Історична довідка ТОП

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Кафедру створено у вереснi 1965 року як кафедру технологiї основного органiчного та нафтохiмiчного синтезу (ТОНС). Першим завiдувачем кафедри ТОНС був професор Толопко Д.К. (1965-1974 рр.). У 1974 р. кафедру ТОНС об’єднано з кафедрою хiмiчної технологiї нафти i газу (ХТНГ). Об'єднаною кафедрою, яка отримала назву: кафедра технологiї нафти та нафтохiмiчного синтезу (ТННС), завiдував професор Гриненко Б.С. (1974-1980 рр.), а, вiдтак, академiк АН УРСР Кучер Р.В (1980- 1982 рр.). У 1983 кафедру ТННС роздiлено, з утворенням кафедри технологiї основного органiчного та нафтохiмiчного синтезу i кафедри хiмiчної технологiї нафти i газу. З 1983 до 2000 року кафедрою ТОНС завiдував професор, доктор технiчних наук, заслужений дiяч науки i технiки України Мокрий Є.М.

У груднi 1996 року кафедру ТОНС наказом ректора Львiвської полiтехнiки перейменовано на кафедру технологiї органiчних продуктiв (ТОП). З 2001 до 2021 року кафедрою ТОП завiдував професор, доктор хiмiчних наук Пiх Зорян Григорович. З 2021 року кафедру очолює професор, доктор технiчних наук Дзiняк Богдан Остапович.

Пiдготовка фахiвцiв зi спецiальностi "Хiмiчна технологiя органiчних речовин" розпочалася з вересня 1958 р. (спецiальнiсть мала тодi назву "Технологiя основного органiчного синтезу та синтетичного каучуку"). У 1962 р. на новоствореному факультетi технологiї органiчних речовин вiдбувся перший випуск iнженерiв-технологiв даної спецiальностi у кiлькостi 20 осiб. У 1965 р. назва спецiальностi була змiнена на "Технологiя основного органiчного та нафтохiмiчного синтезу", а у 1991 р. на "Хiмiчна технологiя органiчних речовин" з планом набору 25 осiб.

Пiдготовка фахiвцiв зi спецiальностi "Хiмiчна технологiя органiчних речовин", яка входить у базовий напрям пiдготовки "Хiмiчна технологiя та iнженерiя", є надзвичайно актуальною для задоволення потреб хiмiчних пiдприємств Захiдного регiону України. Випускники даної спецiальностi працюють на виробництвi, науково-дослiдних та проектних установах у 60 мiстах України та за кордоном. Найбiльше з них скеровано на пiдприємства та науково-дослiднi установи Львiвщини: завод “Реактив”, ВАТ “Галичфарм”, ВАТ “Львiвський лакофарбовий завод”, ВАТ “Галлак”, ВАТ “Бориславський НДI “Синтез”, Львiвська полiтехнiка, а також ВАТ “Орiана” (м. Калуш) - де сьогоднi працює бiля 270 випускникiв, ВАТ “Рiвнеазот” (м. Рiвне) - бiля 70 випускникiв, ВАТ “Азот” (м. Черкаси), фiрма “Барва” (м. Iвано-Франкiвськ) тощо. З 1967 до 1997 рр. кафедра проводила пiдготовку спецiалiстiв для зарубiжних країн. Дипломи iнженерiв-технологiв отримали 217 iноземних громадян з 45 країн свiту.

Випускники даної спецiальностi досягли значних успiхiв як у науцi, так i на виробництвi. Серед них: мер мiста Iвано-Франкiвськ Шкутяк З.В.; колишнiй мер мiста Калуш Сошко Р.В.; завiдувачi кафедр Львiвської полiтехнiки професори Ятчишин Й.Й., Левуш С.С., Никипанчук М.В., Братичак М.М.; професори Львiвської полiтехнiки Пiх З.Г., Кожарський В.А., доктори наук Старчевський В.Л., Кiсельов Є.М.; завiдувач кафедри Української академiї друкарства професор Шибанов В.В.; доктори хiмiчних наук Кучмiй С.Я., Зажигалов В.О., Мiнько С.С. (Iнститут фiзичної хiмiї iм. Л.В.Писаржевського НАН України); канд.техн.наук Гiда В.М. – заступник директора з наукової роботи ВАТ “Бориславський НДI “Синтез”; канд.техн.наук Бiлоус О.I. - директор з торгiвлi ВАТ “Орiана”; Ковальчук М.Г. - директор полiолефiнового заводу ВАТ “Орiана”; Волос М.М. - директор заводу “Технопласт” ВАТ “Орiана”.

Пiдготовка фахiвцiв зi спецiальностi “Технологiя бродильних виробництв” проводилась у Львiвському полiтехнiчному iнститутi з 1944 по 1959 рр. За цей перiод дипломи iнженерiв-технологiв отримали 320 осiб, якi успiшно працюють у харчовiй промисловостi (спиртовiй, пивоварнiй, безалкогольнiй, дрiжджовiй та виноробнiй галузях), вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах.

У 1992 роцi у Львiвськiй полiтехнiцi було поновлено пiдготовку фахiвцiв з спецiальностi “Технологiя бродильних виробництв i виноробства” з набором на денну форму навчання, спочатку - 25 осiб, а з 1994 р. - 30 осiб та 15 осiб на заочну форму навчання. Пiдготовка фахiвцiв за напрямом “Харчова технологiя та iнженерiя” є надзвичайно актуальною для задоволення потреб у фахiвцях харчових пiдприємств Захiдного регiону України i, перш за все, спиртових, пивоварних, безалкогольних, дрiжджових та виноробних заводiв. У Захiдному регiонi функцiонує близько 20 спиртових i лiкеро-горiлчаних заводи, 14 пивоварних та 10 виноробних заводiв. Пiдготовка спецiалiстiв названої спецiальностi забезпечує потреби пiдприємств харчового напрямку 8 областей Захiдного регiону України.

Схвальнi вiдгуки про роботу випускникiв кафедри є свiдченням високої якостi пiдготовки фахiвцiв на кафедрi. Завдяки науково-педагогiчним традицiям та створенiй науковiй школi протягом усiєї своєї iсторiї кафедра не має жодної рекламацiї щодо рiвня пiдготовки спецiалiстiв.