Гулай Василь Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гулай Василь Васильович
Гулай В копія.jpg
д.політ.н., професор, завідувач кафедри
Дата народження 11 серпня 1976 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність історія України
Галузь наукових інтересів інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики
Кваліфікаційний рівень історик, викладач історії
Науковий ступінь доктор політичних наук
Науковий керівник доктор політичних наук, професор Картунов Олексій Васильович, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, кафедра міжнародної інформації.

Гулай Василь Васильович — доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

У 1998 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (диплом «з відзнакою»). Спеціальність: «Історія України». Кваліфікація «історик, викладач історії».

Кандидатська дисертація — Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-Х - 50-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Гулай Василь Васильович ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 194 арк.

Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Кондратюк Костянтин Костянтинович, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Докторська дисертація — Міжетнічна комунікаційна взаємодія у Західній Україні в роки Другої світової війни [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.05 / Гулай Василь Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 444 с.

Науковий консультант — доктор політичних наук, професор Картунов Олексій Васильович, академік Української академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Навчальна робота

Навчальні курси:

 • Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях
 • Зовнішньополітичні комунікативні технології
 • Інформаційна політика України та держав світу
 • Технології інформаційного консалтингу в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях

Керує курсовими роботами, бакалаврськими й магістерськими кваліфікаційними роботами.

Наукові інтереси

Інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики

Науково-організаційна робота

Професор В. Гулай сформував наукову школу «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої та внутрішньої політики».

Під його керівництвом успішно завершили аспірантуру та захистили кандидатські дисертації:

 1. Харечко І.З. — за спец. 23.00.02- політичні інститути та процеси, тема: «Політико-правові механізми участі громадян у процесі прийняття політичних рішень в умовах електронної демократії», 11 вересня 2014 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.
 2. Родик Г.Ю. — за спец. 23.00.05 — етнополітологія та етнодержавознавство, тема: «Комунікативні особливості менеджменту етнополітичного конфлікту», 20 жовтня 2014 р.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
 3. Колесницька Н.М. — за спец. 23.00.03 — політична культура та ідеологія, тема: «Політико-культурні чинники брендингу Львівської області», 28 січня 2016 р., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
 4. Максимець В.Є. — за спец. 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, тема: «Трансформація зовнішньої політики Словацької Республіки в умовах формування нової системи «балансу сил» в Центрально-Східній Європі», 04 травня 2017 р., Дипломатична академія при МЗС України.
 5. Доскіч Л.С. — за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси, тема: Політична участь на рівні органів місцевого самоврядування: досвід України і Польщі, 16 квітня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

Офіційне опонування

 • Стецюк Н.М. — дис. канд. іст. н.; спец.: спец.: 07.00.02 «Всесвітня історія», тема: «Національно-культурна діяльність українців у ПНР (1947–1989 рр.)», (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України) (2012 р.); офіційний опонент
 • Докаш О.Ю. — дис. доктр. політ. н., спец.: 23.00.03 «Політична культура та ідеологія», тема: «Політико-культурна трансформація західних областей України в контексті утвердження ідеології радянського тоталітаризму (1930–1950 рр.)», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) (2017 р.), офіційний опонент
 • Мосора М.А. — дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі політології за спеціальністю 052 — «Політологія», тема: «Сепаратизм як інституціоналізована політична практика: виклики для Європейського Союзу і України», 30 листопада 2022 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, члени одноразової Спеціалізованої вченої ради, офіційний опонент.

Навчально-методична робота

Член НМК спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у Національному університеті «Львівська політехніка».

Вибрані публікації

Монографія:

 1. Гулай В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. 460 с.

