Коць Ольга Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Коць Ольга Олегівна
OKoc200.jpg
Дата народження 23.01.1983
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 10.11.2011 р., ДК №000352
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 17.01.2014 р., 12ДЦ №037494
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів
.

Електронна пошта

 • olha.o.kots@lpnu.ua

Професійна діяльність

 • 2012 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2011 – 2012 старший викладач кафедри фінансів
 • 2005 – 2011 асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінанси, гроші та кредит

 1. Гроші та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с.
 2. Коць О. О. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС : монографія / Коць О. О., Бондаренко Л. П., Лащик І. І., Мороз Н. В. Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2022. – 171 с.
 3. Kots O. Financial competencies in the institutional dimension. Chapter 2. Financial competencies in the field of borrowing / Kots O., Ilchuk P., Pochopień J. - Bielsko-Biala 2022, 203 р. – P. 50-76.
 4. Kots O. Erbe der europäischen wissenschaft: wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechung. CHAPTER 2. MODELING THE INTERACTIONS BETWEEN UNEMPLOYMENT AND INFLATION: RESULTS FOR UKRAINE / Kots O., Ilchuk P., Motoria K. - Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 2. Teil 5. 2020, 186 p. – pp. 44-54
 5. Коць О. О. Доходи та витрати страховиків: динаміка, чинники впливу та особливості прогнозування / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. С. Скоропад // Ефективна економіка. – 2022. – № 8. - DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.8.10. – URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/426/428
 6. Коць О. О. Особливості регулювання банківської ліквідності на макро- і мікрорівні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. - №6(41). – С.32-42. (Web of Science)
 7. Коць О. О. Дослідження впливу пандемічної кризи COVID-19 на діяльність українських банків / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Н. В. Кузик // Приазовський економічний вісник. – 2021. - № 5(28). – С. 129-134.
 8. Коць О. О. Фінтех-компанії: сучасний стан та перспективи впливу на розвиток фінансового ринку України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. В. Колосовська // Науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». - 2021. - №5 (122). – С. 46-53.
 9. Коць О. О. Кредитування економіки України: сучасний стан та напрями стимулювання / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. І. Карда //Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія «Економіка». – 2021. – Том 26. Випуск 3 (88). – С. 67-73.
 10. Kots O. Big Data Analysis for Structuring FX Market Volatility due to Financial Crises and Exchange Rate Overshooting / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk, L. Bondarenko // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Kharkiv, Ukraine, April 22–23, 2021. Vol. I : main conference. – P. 1488–1499. (Scopus, Web of Science)
 11. Коць О. О. Перспективи розвитку фондового ринку України шляхом використання суб'єктами корпоративних облігацій / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 15-18.
 12. Коць О. О. Стан, динаміка та проблеми ліквідності банківської системи України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Д. Я. Мартинюк, Рак-Млинарська Е. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління» - 2020. – Т. 4, № 2. – С. 27-36. https://doi.org/10.23939/semi2020.02.027
 13. Коць О. О. Монетарна політика : навчальний посібник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 164 с.
 14. Коць О. О. Економічна, соціальна і екологічна безпека проектів і програм : навчальний посібник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 144 с.
 15. Коць О. О. Фінансово-економічна діяльність / О. О. Коць, П. Г. Ільчук. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 134 с.
 16. Kots O. Nexus between monetary instruments and Ukrainian economy indicators : monograph / Kots O., Ilchuk P. – Lviv, Publisher “Novyi Svit – 2000”, 2019, 154 p.
 17. Коць О. О. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України : [монографія] / Ільчук П. Г., Коць О. О., Бондаренко Л. П., Лащик І. І., Якимів А. І. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – 180 с.
