Відділ докторантури та аспірантури

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Відділ докторантури та аспірантури)
Тип підрозділу структурний підрозділ НДЧ
Дата заснування 1960 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність науково-дослідна частина
Начальник Мукан Олена Василівна
Розташування (адреса) вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/9316


Загальні відомості

У 1960 р. коли кількість аспірантів перевищила 50 осіб (на той час у Політехніці навчалося 59 аспірантів за 25 спеціальностями), до штату інституту вводиться посада завідувача аспірантури. Цей час, очевидно,можна вважати початком створення відділу аспірантури.

Першим на посаду завідувача аспірантури був призначений 20 грудня 1960 р. Є. О. Преображенський, який зробив значний внесок у справу підготовки майбутніх вчених Політехніки і згодом, вже обіймаючи посаду вченого секретаря інституту, щедро передавав свої знання та досвід колегам. З 1968 р., та впродовж дев’ти років на посаді завідувача аспірантури працював І. В. Щербина. Далі цю посаду обіймали: з 1979 р. — О. М. Николко, з 1981 р. — Г. А. Євтушевський, від травня 1982 р. — І. О. Шишкіна, на сьогоднішній день цю посаду обіймає — к.е.н., доц. Мукан Олена Василівна.

З удосконаленням та розширенням форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів збільшувався і обсяг покладених на відділ аспірантури завданнь щодо їх організації. У жовтні 2006 р. відділ аспірантури реорганізований у відділ докторантури і аспірантури.

Основними напрямками діяльності відділу щодо організації процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є:

  • аналіз забезпеченості підрозділів кадрами вищої наукової кваліфікації, формування проектів перспективних та річних планів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, а також узагальнення результатів їх реалізації;
  • навчально-методичне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності докторантури, аспірантури, ад’юнктури, підготовки здобувачів наукового ступеня; переведення на посади наукових співробітників, надання творчих відпусток для завершення дисертаційних робіт, а також присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
  • супровід діяльності спеціалізованих вчених рад.

Перспективи розвитку роботи відділу докторантури і аспірантури полягають в ініціюванні кроків щодо розширення співпраці з вищими навчальними закладами і науковими центрами України та інших країн з підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації за принципами Болонського процесу у взаємодії з установами НАН України та вищими навчальними закладами у запроваджені спільних програм теоретичної підготовки аспірантів; удосконаленні процесу підготовки шляхом переведення аспірантів на навчання за індивідуальними науково-навчальними програмами; формуванні інформаційного простору та створенні бази даних із підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації та діяльності спеціалізованих вчених рад університету.

Аспірантура

Основною формою підготовки фахівців вищої наукової кваліфікації є аспірантура. На даний час постійнодіюча аспірантура в університеті відкрита із 89 спеціальностей. Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрями, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Прийом до аспірантури університету здійснюється у відповідності до показників Державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб університету та інших вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України, а також на комерційній основі — на умовах контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами. Критерії підбору претендентів до аспірантури університету складені з врахуванням вимог Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.99 р. Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальної дисципліни, філософії та іноземної мови в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти. Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури за рішенням приймальної комісії звільняються від відповідних вступних іспитів. На навчання в аспірантурі з відривом від виробництва безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу приймаються особи, які мають диплом спеціаліста, або магістра, як правило, з відзнакою, проявили нахил та мають певні здобутки у науковій роботі. На навчання в аспірантурі без відриву від виробництва приймаються особи, які мають науковий доробок у даній галузі та стаж роботи за фахом. Зарахування проводиться за результатами конкурсних вступних іспитів у відповідності до рішення приймальної комісії після укладення контракту між університетом та претендентом або установою, яка скерувала його на навчання.

Докторантура

Підготовка фахівців вищої наукової кваліфікації у докторантурі університету здійснюється із 31 спеціальності у відповідності до показників державного замовлення на підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів для потреб вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України та кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту на цільову підготовку спеціалістів вищої наукової кваліфікації для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства. Критерії підбору претендентів до докторантури університету складені з врахуванням вимог Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.99 р. У відповідності з Положенням до докторантури приймаються кандидати наук, які мають певні здобутки в обраній галузі, що забезпечить завершення ними дисертаційної роботи та подання її до захисту, або захист дисертації у спеціалізованій вченій раді у трирічний термін підготовки у докторантурі. Підготовка докторантів здійснюється виключно з відривом від виробництва. Встановлені такі критерії конкурсного прийому до ком ВАК України та закордонних журналах, як правило, не менше 12 після захисту кандидатської дисертації; підготовленої до опублікування монографії за темою докторської дисертації (для гуманітарних наук); керівництво госпдоговірною та держбюджетною тематикою; ступінь виконання дисертаційної роботи не менше 70 %; включення до Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів університету для захисту докторських дисертації (для працівників університету). Зарахування до докторантури відбувається на підставі ухвали Вченої ради університету за результатами наукової доповіді за матеріалами дисертаційної роботи на засіданні профілюючої кафедри після укладення контракту між університетом та претендентом або установою, яка скерувала на навчання.