Основні публікації професора Готри Зенона Юрійовича

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Навчальні посібники та монографії:

 1. Пленочные микросхемы и миниатюризация / В.В. Демин, Н.И.Гореликов, З.Ю. Готра. — Львов : Каменяр, 1972. — 87 с. : ил. — Библиогр. : с. 85–86.
 2. Прогрессивные методы производства микросхем / В.В. Демин, З.Ю. Готра, М.Д. Матвийкив. — Львов : Каменяр, 1973. — 80 с. — Библиогр. : с.79.
 3. Tонкопленочные резисторы микросхем / З.Ю. Готра. — Львов : Каменяр, 1976. — 134 с.
 4. Технология индикаторных устройств на жидких кристаллахдля приборостроения / З.Ю. Готра, Э.П. Дзисяк, В.В. Пархоменко, Л.М. Смеркло. — М., 1976. — 52 с. — (Обзор. информ. / ЦНИИТЭИ приборостроения. Сер ТС-9. Экономикаприборостроения).
 5. Технологические основы гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра, Э.М. Мушкарден, Л.М. Смеркло ; Под общ. ред. З.Ю. Готры. — Львов : Вищашк., 1977. — 168 с. — Библиогр. : с. 159–166 (223 назвb).
 6. Индикаторные устройства на жидких кристаллах / З.Ю. Готра, Л.К. Вистинь, В.В. Пархоменко, Л.М. Смеркло, Э.П. Дзисяк, В.Т. Фечан ; Под ред. З.Ю. Готры. — М. : Сов. радио, 1980. — 240 с. — Библиогр. : c. 225–236. — Предм. указ. : c. 237–238.
 7. Физические основы электронной техники : Учеб. пособие для студентов специальности 0611 — «Электрон. приборы» / З.Ю. Готра, И.В. Петрович, Е.А. Полевой. — Львов : ЛПИ, 1981. — Ч. 1. — 92 с.— Библиогр. : с. 90 (15 назв).
 8. Контроль технологии гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра. — Львов : Каменяр, 1981. — 96 с. — Библиогр. : с. 94–95 (36 назв). — (Б-капередового опыта. Технология пр-ва).
 9. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, П.П. Паскур, В.И. Матвиив, И.Я. Хромяк. — Львов : Каменяр, 1984. — 189 с. — Библиогр. : с. 186–187 (24 назв).
 10. Справочник по технологии микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. — Львов : Каменяр, 1986. — 287 с. : рис., табл. — Библиогр. : с. 284–285 (22 назвb).
 11. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.И. Матвиив, П.П. Паскур. — 2-е изд., переработ. — Львов : Каменяр, 1987. — 184 с. : рис., табл. — Библиогр. : с. 182 (19 назв).
 12. Сквозное автоматизированное проектирование микроэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.В. Григорьев, Л.М. Смеркло, В.М. Эйдельнант. — М. : Радио и связь, 1989. — 280 с. : ил. — Библиогр. : с. 270–276 (124 назви).
 13. Контроль качества и надежность микросхем : Учеб. для техникумов / З.Ю. Готра, И.М. Николаев. — М. : Радио и связь, 1989. — 168 с. : ил. — Библиогр. : с. 168 (10 назв).
 14. Структура жидких кристаллов / З.Ю. Готра, М.В. Курик, З.М. Микитюк ; АН УССР. Ин-т физики. — Киев : Наук. думка, 1989. — 112 с. : ил., табл. — Библиогр. : с. 102–108 (126 назв).
 15. Лазерні методи обробки в мікроелектроніці / З.Ю. Готра, Я.В. Бобицький. — Львів : Світ, 1991. — 166 с. — Бібліогр. : с. 154–165 (276 назв).
 16. Технология микроэлектронных устройств : Справочник / З.Ю. Готра. — М. : Радио и связь, 1991. — 528 с. : ил. — Библиогр. : с. 526 (22 назви).
 17. Датчики : Справочник / З.Ю. Готра, Л.Я. Ильницкий, Е.С. Полищук, Л.В. Сибрук, В.А. Хорошко, О.И. Чайковский ; Под ред. З.Ю. Готры, О.И. Чайковского. — Львов : Каменяр, 1995. — 312 с. — Библиогр. : с. 308 (15 назв).