 18. Kots O. Application of Data Mining to Exchange Rate Influence Identification / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2604 : Proceedings of the 4th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2020), Lviv, Ukraine, April 23–24, 2020. Vol. I : main conference. – P. 1117–1126. (Scopus)
 19. Коць О. О. Модель зміни обсягу капіталу та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 41. – С. 275-280.
 20. Kots O. Dynamics of Ukrainian banks’ refinancing during inflation targeting / O. Kots, P. Ilchuk, A. Podaryn // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". – 2020. – №4(36), том 2. – С. 98-102.
 21. Коць О. О. Теоретичне трактування категорій «капітал» та «капіталізація» у банківській діяльності / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Випуск 50-2. – С. 125-132.
 22. Коць О. О. Показники капіталізації банківської системи України: фактичний стан та порівняльна характеристика із показниками Польщі, Швейцарії та Німеччини / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2020. - № 1(21). – С. 195-205.
 23. Kots O. Ukrainian cryptоcurrency implementation as a tool for the digital economy development / O. Kots, L. Bondarenko, I. Lashchyk // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. - №2. – С. 49-53.
 24. Kots O. Taking risk factors into account when assessing bank’s financial stability / O. Kots, P. Ilchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2019. – № 10(2). – Р. 85-93.
 25. Kots O. Essence of bank financial stability and methods of its evaluation: theoretical aspects / O. Kots, P. Ilchuk, K. Motoria // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 9 (29). – С. 56-60.
 26. Коць О. О. Вплив монетарної політики НБУ на динаміку кредитних і депозитних ставок / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. Б. Зборівець // Ефективна економіка. – 2019. – № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7278.
 27. Коць О. О. Галузеві особливості моделей кредитної політики суб’єктів підприємницької діяльності в Україні / О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, О. Р. Сватюк // Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 29. – С. 530-538.
 28. Kots O. Bank innovative development in Ukraine: modern tendencies and perspectives / O. Kots, P. Ilchuk, Yu. Vorobei // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 2(8). – Р. 209–220.
 29. Коць О. О. Обов’язкові резерви як інструмент грошово-кредитної політики центральних банків: сутність, функції та завдання / О. О. Коць, Д. Я. Мартинюк, В. В. Прокопчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Випуск №30. Частина 2. – С. 76–79.
 30. Kots O. The Required Reserve Ratio and its Influence on Macroeconomic Indicators / O. Kots, P. Ilchuk, D. Martynyuk, V. Prokopchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 1(7). – Р. 63–75.
 31. Коць О. О. Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання / О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, О. Ю. Корначук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – № 7 (15). – С. 134-139.
 32. Коць О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – №15. – С. 671-678.
 33. Коць О. О. Сутність проблемних кредитів банків та управління ними / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. В. Карпів // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2018. – Випуск №22. – С. 806-810.
 34. Коць О. О. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №3 (189). – С. 316–324.
 35. Коць О. О. Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л. Данилів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №11. – C. 426-432.
 36. Kots O. O. Research of economy dollarization level in Ukraine / P. H. Ilchuk, O. O. Kots, A. S. Manzirokha // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – № 93. – C. 362-370. (Web of Science)
 37. Коць О. О. Дослідження впливу рефінансування банків на показники їхньої діяльності / О. О. Коць, Р. О. Гавдьо, Х. І.Пістун // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2016. – Випуск 10. – С. 819–822.
 38. Коць О. О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О. О. Коць, І. І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – С.173-177.
 39. Коць О. О. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, Ю.І. Посін, О. О. Коць, // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2013. - №767. – С.140-154.
 40. Коць О. О. Характеристика ризиків банківської діяльності / О. О. Коць, О.М. Верес, С.В. Паранчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004. - №504. – с.80-87.

2. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу

 1. Гроші та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с.
 2. Коць О. О. Фінансово-економічна діяльність / О. О. Коць, П. Г. Ільчук. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 134 с.
 3. Коць О. О. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС : монографія / Коць О. О., Бондаренко Л. П., Лащик І. І., Мороз Н. В. Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2022. – 171 с.
 4. Kots O. Financial competencies in the institutional dimension. Chapter 2. Financial competencies in the field of borrowing / Kots O., Ilchuk P., Pochopień J. - Bielsko-Biala 2022, 203 р. – P. 50-76.
 5. Kots O. The concept of using artificial intelligence methods in debt financing of business entities / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 1542–1556 (Scopus)
 6. Коць О. О. Кредитування економіки України: сучасний стан та напрями стимулювання / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. І. Карда //Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія «Економіка». – 2021. – Том 26. Випуск 3 (88). – С. 67-73.
 7. Kots O. Intelligent Information System for Remote Customer Service / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // MomLet 2021. CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2917. – P. 283–299 (Scopus)
 8. Коць О. О. European Priorities For Small And Medium Business Development In COVID-19 Conditions / О. О. Коць, І. І. Лащик, І. В. Коваль // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2021. - № 5 (49), 2 т. – C. 73-79
 9. Коць О. О. Перспективи розвитку фондового ринку України шляхом використання суб'єктами корпоративних облігацій / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 15-18.
 10. Коць О. О. Економічна, соціальна і екологічна безпека проектів і програм : навчальний посібник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 144 с.
 11. Коць О. О. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України : [монографія] / Ільчук П. Г., Коць О. О., Бондаренко Л. П., Лащик І. І., Якимів А. І. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – 180 с.
 12. Коць О. О. Теоретичне трактування категорій «капітал» та «капіталізація» у банківській діяльності / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Випуск 50-2. – С. 125-132.
 13. Kots O. Ukrainian cryptоcurrency implementation as a tool for the digital economy development / O. Kots, L. Bondarenko, I. Lashchyk // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. - №2. – С. 49-53.
 14. Коць О. О. Галузеві особливості моделей кредитної політики суб’єктів підприємницької діяльності в Україні / О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, О. Р. Сватюк // Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 29. – С. 530-538.
 15. Коць О. О. Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання / О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, О. Ю. Корначук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – № 7 (15). – С. 134-139.
 16. Коць О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – №15. – С. 671-678.
 17. Коць О. О. Сутність проблемних кредитів банків та управління ними / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. В. Карпів // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2018. – Випуск №22. – С. 806-810.
 18. Коць О. О. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №3 (189). – С. 316–324.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.

