Лащик Ірина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лащик Ірина Ігорівна
ILashchik.jpg
Дата народження 25.01.1986 р.
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2007
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 26.10.2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 16.12.2019 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2019 - дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2018 - 2019 ст.викладач кафедри фінансів
 • 2013 – 2018 асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Страховий менеджмент, Страхові послуги, Страхування

 1. Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: Моногр./під ред. П.Г. Перерви, О.І. Савченко, В.Л. Товажнянського. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 700 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (протокол №9 від 23 листопада 2012 р.), 40,6 ум.друк.арк.
 2. Топій І.І. Стан та проблеми розвитку ринку страхування життя в Україні /І.І. Топій, Т.О. Смірнова, З.З. Талама/ Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», 2013. - № 7 (45). – С. 246-250.
 3. Лащик І., Кондрат І., Віблий П., Білець* В. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку // Галицький економічний вісник. – 2020. – № 5 (66). – С. 105–112.


2. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 1. Топій І.І. Оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових заходів (на прикладі ВАТ «Омегаавто») / І.І. Топій // Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ». – Харків, 2011. - № 8. – С. 160-164.
 2. Топій І.І. Модель реструктуризації підприємства в умовах антикризового управління / І.І. Топій // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків, 2011. - № 7-1. – С.149-156.
 3. Теоретичний підхід до трактування поняття «криза» та виокремлення притаманних їй особливостей /І.І. Топій, І.Ю. Кондрат/ Економічний простір: Збірник наукових праць, 2013. - № 71. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 84-92.
 4. Топій І.І. Теоретико-методологічний підхід до побудови моделі процесу антикризового управління машинобудівним підприємством / І.І. Топій // Інвестиції: практика та досвід. Науковий журнал. – Київ. – 2010. - №20. – С. 52-56.
 5. Топій І.І. Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Електронне фахове видання «Ефективна економіка». – Київ. - № 10, 2010. Режим доступу[1].
 6. Топій І.І. Механізм оцінювання рівня успішності реалізованих антикризових дій / І.І. Топій // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка і держава». – Київ. - № 2, 2010. – С. 88-91.
 7. Топій І.І. Чинники необхідності переходу підприємств на антикризове управління / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Збірник наукових робіт «Управління розвитком». – Харків. - № 4(101), 2011. – С. 197-199.
 8. Топій І.І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств / І.І. Топій // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». - Донецьк, 2010. – № 1(101). - С. 3-11.
 9. Лащик* І.І. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі машинобудування у Львівській області / І.І. Лащик, С.В. Паранчук // Науковий вісник НЛТУ України,Львів. – 2010. –№ 20.3. - С. 93-103
 10. Топій І.І. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством / І.І. Топій, С.В. Паранчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010. – Вип. 3(83). - С. 366-375.
 11. Лащик І.І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах антикризового управління / І.І. Лащик // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Донецьк, 2009. – № 7(98). - С. 16-20.
 12. Лащик І.І. Аналіз методик діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємств: переваги, недоліки, напрями вдосконалення / І.І. Лащик, І.І. Грибик, Н.П. Любомудрова // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка». – Київ, 2009. –№ 5(46). - С. 54-60.
 13. Лащик І.І. Модель антикризового управління комерційним банком /І.І. Лащик, П.І. Віблий, Л.П. Бондаренко// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2018. - №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-4-3691. Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-4-3691 https://vulkan.lviv.ua/
 14. Lashchyk I. Theoretical and methodological aspects of the anti-crisis capacity of enterprises /I. Lashchyk, P. Viblyi, P. Ilchuk, І. Lashchyk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 88-93.