 18. Схемотехніка інтегральних аналогових сенсорних пристроїв : [Темат. зб. ст.] / За ред. З.Ю. Готри, Р.Л. Голяки, В. Каліти. — Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1996. — 156 с. — Бібліогр. : с. 151–155 (68 назв).
 19. Вторинні перетворювачі сенсорних ІС з живленням посигнальній шині / З.Ю. Готра, Р.Л. Голяка, Ю.В. Морозов, Є.Я. Чапля. — Львів, 1996. — 39 с. — (Препр. / НАН України. Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики ; №6–96).
 20. Методи, апаратурні принципи та засоби електроніки в біомедицині. Ч.1. Електроніка в медичній діагностиці : Метод. посіб. по вивч. курсу «Біомед. електрон.» / З. Готра, О. Кожухар ; Держ. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 1999. — 148 с. — Бібліогр. : с. 147–148 (24 назви).
 21. Електронні опромінювальні прилади (прилади некогерентногооптичного опромінення для фотонних технологій). Ч.1. Теплові оптичні випромінювачі : Навч. посіб. для студ. напрямку «Електроніка» / О.Т. Кожухар ; Під ред. З.Ю. Готри. — Львів, 1999. — 100 с.
 22. Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорних пристроїв / В. Вуйцік, Р. Голяка, В. Каліта, І. Лопатинський, О. Невмержицька ; За ред. З. Готри, Р. Голяки. — Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1999. — 363 с.
 23. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч.3. Лазерні біомедичні системи : Навч. посіб. / В.П. Кожем’яко, З.Ю. Готра, С.В. Павлов, З.М. Микитюк, О.З. Готра ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця : ВДТУ, 2000. — 142 с. — Бібліогр. : c. 129–132 (53 назви).
 24. Analogowe ukіady mikroelektroniczne do zastosowaс wurz№dzeniach pomiarowych i czujnikach / R. Goliaka, O. Gotra, W. Kalita, I. Јopatyсski, W. Wуjcik ; Pod red. Z. Gotry. — Lublin, 2000. — 419 s.
 25. Елементи теорії мікроелектронних пристроїв / Я. Буджак, З. Готра, О. Готра, В Каліта, І. Лопатинський, І. Раренко ; За ред. З.Ю. Готри. — Л. : Ліга-Прес, 2001. — 634 с. — Бібліогр. : c. 628–629 (50 назв).
 26. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля / І.А. Большакова, М.Р. Гладун, Р.Л. Голяка, З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Є. Потенцкі, Л.І. Сопільник ; За ред. З.Ю. Готри. — Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. — 412 с. — Бібліогр. : с. 395–412 (260 назв).
 27. Mikro i optoelektroniczne czujniki w pomiarach procesowcieplnych / W. Wojcik, Z. Hotra, O. Hotra, P. Komada, A. Kotyra, A. Smolarz, B. Stadnyk. — Lublin, 2001. — 419 s.
 28. Фізичні основи електронної техніки / В. Вуйцік, З. Готра, В. Каліта, І. Лопатинський, З. Микитюк , Є. Петрикова, І. Петрович, Є. Потенцкі, П. Сваста, С. Слосарчик ; За ред. З. Готри. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. — 643 с.
 29. Фізичні основи електронної техніки [Текст] : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / З.Ю. Готра, І. Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець та ін. ; За ред. : З.Ю. Готра ; Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України. — Львів : Бескид Біт, 2004. — 879 с. : іл. — Бібліогр. : с. 873–874. — ISBN 966-8450-19-1.
 30. Готра О.З., Вуйцік В., Григор’єв В.В. Експертні системи. Львів, Ліга-Прес, — 2006.
 31. Мікроелектронні сенсори фізичних величин : Науково-навчальне видання. В 3 томах. / Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В. ; За редакцією З.Ю. Готри. — Львів : Ліга-Прес, — 2007.
 32. Теплові процеси в електроніці / Ю.Я. Бобало, В. Вуйцік, З.Ю. Готра, Т. Голець, В. Каліта, В.І. Лозбін, І.С. Романюк ; за ред. З.Ю. Готри. — Львів : Ліга-Прес, 2007. — 320 с.
