Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола
ІСТР logo.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІCТР
Дата заснування 2011 р.
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор д.т.н., проф. Мороз Олександр Іванович
Розташування (адреса) вул. Карпінського, 2/4, м. Львів, 79013; 1 н.к., кімн. 202
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/iepdt
Власний сайт http://iept.lpnu.ua

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола (ІСТР) — це навчально-структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», створений у жовтні 2011 року, відповідно до ухвали Вченої ради університету від 27 вересня 2011 року та наказу ректора (№ 157-10 від 17 жовтня 2011 року) на базі Навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола та кафедри екології та охорони навколишнього середовища навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій.

Історія створення інституту

Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола (далі ІСТР) — наймолодший з інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Основною метою діяльності інституту є підготовка фахівців для таких пріоритетних напрямів розвитку науки, освіти й економіки України як охорона навколишнього середовища, збалансоване природокористування, технології захисту довкілля, цивільна безпека, туристичне господарство, підприємництво.

Інститут створений у жовтні 2011 року, відповідно до ухвали Вченої ради університету від 27 вересня 2011 року та наказу ректора (№ 157-10 від 17 жовтня 2011 року) на базі Навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола та кафедри екології та охорони навколишнього середовища Навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій. У травні 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» шляхом проведення структурної реорганізації кафедри безпеки життєдіяльності Інституту хімії та хімічних технологій і кафедри охорони праці Інституту енергетики й систем керування було створено кафедру цивільної безпеки, яка стала структурним підрозділом інституту. Кафедра об’єднала найкращий досвід підготовки фахівців різних сфер діяльності в частині цивільного захисту та створення безпечних умов праці.

У червні 2017 року відповідно до ухвали Вченої ради університету (№35 від 20 червня 2017 року) та наказу ректора (№ 157-10 від 22 червня 2017 року) інститут змінив назву на Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола. Розвиток інституту, новий перелік галузей знань та спеціальностей (відповідно до Закону про освіту), нові спеціальності бакалаврів, розробка нових освітньо-професійних програм підготовки магістрів – все це стало причинами для змін у структурі інституту та підґрунтям для зміни його назви.

Очолює інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мороз Олександр Іванович. Готують висококваліфікованих фахівців 5 кафедр.

Напрями та спеціальності інституту

Особливість інституту полягає в його багатопрофільності. Інститут здійснює підготовку фахівців з п’яти різних галузей знань (природничі науки, виробництво і технології, сфера обслуговування, управління та адміністрування, цивільна безпека) за п’ятьма спеціальностями:

 • Екологія
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Туризм
 • Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
 • Цивільна безпека

Також інститут здійснює загальноосвітню підготовку студентів усіх спеціальностей з екології, охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Після змін у структурі інституту функціонує п’ять кафедр, які готують фахівців за п’ятьма спеціальностями та низкою магістерських програм.


Кафедра екології та збалансованого природокористування

Завідувач — д.т.н., професор М.С. Мальований.

Бакалаврат за спеціальністю «Екологія»

Магістерські освітні програми:

 • Екологія та охорона навколишнього середовища
 • Екологічний контроль та аудит

Магістерська освітньо-наукова програма «Екологія»


Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Завідувач — д.т.н., професор І.М. Петрушка.

Бакалаврат за спеціальністю «технології захисту навколишнього середовища»

Магістерська освітня програма «Прикладна екологія та збалансоване природокористування»

Магістерська освітньо-наукова програма: «Технології захисту навколишнього середовища»


Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Завідувач – д.е.н., професор С.В. Князь.

Бакалаврат за спеціальністю «підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Магістерська освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»


Кафедра туризму

Завідувач — д.е.н., професор А.А. Теребух.

Бакалаврат за спеціальністю «туризм»

Магістерська освітня програма «Туризмознавство»


Кафедра цивільної безпеки

Завідувач — д.т.н., професор О.А. Нагурський.

