Гулай Василь Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гулай Василь Васильович
Дата народження 11 серпня 1976 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «Історія України».
Галузь наукових інтересів проблеми конфліктології, міжнародних комунікацій, аналіз зовнішньої політики
Кваліфікаційний рівень «історик, викладач історії»
Науковий ступінь доктор політичних наук
Науковий керівник доктор політичних наук, професор Картунов Олексій Васильович, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра міжнародної інформації, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Гулай Василь Васильович – доктор політичних наук, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 11 серпня 1976 року.

Виша освіта: 1998 року закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (диплом «з відзнакою»). Спеціальність: «Історія України». Кваліфікація «історик,викладач історії»


Кандидатська дисертація: Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-Х - 50-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Гулай Василь Васильович ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка. - Л., 2002. - 194 арк. - арк. 160-194

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Кондратюк Костянтин Костянтинович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Докторська дисертація: Міжетнічна комунікаційна взаємодія у Західній Україні в роки Другої світової війни [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.05 / Гулай Василь Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 444 с.

Науковий консультант — доктор політичних наук, професор Картунов Олексій Васильович, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Навчальна робота

Навчальні курси

 • Аналіз зовнішньої політики;
 • Конфліктогенний потенціал Європейського континенту
 • Конфліктологія та теорія переговорів;
 • Міжнародні відносини Ч. 1;
 • Міжнародні відносини Ч. 2;
 • Міжнародні організації.


Керує курсовими роботами з дисципліни «Аналіз зовнішньої політики» та дипломними й бакалаврськими кваліфікаційними роботами.


Наукові інтереси

Проблеми конфліктології, міжнародних комунікацій, аналіз зовнішньої політики


За час роботи в НУ «Львівська політехніка» опублікував 43наукових робіт, з них у фахових виданнях ВАК України — 21 .

Також підготував 16 навчально-методичних розробок. Зокрема,є співавтором 3 навчальних посібників, в тому числі — 2 з грифом МОН України.Остання навчально-методична розробка — «Гриньох Н. В., Гулая В. В., Данилиха Н.Р. Міжнародні відносини (від початку XVІІ ст. до завершення Другої світової війни). Навчальний посібник. — Львів: Ельґраф, 2011. — 232 с. »

Основні публікації

Навчально-методичні розробки останніх років

Навчальний посібник:

 • Міжнародні відносини (від початку XVII ст. до завершення Другої світової війни)[Текст]: навч. посіб. / Н. В. Гриньох, В. В. Гулай, Н. Р. Данилиха, Т. І. Плазова; за заг. ред. В. В. Гулая; Київ ун-т культури і мистецтв. — Вид. 2-ге, перероб і доп. — Львів: «СПОЛОМ», 2012. — 242 с. (гриф МОНмолодьспорту України)


Інші навчально-методичні публікації:

 1. Інформаційні війки: Плани і методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»/ Укл.: І.Р. Малик, Ю.О. Лунь, В.В. Гулай — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 28 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт зі спеціаль­ності «Міжнародна інформація» / Укл.: Ю.О. Лунь, А.О. Гачкевич, В.В. Гулай, М.І. Густі, А.П. Крап, І.Р. Малик, П.М. Сухорольський, Я.І. Тимків. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 16 с.
 3. Методичні рекомендації студентам спеціальності 7.030404 «Міжнародна інформація» для самостійного вивчення дисципліни «Глобалізація та міжнародна інтеграція» / Укл.: В.В. Гулай, Ю.О. Лунь. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 20 с.
 4. Міжнародні системи та глобальний розвиток: Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інформація» для самостійного вивчення дисципліни / Укл.: В.В. Гулай, Ю.О. Лунь, В.Є. Максимець, 1.3. Харечко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 36 с.
 5. Методологія досліджень глобальних і регіональних систем: Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інфор­мація» для самостійного вивчення дисципліни / Укл.: В.В. Гулай, Ю.О. Лунь, В.Є. Максимець, 1.3. Харечко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.-36 с.
 6. Регіоналізаційний вимір міжнародного процесу: Методичні рекомен­дації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інформація» для самостій­ного вивчення дисципліни / Укл.: В.В. Гулай, Ю.О. Лунь, В.Є. Максимець, 1.3. Харечко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 36 с.
 7. Міжнародні відносини та світова політика. Частина 2 : метод, вказівки для студентів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / уклад. В. В. Гулай, Н. Р. Данилиха, Ю. О. Лунь, Г. Ю. Родик. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 64 с.
 8. Конфліктологія та теорія переговорів: метод, рекомендації для студен­тів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / уклад. : В. В. Гулай, Н. Р. Данилиха, Ю. О. Лунь, Г. Ю. Родик. — Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2013.-44 с.