Підручники:

 1. Гулай В., Малик І., Політичні ідеї представників символічного інтеракціонізму [в] Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми, Львів : «Новий Світ-2000», 2016, с. 432–445.
 2. Гулай В., Малик І., Політичні ідеї представників символічного інтеракціонізму [в] Політична думка ХХ ‒ початку ХХІ століть : методологічний і доктринальний підходи : підручник: у 2-х т., т. 1 Методологічний підхід / за заг. ред. Н.М. Хоми, Львів : «Новий-світ-2000», 2016, с. 62–83.
 3. Гулай В., Родик Г., Політичні ідеї представників націоналізму [в] Політична думка ХХ – початку ХХІ століть : методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т., т. 2 Доктринальний підхід / за заг. ред. Н.М. Хоми, Львів : Новий Світ-2000, 2017, с. 122–150.
 4. Історія політичної думки : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н.М. Хоми ; [Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, І.Ю. Вільчинська, В.В. Гулай та ін.] ; 2-е вид., перероб. і доп. — Львів : «Новий Світ-2000», 2022. — Т.2. : XX — початок XXI ст. — 598 с.
 5. Політична думка XX — початку XXI століть : методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н.М. Хоми ; [Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, В.В. Гулай та ін.]. Львів : «Новий Світ-2000», 2022. — Т. 2. — 535 с.
 6. Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми [І.В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.В. Гулай та ін.]. Львів : «Новий Світ-2000», 2022. — 1000 с.
 7. Базилюк К.Ф., Гулай В.В. Основи геоінформатики : навч. посіб. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2022. 160 с.

Методичні вказівки:

 1. Методологія прикладних досліджень міжнародних систем та глобального розвитку: метод. рекомендації до вивчення курсу для студентів другого (магістерського ) рівня здобувачів вищої освіти спеціалізації «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад. : В.В. Гулай, Ю.О. Лунь, Т.Є. Польовий. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 48 с.
 2. Основи інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав : метод. рекомендації для студентів спеціальності 8.03020401 «Міжнародна інформація” / уклад. В.В. Гулай, В.Є. Максимець, Г.Ю. Родик, І.М. Червінка. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 68 с.
 3. Рекламні стратегії в міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях : метод. вказівки для студентів другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти спеціалізації «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад.: В.В. Гулай, Н.М. Колесницька, В.Є. Максимець, С.М. Ніколаєв. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 64 с.
 4. Зовнішньополітичні комунікативні технології: навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / Укладачі: Гулай В.В., Базилюк К.Ф., Гриньох Н.В. Львів, 2022. 42 с.
 5. Розвідувальні служби у забезпеченні зовнішньої політики держав: навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / Укладачі : Максимець В.Є., Гулай В.В., Пахолок І.Р. Львів, 2022. 83 с.
 6. Атестаційний екзамен: навчально-методичні рекомендації до організації та проведення атестаційного екзамену для здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / Укладачі : Базилюк К.Ф., Гачкевич А.О., Гриньох Н.В., Гулай В.В., Густі М.І., Дмитришин Н.М., Максимець В. Є., Львів, 2023. 20 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт ОПП «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад. : М.В. Павлюх, В.В. Гулай, М.І. Густі, О.З. Анісімович-Шевчук, К.Ф. Базилюк, А.О. Гачкевич, Н.В. Гриньох, В.Є. Максимець, І.Р. Пахолок, Л.І. Хахула, Н.М. Дмитришин. Львів, 2023. 30 с.
 8. Методичні рекомендації до захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт ОПП «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад. : М.В. Павлюх, В.В. Гулай, М.І. Густі, О.З. Анісімович-Шевчук, К.Ф. Базилюк, А.О. Гачкевич, Н.В. Гриньох, В.Є. Максимець, І.Р. Пахолок, Л.І. Хахула, Н.М. Дмитришин. Львів, 2023. 27 с.

Основні зарубіжні публікації за напрямом кафедри:

 1. Gulay V., Манипулятивно-пропагандистская составляющая «гибридной» войны Российской Федерации против Украины: мифологемы прошлого и нове имперские императивы, Studia Spoƚeczne, 2015, №13 (2), s. 69–79.
 2. Gulay V., Zagrożenia informacyjnego bezpieczeństwa jednostki w realiach współczesnej psychologiczno-informacyjnej wojny (na przykładzie «wojny hybrydowej» Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie) [w] Technologiczno-społeczne oblicza ХХІ wieku / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby, Krak?w: Wydawnictwo LIBRON, 2016, s. 421–442.
 3. Gulay V., Problematyka etnolingwistyczna w kontekście «wojny hybrydowej» na Ukrainie (zima-wiosna 2014) [w] Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym / Wybrany aspekty / Pod red. Elżbiety szyszlak i Tomasza Szyszlaka, Kraków: Wydawnictwo NOMOS, 2016, s. 112–124.
 4. Gulay V., Internal political risks for the national security of states in the polysystem crisis condition (the example of Ukraine) [w] Kryzysy we współczesnej Europie i próby ich przezwyciężenia, Toruń : Kolegium Jagiellońskie-Toruńska Szkoła Wyższa, 2017, s. 81–97.
 5. Gulay V., Responding to threats to information security of Ukraine under the hybryd war started by the Russian Federation: risks for state, society and man [w] Konflikt hybrydowy na Ukrainie – aspekty teoretyczne i praktyczne, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017, p. 131–140.
 6. Gulay V., Hybrid nature of the Russian Federation’s destructive information and psychological influence on the information security of Ukraine, Український часопис міжнародного права, 2017, № 2, p. 85–89.
 7. Gulay V., Zaostrzenie kryzysu politycznego w Ukrainie w roku 2016 jako wyzwania wewnętrzne i zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Ukrainy oraz perspektywy stosunków z państwami sąsiednimi, Studia Spoƚeczne, 2017, №18, s. 11–17.
 8. Gulay V., Lalak O. A. Implementation of the the European integration trajectory of Ukraine and Moldova in the context of «hybrid war» with the Russian Federation : aspects of information security of an individual, society and the state, Bezpieczeństwo i zarzadzanie kryzysowe. Zarzadzanie bezpieczeństwom, 2017, Vol.18, № 5/1., p. 221–237.
 9. Gulay V., Maksymets V., Geopolitical Risk Potential Of The Transnistrian Conflict For The National Security Of Ukraine After The Annexation Of Crimea By The Russian Federation And Undeclared Armed Aggression On The Territory Of The Donetsk And Luhansk Regions.Modern Geopolitics as a Challenge for International Security, Oleksandra Kordonska, Rostyslav Romaniuk (eds.), Ivan Franko National University of Lviv, Lviv-Olsztyn 2018, р. 22–31.
 10. Gulay V., Pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach «wojny hybrydowej» prowadzonej przez Federację Rosyjską. Oblicza współczesnych wojen / Redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Ryszard Wróblewski. Warszawa-Siedlce, 2018, s. 281–303.
 11. Gulay V. Dyskurs lokalny we współczesnej ukraińskiej socjohumanistyce. Lokalne, niepozorne, niewidoczne. Na marginaliach społecznych światów / red. M. Biernat, R. Cekiera. Katowice : Advert Druk Katowice, 2018. S. 97–108.
 12. Hułaj W. Samorząd terytorialny w ciągu prowadzenia przez Federację Rosyjską «wojny hybrydowej» — doświadczenia ukraińskie oraz perspektywy współpracy z Polską. Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego / Red. naukowa : B. Bębenek. Pułtusk : Wydawnictwo Aleksander, 2018. S. 39–50.
 13. Gulay V., Maksymets V. Crises and conflicts in the newly formed United Territorial Communites of Ukraine. Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II). Red. naukowa : B. Bębenek, G. Gadomska, A. Sęk, I. Żuchowski. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2019. S. 361–373.
 14. Gulay V., Maksymets V. Analysis of the big data technology use in modern electoral campaigns: the world experience and trends of the presidential campaign in Ukraine 2019. Big Data processing: methods, models and information technologies : monograph / edited by O.I. Pursky, Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. p. 35–48.

Основні публікації у виданнях, що індексуються міжнародними науковометричними базами даних:

 1. Gulay V., Maksymets V. The soviet factor in the armed struggle at the territory of «Galychyna» district of the General Governorate (1941–1944). Східноєвропейський історичний вісник. 2021. Вип. 18. С. 156–166. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 2. Gulay V., Maksymets V. The modern state-making of the Slovak Republic : historical lessons of V. Meciar's political regime (1993–1998). Сторінки історії. 2022. Вип. 53. С. 286–300 (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 3. Hulay V., Starka V. Health Care System Transformation of the Population of the Western Regions of Ukraine (1939–1941) : the Soviet Historiographical Myths and Modern Interpretation of Archival Sources. Східноєвропейський історичний вісник. 2022. Вип. 23. С. 123–132 (Web of Science Emerging Sources Citation Index).

