Профком працівників Львівської політехніки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Профспілковий комітет працівників Львівської політехніки
Тип підрозділу комітет
Мета діяльності соціальний та правовий захист, контроль за виконанням колективного договору
Абревіатура ПП НУЛП
Дата заснування 19 грудня 1947 р.
Засновники збори місткому Львівського політехнічного інституту
Приналежність Первинна профспілкова організація працівників Львівської політехніки
Попередник Гайдук Володимир Григорович
Голова Колодій Роман Степанович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери, 12, кім. 208, м. Львів, 79013
Сторінка на lp.edu.ua Офіційна сторінка
Власний сайт FACEBOOK

Профком працівників Львівської політехніки - це виборний орган первинної профспілкової організації закладу вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка», який здійснює делеговані йому повноваження у період між профспілковими зборами (конференціями).

Повноваження профспілкового комітету первинної профспілкової організації Львівської політехніки

Профспілковий комітет Львівської політехніки здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Статутом профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про первинну профспілкову організацію, статутом Національного університету «Львівська політехніка», програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють спілчанську діяльність колективу працівників закладу вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

Для здійснення організаційної діяльності профспілковий комітет Львівської політехніки проводить свої засідання 1 раз на місяць у відповідності до затвердженого плану. Організовує і планує роботу первинної профспілкової організації на період між профспілковими зборами (конференціями). Здійснює прийом та облік членів профспілки, організовує і контролює сплату членських внесків, забезпечує своєчасне і у повному обсязі перерахування сум членських внесків для діяльності вищих за ступенем профспілкових органів.

Основні напрями роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Львівської політехніки

 • розробка проекту Колективного договору Національного університету «Львівська політехніка»;
 • контроль за виконанням колективного договору;
 • контроль за дотриманням трудового законодавства;
 • участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів;
 • контроль за виконанням Угоди на проведення заходів з охорони праці по університету;
 • вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки;
 • надання допомоги у проведенні заходів із запобігання захворювань, профзахворювань;
 • робота з роз’яснення житлового законодавства;
 • влаштування дітей співробітників в дитячі дошкільні установи;
 • організація та аналіз літнього та зимового відпочинку дітей;
 • організація медичних оглядів;
 • аналіз захворюваності;
 • контроль за дотриманням порядку та умов видачі путівок;
 • організація літнього відпочинку у НОТ «Політехнік -1,2,3», та зимового у НОТ «Політехнік-2»;
 • організація та контроль за роботою профілакторію;
 • аналіз тимчасової непрацездатності;
 • організація роз’яснювальної роботи та залучення молоді в профспілкову організацію;
 • надання допомоги в організації та проведенні корпоративних заходів
 • створення мережі оперативного інформування членів Профспілки Львівської політехніки;
 • доведення до членів Профспілки інформації про роботу центральних органів Профспілки, прийнятих ними рішеннях по всім основним напрямам діяльності;
 • участь у підготовці та проведенні масових акцій (мітингів, пікетів і т.і.);
 • робота по підбору профактиву, резерву;
 • робота по навчанню активу, рядових членів Профспілки.

Профспілковий комітет Львівської політехніки скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень, рішень вищих за ступенем керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції профспілкової організації, здійснює представництво і захист трудових і соціально - економічних прав та інтересів працівників університету у відносинах з роботодавцем, органами влади, місцевого самоврядування та в суді (в трудових спорах).

Профспілковий комітет Львівської політехніки організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання. З цією метою Профспілковий комітет здійснює наступну діяльність:

 • збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту колективного договору, організовує обговорення проекту у всіх підрозділах університету;
 • разом з адміністрацією на рівноправній основі створює комісію для ведення колективних переговорів, при необхідності - узгоджувальну комісію для врегулювання розбіжностей в ході переговорів, надає експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;
 • спільно з адміністрацією організовує проведення конференції трудового колективу університету для схвалення проекту колективного договору, за дорученням конференції укладає договір і здійснює контроль за його виконанням;
 • звітує про виконання колективного договору на конференції трудового колективу університету;
 • при порушенні адміністрацією умов колективного договору надсилає їй подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди у зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді.

З метою здійснення громадського контролю за виконанням адміністрацією законодавства про працю та про охорону праці, забезпеченням в університеті безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, усунення виявлених недоліків у профспілковому комітеті Львівської політехніки створена комісія з умов та охорони праці, яка наділена повноваженнями здійснювати перевірку стану і безпеки праці у Львівській політехніці.

Для організації проведення окремих заходів Профспілковий комітет Львівської політехніки може утворювати тимчасові комісії та робочі групи.

Структура Профкому Львівської політехніки

У відповідності до "Положення про первинну профспілкову організацію" та Статуту профспілки працівників освіти і науки України структура Профкому Львівської політехніки має наступний вигляд:

У відповідності до Статуту профспілки працівників освіти і науки України (п. 50) профспілковий комітет первинної профспілкової організації Львівської політехніки обирає президію Профкому, формує профільні комісії Профкому та їх персональний склад:

У відповідності до Статуту профспілковий комітет Львівської політехніки делегує профспілковим організаціям структурних підрозділів (профбюро) окремі права та повноваження. Профбюро і їх голови організовують профспілкову роботу у відповідних підрозділах забезпечують виконання розпоряджень голови Профкому та рішень виборних профспілкових органів (профкому, президії), зборів, конференцій. Загалом профспілковий комітет Львівської політехніки об'єднує 27 профбюро, до складу яких входять 72 профгрупи.

Станом на 11 березня 2020 року кількість членів профспілки у Національному університеті "Львівська політехніка" нараховує 3479 осіб (з 4952 працівників).

Історична довідка

Перший офіційний документ, в якому зафіксовано запис про профспілкову організацію працівників Львівського політехнічного інституту датований 19 грудня 1947 року. Цей документ, за підписом представника профкому Первикової В. А., засвідчує початок банківського обслуговування профспілкової організації політехніків.

Посилання на сайт Національного університету «Львівська політехніка»