Жидик Уляна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жидик Уляна Володимирівна
Zhidik1.jpg
к.ф-м.н,доцент
Дата народження 11 червня 1972 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Николишин Мирон Михайлович, завідувач відділу механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України.
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Жидик Уляна Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 11 червня 1972 року.

Тема дисертації: Моделювання та дослідження термопружних коливань анізотропних оболонок шаруватої структури [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Жидик Уляна Володимирівна; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С.Підстригача. — Л., 2009

Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, професор Николишин Мирон Михайлович, завідувач відділу механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій :

 • Николишин М. М., Жидик У.В. Дослідження термопружного стану неоднорідних анізотропних пластинок. Мат. проблеми механіки неоднорідних структур: в 2-х томах. — Львів, 2006. — Т.1. — С. 146-149.
 • Жидик У.В. Дослідження температурних напружень вортогонально армованих шаруватих анізотропних циліндричних оболонках. Прикл.проблеми мех. і мат. — 2006. — Вип. 4, — С.139-145.
 • Жидик У.В., Николишин М. М. Варіаційні постановки задачвзаємозв’язаної термопружності неоднорідних анізотропних оболонок. Мат. методита фіз.-мех. поля — 2007. -Т. 50, № 4. — С. 94-103.
 • Жидик У.В., Николишин М.М. Термоупругость неоднородных анизотропных пологих оболочек двоякой кривизны. Труды ИППММ НАН Украины. — 2007.- Вып.14. — С.131-138.
 • Жидик У.В. Динамічна поведінка шаруватих анізотропних пологих оболонок при раптовому нагріві. Актуальні проблеми мех. суц. серед. іміцності конструкцій: міжн. наук-тех. конф. пам’яті акад. НАН України В. І.Моссаковського, 17-19 жовтня 2007р.: тези доп. — Дніпропетр. ДНУ, 2007. — С.251-253.
 • Николишин М.М., Жидик У.В. Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок. Фіз.-хім. мех. матеріалів. —2008. —Т. 44, № 2.- С. 33-40.
 • Жидик У.В. Динаміка термопружних шаруватих композитних пологих оболонок і пластин. Сучасні проблеми механіки та математики: у 3-хтомах: міжнар. наук. конф., 25-29 травня 2008р. — Львів, 2008.-т.2.- С.138-139.
 • Николишин М.М., Жидик У.В. Нестаціонарна реакція шарувато їкомпозитної циліндричної оболонки на раптовий нагрів. Вісник Донецького ун-ту.Сер.А. Природничі науки. 2008. № 1.С.157-160
 • Жидик У.В. Динамічна задача термопружності для неоднорідної анізотропної пологої оболонки. Машинознавство. 2008. — № 4 (130). — С.15-21.
 • Жидик У.В. Моделювання та дослідження термопружних коливань анізотропних оболонок шаруватої структури. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кан. фіз.-мат наук. — Львів. — 2009. — 20 с.
 • Флячок В.М., Жидик У.В. Розрахунок шаруватих анізотропних пластинок на статичні та динамічні навантаження. Наукові записки. Наук.-техн.збірник УАД. — 2009. — Вип.1(15). — С. 80-84.
 • Николишин М.М., Жидик У.В., Флячок В.М. Розрахунок шаруватих анізотропних циліндричних оболонок на дію локальних температурних джерел.Сучасні проблеми механіки. Тези доп. Міжнар. наук. конф. 7-9 грудня 2009р.Львів. 2009. — С. 36.
 • Жидик У., Николишин М., Флячок В. Розрахунок термопружного стану шаруватої при локальному нагріванні джерелами тепла. // Вісник Львівського Національного університету ім. І. Франка. Серія механіко-математична — 2010. — Вип. 73. — С. 71-76.
 • Кушнір Р., Николишин М., Жидик У., Флячок В. Термомеханічна модель неоднорідних анізотропних оболонок з початковими деформаціями. // Доп.НАН України. Механіка. — 2010. — № 11.— С. 45-50.
 • Кушнір Р.М., Николишин М.М., Жидик У.В., Флячок В.М. Дотеорії неоднорідних анізотропних оболонок з власними напруженнями // Мат.методи та фіз.-мех. поля. — 2011. — т. 54, № 4. — С. 7-14.
 • Жидик У. В., Флячок В. М. Температурні поля в пологих оболонках шаруватої структури // Квалілогія книги. – 2017. – № 1 (31). – С. 94–97.
 • Жидик У. В., Флячок В. М. Термопружний згин шаруватих анізотропних пластин симетричної структури // Квалілогія книги. – 2017. – № 2 (32). – С. 77–81.
 • Кушнір Р. М., Жидик У. В. Температурні напруження у функціонально градієнтній циліндричній оболонці // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – Т. 54, № 5. – С. 56–65.
 • Жидик У. В. Дослідження термопружного стану неоднорідної за товщиною ізотропної циліндричної оболонки // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2018. – Вип. 16. – С. 119–125.
 • Musii R. S., Melnyk N. B., Dmytruk V. A., Zhydyk U. V. Technological forecast of bearing capacity and properties of contact connection of bimetallic hollow spheres under electromagnetic pulses action // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, № 1. – P. 79–87.
 • Musii R. S., Zhydyk U. V., Drohomyretska K. T., Melnyk N. B., Kushka B., Shynder V. K. Modeling and computer analysis of temperature of dental crown made of isotropic functionally gradient metal-ceramics // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 94–97.
 • Р. С. Мусій, У. В. Жидик, Н. Б. Мельник, В. К. Шиндер, О. М. М'яус, Р. А. Наконечний. Визначення і аналіз температурного поля в неоднорідній анізотропній оболонці за локального нагріву // Прикладні питання математичного моделювання. – 2021. – Т. 4, № 2.2. – С. 137–148.
 • Мусій Р. С., Жидик У. В., Мельник Н. Б., Шиндер В. К., М'яус О. М., Наконечний Р. А. Температурне поле в шаруватій анізотропній циліндричній оболонці за локального нагріву // XXII Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ-2021 : збірка матеріалів конференції, 13-17 вересня 2021 р., Херсон. – 2021. – C. 61.
 • Kushnir R., Zhydyk U., Flyachok V. Thermoelastic analysis of functionally graded cylindrical shells // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2021. – Vol. 254, iss. 1. – P. 46–58.
 • Bozhenko B., Drohomyretska K., Zhydyk U., Oryshchyn O., Shayner A. Mathematical methods for determining the temperature field preheated to a set temperature of an inhomogeneous isotropic cylindrical shell // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2021 : materiały międzynarodowego seminarium naukowego, Opole, 21 grudnia 2021. – 2021. – C. 36–37.
 • Zhydyk U., Kushka B., Musii R., Svidrak I., Stanik-Besler A. Determination and investigation of the temperature field in an orthotropic layered cylindrical shell of a regular symmetric structure with its local heating by convective heat exchange // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2021 : materiały międzynarodowego seminarium naukowego, Opole, 21 grudnia 2021. – 2021. – C. 38.

Навчальні посібники


Методичні розробки

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 214a

тел./факс: 258-25-40