Доповіді на міжнародних конференціях за кордоном

 1. Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa «Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia — implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych», Włocławek, Polska, 22–23.05.2019. Гулай В.В., Максимець В.Є. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w warunkach wojny hybrydowej Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie: badanie instrumentami OSINT-wywiadu.
 2. Konferencja naukowa «Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych», Gorzów Wielkopolski, Polska, 23.05.2019. Гулай В.В. Aktualizowanie dyskursu społeczno-politycznego ukraińskiej mniejszości narodowej Polski w regionalnych elektronicznych mediach masowej komunikacji Ukrainy: między historią, polityką i życiem codziennym
 3. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, Pułtusk, Poland, 07.06.2019. Гулай В.В., Максимець В.Є. Crises and conflicts in the newly formed United Territorial Communities of Ukraine Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania — kontrowersje — perspektywy. Colloquium III: Polacy i Żydzi w cieniu okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, Kielce, Polska, 03.07.2019.
 4. Гулай В.В. Żydzi jako przedmiot formowania «obrazu wroga» przez legalne czasopisma w dystrykcie «Galicja» Generalnego Gubernatorstwa. Ogólnopolska konferencja naukowa: «Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939-1941», August?w, Polska, 24–25.09.2019. Гулай В.В. Manipulacyjny i propagandowy elementy polityki kadrowej stalinowskiego totalitarnego reżimu na terenie byłych południowo-wschodnich województw międzywojennej Polski
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa «Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921», Olsztyn, Polska, 10–11.10.2019. Гулай В.В. Problem kształtowania granic odbudowanego państwa Polskiego w 1918-1923 we współczesnym ukraińskim akademickim i społeczno-politycznym dyskursie.
 6. Scientific conference «Political, economic and social consequences of change in 1989 for Central and Southeastern Europe», Cracow, Poland, 10–11.10.2019. Гулай В.В., Юськів Х.В. The escalation of ethno-political conflicts in the post-Soviet space of Europe at the turn of the 1980s and 1990 s. (on the example of the Transnistria conflict).
 7. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa «A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich», Bytom, Polska, 22.11.2019. Гулай В.В. Żydzi w południowo-wschodnich województwach II RP w 1939 roku.
 8. I Konferencja «ETYKA PUBLIC RELATIONS», Warszawa, Polska, 13.12.2019. Гулай В.В. Etyka zawodowa public relations na Ukrainie: manipulacyjne wyzwania 2019 roku i polskie doświadczenia we wdrażaniu norm etycznych PR.

Підвищення кваліфікації, стажування

 • Підвищення кваліфікації за програмою «завідувач кафедр ВНЗ ІІІ-IV рівні акредитації» в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 142422 від 02.10.2015 р.)
 • Стажування на кафедрі новітньої історії України ім. М. Грушевського історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з 23.04.2018 р до 23.06.2018 р. (довідка № 2844-М від 25.06.2018 р.)
 • Київськи національний університет імені Тараса Шевченка, сертифікат №021/21, науково-методичний семінар-тренінг «Зовнішня політика і комунікації в ЄС», 24.04.2021 р., 2 кредити ЄКТС (60 год).
 • Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет», довідка, стажування «Вивчення досвіду наукової та міжнародної академічної співпраці Львівської філія ПВНЗ «Європейський університет», 02.06.2022 р., 6 кредитів ЄКТС (180 год).

Додаткова інформація

Аналітик. Експерт. Політичний консультант.

Голова Правління Громадської організації «Центр інформаційно-комунікативного менеджменту» (м. Львів).

Регулярно коментує актуальні питання зовнішньої та внутрішньої політики України й зарубіжних країн для аналітичних видань, інформаційних програм, соціальних медіа.

Профілі у соціальній мережі Фейсбук [[1]], [[2]].

Адміністратор телеграм-каналу «Я місцевий депутат: комунікація від А до Я» [[3]].

Контакти

пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімн. 126

Тел.: +38 (032) 258-24-76, моб. 067 949-07-46

Е-mail: Vasyl.V.Hulai@lpnu.ua

моб. 067 949-07-46