 33. Мікроелектронні сенсори вологості : науково-навчальне видання / Вуйцік В., Гельжинський І.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Гурський В., Прошак В., Прошак Д. ; за ред. З.Ю. Готри. — Львів : Ліга-Прес, 2007. — 420 с.
 34. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.1. Базові концепції інформаційних технологій. Опрацювання текстів. Первинна обробка інформації. / О.З. Готра, О.В. Бойко, О.З. Ткачук, Л.Б. Лотоцька, за ред. О.З. Готри — Львів, ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2007, — 78 с.
 35. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.2. Сучасні технології обробки, аналізу та представлення інформації. Використання програм підготовки презентацій для представлення даних / О.З. Готра, Лотоцька Л.Б., Ткачук О.З., за ред. О.З. Готри — Львів, ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2007, — 94 с.
 36. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.3. Інформація і комунікація. Пошук та передача інформації. Використання технології баз даних для обробки та аналізу інформації / О.З. Готра, Лотоцька Л.Б., Собчук І.С., за ред. О.З. Готри — Львів, ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2007, — 102 с.
 37. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електронних сигналів : Навчальний посібник / В. Вуйцік, З.Ю. Готра, О.З. Готра, Н.В Дорош, О.І. Дорош, П.Ф. Колісник, С.В. Павлов. — Львів : Ліга-Прес, 2009. — 308 с.
 38. Готра Зенон Юрійович. Технологія електронної техніки : навч. посіб. для студ. баз. напряму Електроніка : у 2 т. / З.Ю. Готра ; Нац. ун-т Львів. політехніка, 2010. — 888 с. : a-рис. Т. 1 — 888 с. : a-рис. — ISBN 978-966-553-882-0.
 39. Фізика процесів у напівпровідниках та елементах електроніки [Текст] : курс лекцій / [Д.М. Фреїк, В.М. Чобанюк, З.Ю. Готра та ін.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника та ін. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т, 2010. — 259 с. : іл. — У надзаг. також : Нац. ун-т «Львів. політехніка», Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — На тит. арк. авт. не зазначено. — Бібліогр. в тексті. — ISBN 978-966-640-275-5.
 40. Рідкокристалічна електроніка / З. Готра, Р. Зелінський, З. Микитюк, В. Сорокін, О. Сушинський, АФечан : За ред. Проф. З. Готри. — Львів, Апріорі, 2010. — 532 с.
 41. Оптоелектронні медичні системи [Текст] : навч. посіб. / С.В. Павлов, З.Ю. Готра [та ін.]. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 156 с. : рис. — Бібліогр. : с. 144–155. — ISBN 978-966-641-433-8.
 42. Прикладна електродинаміка інформаціних систем [Текст] : навч. посіб. / Анатолій Андрущак, Зенон Готра, Олег Кушнір ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 303 с. : іл. — Бібліогр. : с. 285–287. — Імен. покажч. : с. 296. — Предм. покажч. : с. 297–302. — ISBN 978-617-607-176-1.
 43. Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку [Текст] : монографія / [З.Ю. Готра, С.В. Павлов, Р.Л. Голяка та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 239 с. : іл. — Бібліогр. : с. 219–234. — ISBN 978-966-641-500-7.
 44. Оптоелектронні медичні системи [Текст] : навч. посіб. / С.В. Павлов, З.Ю. Готра [та ін.]. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 156 с. : рис. — Бібліогр. : с. 144–155. — ISBN 978-966-641-433-8.

Отримані рішення про видачу патентів:

 1. Ю. Готра, Ю.Т. Лозинський, Ф.А. Плотніков. «Установка термічного напилення», 200500087.
 2. Ю. Готра, Ю.Т. Лозинський, О.С. Яцунда «Сенсор для аналізу суміші газів», 200500089.
 3. Ю. Готра, Ю.Т. Лозинський, О.С. Яцунда «Пристрій подачі порошкових матеріалів на випаровувач привакуумно-термічному напиленні», 200500083.
 4. Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Сенсор вологості, 200505581.
 5. Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Спосіб вимірювання вологопроникності матеріалу, 200506792.
 6. Готра З.Ю.,Голяка Р.Л., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Вимірювальний перетворювач, 200505706.
