Зашкільняк Іванна Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Зашкільняк Іванна Михайлівна
Zashkilnjak2.jpg
к.ф-м.н,доцент
Дата народження 25 листопада 1947 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Спрощені моделі теорії оболонок
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Зашкільняк Іванна Михайлівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 29 листопада 1947 року.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — Спрощені моделі теорії оболонок

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій :

 1. Николишин М.М., Фещук Ю.П., Зашкільняк І.М., Костенко І.С.Трансверсально-ізотропна сферична оболонка з поверхневими тріщинами. // Вісник Херсонського національного технічного університету. −2006.- № 2(25). —С.350-355.
 2. Сухорольський М.А., Микитюк О.А.. Зашкільняк І.М. Числові розв’язки інтегральних рівнянь з ядрами, зображеними у вигляді узагальнених сум рядів Фур’є // Праці Міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-ХХХІІІ). — Київ: Ін-т. кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2007.- С275 — 276.
 3. Гіссовська Н., Гошко Л., Зашкільняк І. Методика побудови розв’язків двовимірних квазістатичних задач термопружності для тіл з плоскопаралельними межами // Тези 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 23-25 жовтня 2007 р. -Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007.— С.62.
 4. Костенко І.С. Тумашова О.В., Зашкільняк І.М. Напружений стан скінченної циліндричної оболонки з поверхневими тріщинами // Вісник Херсонського національного технічного університету — 2008, № 2(3 1).-С.259-263.
 5. Сухорольський М.А.. Зашкільняк І.М., Костенко І. С, Орищин О. Г. Зображення розв’язків рівнянь з частинними похідними у вигляді контурних інтегралів. // Друга міжн. наук. конференція «Сучасні проблеми механіки та математики». Том 3. (Львів, 26- 29 травня 2008): Матеріали конференції. -Львів:ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2008. — С 158 — 160.
 6. Костенко І., Тумашова О., Зашкільняк І. Використання комплексного методу Новожилова для дослідження напруженого стану циліндричних оболонок з тріщинами // Вісник Херсонського нац.-техн. універ. — 2010. — С.227-231
 7. Сухорольський М., Гошко Л., Зашкільняк І., Лазько В.Спрощені моделі теорії оболонок. // Тези доп. Міжн. конф. «Сучасні проблеми механіки». — Львів, 7-9 грудня. — 2009. — С. 53-54
 8. Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Розвинення функції за системою похідних від поліномів Чебишева у комплексній області //Журнал "Метода математики«— 2010.— № 10.— С. 5-10.
 9. Зашкильняк И.М., Костенко И.С., Николишин Т.М., Ростун Н.И.Предельное равновесие изготовленною из функционально-градиентного материала цилиндрической оболочки с двумя поверхностными трещинами // Методи розвязування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. Збірник наук. праць. —2012. — вип. 13.— C. 169-178
 10. Сухорольський М.А., Костенко І.С., Зашкільняк І.М., Любицька О.З. Обчислення сингулярних інтегралів у методі граничних елементів стосовно до двовимірних крайових задач теорії пружності // Тези доп. міжнародної конф.«Теорія наближення функцій та її застосування», присвячена 70-ти річчю професора О.І. Степанця. — Київ, 28.05-3.06, 2012. — С. 104-105
 11. М.А. Сухорольський, І.С. Костенко, І.М. Зашкільняк, Г.В. Івасик Обчислення узагальнених сум розбіжних рядів // Вестник ХНТУ – 2014 –№ 3(50) – С. 31-33.
 12. Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Застосування методу конформних відображень до розв’язування задач акустики // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделювання прогнозування та оптимізації”. Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Квітень 2016 р. С. 221-222
 13. Мусій Р.С., Мельник Н. Б., Зашкільняк І. М., Войтечек-Лящак К. Математичне моделювання термопружної поведінки електропровідної системи (кулі з тонким покриттям) за нестаціонарної електромагнітної дії // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 114–115.

Навчальні посібники

Методичні розробки

 1. Г.В. Понедiлок, В.К. Ганулiч, А.З. Мохонько, Л.П. Швець,Л.Й. Кучмiнська, I.М. Зашкiльняк, М.Ф. Стасюк, Диференцiальне числення:Методичнi вказiвки та завдання до розрахунково-графiчної роботи для студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей,- Львiв: ДУ «Львiвська полiтехнiка», 1998, −36с.
 2. Г.В. Понеділок, І.М. Зашкільняк, Л.П. Швець, Л.В. Гошко,В.О. Коломієць, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, Р.І. Квіт, О.Г.Орищин, В.Д. Гонтар, Б.Г. Качурін, М.І. Копич, Вища математика: Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи з курсів «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз» для студентів базового напрямку «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент», -Львiв, НУ «Львiвська полiтехнiка», 2000,- 64с.
 3. Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М.,Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008 р.
 4. Вовк М.І., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Олексів І.Я.,Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Бугрій Н.В., Луцев Є.М., Сорокатий М.І., Жидик У.В., Кшановський І.П. ,Зашкільняк І.М., Іванел В.К. Теорія ймовірностей.Індивідуальні завдання для студентів економічних спеціальностей, — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009 р.,- 72 стор.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34