Тема докторської дисертації

 • «Оцінювання та моделі боргового фінансування економічної діяльності на фондовому ринку», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (науковий консультант: д.е.н., проф. Пшик Б. І.)

Керівництво кафедральною темою

 • «Розвиток боргового фінансування економіки України» (номер державної реєстрації № 0117U004121 від 27.01.2017 (01.2017-12.2019 рр.)).

Участь у держбюджетних темах

 1. ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділ 1 «Формування та обґрунтування теоретико-методологічних положень у сфері управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості», підрозділ 1.4. «Науково-технічна підготовка виробництва як основа інноваційних процесів у діяльності машинобудівних підприємств», номер державної реєстрації № 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686 (акт впровадження від 30.11.2010 р.)

Участь у кафедральних темах

 1. «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні» (номер державної реєстрації № 0108U010402).
 2. «Управління стратегічним розвитком підприємств в умовах інтернаціоналізації» (номер державної реєстрації 0112U000799)
 3. «Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» (номер державної реєстрації 0112U000801)

Підвищення кваліфікації

 • 2022 р. - "Цифрові інструменти для організування занять з студентами в умовах дистанційного навчання", НУ "Львівська політехніка"
 • 2022 р. - "Основи медіаграмотності", НУ "Львівська політехніка"
 • 2021 р. - "Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм", НУ "Львівська політехніка"
 • 2021 р. - "Діджиталізація навчального процесу", НУ "Львівська політехніка"
 • 2021 р. – "Публікаційна стратегія науковця", НУ "Львівська політехніка"
 • 2020-2021 рр. - "Міжнаародні освітні проекти", НУ "Львівська політехніка"
 • 2020 р. – IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, онлайн-тренінг «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM», м. Люблін (Республіка Польща)
 • 2018-2021 рр. – Навчальний центр Національного банку України
 • 2018 р. – курси англійської мови рівня В2 у Лінгвістично-освітньому центрі Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2018 р. – ПАТ «Львівський інструментальний завод»
 • 2013 р. – ПАТ «Укрсоцбанк»

Основні публікації

Монографії

 1. Kots O. Restructuring Management. Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes. Chapter 20. Debt financing of business entities: current status and features / Kots O. - This monograph is a result of the 25th International Scientific Conference on “Restructuring Management. Knowledge and Creativity in the Face of Changes”, which was held on 27-28th October 2021. – p. 263-276
 2. Коць О. О. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС : монографія / Коць О. О., Бондаренко Л. П., Лащик І. І., Мороз Н. В. Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2022. – 171 с.
 3. Kots O. Financial competencies in the institutional dimension. Chapter 2. Financial competencies in the field of borrowing / Kots O., Ilchuk P., Pochopień J. - Bielsko-Biala 2022, 203 р. – P. 50-76.
 4. Kots O. Erbe der europäischen wissenschaft: wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechung. CHAPTER 2. MODELING THE INTERACTIONS BETWEEN UNEMPLOYMENT AND INFLATION: RESULTS FOR UKRAINE / Kots O., Ilchuk P., Motoria K. - Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 2. Teil 5. 2020, 186 p. – pp. 44-54
 5. Kots O. Nexus between monetary instruments and Ukrainian economy indicators : monograph / Kots O., Ilchuk P. – Lviv, Publisher “Novyi Svit – 2000”, 2019, 154 p.
 6. Коць О. О. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України : [монографія] / Ільчук П. Г., Коць О. О., Бондаренко Л. П., Лащик І. І., Якимів А. І. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2018. – 180 с.
 7. Коць О. О. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / О.О.Коць, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, Л. П. Бондаренко, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.
 8. Коць О. О. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності. Розділ 2.14 : монографія / Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства: колективна монографія у 4 т. / О. О. Коць, П. Г. Ільчук; за ред. О. А. Паршиной. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2. – 334 с. – С. 121-128
 9. Коць О. О. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування : [монографія] / Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Сай Л.П., Коць О. О.– Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с.