3. Фінанси, гроші та кредит

 1. Топій І.І. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансових груп / І.І. Топій, Л.П. Бондаренко Л.П., О.О. Коць / Проблеми матеріальної культури - Економічні науки. – Крим, 2012 - № 227. – С. 13-15.
 2. Топій І.І. Аналізування тенденцій імміграційних потоків в Україні /І.І. Топій, Ю.І. Кузицька/ Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», 2013. - № 4 (42). – С. 46-51.
 3. Лащик І.І. Інноваційна діяльність як складова розвитку машинобудівних підприємств в умовах антикризового управління / І.І. Лащик, І.Ю. Кондрат // Збірник наукових праць «Економічний простір».
 4. Топій І.І. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: монографія/І.І. Топій, О.О., І.В. Алєксєєв, Коць О.О., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г., Тревого Л.С. – Львів: Видавець ПП Сорока Т.Б. – 2013. – 292 с.( Рекомендовано Вченою радою університету «Львівська політехніка» (протокол №66 від 28.11.2013 р.).
 5. Топій І.І. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України: монографія/І.І. Лащик, П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Л.П. Бондаренко, А.І. Якимів. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – 180 с.
 6. Топій І.І. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України/І.І. Топій, М.І. Білейчук// Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 2(20). – С. 46-50.
 7. Топій І.І. Фінансова стабільність підприємства як запорука його розвитку в умовах ринкової економіки/І.І. Топій, Н.І. Зубко// Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки», 2015. – Вип. 6.
 8. Лащик І.І. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі/І.І. Лащик, Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз /Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2019. - №3. – с. 21-25. (Index Copernicus, Google Scholar)
 9. Lashchyk I., Bondarenko L., Kots O. Ukrainian cryptоcurrency implementation as a tool for the digital economy development // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 49–53.
 10. Lashchyk I., Kots O., Koval I. European priorities for small and medium business development in COVID-19 conditions // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 5 (49), т. 2. – С. 73–79.
 11. Коць О. О. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС: колективна монографія / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, І. І. Лащик, Н. В. Мороз. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 171 c.
 12. Лащик І. І. Особливості фінансового оздоровлення підприємств // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 65. – С. 77–83.4. Інвестування

 1. Топій І.І. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають/ Топій І.І., Коць О.О., Бондаренко Л.П. /Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №11(182) ч.1. – С. 493-502.
 2. Топій І.І. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: монографія /Алєксєєв І.В., Ільчук П.Г., Бондаренко Л.П., Коць О.О., Топій І.І., Тревого Л.С./Львів, 2013. – Видавець ПП Сорока Т.Б., 292 с.
 3. Лащик І.І. Сучасний стан та тенденції капітальних інвестицій у Львівській області: [Електронний ресурс] / І.І. Лащик, Н.Б., П.І. Віблий, Н.Б. Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2018.- №22.- Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-22-2018
 4. Лащик І.І. Інвестиції в сільськогосподарський сектор: стан та перспективи: [Електронний ресурс]/Лащик І.І., П.І. Віблий, М.О. Кремінь//Ефективна економіка. – 2019. - №1. – Режим доступу до статті: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6834
 5. Лащик І. І., Віблий П. І., Бондаренко Л. П. Дослідження доцільності інвестування в нерухомість в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 39. – С. 190–195.
 6. Лащик І. І., Віблий П. І. Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств // Галицький економічний вісник. – 2021. – №3(70) 2021. – С. 71–78.

5. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу, Міжнародний страховий ринок

 1. Лащик І.І. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі/І.І. Лащик, Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз /Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2019. - №3. – с. 21-25. (Index Copernicus, Google Scholar)
 2. Pohrishchuk*** H., Dobizha*** N., Myronchuk*** V., Lashchyk I., Kashpruk*** Y. Methodological approach to formation of a system of economic and legal support of stability of the banking system // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2021. – Т. 4, № 39. – С. 29–34. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 3. Лащик І. І., Віблий П. І., Коць О. О. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства // Галицький економічний вісник. – 2022. – № 1 (74). – С. 68–75.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Розвиток антикризового управління на підприємствах, 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), 2012 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р., автор запропонувала теоретико-методичний підхід до побудови моделі антикризового управління інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства, 2011р.
 • Здійснення науково-дослідних робіт відповідно до наукового напрямку кафедри фінансів «Розвиток боргового фінансування економіки України» №0117U004121, (розділ 1, підрозділ 1.4 у 2017 році)

Участь у кафедральних темах

«Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану ВГС в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010403): автор досліджувала етапи формування системи антикризового управління машинобудівним підприємством, 2012 р. «Розвиток боргового фінансування економіки України» (номер державної реєстрації 0117U004121), у 2017 р. при написанні Розділу 1 «Теоретико-прикладні аспекти боргового фінансування економіки України», підрозділу 1.4 «Кредитування як напрям розвитку вітчизняних підприємств в умовах антикризового управління».