Підвищення кваліфікації, стажування

 • листопад 2008 р. — курси підвищення кваліфікації за програмою: «Розроблення та впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі відповідно до вимог стандарту ДСТУ ІSO 9001-2001» (Національний університет «Львівська політехніка», посвідчення № 54);
 • листопад-грудень 2012 р. — стажування у Центрі українсько-польських відносин (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів)


Наукові публікації останніх років

Монографія:

Статті у фахових виданнях

 1. Гулай В. В. Ескалація українсько-польської конфліктної взаємодії в Західній Україні у вересні 1939 р. / В. В. Гулай // Військово-науковий вісник. — Вип. 19. — Львів. АСВ, 2013. — С. 51-62.
 2. Гулай В. В. Завершальний етап Другої світової війни та майбутнє Західної України: специфіка функціонування чуток серед українського та польського населення в умовах невизначеної міжнародно-правової ситуації / В. В. Гулай // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць. — К.: КиМУ, 2012. — Вип. 4. — С. 225-236.
 3. Гулай В. В. Загострення міжетнічних відносин в Західній Україні на початковому етапі німецько-радянської війни в контексті етнонаціональної політики тоталітарних режимів / В. В. Гулай В. В. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.— К.: ВІР УАН, 2012. —- Вип. 57 (№ 2). — С. 99-104.
 4. Гулай В. Інтенція боротьби за владу як характеристика дискурсу міжетнічної комунікаційної взаємодії в Західній Україні (весна-літа 1941 р.) / В. Гулай // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. — Т. 25-26. — С. 198-202.
 5. Гулай В. В. Комунікативні технології ескалації міжетнічної конфліктно-комунікативної взаємодії (на матеріалах періодичних видань Західної України літа-осені 1941 р.) / В. В. Гулай // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2013. — № 3. — Івано-Франківськ, 2013. — С. 251-259.
 6. Гулай В. В. Концепти «світова змова» та «справедливий міжнародний лад» у комунікативному дискурсі Західної України на початковому етапі німецько-радянської війни / В. В. Гулай // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. — К.: КиМУ, 2013. — Вип. 6. — С. 257-269.
 7. Гулай В. Освіта як ресурс етнополітичної мобілізації (на прикладі українсько-польської конфліктно-конфронтаційної взаємодії в дистирикті «Галичина» в роки Другої світової війни) / В. Гулай // Освіта регіону. Український науковий журнал. — 2013 . — № 1. — С. 77-81.
 8. Гулай В. В. Політико-правові механізми впливу Польської держави на етнічний характер освітньої сфери Західної України (1918-1939 рр.) / В. В. Гулай // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. — К.: Міленіум, 2013. — № 1. — С. 248-251.
 9. Гулай В. В. Преса як інструмент артикуляції претензій на тотальний контроль над західноукраїнською етнополітичною спільнотою (червень-серпень 1941 р.) // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. — Вип. 15. — Рівне, 2013. — С. 10-13
 10. Гулай В. В. Структуризація правого спектра українського етнополітичного руху в Західній Україні в умовах посиленя внутрішньої конфронтації (30-ті роки ХХ ст.) / В. В. Гулай // Проблеми політичної історії України: зб. наук пр. — Д.: Вид-во ДНУ, 2013. — Вип. 8. — С. 188-193.

Наукові конференції останніх років

міжнародні наукові конференції

 1. Друга Всеукраїнська наукова конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам’яті», присвячена 68-річниці визволення України від гітлерівських загарбників (Кривий Ріг, 28 жовтня 2012 р.);
 2. Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель — 2013» (Харків, 22 лютого 2013 р.);
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат — важливі об’єкти в розвитку туризму» (Львів, 21-22 березня 2013 р.).
 4. Міжнародна наукова конференція «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри» (Київ, 19 квітня 2013 р.);
 5. Четверті наукові читання, присвячені пам’яті професора А. М. Черненка «Проблеми політичної історії України та Росії» (Дніпропетровськ, 26 квітня 2013 р.);
 6. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців» (Львів, 25-26 жовтня 2013 р.);
 7. І Всеукраїнська конференція «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (Рівне, 4 квітня 2014 р.);
 8. ІІІ Всеукраїнські політологічні читання пам’яті професора Богдана Яроша (Луцьк, 15 квітня 2014 р.)

Контакти

пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 126,

тел..: +38(032)258-24-76

е-mail: Vasyl.V.Hulai [at] lpnu.ua; gulayvasyl [at] gmail.com


моб. 067 949-07-46