Підручники

 1. Гроші та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с.

Навчальні посібники

 1. Коць О. О. Монетарна політика : навчальний посібник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 164 с.
 2. Коць О. О. Економічна, соціальна і екологічна безпека проектів і програм : навчальний посібник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 144 с.
 3. Коць О. О. Фінансово-економічна діяльність / О.О.Коць, П. Г. Ільчук. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 134 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Коць О. О. Доходи та витрати страховиків: динаміка, чинники впливу та особливості прогнозування / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. С. Скоропад // Ефективна економіка. – 2022. – № 8. - DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.8.10. – URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/426/428
 2. Kots O. The concept of using artificial intelligence methods in debt financing of business entities / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 1542–1556 (Scopus)
 3. Коць О. О. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства / О. О. Коць, І. І. Лащик, П. І. Віблий // Галицький економічний вісник. 2022. Том 74. № 1. С. 68-75.
 4. Коць О. О. Особливості регулювання банківської ліквідності на макро- і мікрорівні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. - №6(41). – С.32-42. (Web of Science)
 5. Kots O. Development of an Information System to Minimize the Risks of Personnel Management / Olha Kots, Oleh Veres, Pavlo Ilchuk, Ihor Rishnyak and Halyna Rishnyak // Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63270-0_64. – pp. 939-958.
 6. Коць О. О. Дослідження впливу пандемічної кризи COVID-19 на діяльність українських банків / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Н. В. Кузик // Приазовський економічний вісник. – 2021. - № 5(28). – С. 129-134.
 7. Коць О. О. Фінтех-компанії: сучасний стан та перспективи впливу на розвиток фінансового ринку України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. В. Колосовська // Науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». - 2021. - №5 (122). – С. 46-53.
 8. Коць О. О. Кредитування економіки України: сучасний стан та напрями стимулювання / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. І. Карда //Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія «Економіка». – 2021. – Том 26. Випуск 3 (88). – С. 67-73.
 9. Kots O. Intelligent Information System for Remote Customer Service / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // MomLet 2021. CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2917. – P. 283–299 (Scopus)
 10. Коць О. О. European Priorities For Small And Medium Business Development In COVID-19 Conditions / О. О. Коць, І. І. Лащик, І. В. Коваль // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2021. - № 5 (49), 2 т. – C. 73-79
 11. Kots O. Big Data Analysis for Structuring FX Market Volatility due to Financial Crises and Exchange Rate Overshooting / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk, L. Bondarenko // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Kharkiv, Ukraine, April 22–23, 2021. Vol. I : main conference. – P. 1488–1499. (Scopus, Web of Science)
 12. Коць О. О. Стан, динаміка та проблеми ліквідності банківської системи України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Д. Я. Мартинюк, Рак-Млинарська Е. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління» - 2020. – Т. 4, № 2. – С. 27-36. https://doi.org/10.23939/semi2020.02.027
 13. Коць О. О. Перспективи розвитку фондового ринку України шляхом використання суб'єктами корпоративних облігацій / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 15-18.
 14. Kots O. Development of the Information System for Finding the Best Route for Electric Cars / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk, V. Yerofieiev // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2631 : Proceedings of the 2nd International workshop on modern machine learning technologies and data science (MoMLeT+DS 2020). Vol. I: Main conference. – P. 12-29. (Scopus)
 15. Kots O. Application of Data Mining to Exchange Rate Influence Identification / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2604 : Proceedings of the 4th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2020), Lviv, Ukraine, April 23–24, 2020. Vol. I : main conference. – P. 1117-1126. (Scopus)
 16. Коць О. О. Модель зміни обсягу капіталу та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 41. – С. 275-280.
 17. Kots O. Dynamics of Ukrainian banks’ refinancing during inflation targeting / O. Kots, P. Ilchuk, A. Podaryn // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". – 2020. – №4(36), том 2. – С. 98-102.
 18. Коць О. О. Теоретичне трактування категорій «капітал» та «капіталізація» у банківській діяльності / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Випуск 50-2. – С. 125-132.
 19. Коць О. О. Показники капіталізації банківської системи України: фактичний стан та порівняльна характеристика із показниками Польщі, Швейцарії та Німеччини / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2020. - № 1(21). – С. 195-205.
 20. Kots O. Ukrainian cryptоcurrency implementation as a tool for the digital economy development / O. Kots, L. Bondarenko, I. Lashchyk // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. - №2. – С. 49-53.
 21. Kots O. Taking risk factors into account when assessing bank’s financial stability / O. Kots, P. Ilchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2019. – № 10(2). – Р. 85-93.
 22. Kots O. Essence of bank financial stability and methods of its evaluation: theoretical aspects / O. Kots, P. Ilchuk, K. Motoria // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 9 (29). – С. 56-60.
 23. Коць О. О. Вплив монетарної політики НБУ на динаміку кредитних і депозитних ставок / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. Б. Зборівець // Ефективна економіка. – 2019. – № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7278.
 24. Коць О. О. Галузеві особливості моделей кредитної політики суб’єктів підприємницької діяльності в Україні / О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, О. Р. Сватюк // Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 29. – С. 530-538.
 25. Kots O. Bank innovative development in Ukraine: modern tendencies and perspectives / O. Kots, P. Ilchuk, Yu. Vorobei // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 2(8). – Р. 209-220.
 26. Коць О. О. Обов’язкові резерви як інструмент грошово-кредитної політики центральних банків: сутність, функції та завдання / О. О. Коць, Д. Я. Мартинюк, В. В. Прокопчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Випуск №30. Частина 2. – С. 76-79.
 27. Kots O. The Required Reserve Ratio and its Influence on Macroeconomic Indicators / O. Kots, P. Ilchuk, D. Martynyuk, V. Prokopchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 1(7). – Р. 63-75.
 28. Коць О. О. Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання / О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, О. Ю. Корначук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – № 7 (15). – С. 134-139.
 29. Коць О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – №15. – С. 671-678.
 30. Коць О. О. Сутність проблемних кредитів банків та управління ними / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. В. Карпів // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2018. – Випуск №22. – С. 806-810.
 31. Kots O. O. Evaluating the Nexus Between Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from Ukraine / O. O. Kots, Kondrat I. Yu. // Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2018, Volume 23, Issue 1, Pages 49-64
 32. Коць О. О. Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспект / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Д. Г. Цюрось // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – № 875. – С. 284-292.
 33. Kots O. O. Research of economy dollarization level in Ukraine / P. H. Ilchuk, O. O. Kots, A. S. Manzirokha // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – № 93. – C. 362-370.
 34. Коць О. О. Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л. Данилів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №11. – C. 426-432.
 35. Коць О. О. Напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, Н. Б. Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – 2017. – Випуск №16. – С. 160-165.