Бакалаврат за спеціальністю «цивільна безпека»

Магістерська освітня програма «Промислова безпека та охорона праці»

Наукова робота інституту

В інституті значну увагу приділяють науковій роботі та підвищенню наукової кваліфікації кадрів. Викладачі інституту беруть активну участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях, публікують результати наукових досліджень у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, серед них і видання, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Зокрема розвивають такі напрями наукових досліджень:

 • Екологічні технології — створення нового покоління інформаційно-вимірювальних технологій для експресконтролю середовищ, розроблення методів і засобів очищення питної води, водних стоків, технології використання природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії тощо
 • Екологічний моніторинг — оцінювання якості води та динаміки змін водних екосистем, дослідження токсикогенних забруднень ґрунтів важкими металами та їхніми солями в Західному регіоні України, моніторинг гідросфери природних заповідників, моніторинг довкілля для підвищення екологічної безпеки виробництв і забезпечення сталого розвитку регіону
 • Інформаційні системи в екології і туризмі — створення інформаційних систем фонового екологічного моніторингу та комп'ютерної екологічної безпеки водних об'єктів Львівщини, геоінформаційне забезпечення підприємств туристичної галузі

Для проведення наукових досліджень та навчання студентів інститут має у своєму розпорядження низку навчально-наукових лабораторій. Університетська лабораторія відновлюваних джерел енергії створена відповідно до умов ґранту, в якому брали участь Краківська політехніка і Львівська політехніка. Загальна мета цього проєкту — створення на базі нашого університету сучасної системи приготування гарячої води для побутових потреб з відновлюваними джерелами енергії, котрі використовують для виробництва теплової енергії. Цікаво те, що управляти роботою обладнання можливо через інтернет в режимі «онлайн». Сучасна система управління та балансу енергії дозволяє застосовувати установку як лабораторію для дистанційного навчання та навчальну базу для студентів, а також для навчання представників малого та середнього бізнесу, що працюють з відновлюваними джерелами енергії.

Науково-дослідна лабораторія «НДЛ–113» – сертифікована для проведення вимірювань, має свідоцтво про атестацію, видане Львівським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації. Ця лабораторія, окрім наукових досліджень, виконує різноманітні вимірювання (параметрів води, стоків, ґрунтів, водних середовищ щодо їхньої відповідності до чинних екологічних нормативів); провадить сертифікаційні випробування лакофарбових матеріалів, товарів побутової хімії, товарів парфумерно-косметичної продукції, гірничо-хімічної сировини (сірка), мінеральних добрив та пестицидів, екологічну експертизу; надає комплексні науково-технічні послуги з розроблення і впровадження передових технологій та технічних умов на продукцію, а також інформаційно-консультативні, навчально-методичні та експертні послуги.

Науково-дослідна лабораторія № 121 «Екологічних технологій» створена 13 квітня 2018 р. (наказ № 205-1-10) задля організування проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової документації на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, проведення інноваційної діяльності. У лабораторії використовують рентгенофлуоресцентний аналізатор «EXPERT-3L». Цей аналізатор дає змогу з високою точністю (соті долі відсотка) визначати вміст хімічних елементів в діапазоні від калію до урану та інше обладнання.

У межах діяльності у лабораторіях втілююємо госпдоговірні теми:

 • Визначення поліелементного складу портативних батарейок та його впливу на стан довкілля
 • Оцінка шкоди заподіяної природно-заповідному фонду внаслідок пожеж
 • Дослідження стійкості екосистем регіонального ландшафтного парку «Знесіння» в умовах інокуляції мікоризою
 • Дослідження наявності рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, та рослинних угрупувань, які охороняє законодавство України, на території впровадження планованої діяльності «Будівництво вітрової електростанції 120 МВт на території Воловецької селищної ради Воловецького району та на території Березниківської, Дусинської, Неліпинської та Тибавської сільських рад (за межами населених пунктів) Свалявського району Закарпатської області»
 • Дослідження наявності видів тварин (крім птахів), рослин які є під охороною «Бернської конвенції» (Смарагдова мережа UA0000263 «Polonina Borzhava») та рослинних угрупувань включених до Зеленої книги України на території впровадження планованої діяльності «Будівництво вітрової електростанції 120 МВт на території Воловецької селищної ради Воловецького району та на території Березниківської, Дусинської, Неліпинської та Тибавської сільських рад (за межами населених пунктів) Свалявського району Закарпатської області»

Для реалізування природоохоронної діяльності, утвердження засад сталого розвитку, інформаційного та комп’ютерного забезпечення екологічного моніторингу, цивільної безпеки, розвитку туризму і підприємництва у регіоні та в Україні загалом потрібні спеціалісти. Наш інститут готує таких фахівців з ґрунтовною комп’ютерною та екологічно-економічною підготовкою, які могли б працювати у різних сферах, зокрема у державних структурах; в органах місцевого самоврядування; в екологічних інспекціях; на промислових підприємствах; у сільському та лісовому господарстві; у туристичному бізнесі; у санаторно-курортних закладах; науково-дослідних і навчальних установах.

