Сторож Володимир Георгійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сторож Володимир Георгійович
Storoj.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10.01.1958 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1980 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів розробка та дослідження пристроїв реєстрації збурення електромагнітного поля, активних антен, систем на основі випромінюючих кабелів.
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор радіоелектронної апаратури
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», НДЧ, Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Сторож Володимир Георгійович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДЧ, доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка». (сум.)

Біографічна довідка

Народився 10 січня 1958 р. у Львові.

У 1975 р. закінчив Львівську СШ № 37 та вступив на РТФ Львівського політехнічного інституту.

Після закінчення інституту в 1980 р. отримав скерування на роботу в науково-дослідну частину Львівської політехніки, де працює зараз старшим науковим співробітником, а за сумісництвом — доцентом кафедри РЕПС.


Захоплюється гірськими мандрівками, любить майструвати.

Аудиторні курси

 • «Пристрої НВЧ та антени»,
 • «Апаратура радіорелейних та супутникових ліній зв’язку».

Тема дисертації

Сторож Володимир Георгійович. Пристроїі системи захисту та контролю об'єктів на основі збурення електромагнітного поля : дис... канд. техн. наук: 05.12.13 / Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 181арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 156-166

Науковий керівник — кандидат технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович, Національний університет «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів

 • розробка та дослідження пристроїв реєстрації збурення електромагнітного поля, активних антен, систем на основі випромінюючих кабелів.


Опублікував близько 20 наукових праць, має 3 авторські свідоцтва та 3 патенти на винаходи.

