Наукові дослідження кафедри ТМДМ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Науковий напрям досліджень – Навантажувальна здатність та динаміка елементів машин і споруд циклічної дії.

Основні теми розробок і госпдоговорів за останні роки:

Дослідження несучої здатності дюбельних кріплень будівельних риштувань і розробка інструментальних засобів її вимірювання.

Замовник: ТзОВ ВТФ “Меркурій – центр”.

6888.jpg

Досліджена несуча здатність дюбельних кріплень за допомогою комп'ютерного моделювання експериментального та промислового зразків. Галузь застосування – новітні технології в промисловості і будівництві.

Поточний стан розробки – науково-технічна документація, програмні продукти, експериментальний зразок вимірювального пристрою та опубліковані 4 наукові статті.


Покращення експлуатаційних показників привода млинів Ш-12

Замовник: Добротвірська ТЕС, Львівська область.

7888.jpg

Розроблена модель і алгоритм визначення та обґрунтування конструктивних параметрів кулькових муфт вільного ходу, яка захищена двома патентами України на винахід (№ 53354А, №56483А), на основі яких синтезовано промисловий зразок та проведено стендові дослідження кулькової обгінної муфти з покращеними експлуатаційними характеристиками. Застосування такої муфти у кінематичному ланцюгу вуглерозмелювальних млинів дозволяє автоматично і миттєво від’єднувати барабан від ротора електродвигуна після його вимикання.


Визначення фактичних зусиль і роботоздатності елементів несучих металоконструкцій конвеєрів

Замовник: ВАТ “ПКІ Конвеєробудавання”.

8888.jpg

Розроблена методика визначення фактичних параметрів несучої здатності елементів металоконструкцій конвеєрів на основі сучасних комп’ютерних технологій. Проведений аналіз напружено-деформованого стану та стійкості опор несучих конструкцій стрічкових конвеєрів і розроблені рекомендації щодо підвищення їх несучої здатності.

Передана науково-технічна документація, програмні продукти і методика їх застосування. Права інтелектуальної власності – передбачені госпдоговором №0273, опубліковано 4 наукові статті.


Розрахунки напружено-деформованого стану елементів надземного переходу магістрального газопроводу Івацевичі-Долина-ІІ нитка через р. Західний Буг в процесі експлуатації і ремонтних робіт

9888.jpg

Замовник: ТзОВ “Магістральне будівництво”.

Визначено напружено-деформованого стан розглянутої ділянки трубопроводу методом скінчених елементів, який реалізували за допомогою персональних комп’ютерів для значення допустимої величини підйому трубопроводу.

Встановлено значення допустимої величини підйому трубопроводу, визначено необхідне зусилля підіймального пристрою і зменшення тиску газу. Отримані результати та рекомендації використано під час проведення ремонтних робіт в експлуатаційних умовах.


Дослідження кінематичних параметрів та навантажувальної здатності опорно-поворотного пристрою (ОПП) автокранів

Замовник: МКВКВ “ПоЛьві”.

11888.jpg

Досліджено кінематику роликових опорно-поворотних пристроїв автокранів та підтверджено можливість зменшення тертя між елементами опорно-поворотного пристрою модифікацію торців робочих роликів. На основі отриманих результатів розроблено та запатентовано нові пристрої (патенти №№ 79333, 93546, 100526). Запропонована форма роликів з торцевою зовнішньою опуклою сферичною поверхнею і торцевою внутрішньою угнутою сферичною поверхнею для суттєвого зменшення відносного ковзання і відповідно збільшення довговічності автокранів.


Комп’ютерні та експериментальні дослідження експлуатаційних характеристик опорно-поворотного пристрою (ОПП) автомобільних кранів

Замовник: МКВКВ “ПоЛьві”.

Виконано комп’ютерні дослідження опорно-поворотних пристроїв автокранів. Проведено кількісний аналіз цих пристроїв на основі сучасних комп’ютерних технологій з розрахунку контактної взаємодії тіл кочення та напружено-деформованого стану їхніх елементів. Встановлено більш навантажені зони тіл кочення та розроблено практичні рекомендації з рівномірнішого розподілення робочого навантаження запропонованих модифікованих роликів.


Розроблення та розрахунок механічного приводу пелетувальної машини

Замовник: МТОВ «РСК КАПІТАН».

Розроблено елементи нових технологічних схем та обладнання для забезпечення пелетування соломи та інших матеріалів. Комп’ютерним аналізом визначено реальні розміри машини, які трансформовані в конструкторську документацію і успішно передані замовнику.

10888.jpg

Запропонована конструктивна схема пелетувального модуля з циліндричними зубчастими вальцями, синхронізованими зубчастими колесами та приводом з двома планетарними редукторами та пасовою передачею. Розроблена оригінальна 4-х барабана конструкція пелетувальної машини (гранулятора), що суттєво відрізняється від існуючих аналогів за продуктивністю.

Права інтелектуальної власності – передбачені госпдоговором № 744.

Важливим науковим здобутком доцента Кичми А.О. є те, що він став лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки у 2013 році.

12888.jpg


Кафедра веде підготовку науково-педагогічних кадрів. За останні 10 років на кафедрі були підготовлені і захищені 4 докторські і 9 кандидатських дисертацій.

У 2019 році захищена докторська дисертація на тему: “Розроблення методології проектування муфт з канатними

13888.jpg

елементами”. За даною темою розроблено та запатентовано понад 40 нових муфт з канатними елементами, окремі із яких впроваджено у виробництві. Одна із 40-а муфт наведена на рисунку.


За тематикою з дослідження муфт інших типів захищено ще 4 кандидатських дисертації. У 2019 році захищена дисертація на тему: „Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт”.

Розроблено та запатентовано 3-і нові обгінно-запобіжні кулькові муфти. Проведено дослідження кінематико-силових параметрів нових муфт, що передають обертальний момент тільки у одному напрямку та запобігають перевантажень кінематичних ланцюгів машин і механізмів. Проведено кількісний аналіз напружено-деформованого стану елементів муфт. Отримані результати впроваджено в навчальному процесі та виробництві.

14888.jpg


Викладачами кафедри приділяється велика увага науковій роботі студентів. Багато студентів посіли призові місця на Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт. З 2014 року кафедра проводить ІІ–й етап Всеукраїнської олімпіади з деталей машин та основ конструювання, під час якої наші студенти також нагороджуються дипломами І-го - ІІІ-го ступенів.

На найближче майбутнє кафедра бачить свої першочергові завдання у вдосконаленні системи навчання і оцінювання знань студентів та в подальшому розширенню тематики наукової діяльності.