Підвищення кваліфікації

2014 рік - ПАТ АСК «Дністер» У 2019 році пройшла міжнародне стажування у Вищій Економічній Школа у м. Бєлосток, Польща (з 09.01.2019 р. до 25.01.2019 р., 120 годин); У 2018 році отримала сертифікат про володіння польською мовою на рівні В2 (Сертифікат Варшавського університету і центру польської мови і культури «Polonicum» від 23.02.2018 р.). У 2019 р. пройшла стажування без відриву від виробництва у ПрАТ «Вістовицький завод будівельної і художньої кераміки ім. Ю. С. Завадського» (термін стажування з 28.01.2019 р. по 12.04.2019р. ) У 2018-2019 рр. підвищила кваліфікацію через проходження семінарів педагогічних знань (з 15.10. 2018 р. по 16.06.2019 р., 150 годин, посвідчення №095-19 від 19.06.2019 р.). у 2020 р. пройшла освітньо-наукове стажування у Східноєвропейському центрі фундаментальних досліджень, м. Прага, Чехія із 10.03.2020 р. по 10.04.2020 р. (180 економічних годин – 6 кредитів ЄКТС). у 2020 р. отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2 (IELTS) (Сертифікат Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень, м. Прага, Чехія від 10.04.2020 р.) у 2020 р. пройдено міжнародне стажування у м. Люблін (Польща) In the international skills development (the webinar) on the theme "The cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform" (20-27 липня, 2020 р., 45 год. 1,5 кредитів EKTS). Сертифікат № 0199/2020.

Основні публікації

2019 р.-2022 р. - підвищення кваліфікації через тренінги Національного Банку України