 7. Готра З.Ю., Стахіра П.Й., Черпак В.В., Кремер І.П. Спосіб одержання функціональних нанорозмірних плівок електропровідних полімерів. Заявка №и 200808197 від 17.06.08, 975.
 8. Світлоінформолікувальний пристрій / Готра З.Ю., Кожухар О.Т., Скунць Н.С., Зазуляк А.М. / (Укр.) №u 200900980 ; Заявл. : 09.02.2009.
 9. Спосіб виготовлення планарного оптичного підсилювача / Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Ясиновська О.Й. : заявник Національний університет «Львівська політехніка». G02F 1/13. Заявка №u 200907577 від 20.07.2009.
 10. Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель №11822 від 15.10.2009. Готра З.Ю., Стахіра П.Й., Черпак В.В., Волинюк Д.Ю., Возняк Л.Ю. «Спосіб виготовлення фотоперетворювача на основі органічного напівпровідникового матеріалу».

Отримані охоронні документи:

 1. Готра З.Ю., Лозинський Ю.Т., Плотніков Ф.А. Контактний зондувальний пристрій, Бюл. №2, 2005, 4739.
 2. Готра З.Ю., Лозинський Ю.Т., Плотніков Ф.А. Тонко плівковий резистор Бюл. №3, 2005, 5339.
 3. Патент №11786 Україна, МПК G01N 25/00 E21D 9/06. Вимірювальний перетворювач // Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Заявл. 13.06.05 ; Опубл. 16.01.06, Бюл. №1. — 4 с.
 4. Патент №11764 Україна, МПК H05K 5/00 G01N 25/20 H05K7/18. Сенсор вологості // Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Заявл. 13.06.05 ; Опубл. 16.01.06, Бюл. №1. — 4с.
 5. Патент №11933 Україна, МПК G01N 25/20 С21С 5/54(2006.01). Спосіб вимірювання волого проникності матеріалу // Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Заявл. 13.06.05 ; Опубл. 16.01.06, Бюл. №1. — 4с.
 6. Патент №u 200812146 Україна, МПК (2006) G02F 1/13. Спосіб виготовлення рідкокристалічного пристрою / Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Шимчишин М.О. : заявник Національний університет «Львівська політехніка». — №133/1 : заяв. 14.10.2008., опубл. 12.01.09.
 7. Патент №u 2008625 Україна, МПК (2006) G02F 1/13. Спосіб виготовлення інтегрального мікроелектронного твердотільного пристрою / Готра З.Ю. , Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Шимчишин М.О., Коцун В.І. : заявник Національний університет «Львівська політехніка». — №17341/1 : заяв. 28.10.2008., опубл. 29.12.08.
 8. Патент на корисну модель №37778 від 10.12.2008. Готра З.Ю., Стахіра П.Й., Черпак В.В., Кремер І.П. «Спосіб одержання функціональних нанорозмірних плівок електропровідних полімерів».

Публікації:

 1. О.І. Аксіментьєва, І.П. Глушик, З.Ю. Готра, П.Й. Стахіра, В.В. Черпак. Газовий сенсор на основі гетероструктури поруватий кремній-поліанілін // Східно-Європейський журнал передових технологій, Харків, 2005. — №17. c. 127–129.
 2. Готра З.Ю., Олійник І.Я. Квантово-електронне моделювання процесу перекисного окиснення ліпідів // І Українська наукова конференція «Проблеми біологічної та медичноїфізики». — 2004. — c. 107.
 3. Національний університет «Львівська політехніка», «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки». — 2005. — №542. — c. 3–8.
 4. I.P. Hlushyk, Z.M. Mykytyuk, O.I. Aksimentyeva, P.Y. Stakhira, V.V. Cherpak. The thickness influence on optical parameters andstructure of polyaniline film // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2005. — №1 (9). — c. 134–138.
 5. Готра З.Ю., Олійник І.Я. Дослідження спектральних характеристик хемілюмінесценції сироватки крові. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки». — 2005. — №542. — c. 84–88.
 6. З.Ю. Готра, І.Я. Олійник Дослідження кінетики ініційованої хемілюмінесценції сироватки крові // Вiсн. Харк. ун-ту, №716. — Бiофiзичний вiсник. — Вип. 2 (16). 2005. — c. 92–96.