Публікації

 1. Сторож В.Г. Імітатори руху для радіохвильових давачів переміщень // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. — 1996. —№ 306. С. 27-30.
 2. Прудиус І.Н., Проць Р.В., Голинський В.Д., Сторож В.Г., Тебенько Я.В. Радіохвильовий засіб виявлення на лініях витікаючої хвилі// Вісник ДУ «Львівська політехніка». Теорія і проектування радіоелектронних пристроїв і систем. — 1997.— № 326.— С.33-35.
 3. Прудиус І.Н., Сторож В.Г., Яковенко Є.І. Моделювання електромагнітного поля системи двох зв’язаних ліній в неоднорідному середовищі// Вісник ДУ «Львівська політехніка». Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв — 1998.— № 343.— С. 69-73.
 4. Сторож В.Г., Проць Р.В., Голинський В.Д., Тебенько Я.В. Мікрохвильовий давач переміщень // Вісник НУ «Львівська політехніка».Радіоелектроніка та телекомунікації.—1999.—№ 367.—С.78-81.
 5. Сторож В.Г., Проць А.Р. Моделювання розподілу електричного струму вздовж випромінюючого кабелю // Вісник НУ «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2001. — № 428. —С.190-192.
 6. Сторож В.Г. Модель приймально-передавального модуля наоснові антени-автогенератора // Вісник НУ «Львівська політехніка».Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2003.— № 477.— С.176-179.
 7. Захарія Й.А., Прудиус І.Н., Сторож В.Г. Моделювання впливу діелектричного тіла на параметри випромінювача // Вісник НУ «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації" .— 2002.— № 443.—С.3-7.
 8. Прудиус І.Н., Голинський В.Д., Сторож В.Г. Розробка та дослідження двочастотних транзисторних автогенераторів та антен-автогенераторів// Вісник НУ «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації«. —2004.—№ 508.— С.65-70.
 9. Прудиус І.Н., Проць Р.В. , Сторож В.Г. Засіб охорони периметру на випромінюючих кабелях // Захист інформації. — 2006. — № 2. — С.67-74.
 10. Активна НВЧ антена: Патент № 15339А. Україна, МПКН01Q23/00 / В.Г. Сторож. — № 95041512; заявлено 04.04.95; Опубл. 30.06.97, Бюл.№ 3.— 2с.іл.
 11. Мікрохвильвий давач переміщень: Патент № 25479А.Україна, МПК H02J3/26 / В.Г. Сторож, Проць Р.В., В.Д. Голинський. — № 95114957;заявлено 21.11.95, Опубл. 30.10.98, Бюл.№ 6.—3с.іл.
 12. Пристрій охоронної сигналізації: Патент № 225738А.Україна, МПК G08B13/00, G08B19/00 / І.Н. Прудиус, В.Д. Голинський, Проць Р.В.,В.Г. Сторож. — № 97062915; заявлено 19.07.97; Опубл. 30.10.98, Бюл. № 6.—3с.іл.
 13. Радіолокаційний датчик: Патент № 56686 А. Україна, МПКG08S13/04, G08B13/18 / В.Д. Голинський, І.Н. Прудиус, В.Г. Сторож. — №20020086786;заявл.15.08.02, Опубл15.05.03. Бюл № 5.— 3с.іл.
 14. Голинський В.Д., Сторож В.Г. Синхронизация антенн-автогенераторов / ЛПИ .— Львов, 1988.-8с.-Рус.- Деп в УкрНИИНТИ 08.01.88(171-Ук88).
 15. Hollynskyy V.D., Prudyus I.N., Prots` R.V., StorozhV.G. Development and investigation of radio wave sensors for moving objects’detection based on active antenna-oscillators // Biuletnyn wojskowej akademiitechnicznej «Elektronika i optoelektronika», Warszawa-2003, Vol. LII, № 4(608),p.71-78.
 16. Чаплин А.Ф., Голинський В.Д., Сторож В.Г., Яковенко И.Г. Результаты разработки и исследований печатных антенн-автогенераторов //2-я РНТК «Расчет и проектирование полосковых антенн», Свердловск 16-17 мая1985 г. С. 26-28.
 17. Сторож В.Г. Разработка антенн-автогенераторов (ААГ) //НТК «Математическое моделирование и САПР радиоэлектронных систем на ОИС», Суздаль,3-7 апреля 1989 г. С.121.
 18. Проць Р.В., Голинський В.Д, Сторож В.Г, Тебенько Я.В.Ящишин Е.М. СВЧ-радиолокатор на активной печатной антенне Міжнародна НТК «Современная радиолокация» Київ-1994р. С.79-80.
 19. Сторож В.Г. Комутатори діаграми спрямованості для радіохвильових давачів переміщень // Матеріали Міжнародної наук.-техн. конф.«Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектроннихзасобів та підготовки інженерних кадрів». — Частина 1.— Львів,1996.— С.114-115.
 20. Прудиус І.Н.,Машкін О.Г., Проць Р.В.., Сторож В.Г.Мартиненко В., Тебенько Я.В. Деякі питання охорони ділянок кордону сигналізаційними комплексами // Матеріали Міжнародної науково-технічноїконференції «Сучасні проблеми засобів телекомунікації, комп’ютерної інженеріїта підготовки спеціалістів», TCSET’98.— Львів, Україна, 1998.— С.188.
 21. Zacharia J.A., Prudyus I.N., Storozh V.G. Simulationof dielectric body impact onto dipole parameters // Proceeding of InternationalConference on Modern Problems of Telecommunicatіons Computer Sіence andEngineer Training. TCSET’2002, Lviv-Slavsko, Ukraine, February, 2002.—Р.191-192.
 22. Prudyus I.N., Hollynskyy V.D., Storozh V.G.Development and research of two-frequency transistor oscillators andantenna-oscillators // Proceeding of the International Conference TCSET’2004Modern Problems of radio engineering, telecommunications and Computer ScienceTCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, February, 2004.— P.542-543.
 23. Prudyus I.N., Prots` R.V., Storozh V.G. Protectionnoiseproof device on radiating cables // Proceeding of the InternationalConference TCSET’2006 Modern Problems of radio engineering, telecommunicationsand Computer Science TCSET’2006, Lviv-Slavsko, Ukraine, February, 2006.—P.262-264.
 24. В.Д. Голинський, І.Н. Прудиус, В.Г. Сторож Результати розробки НВЧ антен-автогенераторів та їх застосування // Сьома міжнароднанауково-практична конференція «Современные информационные и электронныетехнологии» СИЭТ-2006, Том 1. Одеса, Україна, 22-26 травня 2006.— С. 186.
 25. Особливості сканування динамічних мікрооб’єктів різних розмірів та форми за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа / В.І. Шклярський, Ю.М. Матієшин, В.Г. Сторож // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2011. — № 705 :Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 59–65.
 26. Пристрої і системи захисту та контролю об’єктів на основі збурення електромагнітного поля : дис... канд. техн. наук: 05.12.13 /Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 181арк. : рис. —Бібліогр.: арк. 156-166.
 27. Радиоволновое охранное устройство на излучающем кабеле/ И. Н. Прудиус, . Г. Сторож // Технология и конструирование в электрон.аппаратуре. — 2010. — № 1. — C. 10-13. — Библиогр.: 10 назв.
 28. Synchronization of antennas-oscillators / V.Holynskyy, V. Storozh // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій,комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010,Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — C. 68-69. — Bibliogr.: 1 title. — Парал. тит. арк. англ.
 29. Диэлектрическая резонаторная антенна-автогенератор /И. Н. Прудиус, B. Д. Голинський, В. Г. Сторож // СВЧ-техника ителекоммуникационные технологии : материалы 19-й Междунар. крым. конф., 14-18сент. 2009 г., Севастополь, Крым, Украина / [Севастоп. нац. техн. ун-т и др.].— Севастополь : Вебер, 2009. — С. 83.
 30. Радіохвильовий охоронний пристрій на випромінюючому кабелі / І. Н. Прудиус, Проць Р.В., В. Г. Сторож // Современные информационныеи электронные технологии : тр. Десятой междунар. науч.-практ. конф., 18-22 мая 2009 г., Украина, Одесса. — Одесса, 2009. — Т. 1. — С. 215.
 31. The development of antenna theory and techniques inLviv Polytechnic National University / Yu. Ya. Bobalo, V. P. Antoniuk, V. D.Golynskyy, V. V. Hoblyk, L. V. Lazko, D. O. Mymrikov, V. G. Nikitchenko, I. N.Prudyus, G. S. Radzih, V. G. Storozh, E. I. Yakovenko, Yo. A. Zakhariya, A. M.Zubkov // Antenna theory and techniques : 7th Intern. conf., 6-9 Oct. 2009,Lviv, Ukraine. -Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2009. — P. 37-46. —Bibliogr.: 18 titles.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.258-25-19