Монографії

 1. Топій І.І. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: монографія /Алєксєєв І.В., Ільчук П.Г., Бондаренко Л.П., Коць О.О., Топій І.І., Тревого Л.С./Львів, 2013. – Видавець ПП Сорока Т.Б., 292 с.
 2. Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: Моногр./під ред. П.Г. Перерви, О.І. Савченко, В.Л. Товажнянського. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 700 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (протокол №9 від 23 листопада 2012 р.), 40,6 ум.друк.арк.
 3. Топій І.І. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України: монографія/І.І. Лащик, П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Л.П. Бондаренко, А.І. Якимів. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – 180 с.
 4. Захаркіна Л. С. Державне стимулювання інноваційного розвитку суб'єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід: колективна монографія / Л. С. Захаркіна, І. О. Ахновська, Н. О. Байстрюченко, І. С. Барбанова, В. Є. Болгов, І. М. Боярко, П. І. Віблий, Л. Л. Гриценко, М. Д. Домашенко, О. В. Захарова, С. І. Колосок, О. О. Котенко, О. Є. Кузьмін, Л. С. Лісовська, В. Л. Осецький, Н. О. Підлужна, Г. В. Рачинська, В. В. Романчукевич, Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигида, В. Ю. Стрілець, Л. М. Таранюк, К. В. Таранюк, І. Л. Татомир, А. А. Теребух, М. В. Троян, В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко, Г. Р. Копець, І. Я. Кулиняк, Т. О. Петрушка, В. О. Терлецька, Н. Т. Гринів, І. І. Лащик, А. Ю. Ярмошук, Т. Б. Данилович, Т. В. Наконечна, О. Ю. Ємельянов, А. В. Симак, Матвєєва Ю.А., Мирошниченко Ю.О.. – Суми: 2019. – 200 c.
 5. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / L. Moroz, О. Я. Кобилюх, О. Б. Гірна, I. Alieksieiev, A. Mazur, І. І. Лащик, П. І. Віблий, Н. В. Мороз, Л. П. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c.
 6. Лащик І. І. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС: колективна монографія / І. І. Лащик, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, Н. В. Мороз. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 171 c.
 7. Lashchyk І. Theoretical and methodological aspects of anti-crisis management of the enterprise: монографія / І. Lashchyk. – Lviv: Spolom, 2022. – 180 c.
 8. Лащик І. І. Антикризове фінансове управління підприємством: монографія / І. І. Лащик. – Львів: Сполом, 2023. – 188 c.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Топій І.І. Антикризове управління фінансами банків на прикладі ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»/І.І. Топій, І.Ю. Кондрат// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 797. – С. 461 – 469.
 2. Топій І.І. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України/І.І. Топій, М.І. Білейчук// Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 2(20). – С. 46-50.
 3. Топій І.І. Фінансова стабільність підприємства як запорука його розвитку в умовах ринкової економіки/І.І. Топій, Н.І. Зубко// Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки», 2015. – Вип. 6.
 4. Лащик І.І. Модель антикризового управління комерційним банком /І.І. Лащик, П.І. Віблий, Л.П. Бондаренко// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2018. - №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-4-3691. Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-4-3691
 5. Лащик І.І. Сучасний стан та тенденції капітальних інвестицій у Львівській області: [Електронний ресурс] / І.І. Лащик, Н.Б., П.І. Віблий, Н.Б. Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2018.- №22.- Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-22-2018
 6. Lashchyk I. Theoretical and methodological aspects of the anti-crisis capacity of enterprises /I. Lashchyk, P. Viblyi, P. Ilchuk, І. Lashchyk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 88-93.
 7. Лащик І.І. Інвестиції в сільськогосподарський сектор: стан та перспективи: [Електронний ресурс]/Лащик І.І., П.І. Віблий, М.О. Кремінь//Ефективна економіка. – 2019. - №1. – Режим доступу до статті: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6834
 8. Лащик І.І. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі/І.І. Лащик, Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз /Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2019. - №3. – с. 21-25. (Index Copernicus, Google Scholar)
 9. Топій І.І. Проблеми формування моделей мотивування працівників в системі менеджменту підприємства і принципи їхнього розв’язання/І.І. Топій, А.М. Чушак-Голоборотько // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – 2014. – С. 107-109.
 10. Топій І.І. Особливості реструктуризації залежно від наявності та типу кризи на підприємстві/ І.І. Топій, А.М. Чушак-Голоборотько // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – 2014. – С. 216-218.