Інші публікації

 1. Коць О. О. Ділова активність підприємств в умовах COVID-19 / О. О. Коць, А. О. Кудь // Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference «Topical issues of modern science, society and education» (January 29-31, 2022) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2022. 1899 p. – P. 1667-1672
 2. Kots O. Data Science Methods in Project Financing Involvement / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2021, pp. 411-414, doi: 10.1109/CSIT52700.2021.9648679 (Scopus)
 3. Kots O. Choosing a Means of Implementing an Information System to Minimize the Risks of Personnel Management / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk, I. Rishnyak, H. Rishnyak // IEEE CSIT 2020, 23-26 September, 2020, Zbarazh-Lviv, Ukraine. – P. 127-130 (Scopus)
 4. Коць О. О. Умови успішної імплементації інфляційного таргетування / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. В. Миргородець // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці»], (м. Львів, 18-20 червня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/mipu-2020, вільний. – C. 99.
 5. Коць О. О. Дослідження рівня монетизації економіки України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, С. А. Біляк // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці»], (м. Львів, 18-20 червня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/mipu-2020, вільний. – C. 97-98.
 6. Kots O. Causes and significance of the shadow economy / O. Kots, R. Y. Zhelizniak, A. Ye. Miedviedieva // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці»], (м. Львів, 18-20 червня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/mipu-2020, вільний. – C. 40-41.
 7. Коць О. О. Криза ліквідності та перспективи її подолання для банківської системи України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Д. Я. Мартинюк // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 29-30 квітня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 141-142.
 8. Коць О. О. Структура операцій рефінансування та перспективи їхнього удосконалення як монетарного інструмента / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. Р. Подарин // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 29-30 квітня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 115-117.
 9. Коць О. О. Проблемні кредити у структурі кредитного портфеля українських банків / О. О. Коць, О. Ю. Ухіна, С. О. Скоропад // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 29-30 квітня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 78-80.
 10. Коць О. О. Тенденції та проблеми здійснення безготівкових розрахунків в Україні / О. О. Коць, У. В. Янківська // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 29-30 квітня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 17-19.
 11. Коць О. О. Соціальна та екологічна безпека проектів / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки»] (м. Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – Луцьк, 2020. – 612 с. – С. 183-185.
 12. Kots O. Growth of Pawnshops Services Market in Ukraine / O. Kots, P. Ilchuk, S. Skoropad // Materials of the 9th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus” & 14th International Conference “Young Scientists Towards The Challenges Of Modern Technology”, (Lviv, Ukraine, November 21-23, 2019). – Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2019. – P. 161-162.
 13. Kots O. Prudential Banking Supervision in Ukraine / O. Kots, L. Bondarenko, D. Tsyros // Materials of the 9th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus” & 14th International Conference “Young Scientists Towards The Challenges Of Modern Technology”, (Lviv, Ukraine, November 21-23, 2019). – Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2019. – P. 159-160.
 14. Kots O. Impact of NBU Monetary Policy on Credit and Deposit Rates Dynamics / O. Kots, P. Ilchuk, Yu. Zborivets // Materials of the 9th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus” & 14th International Conference “Young Scientists Towards The Challenges Of Modern Technology”, (Lviv, Ukraine, November 21-23, 2019). – Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2019. – P. 157-158.
 15. Коць О. О. Технологія Blockchain як інструмент розвитку банківської системи / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, М. І. Жулевич // Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції [«Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології»] (м. Київ, 19-20 вересня 2019 р.). – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – 404 с. – С. 40-43.
 16. Коць О. О. Проблеми розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. І. Воробей // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасний рух науки»], (м. Дніпро, 3-4 жовтня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Том 1. –C. 735-738.
 17. Коць О. О. Наслідки інфляції для суб’єктів господарювання та антиінфляційна політика держави / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, В. Р. Ониськів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасний рух науки»], (м. Дніпро, 3-4 жовтня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Том 2. – C. 274-277.
 18. Коць О. О. Рейтингування банків в Україні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2019 р.). – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 43-44.
 19. Коць О. О. Сальдо платіжного балансу України та його зв’язок з макроекономічними показниками / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, С. Є. Папірник // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2019 р.). – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 63-65
 20. Коць О. О. Позиковий капітал як джерело фінансування економіки України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, М. В. Митровці // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2019 р.). – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 62-63.
 21. Коць О. О. Інфляційні очікування як елемент монетарного трансмісійного механізму в Україні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. В. Ющик // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2019 р.). – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 45-46.