Вчена рада Інституту

Голова Вченої ради — Мороз Олександр Іванович, д.т.н., професор, номер телефону: +38 (032) 258-32-18.

Заступник голови Вченої ради — Кузь Ольга Назарівна, к.т.н., доцент, номер телефону: +38 (032) 258-32-20.

Секретар Вченої ради — Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна, к.е.н., доцент, номер телефону: +38 (032) 258-32-12 .

Склад Вченої ради інституту:

 1. Мороз Олександр Іванович (Oleksandr Moroz) — директор ІСТР, д.т.н., професор.
 2. Кузь Ольга Назарівна (Olha Kuz) — заступник директора ІСТР, доцент кафедри ЕБПД, к.т.н., доцент.
 3. Стасевич Сергій Павлович (Serhiy Stasevych) — декан магістратури ІСТР, доцент кафедри ЕБПД, к.т.н., доцент.
 4. Яворська Надія Петрівна (Nadiya Yavorska) — декан бакалаврату ІСТР, доцент кафедри ПЕЕТ, к.е.н.
 5. Білецький Михайло Володимирович (Mykhailo Biletskyi) — заступник директора з організаційно-господарської роботи ІСТР.
 6. Данько Тетяна Іванівна (Tetyana Danko) — голова Науково-методичної ради ІСТР ім. В.Чорновола, доцент кафедри ПЕЕТ, к.е.н., доцент.
 7. Петрушка Ігор Михайлович (Ihor Petrushka) — завідувач кафедри ЕБПД, д.т.н., професор.
 8. Мальований Мирослав Степанович (Myroslav Malovanyy) — завідувач кафедри ЕЗП, д.т.н., професор.
 9. Князь Святослав Володимирович (Sviatoslav Kniaz) — завідувач кафедри ПЕЕТ, д.е.н., професор.
 10. Теребух Андрій Андрійович (Andriy Terebukh) — завідувач кафедри ТУР, д.е.н., професор.
 11. Нагурський Олег Антонович (Oleh Nahurskyy) — завідувач кафедри ЦБ, д.т.н., професор.
 12. Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна (Halyna Ilnytska-Hykavchuk) — доцент кафедри ТУР, к.геогр.н., доцент.
 13. Мокрий Володимир Іванович (Volodymyr Mokryy) — професор кафедри ЕБПД, д.т.н., доцент.
 14. Дуцяк Ігор Зенонович (Ihor Dutsiak) — професор кафедри ТУР, д.філос.н., професор.
 15. Бець Мар’яна Тиберіївна (Mariana Bets) — доцент кафедри ПЕЕТ, к.е.н., доцент.
 16. Попович Олена Романівна (Olena Popovych) — доцент кафедри ЕЗП, к.т.н., доцент.
 17. Васійчук Віктор Олексійович (Viktor Vasiichuk) — доцент кафедри ЦБ, к.т.н., доцент.
 18. Ступницька Наталія Володимирівна (Nataliia Stupnytska) — доцент кафедри ЦБ, к.т.н., доцент.
 19. Голодовська Олена Ярославівна (Olena Holodovska) — в.о. голови профспілкового бюро працівників ІСТР, провідний спеціаліст ІСТР.
 20. Тимчук Іван Степанович (Ivan Tymchuk) — голова Наукового товариства молодих вчених та студентів ІСТР, к.с.-г.н., асистент кафедри ЕЗП.
 21. Фецюх Поліна Романівна (Polina Fetsiukh) — голова Колегії та профбюро студентів ІСТР, студентка групи ПТ-31.
 22. Олішевська Олександра Олександрівна (Oleksandra Olishevska) — студентка групи ПТ-41.
 23. Дремлюк Богдан Олександрович (Bogdan Dremlyuk) — студент групи ПТ-21.

Контакти

вул. Карпінського 2/4, м. Львів, 79013; I н.к., кімн. 202

Тел.: +38 (032) 258-32-18, (032) 258-32-16, (032) 258-32-14, (098) 313-53-10 (дирекція)

E-mail: istr.dept@lpnu.ua