Кафедра екології та збалансованого природокористування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра Екології та збалансованого природокористування
Logo ezp.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕЗП
Дата заснування 2002 рік
К-сть кандидатів наук 18
К-сть доцентів 18
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Розташування (адреса) вул. Генерала Чупринки 130, 79057, м. Львів 8-й корпус, кімната 122
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ezp
Власний сайт http://www.ldi.lviv.ua/index.php/ua/struktura-instututu/kafedra-pep

Кафедра екології та збалансованого природокористування створена у 2002 р. і з 2012 р. функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП)

Історична довідка

Історія кафедри починається з 1991 року і співпадає з проголошенням Незалежності України. Саме цього року Міністерство освіти України дало дозвіл на організацію набору студентів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» при кафедрі процесів та апаратів хімічних виробництв. Вибір кафедри був не випадковим. Курс процесів та апаратів, який читався викладачами кафедри тісно пов’язаний з проблемами очищення газових, рідинних та твердих середовищ. На кафедрі працював висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, серед якого 7 докторів технічних наук (зав. кафедри Гумницький Я.М., професори Аксельруд Г.А., Семенишин Є.М., Дубинін А.І., Мазяк З.Ю., Ханик Я.М., Калиновська О.П., доценти, кандидати технічних наук Юрим М.Ф., Креховецький О.М., Гавришкевич Л.М., Степанов В.Д., Басій В.І.) Великий обсяг науково-дослідних робіт кафедри також був пов’язаний з проблемами охорони довкілля (інтенсифікація процесів розділення суспензій, переробка хвостів флотації сірчаних руд, сорбційні процеси, капсулювання та екстрагування компонентів з капсульованих частинок, інтенсифікація процесів розчинення та екстрагування).

Організація та проведення наборів студентів на спеціальність ЕОНС вимагала збільшення штату викладачів. Кафедра поповнюється новими викладачами. Серед яких д.т.н. Мальований М.С. (спочатку за сумісництвом, а у подальшому на штатній посаді професора), Петрушка І.М., Попович О.Р., Нагурський О.А.,Малик Ю.О., Атаманюк В.М., Дулеба В.П., Ільків І.М.) Кафедру було перейменовано на кафедру хімічної інженерії та промислової екології.

У такому складі кафедра проіснувала до 2002р., коли згідно з наказом Ректора Національного університету «Львівська політехніка» проф. Рудавського Ю.К. вона була поділена на дві кафедри: хімічної інженерії і екології та охорони навколишнього середовища. Був поділений професорсько-викладацький склад, площі, апаратура. Кафедру ЕОНС очолив д.т.н., проф. Мальований М.С. У штат кафедри були прийняті в основному випускники кафедри кандидати наук Дерейко Х.О., Одноріг З.С., Ятчишин Ю. Й., Сабадаш В.В., Гуглич С.І., Венгер Л.О., Люта О.В. У У 2011 році кафедру було перейменовано в «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», а в 2013 — в «Екологія та збалансоване природокористування».

Доцент кафедри Дячок В.В. захистив докторську дисертацію у 2011 році і у даний час на кафедрі працює 3 доктори наук (Мальований М.С., Гумницький Я.М., Дячок В.В.). В 2013 році захистили докторські дисертації доценти кафедри Петрушка І.М. та Нагурський О.А. (зараз працюють на кафедрі екологічної безпеки та природоохоронної діяльності).

В 2002 — 2010 роках колектив кафедри поповнився викладачами інших кафедр та спеціальностей, що дозволило розширити коло екологічних проблем, якими займається кафедра, зокрема започаткувати науковий напрямок біологічного очищення від забруднень. Серед викладачів, які поповнили ряди кафедри у цей час, слід відмітити к.т.н. доц. Захарко Я.М., к.х.н., доц. Березюк Д.О., к.б.н. доц. Русин І.Б., к.т.н. Чайку О.Г. та к.т.н. Ріпака Н.С.

Колективом учбово-допоміжного персоналу керує багатолітній зав. лабораторією Піх О.Г. у штаті якого працюють Стрепко М.П., Вронська Н.Ю., Свянтко І.М, Мараховська А.О., Свідова Л.С., Канда М.І., Мараховська А.О., Пастернак М.І., Костюк М.Я. Співробітники кафедри є учасниками багатьох міжнародних конференцій, а кафедра ЕЗП провела два міжнародних конгреси «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування (2009 та 2012рр).

При кафедрі працює аспірантура та докторантура. З 2002 р., тобто з часу створення кафедри ЕЗП, захищено 5 докторських та 20 кандидатських дисертацій.

Кафедра ЕЗП проводить виховну та наукову роботу зі студентами. Із 2007 року кафедра щорічно сумісно із Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Львівській області проводить міжнародні студентські конференції «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» (тільки на V міжнародній конференції у 2012 році студентами кафедри було представлено та виголошено 15 наукових доповідей, керівники — доктори наук Мальований М.С., Гумницький Я.М., Дячок В.В., кандидати наук Березюк Д.О., Захарко Я.М., Жук Л.В., Ковальчук О.З., Русин І.Б., Ріпак Н.С., Чайка О.Г.)

На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, спеціалізовані лабораторії з загальної екологія, очищення стічних вод, очищення газових середовищ, утилізація твердих відходів, відновлювальних джерел енергії, наукові лабораторії.

Навчальні лабораторії кафедри

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри направлена на розроблення інженерних методів захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку суспільства. Основний науковий напрямок — природоохоронні технології з використанням природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії. На кафедрі розвиваються такі наукові напрямки досліджень:

 • Використання природних дисперсних сорбентів у природоохоронних технологіях.
 • Теоретичні основи природоохоронних технологій очищення рідинних середовищ адсорбційними методами.
 • Очищення поверхневих вод від нафтових забруднень адсорбційними методами.
 • Адсорбційні процеси очищення стоків від органічних розчинників.
 • Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах.
 • Оцінка екологічного ризику забруднення довкілля.
 • Оцінка впливу на довкілля гірничохімічних виробництв.
 • Екологічна безпека безвідходних технологій переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів.
 • Екологічна безпека харчових виробництв (очищення стічних вод, утилізація відходів).
 • Оцінка впливу мінеральних добрив на навколишнє природне середовище.
 • Технології капсулювання мінеральних добрив плівками на основі полімерних матеріалів та природних дисперсних сорбентів.
 • Очищення дренажних вод полігонів твердих побутових відходів
 • Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива.

За цими тематиками захищено 7 кандидатських дисертацій, опубліковано біля 300 статей та одержано 24 патенти. Виконано 6 госпдоговірних робіт.

Викладацький склад кафедри

Інформація абітуріентам

Партнери кафедри