 7. І.Я. Олійник, З.Ю. Готра. Вивчення енергії активації хемілюмінесценції сироватки крові та впливу на неї іонів Fe2+ // Вiсн. Харк.ун-ту, №716. — Бiофiзичний вiсник. — Вип. 2 (16). 2005. — c. 37–39.
 8. Z. Hotra, M. Skoczylas Amplitude optical fibre sensor // Вісник національного університету «Львівська політехніка», №542, 2005. — с. 64–70.
 9. B. Wisz, W. Sabat, W. Kalita, Z. Hotra The Analysis ofCapacity in Conducting Path Systems with Screen Layer // Transactions of theUniversities of Kosice, 2005. — p. 66–72.
 10. Олійник І.Я., Готра З.Ю. Вивченння динаміки свічення хемілюмінесценції плазми крові // І Українська наукова конференція «Проблеми біологічної та медичної фізики». — 2004. — c. 212.
 11. В.В. Черпак, І.П. Глушик, О.І. Аксіментьєва, З.Ю. Готра, П.Й. Стахіра, Д.Ю. Волинюк. Волоконно-оптичний сенсор моніторингу довкілля на основі поліаніліну. Східно-європейський журнал передових технологій. — 2006. — №3/3 (21). — c. 75–77.
 12. Стахіра П.Й. , Готра З.Ю., Глушик І.П. , АксіментьєваО.І., Черпак В.В., Фечан А.В. Кінетика оптичного відгуку при абсорбції аміаку в плівці поліаніліну // Вісник Zenon Hotra, Iryna Oliynyk «The investigation ofFeSO4 and temperature influence on an activation energy of blood serum» // Proc.IXth international conference «Modern Problem of radio engineering, telecommunications and computer science». — (Ukraine) 2006. — P. 677–678.
 13. Готра З.Ю., Черпак В.В., Глушик І.П., Стахіра П.Й., Волинюк Д.Ю., Фоменко В.Л. Оптичні властивості вакуумно напилених плівокполіаніліну в середовищах з різним водневим покажчиком // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки». — 2006. — №569. — c. 3–6.
 14. Zenon Hotra, Iryna Oliynyk «The investigation of FeSO4 andtemperature influence on anactivation energy of blood serum» // Proc. IXth internationalconference «Modern Problem of radio engineering, telecommunications and computerscience». — (Ukraine) 2006. — P. 677–678.
 15. Hotra Z.Yu., Cherpak V.V., Hlushyk I.P., Stakhira P.Y., VolynyukThe thickness influence on optical parameters and structure of apolyaniline films for a fiber optic sensors application // Proc. X Konferencja Naukowa Swiatlowody i ich Zastosowania. — Krasnobrod (Poland). — 2006. — P. 559–564.
 16. Hotra Z.Yu., Cherpak V.V., Hlushyk I.P., Volynyuk D.Y. Thinfilm technology of conductive polymer for a fibre-optic sensorapplication // Proc. X Konferencja Naukowa Swiatlowody i ich Zastosowania. — Krasnobrod (Poland). — 2006. — P. 553–558.
 17. Hotra Z.Yu., Cherpak V.V., Hlushyk I.P., Stakhira P.Y.,Volynyuk Electro-optical characteristics of active elements of integral andfibre optics on the base of conductive polymer // Proc. X Konferencja NaukowaSwiatlowody i ich zastosowania. — Krasnobrod (Poland). — 2006. — P. 316–320.
 18. Готра З.Ю., Тейт Дж., Кікінеші Р., Дутчак З.А., Закутаєв А.А., Ракобовчук Л.М., Яворський Б.М. Структура та оптичні властивості прозорих електропровідних плівок на основі BaCuTeF // Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2007, №592 «Електроніка», с. 13–16.
 19. Ю. Готра, П.Й. Стахіра, В.В. Черпак, І.П. Глушик (Кремер), Д.Ю. Волинюк. Технологічні особливості формування фоточутливих органічних гетереходів методом вакуумного напилення // Східно-Европейський журнал передових технологій, №8, 2007.
 20. 3.Ю.Готра, Р.Л. Голяка, І.П. Глушик. Вторинні перетворювачі для підвищення завадостійкості сенсорних пристроїв // Електроінформ. — 2007 — №3. — c. 11–13.