 22. Коць О. О. Туризм як чинник економічного розвитку країни / О. О. Коць, М. О. Шелест // Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»], (м. Львів, 23-25 травня 2019 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 339.
 23. Коць О. О. Кредитний потенціал банківської системи України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. О. Ярошенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 23-24 квітня 2019 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 141-142.
 24. Коць О. О. Антикризова стратегія підприємства як необхідність, зумовлена змінами умов господарювання у період економічної кризи / О. О. Коць, І. Б. Хома, А. В. Шургот // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 23-24 квітня 2019 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 104-105.
 25. Коць О. О. Операції рефінансування як визначальний інструмент впливу на ліквідність банківської системи України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»], (м. Львів, 18-19 квітня 2019 р.). – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – 358 с. – С. 71-75.
 26. Коць О. О. Регулювання облікової ставки НБУ як спосіб досягнення макроекономічних цілей / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л. Данилів // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»], (м. Львів, 18-19 квітня 2019 р.). – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – 358 с. – С. 69-71.
 27. Коць О. О. Електронні гроші та доцільність їхнього використання в Україні / О. О. Коць, С. Й. Гончар, Г. І. Нетребич // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»], (м. Львів, 18-19 квітня 2019 р.). – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – 358 с. – С. 124-126.
 28. Kots O. The essence and the interpretation of the economic category "bank's financial stability" / O. Kots, K. Motoria // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Universum View 13. Economics and management»], (м. Рівне, 19 січня 2019 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – 224 с. – С. 99-101.
 29. Kots O. Research of bank’s financial stability evaluation methods / O. Kots, K. Motoria // Proceedings of International conference [«Universum N V»], (San Francisco, USA, January 12, 2019). – Morrisville, USA: Lulu Press., 2019. – 56 p. – С. 40-44.
 30. Коць О. О. Особливості використання боргових цінних паперів у проектному фінансуванні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, В. І. Романик // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті»], (м. Одеса 11-12 жовтня 2018 р.). – Одеса, ОДАБА. 2018. – 254 с. – С. 25-29.
 31. Коць О. О. Причини девальвації гривні та заходи з оптимізації монетарного регулювання економіки / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. О. Котурбаш // Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю»], (м. Львів, 16 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM) – 112 с. – С. 100.
 32. Коць О. О. Інфляційне таргетування як стратегія монетарної політики: особливості та світовий досвід встановлення таргета інфляції / О. О. Коць, В. І. Ярута // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 132 с. – С. 57-59.
 33. Коць О. О. Сучасні реалії фінансування спорту в Україні та закордоном / О. О. Коць, А. Ю. Ярмошук // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 132 с. – С. 56-57.
 34. Коць О. О. Сучасний стан та напрями удосконалення управління проблемними кредитами банків / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. В. Карпів // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018р.). Частина 1. – Дніпро: ДДАЕУ, 2018. – 395с. – С. 322-323.
 35. Коць О. О. Заходи стимулювання розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018р.). Частина 1. – Дніпро: ДДАЕУ, 2018. – 395с. – С. 320-321.
 36. Коць О. О. Стан міжнародних резервів України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Х. Ф. Неспляк // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції учених [«Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»], (м. Львів, 17-19 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 144 с. – С. 56.
 37. Коць О. О. Розвиток ринку цінних паперів в Україні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Т. І. Якуц // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції учених [«Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»], (м. Львів, 17-19 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 144 с. – С. 63-64.
 38. Коць О. О. Чинники розвитку інтернет-банкінгу в Україні / О. О. Коць, Т. О. Селецька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24-25 квітня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 137-138.
 39. Коць О. О. Причини виникнення проблемних кредитів банків / О. О. Коць, Соловей Я. Я. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24-25 квітня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 88.
 40. Коць О. О. Ключові переваги використання інтернет-банкінгу українськими банками / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Л. П. Бондаренко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24-25 квітня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 53-55.
 41. Коць О. О. Показники інтернаціоналізації підприємств та динаміка їх значень / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Л. П. Бондаренко // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції [«Дослідження з економіки у 2018 році»], (м. Краматорськ, 2 лютого 2018 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 152 с. – С. 36-39.
 42. Kots O. Essence and basic features of debt financing / O. Kots // Proceedings of XV International scientific conference [«Millennium science»], (Morrisville USA, February 16, 2018). – Morrisville, USA: Lulu Press., 2018. – 222 p. – С. 58–60.
 43. Коць О. О. Європейський та вітчизняний досвід використання нормативів обов’язкового резервування як інструменту монетарної політики / О. О. Коць, Д. Я. Мартинюк, В. В Прокопчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи»], (м. Дніпро, 15-16 грудня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – Ч. 2. – 136 с. – С. 68-70.
 44. Коць О. О. Довгострокове страхування життя чи банківський депозит: порівняльна характеристика / О. О. Коць, В. Б. Олас // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади»], (м. Миколаїв, 22-24 листопада 2017 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 395 с. – С. 187-189.
