткові потоки об'єднаних територіальних громад // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 186–193
 5. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105.
 6. С.В. Податок на нерухомість як значиме джерело наповнення бюджету / С.В. Паранчук, О.М. Піхоцька, О.С. Червінська // Тези доповіді. Фінанси, банківництво, страхування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Львів (22-23 вересня 2016р.) 1електр. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-617-607-979-8.
 7. Alyeksyeyev I., Paranchuk S., Chervinska O. Controlling the tax burden of the enterprise in the reality of Ukrainian legislation // Financial Sciences = Nauki o Finansach. – 2018. – Vol. 23, No. 1. – P. 22–32
 8. Паранчук С.В., Скоропад І.С., Червінська О.С. Вплив оподаткування та інфляційних процесів на формування інвестиційного клімату держави// Фінансовий ринок: інституції та інструменти: МАТЕРІАЛИ XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р - Львів: Видавництво Львівської політехніки. - С. 80-81.
 9. Паранчук С.В. Управління податковим навантаженням підприємств: / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська, Н.Г. Синютка // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал інституту регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2016. - №4 (82). – С.145-153 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernikus», Польща.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • Електронний навчально-методичний комплекс «Податковий менеджмент» для студентів напряму підготовки спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук ,О.С. Червінська, Н.Г. Синютка, - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – 258 с. – Сертифікат № 04311 від 15.11.2021 р.
 • Паранчук С.В. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук, О.С. Червінська, М.М. Мужеляк, І.О. Кривецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 185 с. – Сертифікат №374 від 30.09.13 р.

Додаткові відомості

 • Керує науковою роботою аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.


Кафедра фінансів