 21. Ю. Готра, П.Й. Стахіра, В.В. Черпак, Д.Ю. Волинюк. Дослідження електрооптичних властивостей тонких плівок поліортометоксіанілину сформованих методом термовакуумного осадження // Фізика та хімія твердого тіла, №4 — 2007.
 22. Готра З.Ю., Дж. Тейт, Р. Кікінеші, Закутаєв А.А., Ракобовчук В.О. Дослідження впливу температури відпалу на електричні властивості прозорих плівок на основі ВaCuTeF // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 5/4 (29), 2007, c. 37–40.
 23. Z.Yu. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, P.Y. Stakhira, D.Y. Influence of thickness on optical parameters and structures of apolyaniline films for active elements of optical fiber sensors // Proc. SPIE. — 2007. — Vol. 6608. — P. 6608. 1D-1-66081D-4.
 24. Z.Y. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, D.Yu. Volynyuk. Thin film technology of conductive polymer for optical fiber sensorapplication // Proc. SPIE. — 2007. — Vol. 6608. — P.6608. 1B-1-66081B-5.
 25. Z.Y. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, P.Y. Stakhira, D.Y. Electro-optical characteristics of active elements of integral and fiberoptical devices on the base of conductive polymer // Proc. SPIE. — 2007. — Vol. 6608. — P.6608. 1C-1-66081C-3.
 26. Z.Yu. Hotra, P.Y. Stakhira, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, D.Y. Investigation of Structure and Optical Characteristics of ThermovacuumDeposited Conducive Polymer (Poly(O-Toluidine)) Thin Films // XXI InternationalConference of IMAPS. — Rzeszow-Krasiczyn, (Poland). — 2007. — P. 383–386.
 27. Z.Yu. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, D.Y. Volynyuk, M.R. Hladun, M. Skoczylas. Amplitude-Frequency Characteristics of Fiber OpticSensors Based on Condactive Polymers // XXI International Conference of IMAPS. — Rzeszow-Krasiczyn, (Poland). — 2007. — P. 379–382.
 28. V.V. Cherpak, P.Y. Stakhira, O.I. Aksimentyeva, Z.Y. Hotra, B.D.Y.I. Bordun. Vacuum-deposited poly(o-methoxyaniline) thin films : itselectronic properties // Abst. IV International Workshop on Functional MaterialsFNMA’07. — Gdands, (Poland). — 2007. — P. 104.
 29. V. Cherpak, P. Stakhira, Z. Hotra, D. Volynyuk, I. Kremer. Investigation of electrooptical properties of polyaniline derivativesthin films prepared by thermovacuum deposition // Abst. 4 European Conference onOrganic Electronics and Related phenomena ECOER’07. — Varenna (Italy). — 2007. — P. 41.
 30. P.Y. Stakhira, V.V. Cherpak, Z.Y. Hotra, B. Tsizh, D.Y. Volynyuk, I. Bordun. The properties of flexible heterojunction based onITO/poly(3,4 thylenedioxythiophene) : poly (styrenesulfonate) / pentacene / Al // Abst. IV International Workshop on Functional Materials FNMA’07. — Gdands (Poland). — 2007. — P. 189.
 31. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Aksimentyeva O., Tsizh B., Volynyuk D., Bordun I. Properties of flexible heterojunction based on ITO / poly (3,4-ethylenedioxythiophene) : poly (styrenesulfonate) / pentacene / Al // Non-Crystalline Solids. — 2008 — V. 354. — P. 4491–4493.
 32. Hotra Z., Cherpak V., Stakhira P., Aksimentyeva O., Tsizh B., Volynyuk D., Bordun I. Vacuum-deposited poly (o-methoxyaniline) thin films : Structure and electronicproperties // Journal of Non-Crystalline Solids. — 2008 — V. 354. — P. 4282–4286.
 33. Hotra Z., Stakhira P., Shandra Z., Cherpak V., Kremer I., Volynyuk D., Skoczylas M. Formation of thin polyaniline films by means of ionic sputtering in crossedelectromagnetic field // Electronika : konstrukcije, thechnologie, zastosowania. — 2008. — N6. — P. 184–185.