 11. Топій І.І. Проблеми та заходи антикризового управління банківськими установами/І.І. Топій, І.Ю. Кондрат/Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» до 170-річчя Львівської політехніки та 70-річчя кафедри маркетингу та логістики, (Львів, 6-8 листопада2014 р.)/Національний університет «Львівська політехніка». – 2014. – С. 171-172.
 12. Топій І.І. Сутність та значення поняття «фінансова стабільність»/І.І. Топій, І.Ю. Кондрат/Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи, (Львів, 17-18 квітня 2015 р.) .)/Національний університет «Львівська політехніка». – 2015. – С. 170-172.
 13. Лащик І.І. Офшорні інвестиції в Україну, їх вплив на економіку України/І.І. Лащик, П.І. Віблий, Благій А.С./ Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи», 28листопада 2017 оку. –Львів: Львівський інститут МАУП, 2017.– с 100.
 14. Лащик І.І. Інвестиційний клімат України та шляхи його покращення/І.І. Лащик, П.І. Віблий, Н.В. Стрипа/ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку:», (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.) /Гол. ред. І.А. Педько –Одеса: ОДАБА, 2017. – с 912.
 15. Lashchyk I.I. Analysis of investment of foreign economic activity in Lviv region/І.І. lashchyk I.I. Zhulevych M.I./ Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти ». – Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2018. – 118 с.(6 червня 2018 р. м. Львів, ФІН).
 16. Лащик І.І. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні/І.І. Лащик, П.І. Віблий, А.М. Гонтківська/ Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 61 с. (6 червня 2018 р. м. Львів, ФІН.).
 17. Лащик І.І. Міжнародні резерви України та їхня достатність як фактор забезпечення стабільності держави/І.І. Лащик, П.І. Віблий, І.Л. Данилів/ Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 18 с.(6 червня 2018 р. м. Львів, ФІН.).
 18. Лащик І.І. Стан та проблеми ринку лізингових послуг в Україні/І.І. Лащик, П.І. Віблий, І.Ю. Носаль/ Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції молодих учених , 24–25 квітня 2018 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. с. - 17.
 19. Лащик І.І. Проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні/І.І. Лащик, П.І. Віблий, М.В. Олійник/ Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції молодих учених , 24–25 квітня 2018 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. с. - 32.
 20. Лащик І.І. Інвестиційні проекти вітрової енергетики в Україні/І.І Лащик, П.І. Віблий, Х.М. Дубас/ Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції молодих учених , 24–25 квітня 2018 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - с. 19.
 21. Лащик І.І. Необхідність оновлення нормативно-правової бази вільних економічних зон/І.І. Лащик, П.І. Віблий, Х.П. Мартин/ Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції молодих учених , 24–25 квітня 2018 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. с. - 58.
 22. Лащик І.І. Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України/І.І. Лащик, П.І. Віблий, Д.Г. Цюрось/ Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. c.27.(17-19 травня 2018 р.).
 23. Лащик І.І. Особливості інвестиційної діяльності банків в Україні/І.І. Лащик, П.І. Віблий, Н.В. Конюховська/ Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. c.26.(17-19 травня 2018 р.).
 24. Лащик І.І. Інвестиційна привабливість як запорука сталого розвитку України/І.І. Лащик, П.І. Віблий, М.О. Шелест/ Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. c.78.(17-19 травня 2018 р.).
 25. Лащик І.І. Інвестиції в сільське господарство України/І.І. Лащик, П.І. Віблий, І.М. Катірнога/ Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2018р.Частина 1, 2.-ДДАЕУ, 2018. c. 240.
 26. Лащик І.І. Іноземні інвестиції в українській економіці/І.І.Лащик, П.І. Віблий, Ю.Ю. Літовець/ Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2018р.Частина 1, 2.-ДДАЕУ, 2018. c. - 42.
 27. Лащик І.І. Переваги та недоліки криптовалюти як інвестиційного інструменту/І.І. Лащик, П.І. Віблий, О.Є. Рутковська/ Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2018р.Частина 1, 2.-ДДАЕУ, 2018. c.-135.
 28. Лащик І.І. Сучасний стан та проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні/І.І. Лащик, П.І. Віблий, В.С. Матвійчук/ Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2018. c.173.(28 квітня 2018 р.).
 29. Лащик І.І. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України/І.І. Лащик, П.І. Віблий, С.В. Німко/ Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2018. c.132.(28 квітня 2018 р.).
