Відділ молодіжної політики та соціального розвитку

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Відділ молодіжної політики та соціального розвитку
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Начальник Залуцький Володимир Петрович
Розташування (адреса) вул. С.Бандери 12, головний корпус, кімн. 301
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/node/1438

Загальна інформація

Відділ молодіжної політики та соціального розвитку — це структурний підрозділ університету, якій працює за комплексним та річними планами з молодіжної політики та соціального розвитку і координує діяльність структурних підрозділів, органів студентського самоврядування та співпрацює з громадськими організаціями та партіями у справах молодіжної політики та національно-громадянського виховання.

Молодіжна політика Національного університету «Львівська політехніка» базується на положеннях декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», за якою: «Державна молодіжна політика — це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, судовій сферах і, ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, як у власних інтересах, так і в інтересах України».

Молодіжна політика університету спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.

Мета та основні завдання відділу

 • Всебічне сприяння духовному та фізичному розвитку студентської молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму.
 • Створення умов та механізмів безпосередньої участі студентів у формуванні та реалізації молодіжної політики.
 • Забезпечення виконання наказів та розпоряджень, інструктивних листів з проблем молодіжної політики та національно-громадянського виховання.
 • Розробка пропозицій з удосконалення організаційно-функціональної структури управління виховним процесом в університеті і визначення функціональних обов'язків суб'єктів управління.
 • Координація діяльності структурних підрозділів, студентського самоврядування та співпраця з громадськими організаціями в питаннях виховної роботи.
 • Погодження та представлення для затвердження проректорові з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку, планів з виховної роботи структурних підрозділів університету.
 • Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам, громадським організаціям, органам студентського самоврядування в проведенні спортивних та культурно-масових заходів (відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв діячів науки, культури та мистецтв...).
 • Розробка рекомендацій наставникам з виховної роботи щодо підвищення та удосконалення виховного процесу в університеті.
 • Сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку прогресивних форм самоврядування.
 • Вивчення проблем студентської молоді, і створення необхідних умов діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді.
 • Сприяння ініціативі та активності студентської молоді у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
 • Сприяння адресному захисту і підтримка соціально-вразливої частини молоді, а саме: студентів-інвалідів, сиріт, з багатодітних і неблагополучних сімей.
 • Проведення систематичного аналізу стану виховного процесу у структурних підрозділах університету.
 • Сприяння розвитку міжнародних студентських зв'язків, обмінів, контактів, співпраці з міжнародними молодіжними організаціями, рухами, представниками української діаспори.
 • Сприяння висвітленню в засобах масової інформації заходів з формування моральних та духовних цінностей, патріотичного виховання, здорового способу життя, що здійснюється структурними підрозділами, громадськими організаціями, органами студентського самоврядування університету.
 • Внесення пропозицій морального і матеріального стимулювання та відзначення кращих працівників і студентів за успіхи та досягнення у виховній роботі, громадському житті університету.
 • Погодження комплексних спортивно та культурно-масових заходів в навчально-оздоровчих базах університету.

Формування та засади вирішення соціальних проблем

 1. Вирішення житлових проблем працівників і студентів:
  • Ведення контрольних списків із забезпечення державним та кооперативним житлом працівників університету.
  • Формування списків, визначення черговості для забезпечення співробітників місцями в малосімейному гуртожитку.
  • Підготовка пропозицій щодо застосування різних форм забезпечення житлом працівників університету.
  • Ділові відносини з органами державної влади з питань забезпечення житлом та надання місць під індивідуальну забудову, оформлення необхідних документів.
  • Визначення необхідності та підготовка пропозицій з надання матеріальної допомоги чи кредитів працівникам, які ведуть індивідуальне або кооперативне будівництво.
  • Розробка положень та нормативних актів для вирішення житлових проблем співробітників і студентів.
  • Надання допомоги в роботі та контроль за роботою служб студмістечка пов’язаних з поселенням та обслуговуванням студентів.
  • Участь в організації та допомога в роботі органам студентського самоврядування в гуртожитках.
  • Участь у розробці та впровадженні нових форм роботи гуртожитків.
  • Участь у розробці плану ремонтів і розвитку студентського житлового фонду.
 2. Організація відпочинку працівників та студентів університету:
  • Участь спільно з профспілковою організацією у розподілі та реалізації путівок для оздоровлення, лікування та відпочинку працівників університету.
  • Розробка положень та нормативних документів з організації роботи навчально — оздоровчих баз університету.
  • Організація відпочинку працівників та студентів на не університетських базах відпочинку.
  • Участь у розробці перспектив розвитку навчально оздоровчих баз університету.
  • Організація оздоровлення працівників та студентів в санаторії-профілакторії університету (за рекомендаціями лікарів).
  • Забезпечення виконання рекомендацій та вимог лікувальних закладів в проведенні медоглядів чи інших профілактичних заходів.

Національне виховання студентської молоді

Головною метою національного виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина — патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.

Принципи, на яких ґрунтується виховання

демократичність — визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
гуманізація — створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
єдність навчальної та виховної діяльності — консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;
послідовність, системність та наскрізність — привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
диференціація та індивідуалізація виховного процесу — врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
єдність теорії та практики — реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
природо-відповідність — врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
пріоритет правової свідомості — вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

Завдання національного виховання студентської молоді

 • формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;
 • підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;
 • вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;
 • підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;
 • формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;
 • забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;
 • плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

Напрями національно-виховної діяльності

 1. Національно-патріотичне виховання:
  • формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
  • виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
  • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);
  • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.
 2. Інтелектуально-духовне виховання:
  • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
  • виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
  • реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;
  • виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
  • формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.
 3. Громадянсько-правове виховання:
  • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
  • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
  • виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;
  • формування політичної та правової культури особистості;
  • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.
 4. Моральне виховання:
  • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
  • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
  • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.
 5. Екологічне виховання:
  • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
  • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
  • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
  • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.
 6. Естетичне виховання:
  • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
  • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
  • вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
 7. Трудове виховання:
  • формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;
  • формування почуття господаря та господарської відповідальності;
  • розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.
 8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя:
  • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
  • формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
  • забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
  • фізичне, духовне та психічне загартування;
  • формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
  • створення умов для активного відпочинку студентів.

Корисні посилання