Кафедра геодезії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра геодезії
KG.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура КГ
Дата заснування 1871 рік
Засновники Львівська технічна академія
Приналежність Інститут геодезії
Попередник д.т.н., проф. Мороз Олександр Іванович
Завідувач кафедри д.т.н., доц. Перій Сергій Сергійович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Карпінського 6, 2-й корпус, кім. 513

Кафедра геодезії — цє найстаріша кафедра геодезії в Україні та навчально-науковий підрозділ Інституту геодезії.

Загальна інформація

Кафедри геодезії готує спеціалістів в трьох інститутах Львівської політехніки:

Співробітники кафедри читають курси лекцій з

 • «Геодезії і топографії»,
 • «Геодезії»,
 • «Наземного лазерного сканування»,
 • «Інженерної геодезії»,
 • «Основ геодезії».

За час існування кафедри підготовлено та захищено 53 докторські та кандидатські дисертації, опубліковано 24 монографії і підручники та понад 700 наукових статей. Більш як 20 років кафедра є опорною для геодезичних кафедр західного регіону України.

Історія кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова робота

На кафедрі геодезії працює потужний загін науковців, які творчо й на-полегливо провадять наукові дослідження. Результати цих досліджень високо оцінюють як в Україні, так і за кордоном, більшість їх впроваджено у вироб-ництво і навчальний процес. Працівники кафедри виконують науково-дослідну роботу за різними напрямами, які об’єднано загальною кафедраль-ною темою. Основні напрями наукових досліджень

