Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра історії, музеєзнавства і культурної спадщини
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ІУЕК
Дата заснування 1990 рік
Попередник Історія України
Завідувач кафедри к.істор.н., доц. Хома Іван Ярославович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея 3,4-й корпус, кім. 202
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/imks

Кафедра історії, музеєзнавства і культурної спадщини — це навчально-науковий підрозділ Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Історія кафедри

На зорі відновлення незалежності української державності у 1990 р. колектив кафедри історії Львівського політехнічного інституту розпочав роботу над вивченням та викладанням курсу «Історія України». За понад два десятиліття неодноразово змінювалася назва кафедри та постійно проходив процес оновлення кадрового потенціалу наукового колективу. Під керівництвом доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН ВШ України Леонтія Євгеновича Дещинського кафедра стала базою для утворення у червні 1992 р. першого навчально-наукового інституту у Львівській політехніці — Інституту гуманітарної освіти, який згодом був трансформований у Інститут гуманітарних та соціальних наук. З 1995 р. при кафедрі діє Спеціалізована вчена рада К 35.052.15 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 20.02.22 — «Військова історія». Також усі роки успішно функціонує аспірантура з «Історії України», та «Військової історії». З 1998 р. кафедра видає «Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Держава та армія», затверджений ВАК України як фаховий.

Впродовж 2000-2011рр. кафедра здійснювала підготовку студентів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». Сотні випускників отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та спеціаліста й були успішно працевлаштовані, про що свідчить великий попит на випускників кафедри на ринку праці. У 2013 р. кафедра розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури». Зростанню науково-педагогічного потенціалу кафедри сприяє регулярне проведення на її базі регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням науково-методичного забезпечення навчального процесу з базових курсів «Історія України» та «Історія української культури». Видається навчально-методична література, зокрема підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання у навчальному процесі ВНЗ. Впродовж 1984-2011 рр. кафедру історії України, науки і техніки очолював д.і.н., проф. Дещинський Л. Є. Тривалий час на кафедрі працювали та залишили помітний слід у науково-організаційній та науково-методичній роботі к.і.н., доц. Іващук С.О., д.і.н., доц. Харук А.І., к.філол.н. доц. Комова М. В.(багаторічний завідувач секції документознавства), к.і.н., доц. Гаврилів І. О. (багаторічний завідувач секції історії), к.і.н., доц. Барановська Н.М. (багаторічний профорг кафедри), к.і.н., доц. Тарабан В.М., к.і.н., доц. Замлинський Т. І., к.і.н., доц. Денісов Я. Я., к.і.н., доц. Макарчук О. Г. (зав. секцією культури), к.і.н., доц. Мина Ж. В., к.і.н., доц. Виздрик В. С., к.і.н., доц. Новак-Каляєва Л. М., к.і.н., доц. Химиця Н. О., к.і.н., доц. Лісіна С.О. та багато інших.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини

Науковий напрям роботи кафедри: «Інноваційний потенціал історичної та культурної спадщини».

Головним спрямуванням наукової діяльності кафедри є проведення наукових досліджень, пов’язаних з дослідженням проблем історії та культури України, теорії та практики музейної роботи, пам’яткоохоронної діяльності. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 20.02.22 – військова історія та 07.00.01 – історія України.

Співпраця кафедри

Становленню кафедри, як потужної науково-педагогічної структури здатної виконувати відповідні її профілю завдання на рівні сучасних вимог, сприяє активна і постійна співпраця з відомими науковими та навчальними установами України:

if (window.EBMessageReceived) {window.EBMessageReceived(decodeURIComponent('undefined'),decodeURIComponent('undefined'));}

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея3,4-йкорпус,кімната202,тел..+38 (032) 258-21-59 E-mail: imks.dept@lpnu.ua> Сторінка у соціальних мережах: https://www.facebook.com/kafedraIUEK