 30. Лащик І.І. Вплив податкового навантаження на обсяг інвестицій в Україні/І.І. Лащик, П.І. Віблий, Ю.І. Воробей/ Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2018. c.135.(28 квітня 2018 р.).
 31. Лащик І.І. Перспективи інвестування в АПК України/І.І. Лащик, П.І. Віблий, А.В. Гребенюк/ Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26–28 квітня 2018р.)/за заг. ред. проф. І.І.Черленяка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. c. - 187.
 32. Лащик І.І. Інвестиції в сонячну енергетику в Україні/І.І. Лащик, П.І. Віблий, П.Ю. Кравчук/ Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26–28 квітня 2018р.)/за заг. ред. проф. І.І. Черленяка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. c.-209.
 33. Лащик І.І. Сучасний стан та тенденції капітальних інвестицій у Львівській області/І.І. Лащик, П.І. Віблий, Н.Б. Хоркава/ Сучасний стан та тенденції капітальних інвестицій у Львівській області [Електронний ресурс] / П.І. Віблий, І.І. Лащик, Н.Б., Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2018.- №22.- Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-22-2018
 34. Лащик І.І. Основні напрями інноваційного розвитку банківського сектору України/І.І. Лащик, П.І. Віблий, Л.П. Бондаренко/ Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХIV науково-практичної конференції, 17-20 квітня 2018 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». –2018. –178 с. - 81.
 35. Лащик І.І. Чинники необхідності антикризового управління комерційним банком/ВІ.І. Лащик, П.І. Віблий/ Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХIV науково-практичної конференції, 17-20 квітня 2018 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». –2018. –178 с. - 83.
 36. Лащик І.І. Теоретико-методологічні аспекти антикризового управління фінансами банку/І.І. Лащик/ ‘ Problems of financial sector development in the region, in the area of credit and incurance market. Experiences of Poland, Ukraine and Belarus’ held in Dolishnly Institute of Regional Research of National Academy of Science of Ukraine on December 6th 2018. (доповідь, сертифікат).
 37. Лащик І.І. Методологічні аспекти антикризової спроможності підприємства/І.І. Лащик/II International scientific conference: Corporate governance: strategies, technology, processes, October 26, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 264 pages.(140-143).
 38. Lashchyk I., Bondarenko L. Theoretical approach to the banking crisis management model/ Lashchyk I., Bondarenko L.//8th International Joint Youth Science Forum ‘Litteris et Artibus’ & 13-th International conference «Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology»// The Materials, November 22-24, 2018. Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 327 pages (166-167).
 39. Лащик І.І. Інвестиції в сільськогосподарський сектор: стан та перспективи: [Електронний ресурс]/Лащик І.І., П.І. Віблий, М.О. Кремінь//Ефективна економіка. – 2019. - №1. – Режим доступу до статті: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6834
 40. Лащик І.І. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі/І.І. Лащик, Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз /Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2019. - №3. – с. 21-25. (Index Copernicus, Google Scholar)
 41. Лащик І.І., Віблий П.І., Василюк Т. Іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи // Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку : збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 березня 2019 р - Київ : [б.в.]. – C. 56 – 58.
 42. Лащик І.І., Віблий П.І., Вряшник А.В. ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 23–24 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 33 – 34.
 43. Лащик І.І., Віблий П.І., Гузар В.І. АНАЛІЗУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В БАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТИ // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 23–24 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 139 – 140.
 44. Лащик І.І., Віблий П.І., СТАН КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ПРИВАТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 (Харків, 15–17 травня 2019 р.) : у 4 ч. – Ч. 3 - Харків : Планета-Принт. – C. 111.
 45. Лащик І.І., Віблий П.І., Гуменюк В. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: ЙОГО СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ // Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку : збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 березня 2019 р - Київ : [б.в.]. – C. 58 – 59.
 46. Лащик І.І., Віблий П.І., Гурин К.М. ВНУТРІШНІ ЕКОНОМІЧНІ СУБ’ЄКТИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 (Харків, 15–17 травня 2019 р.) : у 4 ч. – Ч. 3 - Харків : Планета-Принт. – C. 241.