 34. Готра З.Ю., Черпак В.В., Стахіра П.Й., Кунтий О.І., Закутаєв А.А., Волинюк Д.Ю., Цимбалістий В.М. Вивчення бар’єрних структур на основі тонких плівок фталоціаніну нікелю при взаємодії з газовим середовищем аміаку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Електроніка». — 2008. — N619. — c. 16–19.
 35. Стахіра П.Й., Черпак В.В., Готра З.Ю. Вивчення електричних та фотодіодних характеристик органічної структури на основі плівки фталоціаніну нікелю легованої киснем, сформованої на гнучкій електропровідній підкладці // Optoelectronic information-powertechnologies. — 2008. — №1 (15). — c. 134–138.
 36. Готра З.Ю., Стахіра П.Й. , Махній В.П. , Черпак В.В., Мельник В.В., Архілюк Л.І., Волинюк Д.Ю. Фізичні властивості гетеропереходу PEDOT : PSS — ZnSe // Optoelectronicinformation-power technologies. — 2008. — №2 (14). — c. 238–242.
 37. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Гельжинський І.І. Исследование и повышение стабильности работыоперационных усилителей в схемах драйверов емкосных сенсоров // Технология иконструирование в электронной аппаратуре. 2008. №3 (75). — c. 20–24.
 38. З.Ю. Готра, Дж. Тейт, Р. Кікінеші, А.А. Закутаєв, ЛМ. Ракобовчук. Прозрачные электропроводящие тонкие пленки BaCuTeF для полупроводниковой электроники // «Технология и конструирование в электронной аппаратуре» (ТКЭА). — 2008 — №5. — c. 25–28.
 39. Z.Hotra, Z. Mykytyuk, O. Yasynovska Temperature sensor on the base of lightselective reflection. // Elektronika, Poland, 2008, N.6. — p. 182–183.
 40. Z. Hotra, P. Stakhira, V. Cherpak, I. Kremer, D. Volynyuk, M. Skoczylas. Opticalproperties of vacuum deposited poly(o-toluidine) films in integral and fifreoptical to use. Elektronika, Poland, 2008, N.6. — p. 235–236.
 41. W. Kalita, Z. Hotra, P. Stakhira, V. Cherpak, M. Skoczylas. Powolokowe strukturyoptyczno-aktywnych materialow w czujnikach swiatlowodowych do zastosowan wsystemach ekologicznych. Elektronika, Poland, 2008, N.6. — p. 38–40.
 42. З.Ю. Готра, З.М. Микитюк, А.В. Фечан, О.Й. Ясиновська, А.В. Вараниця «Лазери з розподіленимзворотним зв’язком на основі холестеричних рідких кристалів як первинні перетворювачі сенсорів пари органічних речовин» // Міжнародний Науково-Технічний Журнал «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології». №2 (18). — 2009. — c. 165–171.
 43. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Куценко С.С., Єрашок В.Є. Контролер температурного режиму термоанемометричних сенсорів потоку. // Электроника и связь. — 2009. — №2–3. — c. 22–27.
 44. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Павлов С.В., Куленко С.С. Принципи електротеплового моделювання електронних схем з динамічним саморозігрівом елементів // Електроніка. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — №646 — c. 57–65.
 45. Готра З.Ю., Дячок Д.Т. Анализ влияния способа соединения столбиковых выводов интегральныхсхем на их сопротивление сенсоров // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2009. — №2 (80). — c. 30–33.
 46. Метод калібрування сенсорів Вып. 31 : Информатика и моделирование. — c. 74–79. — Бібліогр. : с. 79 (6 назв.) магнітного поля на розщеплених холлівських структурах [Текст] / З.Ю. Готра, Р.Л. Голяка, Т.А. Марусенкова // Вестник Национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ «ХПИ», 2010.
 47. Onapproach to the modeling process of the blood flow in vessels / Hotra O., P´yanylo Y. // Metody informatyki stosowanej. Polska Akademia Nauk. Gdansk. №1/2010 (22) — c. 31–41.
 48. Intelligent Technologies in Production Quality Assessment / Hotra O., HunkaloA., Boyko O. // Proceedings of Electrotechnical Insttitute. — 2011, №249. — p. 15–20.