 45. Коць О. О. Переваги і недоліки міжнародного співробітництва України і Данії / О. О. Коць, К. В. Моторя // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів [«Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти»], (м. Львів, 24 листопада 2017 р.). – Львів, 2017. – 488 с. – С. 63-66.
 46. Коць О. О. Stock market as an element of a financial system: normative and legal aspects / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка в Україні та світі»], (м. Краматорськ, 3 листопада 2017 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 106 с. – С. 36-38.
 47. Коць О. О. Практика регулювання рівня інфляції через інфляційне таргетування / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л.Данилів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 21–22 вересня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 172 с. – С. 57-58.
 48. Коць О. О. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. І. Воробей // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки»], (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 997 с. – С. 670-671.
 49. Коць О. О. Дослідження структури та динаміки доходів населення України / О. О. Коць, Д. Г. Цюрось // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки»], (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 997 с. – С. 234-235.
 50. Коць О. О. Державний борг України: сучасний стан / О. О. Коць, М. І. Масляк // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 245-246.
 51. Коць О. О. Чинники, що визначають конкурентоспроможність підприємства / О. О. Коць, М. О. Шелест // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 140
 52. Kots О. О. Ukraine’s economy dollarization: current state and opportunities to overcome / P. H. Ilchuk, O. O. Kots // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»], (м. Харків, 17 березня 2017 р.). – Х. :ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 53. Коць О. О. Капітальні інвестиції: економічна сутність та обсяги для економіки України / О. О. Коць, Н. Б. Хоркава // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи»], (м. Ніжин, 6-7 квітня 2017 р.). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 428с. – С. 197-199.
 54. Kots О. О. Ukrainian legislative support and regulation of enterprises internationalization / P. H. Ilchuk, O. O. Kots // Actual Problems of Economy and Business // Abstracts of the Materials of All-Ukrainian Scientific Conference of November 22, 2016. – Central Ukrainian National Technical University. – Kropyvnytskyy: Publications Unit of CUNTU, 2016 . – 104 p. – P. 19-21.
 55. Коць О. О. Методи визначення рівня доларизації економіки України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні економічні дослідження»], (м. Краматорськ, 12 лютого 2017 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 70-72.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Коць О. О. Фінанси, гроші та кредит (Finance, Money and Credit). Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – Сертифікат №03870 від 30.03.21 р.
 2. Коць О. О. Фінанси, гроші та кредит. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – Сертифікат №03828 від 18.03.21 р.
 3. Коць О. О. Фінансова статистика. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, О. М. Чубка, О. Б. Курило, А. Я. Клап. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. – Сертифікат №03188 від 06.03.20 р.
 4. Коць О. О. Інвестування. Investment. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. – Сертифікат №03136 від 04.02.20 р.
 5. Коць О. О. Фінансова звітність. Financial Statements. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. – Сертифікат №03130 від 27.01.20 р.
 6. Коць О. О. Гроші та кредит (англ. мова). Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. – Сертифікат №02657 від 29.01.19 р.
 7. Коць О. О. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів всіх спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик, Н. Г. Синютка. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. – Сертифікат №02635 від 03.01.19 р.
 8. Коць О. О. Монетарна політика. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – Сертифікат №02243 від 16.04.18 р.
 9. Коць О. О. Monetary policy. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. І. Лащик. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – Сертифікат №02242 від 16.04.18 р.
 10. Коць О. О. Гроші та кредит. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – Сертифікат №02169 від 13.03.18 р.
 11. Коць О. О. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс / Коць О. О., Віблий П. І. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат №1799 від 16.12.16 р.
 12. Коць О. О. Облік і звітність у страхових організаціях. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат №1720 від 11.07.2016 р.
 13. Коць О. О. Гроші та кредит. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Інституту економіки і менеджменту / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат №1473 від 18.03.16 р.
 14. Коць О. О. Гроші та кредит 1. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2015. – 229 с. – Сертифікат №1310 від 12.10.15 р.
 15. Коць О. О. Інформаційні системи і технології у фінансах. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту підприємництва та перспективних технологій / Коць О. О., Ільчук П. ., Горбова Х. В., Віблий П. І. – Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2014. – Сертифікат №870 від 02.07.14 р.
 16. Коць О. О. Гроші та кредит 2. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 229 с. – Сертифікат №353 від 18.09.13 р.
 17. Коць О. О. Фінансово-економічна діяльність. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.080101«Геодезія, картографія та землеустрій» Інституту геодезії / Коць О. О., Ільчук П. Г. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2012. – 185 с. – Сертифікат №106 від 31.10.12 р.

Додаткові відомості

 • Володіє англійською мовою на рівні В2 (сертифікат ОД 02071010/1009-18 від 26/12/18).
 • Диплом Національного університету "Львівська політехніка", 2022 р.
 • Заступник завідувача кафедри фінансів з питань ВНС


Кафедра фінансів