 47. Лащик І.І., Віблий П.І., Задорожнюк Л.Р. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 (Харків, 15–17 травня 2019 р.) : у 4 ч. – Ч. 3 - Харків : Планета-Принт. – C. 112.
 48. Лащик І.І., Віблий П.І., Залєвська А.О. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АПК УКРАЇНИ // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 23–24 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 91 – 92.
 49. Лащик І.І., Віблий П.І., Карпенко А.О. СТАРТАП ЯК ОБ’ЄКТ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 23–24 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 116 – 117.
 50. Лащик І.І., Віблий П.І., АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 (Харків, 15–17 травня 2019 р.) : у 4 ч. – Ч. 3 - Харків : Планета-Принт. – C. 242.
 51. Лащик І.І., Віблий П.І., ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 (Харків, 15–17 травня 2019 р.) : у 4 ч. – Ч. 3 - Харків : Планета-Принт. – C. 113.
 52. Лащик І.І., Віблий П.І., Моторя К.В. ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В ОСВІТУ // Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку : збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 березня 2019 р - Київ : [б.в.]. – C. 59 – 61.
 53. Лащик І.І., Віблий П.І., Нестеренко М.О. ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 (Харків, 15–17 травня 2019 р.) : у 4 ч. – Ч. 3 - Харків : Планета-Принт. – C. 243.
 54. Лащик І.І., Віблий П.І., Нестеренко М.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 23–24 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 16 – 17.
 55. Лащик І.І., Віблий П.І., Слупачик В.В. ІНВЕСТИЦІЇ У ТУРИСТИЧНУ СФЕРУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ // Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку : збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 березня 2019 р - Київ : [б.в.]. – C. 61 – 63.
 56. Лащик І.І., Віблий П.І., Соловей Я.Я. ІНВЕСТУВАННЯ В КРИПТОВАЛЮТУ // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 128 – 129.
 57. Lashchyk I., Bondarenko L. Theoretical approach to the banking crisis management model // VІIІ Міжнародний молодіжний науковий форум "Litteris et Artibus" & 13-та Міжнародна конференція "Молоді вчені до викликів сучасної технології" : матеріали, 22–24 листопада, 2018, Львів, Україна - Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House. – C. 164 – 165.
 58. Лащик І.І., Віблий П.І., Головченко І.В. DIRECT INVESTMENT IN UKRAINE // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17. Economics and management» - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД». – C. 177 – 181.
 59. Лащик І.І., Віблий П.І., Дейнека В.В. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ.РИЗИКИ ТА ЧИННИКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 61 – 62.
 60. Лащик І.І., Віблий П.І., Карпів О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 283 – 285.
 61. Лащик І.І., Віблий П.І., Мартинюк Д.Я. ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 503 – 505.
 62. Лащик І.І. Методологічні аспекти антикризової спроможності підприємства // Corporate governance: strategies, technology, processes : proceedings of the II International scientific conference, October 26, 2018, Leipzig, Germany - Leipzig : Baltija Publishing. – C. 140 – 143.
 63. Лащик І.І. ТЕНДЕНЦІЇ CВІТОВОГО СТРАХОВОГО РИНКУ // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 109 – 111.
 64. Віблий П. І., Лащик І. І., Дяків П. І. Використання фінансово-технологічних продуктів у банківській системі України // Галицький економічний вісник. – 2020. – № 4 (65). – С. 121–127.
 65. Віблий П. І., Лащик І. І., Бондаренко Л. П. Дослідження доцільності інвестування в нерухомість в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 39. – С. 190–195.
 66. Віблий П. І., Лащик І. І., Кухар М. В. Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 159–161.
 67. Віблий П. І., Лащик І. І., Кухар М. В. Перспективи розвитку інвестиційних фондів // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 217–220.
 68. Віблий П. І., Лащик І. І.,Мізюк І. Я. Токенізація платежів і як вона міняє світ // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Миколаїв. – 2020. – C. 32–34.
 69. Віблий П. І., Лащик І. І., Саган А. М. Ризики інвестування в електромобілі // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Миколаїв. – 2020. – C. 19–21.
 70. Віблий П. І., Лащик І. І., Тарабінович А. Б. Аналізування інструментів монетарної політики Національного банку України та їх впливу на економіку // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 93–94.
 71. Віблий П. І., Лащик І. І., Гусаченко К. Тенденції прямих іноземних інвестицій в Україну // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 192–194.