 • Дослідження і врахування впливу атмосфери на астрономо-геодезичні ви-мірювання (А. Л. Островський, Д. І. Масліч, Л. С. Хижак, С. І. Плахотний, Р. М. Тартачинський, Б. Т. Тлустяк, Ф. Д. Заблоцький, І. С. Тревого, М. І. Кравцов, О. І. Мороз, С. Г. Власенко, І. Н. Кметко, В. О. Перваго, В. О. Літинський, М. К. Дрок, С. С. Перій, А. С. Суюнов, О. І. Терещук, А. Ю. Федорищев, М. П. Лисевич, В. О. Сажин, І. Ф. Гарасимчук, Л. А. Куліш, В. П. Вексин, І. Я. Покотило, О.В.Кіселик) . Дослідники цього напряму становлять основу широко відомої у світі Львівської школи ре-фракції, лідером якої був професор А. Л. Островський.
 • Проблеми створення державних і міських геодезичних мереж (А. Д. Моторний, А. Л. Островський, І. С. Тревого, Б. Т. Тлустяк, А. Є. Філіпов, П. М. Шевчук, Д. І. Масліч, М. І. Кравцов, В. І. Муха, Ю. М. Корницький, В. М. Колгунов, А. А. Листопадський).
 • Теоретичні й експериментальні дослідження міської полігонометрії (А. Д. Моторний, І. С. Тревого, А. Л. Островський, Б. Т. Тлустяк, П. М. Шевчук, С. Г. Власенко).
 • Дослідження й підвищення точності та ефективності світловіддалемірних вимірів (І. С. Тревого, А. Л. Островський, Д. І. Масліч, Б. Т. Тлустяк, С. І. Плахотний, П. М. Шевчук, В. О. Літинський, О. І. Мороз, М. П. Лисевич, В. І. Муха, С. Г. Власенко, І. Ф. Гарасимчук, С. С. Перій).
 • Дослідження й мінімізація похибок та вдосконалення технології високоточ-ного геометричного нівелювання (А. Л. Островський, З. Ф. Патова, І. Н. Кметко, Д. І. Масліч, О. І. Терещук, О. І. Мороз, В. М. Новосад, В. О. Літинський, М. І. Кравцов, О. В. Кіселик).
 • Дослідження точності й створення геодезичних мереж із використанням гіроскопічних приладів (Р. С. Сидорик, В. І. Муха, Д. І. Масліч, І. С. Тревого, А. Л. Островський, С. Г. Власенко).
 • Створення еталонних базисів і полігонів та метрологічна атестація на них світловіддалемірів та GPS-приймачів (І. С. Тревого, Б. Т. Тлустяк, Р. С. Сидорик, В. О. Літинський, О. І. Мороз, І. Ф. Гарасимчук, В. М. Колгунов). Створено і функціонують чотири еталонні базиси. З 1996 до 2011 року створено багатофункціональний науковий еталонний геоде-зичний полігон (керівник проекту – І. С. Тревого) та ведеться його вдоско-налення. НГП має два метрологічних об’єкти – еталонний базис і фундамен-тальна геодезична мережа (еталонний полігон), які отримали державні сві-доцтва від метрологічного відомства країни і використовуються за приз-наченням.
 • Дослідження й застосування GPS-методу та розробка GPS-технологій (А. Л. Островський, І. С. Тревого, І. С. Сидоров, С. І. Бохонко, В. О. Літинський). Із застосуванням GPS-технології створено Яворівський і модернізовано Бережанський наукові геодезичні полігони, визначено дов-жини еталонних інтервалів Яворівського, Бережанського та Жовківського взірцевих базисів.
 • Напрям геодинамічних досліджень очолював А. Л. Островський. Під його керівництвом створено еталонний геодинамічний полігон у Карпатах, він очолював редакційну колегію нового наукового журналу “Геодинаміка”, був розробником керівних нормативних документів.
 • Розроблення методів, підвищення точності й об’єктивності, ефективності та рівня автоматизації інженерно-геодезичних робіт і великомасштабного картографування (А. Л. Островський, Д. І. Масліч, Т. Г. Шевченко, І. С. Тревого, Е. С. Гаврилова, П. І. Конюхов, О. І. Мороз, В. Г. Гребенюк, А. С. Суюнов, Р. С. Сидорик, В. В. Тиханич, В. О. Літинський, О. Й. Дрбал, М. І. Кравцов, С. Г. Хропот, Р. М. Тартачинський, О. І. Терещук, Ф. Д. Заблоцький, І. Ф. Гарасимчук, С. Є. Євченко, Й. В. Лаврецький, Б.Т. Тлустяк, Ю. К. Успенський, І. С. Сидоров, С. Г. Власенко, В. М. Колгунов, В. В. Карлова, В. І. Ващенко, В. І. Поліщук, В. М. Новосад та інші). За цим напрямом кафедра працює вже багато років: розробля-ються і вдосконалюються методи спостережень за деформаціями промис-лового устаткування, бортів кар’єрів і відвалів великих земленасипних гре-бель, за динамікою геодезичних пунктів на високих будинках і спорудах, за підкрановими шляхами і кренами споруд; створено спеціальний контуро-мір та інші прилади та пристрої; розроблено метод оперативного визначен-ня об’ємів ґрунту; видано керівні документи тощо.
 • Дослідження в галузі геодезичної астрономії, теорії фігури Землі, гравімет-рії (А. Є. Філіпов, Д. І. Масліч, Ф. Д. Заблоцький, Е. М. Євсєєва, А. Л. Островський, В. М. Колгунов, І. Б. Щербань, З. Р. Тартачинська, Н. П. Ярема).
 • Геодезичне забезпечення кадастрових робіт (А. Л. Островський, І. С. Тревого, О. І. Мороз, В. О. Літинський, І. Ф. Гарасимчук, В. І. Ващенко, О. Й. Дрбал).
 • Наукова геодезична термінологія. Видано “Російсько-український геодезич-ний словник”, роботу над яким розпочав у 1950-х рр. А. Д. Моторний, а за-вершив у 1990-х рр. В. О. Літинський. За його редакцією вперше в Україні видано “Геодезичний енциклопедичний словник (2001 р.).
 • Розроблення інженерно-геодезичних способів і засобів встановлення вели-когабаритного промислового обладнання (А. Л. Островський, В. Г. Гребенюк, С. Г. Хропот, Т. Г. Шевченко, О. Д. Приступа).

Теоретичні й експериментальні дослідження пов’язані із численними на-уковими експедиціями, госпдоговірними і держбюджетними темами. Їхні ре-зультати періодично висвітлюються в наукових публікаціях і доповідях на фахових виставках, захищаються авторськими свідоцтвами та патентами. Наукові розробки кафедри геодезії впроваджено у виробництво, їхні резуль-тати використано під час написання підручників та науково-методичної літе-ратури, а наукові здобутки стали основою докторських і кандидатських дисе-ртацій працівників кафедри.

Структура кафедри

Співпраця кафедри

Становленню кафедри як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати відповідні її профілю завдання на рівні сучасних вимог, сприяє її активна і постійна співпраця з провідними науковими установами України та знаними університетами інших країн:

Джерела

Інститут геодезії, Кафедра геодезії

Інститут геодезії, Кафедра геодезії