 72. Віблий П. І., Лащик І. І., Добрицька Н. І. Зарубіжний досвід подолання інфляції // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 46–47.
 73. Віблий П. І., Лащик І. І., Карпенко А. О. Інфляційне таргетування в Україні // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 19–20.
 74. Віблий П. І., Лащик І. І., Котурбаш І. О. Проблеми розвитку банківського сектору в Україні // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 119–121.
 75. Віблий П. І., Лащик І. І., Ліщинська У. М. Проблеми франчайзингу в Україні // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Миколаїв. – 2020. – C. 263–266.
 76. Віблий П. І., Лащик І. І., Ліщинська У. М. Сучасний стан ринку франчайзингу в Україні // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 253–256.
 77. Віблий П. І., Лащик І. І., Рижко М. А. Інвестиційна привабливість підприємства // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [15–16 квітня 2020 р., Харків]. – 2020. – C. 264–268.
 78. Віблий П. І., Лащик І. І., Саган А. М. Прямі іноземні інвестиції в Польщі // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [15–16 квітня 2020 р., Харків]. – 2020. – C. 6–10.
 79. Віблий П. І., Лащик І. І., Саган А. М. Прямі іноземні інвестиції в Україні // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 81–84.
 80. Віблий П. І., Лащик І. І., Тарабінович А. Б. Аналіз діяльності Світового банку в Україні // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 178–179.
 81. Віблий П. І., Лащик І. І.,Гоменюк В. В. Перші результати урядової державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 135–137.
 82. Віблий П. І.,Лащик І. І., Гоменюк В. В. Стан розвитку валютної лібералізації в Україні // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 11–12.
 83. Віблий П. І., Лащик І. І., Гусаченко К. Інвестування в мистецтво, спорт та відпочинок // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Миколаїв. – 2020. – C. 188–191.
 84. Віблий П. І., Лащик І. І., Гусаченко К. Інноваційна діяльність промислових підприємств // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 213–216.
 85. Віблий П. І., Лащик І. І., Добрицька Н. І. Вдосконалення інструментів грошово-кредитної політики НБУ // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 91–92.
 86. Віблий П. І., Лащик І. І.,Дума Н. І. Аналізування облікової ставки як одного із важливих інструментів грошово-кредитної політики НБУ // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 107–108.
 87. Віблий П. І., Лащик І. І.,Дума Н. І. Золотовалютні резерви: джерела формування, функції та аналіз динаміки в Україні // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 132–135.
 88. Віблий П. І., Лащик І. І., Карпенко А. О. Валютні інтервенції як інструмент валютного регулювання в Україні // Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.). – 2020. – C. 38–41.
 89. Віблий П. І., Лащик І. І., Катрич Н. Б. Інвестиційний потенціал ринку золота в Україні // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [15–16 квітня 2020 р., Харків]. – 2020. – C. 261–263.
 90. Віблий П. І., Лащик І. І., Катрич Н. Б. Перспектива інвестицій у вітчизняну нерухомість // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 157–159.
 91. Віблий П. І., Лащик І. І., Котурбаш І. О. Банківські системи країн Латинської Америки: правові і організаційні основи // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 137–140.
 92. Віблий П. І., Лащик І. І., Кухар М. В. Інвестиції в економіку України // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [15–16 квітня 2020 р., Харків]. – 2020. – C. 10–13.
 93. Lashchyk I., Kots O., Koval I. European priorities for small and medium business development in COVID-19 conditions // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 5 (49), т. 2. – С. 73–79.
 94. Лащик І. І., Віблий П. І. Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств // Галицький економічний вісник. – 2021. – №3(70) 2021. – С. 71–78.
 95. Лащик І. І. Особливості фінансового оздоровлення підприємств // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 65. – С. 77–83.
 96. Lashchyk І. Theoretical and methodological aspects of anti-crisis management of the enterprise: монографія / І. Lashchyk. – Lviv: Spolom, 2022. – 180 c.
 97. Лащик І. І. Особливості фінансового оздоровлення підприємств // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 65. – С. 77–83.
 98. Лащик І. І., Блавт А. А. Протидія ризикам в діяльності страхових компаній в умовах воєнного стану інструментами страхового маркетингу // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”. – 2023. – № 29 (57). – С. 25–29.


Додаткові відомості

Кафедра фінансів